Systematisk hms arbeid
Download
1 / 15

SYSTEMATISK HMS-ARBEID - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

SYSTEMATISK HMS-ARBEID. Siv Heidi Eikemo Stavik Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver HMS-tjenesten / BHT Januar 2011. Systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i:. Arbeidsmiljøloven Forurensningsloven Brann- og eksplosjonslovgivningen Produktkontrolloven Sivilforsvarsloven

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SYSTEMATISK HMS-ARBEID' - laken


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Systematisk hms arbeid

SYSTEMATISK HMS-ARBEID

Siv Heidi Eikemo Stavik

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver

HMS-tjenesten / BHT

Januar 2011


Systematisk oppf lging av gjeldende krav fastsatt i
Systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i:

Arbeidsmiljøloven

Forurensningsloven

Brann- og eksplosjonslovgivningen

Produktkontrolloven

Sivilforsvarsloven

Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Genteknologiloven

Strålevernloven

De mest sentrale myndigheter:

Arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forurensningstilsynet

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Statens strålevern


I tillegg til krav som ogs st r i internkontrollforskriften s nevner aml f lgende
I tillegg til krav som også står i internkontrollforskriften, så nevner AML følgende:

Arbeidsgiver skal under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav og iverksette nødvendige tiltak.

ii) Arbeidsgiver skal sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær

iii) Arbeidsgiver skal sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det.


Kravene i hms forskriften og i rfks overordnede hms system
Kravene i HMS-forskriften og i internkontrollforskriften, så nevner AML følgende:RFKs overordnede HMS-system

1 Lover og forskrifter

2 Kunnskaper og ferdigheter

3 Medvirkning

4 Mål for helse, miljø og sikkerhet

5 Organisasjon, ansvar og myndighet

6 Kartlegging og risikovurdering

7 Avviksbehandling

8 Systematisk overvåking


Pkt 1 lover og forskrifter
Pkt. 1 Lover og forskrifter internkontrollforskriften, så nevner AML følgende:

«Arbeidsgiver skal sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.»

Hvilket regelverk gjelder?

Tilgjengelighet

System for oppdatering

Hva forventes av den enkelte i forhold til å holde seg oppdatert?

Rutiner som sikrer at endringer og nyheter blir gjort kjent

Alle arbeidsgrupper må fanges opp (oppdatering, opplæring, informasjon)

Tilgjengelighet og dataopplæring hvis nettbasert

Skriftlig dokumentasjon.


Publikasjoner fra arbeidstilsynet
Publikasjoner fra Arbeidstilsynet internkontrollforskriften, så nevner AML følgende:

Forslag til abonnementer:

Nyhetsoversikt hos Arbeidstilsynet(gratis)

Á jour - HMS-regelverket (koster penger)

Publikasjoner fra Arbeidstilsynet kan ellers enkelt bestilles hos:Gyldendal AkademiskTlf. 23 32 76 61Epost: kundeservice@gyldendal.nowww.gyldendal.no/arbeidsliv

Publikasjonene kan også lastes ned eller bestilles på Arbeidstilsynets nettsider.


Pkt 2 kunnskaper og ferdigheter
Pkt. 2 Kunnskaper og ferdigheter internkontrollforskriften, så nevner AML følgende:

 • «Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.»

 • Systematisk opplæring:

 • - Informasjon om endringer og nye ting til alle ansatte

 • - Innføring i HMS til nyansatte

 • HMS-systemet / internkontrollen

 • HMS fast på møteplanen !!!

 • VO, AMU, AKAN, øverste ledere

 • Stoffkartotek

 • Risikovurdering

 • Skriftlig dokumentasjon.


Pkt 3 medvirkning
Pkt. 3 Medvirkning internkontrollforskriften, så nevner AML følgende:

"Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.”

Arbeidsgiver har plikt til å involvere.

Arbeidstakere har rett og plikt til å medvirke.

AMU-møter

Annen eksisterende møtestruktur

Vernerunder

Melde avvik

Delta i arbeidsmiljøkartlegginger

For at muligheten til å medvirke skal være reell for den enkelte kreves det

en grundig HMS-opplæring!

Skriftlig dokumentasjon.


Pkt 4 m l for helse milj og sikkerhet
Pkt. 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet internkontrollforskriften, så nevner AML følgende:

"Arbeidsgiver skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.”

-Konkrete og håndfaste

Realistiske

Målbare

Tidsavgrensede

Generell målsetting i tillegg (visjon)

Hensikt: å drive HMS-arbeidet fremover

Målene for helse, miljø og sikkerhet som virksomhetene utarbeider skal være i tråd med Rogaland fylkeskommunes overordnede plan for arbeidsmiljøutvikling, Handlingsplan for HMS, 2007-2010.

Skriftlig dokumentasjon.


Pkt 5 organisasjon ansvar og myndighet
Pkt. 5 Organisasjon, ansvar og myndighet internkontrollforskriften, så nevner AML følgende:

 • "Arbeidsgiver skal sørge for at det er oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt."

 • HMS er er linjeansvar på lik linje med andre resultatområder

 • Klare og entydige ansvars- og kommunikasjonslinjer

 • Personer med ansvar må også ha kunnskap og myndighet til å følge opp

 • Virksomhetene skal beskrive hvordan ansvar, oppgaver, plikter og myndighet  innenfor arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt mellom arbeidsgiver, mellomledere og øvrige ansatte.

 • Hvem skal gjøre hva, og hva forventes av den enkelte i forhold til arbeidsmiljøet?

 • Skriftlig dokumentasjon.


Pkt 6 kartlegging og risikovurdering
Pkt. 6 Kartlegging og risikovurdering internkontrollforskriften, så nevner AML følgende:

«Arbeidsgiver skal sørge for å kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.»

Hvilket risikonivå kan arbeidsgiver akseptere?

1. Arbeidsmiljøet skal kartlegges jevnlig (vernerunde/HMS runde minst én gang i året) og gi opphav til forpliktende handlingsplaner med tiltak, ansvar og tidsfrist.

2.  Hele virksomheten skal grunnleggende og systematisk kartlegges med tanke på risiko. Dette skal i utgangspunktet gjøres før arbeid settes i gang i en virksomhet, og gjentas ved endringer/behov.

En enkel risikoanalyse kan bestå i å stille tre enkle spørsmål:

1. Hva kan gå galt på de forskjellige områdene? 2. Hvilke tiltak kan arbeidsgiver iverksette for å forhindre det? 3. Hvordan kan konsekvensene reduseres hvis det likevel skulle skje?

Skriftlig dokumentasjon.


Tenke seg godt om
Å tenke seg godt om! internkontrollforskriften, så nevner AML følgende:


Pkt 7 avviksh ndtering
Pkt. 7 Avvikshåndtering internkontrollforskriften, så nevner AML følgende:

«Arbeidsgiver skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.»

Avvik = uønskede hendelser / tilstander, feil, mangler, brudd på lovverk, interne rutiner og instrukser

Hva skal meldes?

Hvordan skal det meldes?

Tiltak for å hindre gjentakelse

- Systematisering av avvik

Skriftlig dokumentasjon.


Pkt 8 systemrevisjon
Pkt. 8 Systemrevisjon internkontrollforskriften, så nevner AML følgende:

"Arbeidsgiver skal sørge for systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt."

 • Oppfølgingen må minimum gi svar på om:

 • - HMS aktivitetene omfatter §5 2. ledd pkt. 1-7 i HMS-forskriften / RFKs overordnede HMS-system

 • - dokumentasjonen dekker de krav regelverket stiller

 • - det er samsvar mellom skriftlig dokumentasjon og utførelse

 • - de iverksatte tiltak har den forventede effekt

 • de fastsatte mål nås

 • Relevante tiltak må vurderes dersom det er behov for korrigeringer i HMS-arbeidet.

 • Skriftlig dokumentasjon.