1 / 6

Geografske regije Bosne i Hercegovine : Planinsko-kotlinska makroregija

Geografske regije Bosne i Hercegovine : Planinsko-kotlinska makroregija. Planinsko – kotlinska makroregija. Ova regija se nalazi u centralnom planinsko-kotlinskom dijelu BiH. Zauzima oko ¼ teritorije BiH ili 12 880 km 2 i na tom prostoru živi oko 1,1 milion stanovnika.

lalasa
Download Presentation

Geografske regije Bosne i Hercegovine : Planinsko-kotlinska makroregija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Geografske regije Bosne i Hercegovine : Planinsko-kotlinska makroregija

  2. Planinsko – kotlinska makroregija • Ova regija se nalazi u centralnom planinsko-kotlinskom dijelu BiH. • Zauzima oko ¼ teritorije BiH ili 12 880 km2 i na tom prostoru živi oko 1,1 milion stanovnika. • Unutar ove regije smještene su tri mezoregija: • Gornjovrbasko–plivskamezoregija • Gornjobosansko – lašvanska mezoregija • Gornjodrinska mezoregija

  3. Gornjovrbasko-plivska mezoregija • Prostiresu u zapadnomdijelumakroregije • SaobraćajnapovezanostidedolinomVrbasapremasjeveru a prekoKupreškihvrataiMakljenapremajugudokprekoKomara je povezanasacentralnommezoregijomplaninsko-kotlinskemakroregije. • Prirodnabogatstvasu: šume, rudaboksita, ugaljiželjeznaruda, hidroenergetskipotencijalVrbasainjegovihpritoka. • Stari grad Jajcekaokraljevski grad je turističkadestinacija. • Urbana naseljaovemezoregijesu : Jajce, Bugojno, Mrkonjić Grad, DonjiiGornjiVakuf.

  4. Gornjobosansko – lašvanska mezoregija • Ovu regiju čini sarajevsko-zenička kotlina sa kotlinskim proširenjima oko Lašve, Krivaje, Stavnje, Željeznice. • Velika rudna bogatstva – ugalj, rude željeza, olovo, … • Gradovi: Sarajevo, Zenica, Kakanj, Vareš, Olovo, Vitez, Travnik, Fojnica, Visoko.

  5. Gornjodrinska mezoregija • Gornji dio sliva rijeke Drine • Prirodna bogatstva: šume ( više od polovine površine ), hidroenergetski potencijal Drine i njenih pritoka. • Nacionalni park Sutjeska i u okviru istog se nalazi spomenik prirode Perućica. • Gradovi: Višegrad, Goražde, Foča, Rogatica, Rudo.

More Related