slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAB 2 AKIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAB 2 AKIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

BAB 2 AKIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 290 Views
 • Uploaded on

BAB 2 AKIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM. Di susun oleh: Ustazah Sharifah Anom Omar Pensyarah Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam UiTM Sarawak. BAB 2 AKIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM. Pengertian Asas akidah Pembinaan dan pengukuhan Akidah Faktor yang membatalkan akidah

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BAB 2 AKIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM' - laksha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BAB 2

AKIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM

Di susun oleh:

Ustazah Sharifah Anom Omar

Pensyarah

Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam

UiTM Sarawak

Akidah Islam

slide2

BAB 2

AKIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM

 • Pengertian
 • Asasakidah
 • PembinaandanpengukuhanAkidah
 • Faktor yang membatalkanakidah
 • Perananakidahdalampembangunanummah

Akidah Islam

slide3

PENGERTIAN:

 • Bahasa: berasal dari ‘aqd (akad) – ikatan atau simpulan
 • Istilah: kepercayaan dan keyakinan yang kukuh dalam jiwa seseorang terhadap Allah dan Muhammad saw sebagai RasulNya.

Akidah Islam

slide4

Beriman kepada Allah

Beriman kepada Malaikat

Beriman kepada Kitab

Asas Akidah

Beriman kepada Rasul

Beriman kepada Qada dan Qadar

Beriman kepada hari Akhirat

Akidah Islam

slide5

1. Beriman kepada Allah

 • Merangkumi:
 • Menerima dan meyakini tentang kewujudan Allah
 • Mengenali Allah melalui ciptaanNya, nama dan sifatNya, juga al Quran dan Sunnah
 • Mengetahui dan memahami ajaran Allah
 • Meyakini dan melaksanakan segala perintah Allah – (Taat)

Akidah Islam

kaedah meyakini kewujudan allah
Kaedahmeyakinikewujudan Allah
 • Melaluilogikakal
 • Akal berfungsiuntukberfikir
 • SegalamakhlukblhdigunakansbgbuktiadanyaPencipta
 • Manusiatidakblhmenerimakeretabergeraksendiritanpapemandu

Akidah Islam

slide7
samb
 • Melaluifitrahmanusia
 • Melaluiwahyu
 • Para rasulsejakNabi Adam hinggaNabi Muhammad membawamesejygsama

Akidah Islam

mentauhidkan allah
Mentauhidkan Allah
 • TauhidRububiyah-Iaitupercayabahawa Allah sbgpencipta, pemberirezekidll
 • Tauhidinidimilikiolehh org Islam danKafir
 • TauhidUluhiyyah- manusiamengabdikandirikepada Allah darisudutberikut:-
 • Allah matlamatpengabdian
 • Allah sbgpelindung
 • Allah sbgtumpuankecintaan
 • Allah pemberirezeki
 • Allah sbgsumberperundangan

Akidah Islam

slide9
samb
 • TauhidAsma` danSifat- mengesakan nama2 Allah ygamatindahdan sifat2Nya ygamatluhur.
 • DigunakanuntukmengenalidanmengesakanNya
 • Nama Allah ygdiketahuisbyk 99 nama
 • Sifat Allah lebihdari 20 ygkitaketahui

Akidah Islam

slide10

2. BerimankepadaMalaikat

 • Meliputi:

1.Yakin bahawamalaikatmerupakanmakhlukciptaan Allah dialamghaib

2.Yakin bahawamalaikatmakhluk yang tidakpernahderhakapada Allah

3.Yakin bahawakejadianmalaikatsebahagiandaribuktikeagonganAllah

4. bolehmenjelmadalambentukmanusia

 • MalaikatdijadikandariNur
 • Mempunyaisayap, tiadanafsu, tidakdiketahuijumlahsebenar

Akidah Islam

slide11

MembawawahyukepadaNabidanRasul

MenyeksaahliNeraka

Memohon rahmat dan keampunan utk orang mukmin

Bertasbih, patuh, tunduk dan sujud kepada Allah

TUGAS MALAIKAT

Memikul Arasy

Memberi salam kepada ahli syurga

Akidah Islam

slide12

MALAIKAT YG WAJIB DIKETAHUI

 • Jibril – menyampaikan wahyu
 • Mikail – menurunkan hujan & rezeki
 • Izrail – mengambil nyawa
 • Israfil – meniup sangkakala
 • Raqib – menulis kebajikan
 • ‘Atid – menulis kejahatan
 • Mungkar – menyoal dalam kubur
 • Nakir - menyoal dalam kubur
 • Malik – mengawal neraka
 • Ridzwan – mengawal syurga

Akidah Islam

kepentingan beriman kpd malaikat
KepentinganBerimanKpdMalaikat

1) Agar m’nusiamenerima & meyakinittgkekuasaan & keagungan Allah ygberkuasamenjadiknsesuatumenurutIradahNya w/pun kejadiantsbttdkdptdilihatolehm’nusia.

2) Mendorongm’nusiautkmembersihknjiwa & beribadahdgnkhusyukkrnmrkmengetahui & yakinparamalaikatmemohonknrahmatkpd org2 Muslim.

3) Mendorongm’nusiautkmelakuknkebaikan, menjauhi perkara2 ygtdkbaikkrnsegalaamalanakandicatatolehparamalaikatygbertugas.

4) Supayamanusiameyakinittgkesempurnaan & kehebatankekuasaanAllah.Diaadalahpemerintahlangit & bumi.

Akidah Islam

slide14

3. BerimankepadaKitab

 • Muslim mestimeyakinibahawa Allah telahmewahyukankitabdansuhuftertentukepadarasulsebagaipanduan
 • Yakin bahawasemuakitabmengandungipersoalanakidah yang sama
 • Yakin bahawasemuaajaran yang terkandungdalamsetiapkitabsesuaidengankeperluanumatberkenaan
 • Menerima al Quran sebagaipanduandalamseluruhaspekkehidupan
 • Berimankepada al Quran bermaksudmelaksanakansegalaajarannya
 • Kitab yang wajibdiketahui – Taurat, Zabur, Injil, Al Quran

Akidah Islam

slide15

KitabTaurat

 • DiturunkankepadaNabi Musa
 • Diterangkanakidahdansyariat
 • Diterangkanmengenainabiterakhiriaitu Muhammad
 • BykdiubaholehpendetaYahudi

Akidah Islam

slide16

KitabZabur

 • DiturunkankepadanabiDaud
 • Bersifat fatwa, nasihatdanperingatan
 • TiadasyariatatauhukumkeranaNabiDauddiperintahkanmengikutsyaruatNabi Musa
 • KitabInjil
 • Diturunkankpdnabi Isa
 • Disebutkanperintah Allah supayamentauhidkanNya.
 • Keteranganrasulakhirzaman
 • Injilygadasekarangtelahdiubah ( Matthew, Markus, Lukas dan Johannes)

Akidah Islam

perbezaan antara aq dgn kitab2 lain
Perbezaan Antara AQ Dgn Kitab2 Lain
 • 1) Berimandgn AQ bknsekadarpercayabhwiaadalahkalam Allah tetapikitamestimemperlajari,memahami & melaksanaknseluruhajaranygterkandungdidlmnya. Bagi kitab2 lain kitahanyadituntutsupayameyakini & mempercayaisemuanyaditurunknoleh Allah .
 • 2) Kitab2 suciyg lain adalahutkumat & zmnygtertentushj. Sedangkn AQ sesuaiutksepanjgzmn, syumul & lengkapmencakupiseluruhaspekkehidupnm’nusia.

Akidah Islam

slide18
…smbg
 • 3) Kitab2 suci yg lain tlh berubah & tidak asli krn bercampuraduk antara kalam Ilahi dgn perkataan manusia. AQ adalah asli & terpelihara sehingga hari kiamat, Tidak ada pindaan & perubahan.
 • 4) Bahasa kitab2 suci yg lain tidak lagi digunakan oleh manusia & tlh pupus sejak beberapa abad yg lalu. Bahasa AQ adalah bahasa Arab yg masih digunakan & dipertuturkan sepanjang masa.
 • 5) Sejarah pengumpulan kitab2 suci lain tlh kabur, sedangkan sejarah AQ adalah jelas dr segi pengumpulannya (sebab2 ayat tersebut diturunkan).

Akidah Islam

kepentingan beriman kpd kitab
KepentinganBerimanKpdKitab

1) Menjadigarispnduankpdmanusiautkmengaturpjalananhidup agar bahagiadidunia & akhirat.

2) manusiadptmengetahui & memahami perkara2 ghaibspthariakhirat, syurga, neraka, malaikat etc melalui AQ krnakalm’nusiaterbatas.

3) Yakin AQ adalahkitabperlembagaanutamadlm Islam & lengkapsertasempurnaisikandungannya.

Akidah Islam

slide20
…smbg
 • 4) Isikandungan/maklumatdlm AQ adalahwahyudr Allah kpdNabi Muhammad bukantulisanmanusia.
 • 5) Fitrahmanusiamestimempunyaiperaturan, justeru AQ sbgpanduanhidupmanusia.

Akidah Islam

slide21

4. BerimanKepadaRasul

 • Meyakinibahawa Allah telahmengutuskansetiapumatseorangRasul
 • MeyakinibahawaRasuldiutuskanuntukmengajakumatmanusiamenyembah Allah, menjauhiTaghutdanmemimpinmanusia
 • MeyakinisetiapRasulmenyampaikanajaran Allah
 • MenjadikanRasulsebagaicontohtauladan
 • Mengikutriwayatbilnabisbyk 124000 manakalarasulsbyk 313. ygwajibdiketahuisbyk 25 shj

Akidah Islam

kepentingan beriman dengan rasul
KepentinganBerimanDenganRasul

1) Memberipenunjukkpdmanusia, tanpaRasulmanusiatdkdptkenal Allah.

2) Menyelesaiknpertikaian & perselisihanygtimbuldiklgnmanusia.

3) Membawaaqidahtauhidmelalui risalah2 ygdibawa.

4) MukjizatygditerimaRasulmenjadibuktiperananRasul & kekuasaan Allah ygtdkdptdijangkauolehakalmanusia.

Akidah Islam

slide23

5. BerimankepadaHariAkhirat/Kiamat

 • Menyedaribahawasetiapmakhlukakanmusnah
 • Meyakinibahawakiamatakanberlaku
 • Termasukkeimanankepadaadanyakebangkitan, hisab, pembalasansyurgadanneraka
 • Yakin bahawamanusiaakandibangkitkandanditanyaatasapa yang telahdilakukannyadidunia,

Akidah Islam

slide24

Peringkat berlakunya Hari Kiamat

1. Alambarzakh/kubur

2. Harikebangkitan/kiamat

3. Manusiadihimpunkandimahsyar

4. PembentanganAmalan

5. Hisab dan Timbangan amalan

6. Jambatan/sirat

7. Syurga/Neraka

Akidah Islam

slide25

Tanda kecil kiamat

 • Banyak berlaku pembunuhan
 • Ilmu diangkat dengan dimatikan ulama’
 • Banyak berlaku bencana alam
 • Kaum wanita bebas mendedahkan aurat
 • Orang yang hina dulu, kini dapat membina bangunan pencakar langit
 • Tanda besar Kiamat
 • Diutuskan Nabi Muhammad SAW
 • Munculnya Dajjal
 • Keluarnya ya’juj dan ma’juj
 • Matahari terbit disebelah barat
 • Turunnya Nabi Isa
 • Terjadinya kabus 40hari, 40 malam

Akidah Islam

kepentingan
Kepentingan

1) Supayamanusiayakindgnkebesaran & kekuasaanAllah

2) Supayamanusia berhati2 & mengambiliktibarterhdp tanda2 kiamatkecilataubesar.

3) Mendorongmanusiautkmenolak perkara2 ygmembawakpdpenyelewenganaqidah & rosaknyaiman & menjauhidiridrpmelakuknkemungkaran.

4) Melahirknperasaantakut pd azab Allah & mendorongmanusiasupayasentiasabertaubatkpdNya.

5) melahirknseorangygdptmelaksanaknsesuatuamalanberdasarknkpdilmu, berjihadutkmenegakkan Islam krn Allah akanmemberiknpembalasanygseadil-adilnyadihariakhiratkelak.

Akidah Islam

slide27

BERIMAN KEPADA QADA’ DAN QADAR

 • Muslim mestilahfahamdanmenerimasegalaketentuan Allah swtsamadabaikatauburuk
 • Mengetahuisesungguhnya Allah mahaMengetahuilagiAdil, tidakpernahmenzalimihambaNya
 • Meyakinibahawasesuatuketetapanatautakdir Allah mempunyaihikmahtersendiri
 • “Sesungguhnya Allah berkuasaatassesuatu” Q(Al Baqarah: 20), Q(Al An’am: 96)

Akidah Islam

setiap manusia diuruskan takdirnya
Setiapmanusiadiuruskantakdirnya
 • Tiadamakhluktahutakdirnya.
 • PerubahanTakdir:
 • TakdirdalamilmuTuhanygazalitidakberubahygdinamakansbg“qadamubram”.
 • TakdirygtertulisdiLuhMahfuz- masihmenerimaperubahandgndoadanperbuatanbaik. (qadamu`allaq) sptmenyambungkansilaturrahimdapatmemanjangkanusiadll.

Akidah Islam

slide29

SalahfahammasyarakatpadakonsepTakdir:-

 • Kejahilanmenyebabkankekaburanpemahaman
 • Adaygsengajamenolakkonseptakdirutkmemenuhikehendaknafsu
 • Mendakwasegalanyatelahditetapkanmakaengganmelakukankebaikandanmenjadikaniasbgalasan
 • Sikap org Islam
 • Redhadgntakdir Allah
 • Bersabaratasperkaraburukygberlaku
 • Bersyukurdgntakdirbaikyg Allah berikan

Akidah Islam

slide30

KEPENTINGAN BERIMAN KEPADA QADA’ DAN QADAR

 • Melahirkan sifat yakin terhadap segala ketentuan Allah
 • Melahirkan sikap rajin, sabar, syukur dan ikhlas dalam menerima takdir Allah
 • Melahirkan keyakinan diri bahawa setiap penderitaan terdapat hikmah disebaliknya
 • Mendorong berusaha serta bertawakal
 • Menghindarkan sifat mazmumah kerana setiap sesuatu adalah ketentuan Allah
 • Melahirkan sifat mahmudah dalam menerima takdir Allah swt

Akidah Islam

pembinaan akidah
Pembinaanakidah
 • Mu`ahadah
 • Perjanjianmanusiadgn Allah sblmkelahiranmanusiasemasadialamroh.
 • FirmanAlah: Dan (ingatlah), ketikaTuhanmumengeluarkanketurunananak-anak Adam darisulbimerekadan Allah mengambilkesaksianterhadapjiwamereka (serayaberfirman): "BukankahAkuIniTuhanmu?" merekamenjawab: "Betul (EngkauTuhankami), kamimenjadisaksi". (Kamilakukan yang demikianitu) agar diharikiamatkamutidakmengatakan: "Sesungguhnyakami (Bani Adam) adalahorang-orang yang lalai(tidakdiberiperingatan) terhadapIni (keesaanTuhan)“ Surah al-A`raf:172
slide32

Muraqabah

 • Iaitukewaspadaanataupengawasan.
 • Hatisentiasamerasaidiridiawasi Allah.
 • Langkahawalialahmelaksanakanperintah Allah danmeninggalkanlaranganNya.
slide33

Mujahadah

 • Iaitupertarunganmenentangnafsudanmenegakkankalimah Allah.
 • Perludilakukansecaraistiqamahsehinggaakhirhayat.
 • Muhasabah
 • Mendorongsupayaberhati-hatidlmkehidupan.
 • Menimbulkankeinsafanbahawanikmat Allah terlalubanyak.
 • Tanpamuhasabah, manusiahiduplekadanderhaka.
slide34

Mu`aqabah

 • Iaitusuatubentukdendaterhadapdirikeranacuaidlmmelakukanperintah Allah.
 • Dendainidlmbentukamalanygmembawaseseoranglebihdekatdgn Allah
 • Sepertikafarah, langgarsumpah, nazardll.
slide36

I’TIQAD – kepercayaan yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam

 • Yakin bahawa alam ini tidak ada pencipta
 • Percaya bahawa Rasulullah saw adalah khusus untuk orang Arab sahaja dan hukum yang dibawanya tidak sesuai untuk zaman moden ini
 • I’tiqad tidak ada dosa dan pahala, syurga dan neraka dll
 • I’tiqad agama selain Islam lebih baik daripada Islam
 • Bercita-cita untuk menjadi kafir

Akidah Islam

slide37

2. PERKATAAN – perkataan yang berupa ejekan, cacian, penghinaan serta menunjukkan penafian, keingkaran atau penolakan terhadap perkara yang berkaitan dengan agama.

 • “Hukum ini sudah lapuk dan tidak sesuai lagi digunakan”
 • “Zaman sekarang tidak patut diharamkan riba kerana menghalangi kemajuan”
 • “Berzina kalau suka sama suka apa salahnya”
 • Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya.
 • Q( Al Nahl : 116-117)

Akidah Islam

slide38

3. PERBUATAN

   • Melakukanupacaraibadatterhadapsesuatumakhluk yang disembaholehorangkafir
   • Menghinadanmerendahkanperkara yang terkandungdalam al Quran dan al Sunnah
   • Meninggalkandanmengingkariibadah yang diwajibkanoleh Allah swtsepertisolat, puasa, zakatdll
   • Menghinaorang yang menegakkansyiar Islam ataumempersendakanhukum-hukum Allah
   • Bertawakalataubergantungselain Allah
   • Menciptaundang-undangsendiriberdasarkanakal
   • Percayakepadatangkal, azimatdll

Akidah Islam

slide39

KESAN AKIDAH ISLAM DALAM KEHIDUPAN

Melahirkan insan yang mempunyai pandangan luas dan berwawasan kerana yakin bahawa Allah yang memiliki alam ini

melahirkan perasaan rendah diri – tidak bersifat egoistik dan individualistik

melahirkan insan yang mengerti hakikat hidup yang sebenar – dunia boleh melalaikan dan tidak lupa matlamat hidup manusia

mendidik insan membentuk akhlak mulia

melahirkan insan yang sanggup melaksanakan amar makruf nahi mungkar

Menjadikan al Quran dan Sunnah sebagai rujukan hidup

Akidah Islam

peranan akidah dalam pembangunan ummah
PerananakidahdalampembangunanUmmah
 • Melahirkanummah yang patuhpadaajaran Allah
 • Membentukhalatujuummah yang jelas- khalifah, pengabdiandll
 • Membinakeperibadianummah yang unggul
 • Mengukuhkankecemerlanganilmu
 • Menjanapemikiranummah yang kritis- tidakmudahdiseleweng, tidaktakliddanselidikberita
 • Membangunekonomiummasecarakonprehensif
 • Mewujudkankepimpinan yang adil- amanah
 • Membangunkecemerlanganummahdlmsainsdanteknologi