Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AMAÇ PowerPoint Presentation

AMAÇ

264 Views Download Presentation
Download Presentation

AMAÇ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LABORATUARDA ÇOK İLACA DİRENÇLİ BULUNAN TÜBERKÜLOZ OLGULARININ KLİNİK GİDİŞLERİ VE TEMASLI MUAYENE SONUÇLARI Z.Kılıçaslan(1), N.Sarımurat(2), F.Öztürk(2), İ.Coşkunol(2), B.Kısa(2), G.Asoğlu(2), V.Oktay(2), H.Akyüz(2), R.Doğal(2), S.Gür(2), Ş.Kümbetli(2), C.Küçük(2), S.Karslıoğlu(2), E.Seber(3), G.Öngen(4) İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD Verem Savaşı Dispanserleri Doktorları İstanbul Verem Savaşı Derneği Merkez Tüberküloz Laboratuarı İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD

 2. AMAÇ • Laboratuar olarak Çok İlaca Dirençli Tüberküloz (ÇİD-TB) tanısı alan olguların klinik gidişlerinin belirlenmesi • Klinik olarak ÇİD-TB kabul edilen olguların yakın temaslılarının hastalanma riskinin ortaya konulması

 3. MATERYAL ve METOD • Çalışma İstanbul’ da 13 VSD ve Taksim Merkez TB Laboratuar verilerine dayanarak retrospektif olarak gerçekleştirildi. • İstanbul’da 1997-2005 yılları arasında, çalışmaya katılan 13 VSD’de kayıtlı TB olgularının 341’inde laboratuar olarak ÇİD-TB saptanmıştı.

 4. MATERYAL ve METOD • Klinik ÇİD-TB kararlarının tümüne yakını İstanbul’daki Göğüs Hastaneleri (SGHH ve YGHH) klinikleri ile birlikte verildi. • Klinik ÇİD-TB tanısı alan olguların temaslıları, dispansere çağrılarak veya telefonla aranarak değerlendirildi.

 5. BULGULAR • Lab. ÇİD-TB olgu sayısı: 341 (K:80 E:261) • Klinik takip yapılamayan: 56 • Klinik takip yapılan: 285 (K:67 E:218)

 6. BULGULAR Takibi olan 285 Laboratuar ÇİD-TB Olgusu • Klinik ÇİD-TB tanısı almayan : 118 (%41.4) • Klinik ÇİD-TB tanısı alan : 167(%58.6) • Minör ilaçla ÇİD-TB tedavisi • başlanan: 151

 7. Laboratuar ÇİD-TB olguların son durumları (n:118)

 8. BULGULAR Klinik ÇİD-TB kabul edilen 167 olgu. • CİNSİYET: • Kadın: 36 (%21.5) • Erkek: 131 (%78.5) • YAŞ ORTALAMASI: 35.3 (15-69)

 9. BULGULAR • EĞİTİM DURUMU: • İlkokul: 95 (%56.9) • Lise: 26 (%15.6) • Ortaokul: 24 (%14.4) • Okula gitmemiş: 18 (%10.8) • Yüksekokul: 4 (%2.3) • MEDENİ DURUM: • Evli: 93 (%55.7) • Bekar: 74 (%44.3)

 10. BULGULAR • İŞ DURUMU: • İşçi: 66 (%39.5) • İşsiz: 38 (%22.7) • Ev Hanımı: 26 (%15.6) • K.Esnaf: 21 (%12.6) • Memur: 9 (%5.4) • Diğer: 7 (%4.2)

 11. BULGULAR • SOSYAL GÜVENCE: • Yok: 67 (%40.1) • Var • Yeşilkart: 46 (%27.5) • SSK: 28 (%16.8) • Bağkur: 11 (%6.6) • E.Sandığı: 8 (%4.8) • Bilinmeyen: 7 (%4.2)

 12. BULGULAR • TEMAS: • Var: 56 (%33.5) • Yok: 105 (%62.9) • Bilinmiyor: 6 (%3.6) • MDR TEMASI: • Var: 28 (%16.8) • Yok: 127 (%76) • Bilinmiyor: 12 (%7.2)

 13. BULGULAR • Klinik ÇİD-TB 167 olgunun • 94’ü (%56.3) Primer • 68’i (%40.7) Sekonder • 5’i (%3) Bilinmiyor • Minör ilaçla tedavi başlanan olgu sayısı:151

 14. Klinik ÇİD-TB olgularının son durumları(n:167)

 15. TEMASLI MUAYENE SONUÇLARI • 167 klinik ÇİD-TB olgusunun 542 (ort: 3.2) yakın temaslısı vardı. • Bunların 296’sı kadın, 246’sı erkek idi. • Temaslıların, indeks olguda, laboratuarda ilk ÇİD-TB saptanmasından sonraki ortalama takip süreleri 72.9 aydı.(1-193 ay)

 16. YAKIN TEMASLILARIN YAŞ DAĞILIMI % n:542 35.1 29.2 29.4

 17. YAKIN TEMASLILAR • 542 yakın temaslının takibinde; • ÇİD-TB: 21(%3.9) • TB: 52(%9.6) • TOPLAM: 73(%13.5) olgu saptandı. • ÇİD-TB riski: • Erkek temaslılarda: (13/246) %5.3 • Kadın temaslılarda: (8/296) %2.7 bulundu.

 18. TB ve ÇİD-TB TANISI ALAN TEMASLILARDA YAŞ DAĞILIMI % 47.7 42.3

 19. TARTIŞMAÇalışmanın kısıtlılıkları • Çalışma retrospektif bir çalışmadır. • Çalışmada, majör tedavi rejimi sorgulanmamıştır, tedavi başarısızlığı durumunda olgular ÇİD-TB tanısı almıştır. • Tedavi gözetim altında değildir.

 20. TARTIŞMA Altı ülkeyi kapsayan bir çalışmada DGT altında standart rejimlerle tedavi edilen yeni ÇİD-TB olgularında tedavi başarısızlığı %21, ölüm %9 Bu oranlar önceden tedavi görmüş ÇİD-TB olgularında %34 ve %11(1) Hindistan’da yapılan bir çalışmada standart rejimle tedavi edilen “sekonder” ÇİD-TB olgularında başarısızlık %66.7(2) 1.Marcos A. Espinal ve ark. JAMA, May 17, 2000—Vol 283, No. 19 2.Sophia Vijay.ve ark Ind. J. Tub. 2002, 49, 195

 21. TARTIŞMA Rusya’da yapılan bir çalışmada standart tedavi ile “kür” olarak tedavisi tamamlanan 18 ÇİD-TB olgusunda ortalama 6.5 aylık takipte %27.8 nüks saptanmıştır. G. B. Migliori ve ark.Frequency of recurrence among MDR-TB cases ‘successfully’ treated with standardised short-course hemotherapy INT J TUBERC LUNG DIS 6(10):858–864 2002 IUATLD

 22. TARTIŞMA Süreyyapaşa G.Hastanesinde yapılan çalışmada; Laboratuarda ÇİD-TB bulunan 39 hastanın standart tedavi sonucu sadece 8’inde (%20.5) tedavi başarısızlığı bulunmuştur. Önceden tedavi görmüş ÇİD-TB olgularında ise tedavi başarısızlığı %40 (8/20) olarak saptanmıştır. Çalışır H.C ve ark Toraks Dergisi. Cilt 7 Ek 1. 2006

 23. SONUÇ • Bu çalışma, bazı kısıtlılıklarla birlikte İstanbul VSD’lerinde kayıtlı olgular içinde laboratuar olarak ÇİD-TB saptanan olguların %60’a yakınının takipte klinik olarak da ÇİD-TB tanısı aldığını göstermektedir. • ÇİD-TB olgularının temaslılarında yüksek oranda yeni ÇİD-TB olguları ortaya çıkmaktadır.

 24. TEŞEKKÜR EDERİM