การแก้ไขหลักเกณฑ์
Download
1 / 44

????????????????? ???????????????? ?????????? ???????? ?.?.?. 25 ?????????? 2552 - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

การแก้ไขหลักเกณฑ์ การออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. 25 กุมภาพันธ์ 2552. หัวข้อนำเสนอ. 1. การออกตราสารหนี้ภาคเอกชน 2. เป้าหมาย ในการปรับปรุงเกณฑ์ 3. หลักการแก้ไขเกณฑ์ตราสารหนี้ 4. สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข 5. ขั้นตอนการยื่นเอกสาร. 1. การออกตราสารหนี้ภาคเอกชน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ????????????????? ???????????????? ?????????? ???????? ?.?.?. 25 ?????????? 2552' - laith-carpenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
25 2552

การแก้ไขหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้

สำนักงาน ก.ล.ต.

25 กุมภาพันธ์ 2552


25 2552

หัวข้อนำเสนอ

 • 1. การออกตราสารหนี้ภาคเอกชน

 • 2. เป้าหมายในการปรับปรุงเกณฑ์

 • 3. หลักการแก้ไขเกณฑ์ตราสารหนี้

 • 4. สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข

 • 5. ขั้นตอนการยื่นเอกสาร


25 2552

1. การออกตราสารหนี้ภาคเอกชน


25 2552

ตราสารหนี้ภาคเอกชน การออกตราสารหนี้ภาคเอกชน

ตราสารหนี้เอกชน

ตราสารหนี้ทั่วไป

หุ้นกู้อนุพันธ์

securitization

ระยะสั้น / ยาว

- มี / ไม่มีประกัน

- ด้อยสิทธิ

- Perpetualbond

 • ผลตอบแทน / มูลค่าไถ่ถอน

 • ขึ้นกับ u/l

 • u/l เช่น หุ้น

 • ราคาสินค้า index

นำลูกหนี้มา pool เป็นกองทรัพย์สิน เพื่อเป็นแหล่งเงินในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

หุ้นกู้

ตั๋วเงิน

ระยะสั้น / ยาว


25 2552

2. เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์


25 2552

เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์


25 2552

เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์

 • เพื่อยกระดับให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือ และ เตรียมความพร้อมเชื่อมโยงกับตลาดทุน ต่างประเทศ


25 2552

เปรียบเทียบ ตปท. เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์- ไทย

 • ตปท.

 • แบ่งเกณฑ์เป็น 2 กลุ่มคือ

 • PP ไม่กำกับดูแล (ไม่ filing / ไม่ rating)

 • PO กำกับเข้มงวด (มี filing / มี rating)

 • จัด II&HNW อยู่กลุ่ม PP

 • ไทย

 • แบ่ง II&HNW ตามมูลค่าขาย

 • <100 ลบ. ถือเป็น PP

 • > 100 ลบ. ถือเป็น PO

  การขายผู้ลงทุนทั่วไปถือเป็น PO


25 2552

เกณฑ์ปัจจุบันเป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์


25 2552

3. หลักการแก้ไขเกณฑ์เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์ตราสารหนี้


25 2552

หลักการแก้ไขเกณฑ์เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์

 • 1. การขาย PP

 • 1.1 แก้ไขนิยาม PP + ปรับเกณฑ์ PP

 • * ย้าย II&HNW เข้าเป็น PP

 • * ยกเลิกขั้นตอนขออนุญาต

 • * เฉพาะ II&HNW ยังต้อง filing , rating , ขึ้นทะเบียน ThaiBMA

 • 1.2 ขยาย PP วงแคบ * ให้รวมถึง สถาบัน ตปท.ทั้งจำนวน


25 2552

หลักการแก้ไขเกณฑ์เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์

 • 2. การขาย PO

 • 2.1 แก้ไขเกณฑ์ตราสารหนี้ระยะสั้น และระยะยาวให้สอดคล้องกัน

 • * เกณฑ์อนุญาต : ปฏิบัติได้ชัดเจนขึ้น

 • * shelf filing : ทำให้ง่าย เป็นสากล

 • * วิธีการลงนาม : ยืดหยุ่นขึ้น

 • * update หลังขาย : ST = LT


25 2552

หลักการแก้ไขเกณฑ์เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์

 • 2. การขาย PO (ต่อ)

 • 2.2 แก้ไขเกณฑ์ rating

 • * ตราสารระยะยาว ใช้ issue rating

 • หรือ guarantor rating เท่านั้น

 • (เดิม ใช้ issuer rating ได้)

 • * ตราสารระยะสั้น ใช้ได้ทั้ง issue,

 • issuer หรือ guarantor rating (เหมือนเดิม)


25 2552

หลักการแก้ไขเกณฑ์เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์

 • 3. แก้ไขเกณฑ์ CD ขายผู้ถือหุ้นเดิม

 • ต้องได้รับมติผู้ถือหุ้นมาก่อน

 • ผู้ถือหุ้นเดิมรู้ข้อมูลดีอยู่แล้ว

 • * ไม่ต้องขออนุญาต / ไม่ filing

 • * ยังต้องทำตามเกณฑ์คุ้มครองผู้ลงทุน

 • เช่น หุ้นรองรับ , มติผู้ถือหุ้น , การปรับสิทธิ , การชดใช้ค่าเสียหาย

 • (แก้ไขให้สอดคล้องกับ warrant - RO )


25 2552

4. สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข


25 2552

สรุปเกณฑ์ที่แก้ไข สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข

PP

II&HNW

PO


25 2552

PP สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไขวงแคบ


25 2552

PP สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไขต่อ II&HNW

เกณฑ์ ST =LT


25 2552

PP สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไขต่อ II&HNW

ปรับปรุงเกณฑ์ filing ให้ง่าย เร็ว

*แบบ 69-S: (ไม่บังคับเนื้อหา)

ข้อมูลขั้นต่ำตาม ม.69-70 + ข้อกำหนดสิทธิ

* ลงนาม : กก.ตำแหน่งบริหารสูงสุด/ กก.ที่มีอำนาจลงนาม ผูกพัน

* มีผล : 1 วันทำการ

 Update – non-listed ส่งงบพร้อมกับส่ง lead regulator หรือ ก.พาณิชย์


25 2552

PO สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข


25 2552
PO : สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไขเกณฑ์อนุญาต


25 2552
PO : สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไขเกณฑ์อนุญาต (ต่อ)


25 2552

PO: Filing สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข

1. shelf filing :

(1) ยกเลิกเกณฑ์ investment grade rating

(เดิมบังคับกับ LT)

(2) ระยะเวลา shelf 2 ปี(เดิม 3 ปี)

2. วิธีการ shelf filing

filing ครั้งแรก (base) : ข้อมูลผู้ออก+ ตราสาร

update ต่อมา (supplement) : ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

filing ครั้งต่อไป (pricing) : ข้อมูลตราสาร


25 2552

PO: Filing สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข

ข้อมูลในแบบ filing

1. filing ครั้งแรก (แบบ 69-Base) : ข้อมูลผู้ออก + ตราสาร

ข้อมูลผู้ออก เปิดเผยดังนี้

1.1 บริษัท listed

* อ้าง 56-1 + งบปี &Q ล่าสุด

ระบุ website ที่ตรวจดูได้

* เพิ่ม MD&A : ผลการดำเนินงานสะสม

ตั้งแต่ต้นปีถึง Q ล่าสุด

* ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน


25 2552

PO: Filing สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข

 ข้อมูลในแบบ filing (ต่อ)

1.2 บริษัท non-listed

* ข้อมูลผู้ออก : แสดงรายละเอียดเต็มรูปแบบ

(คล้าย 56-1 แต่ update ให้เป็นปัจจุบัน)

(แนบร่างข้อกำหนดสิทธิ เป็นเอกสารประกอบ filing )


25 2552

PO: Filing สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข

 ข้อมูลในแบบ filing (ต่อ)

2. update filing : แบบ 69-Supplement

เป็นข้อมูลส่วนเพิ่มที่ update ตามรอบระยะเวลา

* อ้างอิงงบ Q ล่าสุด + MD&A รายไตรมาส

ยื่นภายใน 2 เดือน นับแต่สิ้น Q1, Q2, Q3

* อ้างอิงงบปี + 56-1 ล่าสุด

ยื่นภายใน 3 เดือน นับแต่สิ้นปีบัญชี


25 2552

PO: Filing สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข

 ข้อมูลในแบบ filing (ต่อ)

3. filing ขายครั้งต่อไป : (แบบ 69-Pricing)

* ข้อมูลการเสนอขาย

* วัตถุประสงค์การใช้เงิน

* ข้อมูลสำคัญที่ไม่เคยเปิดใน Base, Supplement

* แนบร่างข้อกำหนดสิทธิ สำหรับการขายครั้งนั้น

สาระสำคัญไม่ต่างกับข้อกำหนดสิทธิ ฉบับหลักที่ยื่นไว้แล้ว


25 2552

PO: Filing สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข(ต่อ)

3. การลงนาม + ผลใช้บังคับ


Shelf filing
Shelf Filing สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข

1 ก.พ.52

ไม่ต่ำกว่า 14 วัน

15 ก.พ.

2 ม.ค.52

Eff.

ข้อมูลครบ (ยกเว้นข้อมูลเสนอขาย)* นับ 1

ยื่น 69-base

ยื่นข้อมูล

เสนอขาย

16ก.พ.

ก.ก.ทุกรายเซ็นต์

1 วันทำการ

31 พค.52

31 ส.ค.

Eff.

ยื่น 69-pricing

MD หรือ กก.มีอำนาจ

ลงนามเซ็นต์

ยื่น 69-sup.

งบ Q1+MD&A

ยื่น 69-sup.

งบ Q2+MD&A


25 2552

PO: Filing สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข(ต่อ)

4. หนังสือชี้ชวน

* กรณีปกติ : หนังสือชี้ชวนมีเนื้อหาเท่า filing

* กรณี shelf filing : มีข้อมูลดังนี้

ข้อมูลตาม 69-Base (หรือ 56-1 ล่าสุด) +

ข้อมูลตาม 69-Supp. ฉบับ Q ล่าสุด +

ข้อมูลเสนอขายครั้งนั้น


St lt
สรุปเกณฑ์ สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไขST = LT

บังคับ , ไม่บังคับ


25 2552

บทเฉพาะกาล สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข

 • ผู้ได้รับอนุญาตตามเกณฑ์เดิม (กย.31/2549) ให้ทำตามเกณฑ์ อนุญาต filing และเกณฑ์ update ตามประกาศเดิมต่อไป

 •  เฉพาะการจัดทำแบบ 56 ให้ใช้แบบ ตามประกาศใหม่ที่แก้ไขได้


25 2552

5. ขั้นตอนการยื่นเอกสาร


25 2552

ระบบ ขั้นตอนการยื่นเอกสารonline

 • DSO (Debt Securities Offering)

  • จดข้อจำกัดการโอน

  • บันทึก+ส่ง feature ตราสาร (แบบ 35-2-2) ก่อนขายแต่ละครั้ง

  • รายงานผลการขาย

 • *จัดทำแบบฟอร์มให้คีย์ เพื่อส่ง online และ/ หรือ print out*

 • DSF (Debt Securities Filing)

  • ใช้ส่ง filing ทุกแบบ (69-S, 69-Base,

 • 69-Supplement, 69-Pricing)


25 2552
PP ขั้นตอนการยื่นเอกสาร วงแคบ

จดข้อจำกัดการโอน

 • เฉพาะกรณีหุ้นกู้

 • print ส่ง+เซ็นต์

DSO

ส่ง feature ตราสาร

 • แบบ 35-2-2

 • print ส่ง

 • ยกเว้น ST

DSO

ขาย

 • เงื่อนไขฯ

 • CD

 • ราคาต่ำ

รายงานผลการขาย

Checklist

DSO

download หน้า web + เซ็นต์ส่ง


25 2552

II&HNW ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

จดข้อจำกัดการโอน

 • เฉพาะกรณีหุ้นกู้

 • print ส่ง+เซ็นต์

ยื่น filing (แบบ 69-S)

+

ส่ง online

(หุ้นกู้ + ตั๋วเงิน)

DSO

ส่ง feature ตราสาร

 • แบบ 35-2-2

 • print ส่ง

 • ยกเว้น ST

1 วันทำการ

DSF

DSO

ขาย

 • เงื่อนไขฯ

 • CD

 • ราคาต่ำ

รายงานผลการขาย

Checklist

DSO

download หน้า web + เซ็นต์ส่ง

ยื่นรายครั้ง

(ยกเว้น ST ยื่นรายปี)


25 2552

Shelf PO ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

 • แบบ 35-2-1

 • download

 • หน้า web เซ็นต์ส่ง

ขออนุญาต

ยื่น filing

(แบบ 69-Base)

+

ส่ง online

 • แบบ 35-2-2

 • print ส่ง

 • ยกเว้น ST

ส่ง feature ตราสาร

DSO

DSF

14 วันนับจากข้อมูลครบ

ขาย

รายงานผลการขาย

DSO

Update filing รายไตรมาส

 • แบบ 69-Sup.

 • งบ + MD&A


25 2552

Shelf PO ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

ครั้งต่อไป

ส่ง feature ตราสาร

 • แบบ 35-2-2

 • print ส่ง

 • ยกเว้น ST

LT

DSO

+

ยื่น filing+ส่ง online

 • แบบ 69-Pricing

1 วันทำการ

DSF

effective filing

เสนอขาย

ยื่นแบบรายงานผลการขาย

DSO


25 2552

สรุปการส่งเอกสารและ ขั้นตอนการยื่นเอกสารonline ข้อมูล

online

+

print ส่ง

รายงาน

ผลการขาย


25 2552
เปรียบเทียบ ขั้นตอนการยื่นเอกสารPP วงแคบ

ปัจจุบัน

ใหม่

ขออนุญาต (ง่าย)

จดข้อจำกัดการโอน

สนง. แจ้งผล

7 วันทำการ

ส่ง feature ตราสาร

จดข้อจำกัดการโอน

ขาย

ส่ง feature ตราสาร

รายงานผลการขาย

Checklist

download หน้า web

+ เซ็นต์ส่ง

ขาย

รายงานผลการขาย


Ii hnw
เปรียบเทียบ ขั้นตอนการยื่นเอกสารII & HNW

ปัจจุบัน

ใหม่

ขออนุญาต ( LT ครบ/ST ง่าย)

จดข้อจำกัดการโอน

สนง. แจ้งผล

ส่ง feature ตราสาร

7 วันทำการ

1 วันทำการ

จดข้อจำกัดการโอน

ยื่น filing

ขาย

ส่ง feature ตราสาร

รายงานผลการขาย

Checklist

ยื่น filing

3 วันทำการ

ขาย

รายงานผลการขาย


Shelf approval filing
Shelf Approval/ Filing ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

PO

 • Shelf หุ้นกู้ทั่วไปออกหุ้นกู้ทั่วไป/ CD ได้

 • Shelf SNออก SN ได้อย่างเดียว

 • Securitize. ขออนุมัติโครงการ+ขออนุญาตขายหุ้นกู้

 • PP

 • ไม่ต้อง shelf เพราะอนุญาตเป็นการทั่วไป/ กรณี II&HNW ยื่น filing รายครั้ง


25 2552
ระยะสั้น ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

II&HNW

filing

1 วันทำการ

filing

ขาย

ขาย

ขาย

filing eff.

1 มี.ค. 52

28 ก.พ. 53

2 มี.ค. 52

PO

ยื่น 69-Pricing

filing

ขาย

ขาย

ขาย

filing eff.

1 มี.ค. 52

69-Sup: Q1

69-Sup:Q3

69-Sup:Q2

69-Sup:Q4

14 วันนับจากข้อมูลครบ


25 2552

Q&A ขั้นตอนการยื่นเอกสาร