Plan Bezpieczeństwa Wodnego
Download
1 / 77

Oliver Schmoll, Ingrid Chorus Federalna Agencja ?rodowiska Bad Elster i Berlin, Niemcy - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Plan Bezpieczeństwa Wodnego ( PBW ) Program współpracy bliźniaczej, k omponent 2.2. Oliver Schmoll, Ingrid Chorus Federalna Agencja Środowiska Bad Elster i Berlin, Niemcy. Warszawa , marzec 2009 r. Ramowa struktura zabezpieczenia wody do spożycia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oliver Schmoll, Ingrid Chorus Federalna Agencja ?rodowiska Bad Elster i Berlin, Niemcy' - lacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oliver schmoll ingrid chorus federalna agencja rodowiska bad elster i berlin niemcy

Plan Bezpieczeństwa Wodnego (PBW)

Program współpracy bliźniaczej, komponent 2.2

Oliver Schmoll, Ingrid Chorus

Federalna Agencja Środowiska

Bad Elster i Berlin, Niemcy

Warszawa, marzec 2009 r.


Ramowa struktura zabezpieczenia wody do spo ycia
Ramowa struktura zabezpieczenia wody do spożycia

Cele oparte na kryteriach zdrowotnych

(Regulator)

Plan Bezpieczeństwa Wodnego(Dostawca wody)

Niezależny nadzór(Agencja nadzorująca lub osoba/instytucja trzecia)


Uzasadnienie pbw
Uzasadnienie PBW

 • Ograniczone możliwości badania produktu końcowego:

  • Ograniczona możliwość wykorzystania badań mikrobiologicznych jako systemu wczesnego ostrzegania

  • Badane ilości wody rzadko są statystycznie reprezentatywne

  • Ograniczona możliwość wykrywania krótkoterminowych wahań jakości wody

 • Procedury zarządzania jakością służące utrzymaniu procesów pod kontrolą mają następujące zalety:

  • Kładą nacisk na prewencję

  • Koncentrują się na kontrolowaniu procesu

  • Zaprojektowano je tak, aby zmniejszały, eliminowały i zapobiegały zanieczyszczeniu


Pbw w uproszczeniu
PBW w uproszczeniu

Jakie zagrożenia istnieją w moim systemie zaopatrzenia?

Zamknięty cykl

Skąd wiem, że zagrożenia zlikwidowano?

Jak zlikwidować zagrożenia?


P lan b ezpiecze stwa w odnego

Przygotowanie PBW

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

DOKUMENTACJA PBW

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW

PlanBezpieczeństwaWodnego

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Plan usprawnienia i modernizacji

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające


Krok 1

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW

Krok 1

Przygotowanie PBW


Zaanga owanie kierownictwa
Zaangażowanie kierownictwa

 • Wyraźny sygnał ze strony kierownictwa wysokiego szczebla jest rzeczą niezbędną dla opracowania PBW:

  • Zabezpieczenie zasobów ludzkich i finansowych

  • Poparcie dla zmian w praktykach roboczych

  • Zaangażowanie decydentów wszystkich poziomów

  • Większa akceptacja ze strony personelu operacyjnego

 • Kierownictwo musi aktywnie promować bezpieczeństwo wody jako cel dostawcy wody


Zesp ds pbw
Zespół ds. PBW

 • Interdyscyplinarny zespół zbiorowo odpowiedzialny za zaplanowanie, opracowanie i wdrożenie PBW

 • Kwalifikacje członków zespołu:

  • Inżynierowie (z działu operacyjnego, konserwacji, projektowego)

  • Personel odpowiedzialny za kontrolę jakości wody (mikrobiolodzy i chemicy)

  • Personel techniczny zajmujący się obsługą bieżącą systemu

  • Naukowcy z dziedziny zdrowia

 • Lider zespołu popychający projekt do przodu i sterujący nim


Zesp ds pbw wsparcie z zewn trz
Zespół ds. PBWWsparcie z zewnątrz

 • Opracowanie i realizacja PBW są możliwe bez znacznego wsparcia z zewnątrz

 • Dostawca wody powinien pełnić rolę lidera w opracowywaniu i wdrażaniu PBW:

  • Nie jest celem tego działania przenoszenie odpowiedzialności na konsultantów

  • Jeżeli to konieczne, można szukać wsparcia ze strony wyspecjalizowanych ekspertów spoza firmy


Krok 2

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW

Krok 2


Dokumentacja i opis systemu
Dokumentacja i opis systemu

 • Kompleksowy opis łańcucha zaopatrzenia w wodę, od ujęcia do konsumenta:

  • Opis wszystkich procesów mogących mieć wpływ na jakość wody

  • Kompilacja informacji o poszczególnych etapach zaopatrzenia:

   Woda surowa i ujęcie, proces uzdatniania, przechowywanie wody w systemie dystrybucyjnym, system dystrybucyjny

  • Opis obszarów, za które odpowiedzialny jest dostawca

  • Identyfikacja obszarów poza zakresem odpowiedzialności dostawcy

  • Podsumowanie wymogów prawnych


Dokumentacja i opis systemu1
Dokumentacja i opis systemu

 • Opracowanie konceptualnego schematu blokowego dla uzyskania ogólnego opisu systemu i jego lepszego zrozumienia

 • Zespół ds. PBW musi przeprowadzić walidację kompletności i dokładności schematu blokowego w terenie


Plan orientacyjny przyk ad
Plan orientacyjnyPrzykład

Plan orientacyjny gminy

1:10,000Mapa uj cia przyk ad
Mapa ujęciaPrzykład

Zagrożenie

Opis zagrożeń


Step 3
Step 3

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

WSP DOCUMENTATION

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW


Ocena systemu
Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające


Co to jest zagro enie
Co to jest „zagrożenie”?

 • „Zagrożenie“:

  • Każdy czynnik biologiczny, chemiczny, fizyczny lub radiologiczny mogący potencjalnie zagrozić zdrowiu publicznemu

  • Zagrożenia mogą być obecne w łańcuchu zaopatrzenia w wodę od ujęcia do konsumenta lub pochodzić z niego

 • Patogeny:

  • Bakterie, wirusy i pierwotniaki pochodzące z odchodów ludzkich lub zwierzęcych

 • Związki chemiczne:

  • Pochodzenia geologicznego (np. fluor, arsen)

  • Pochodzenia antropogenicznego (np. azotany, pestycydy)

  • Pochodzące z materiałów użytych w systemie dystrybucyjnym (np. ołów, miedź)


Co to jest zdarzenie niebezpieczne
Co to jest „zdarzenie niebezpieczne”?

 • „Zdarzenie niebezpieczne”:

  • Zdarzenie powodujące zagrożenie w systemie zaopatrzenia w wodę lub zapobiegające eliminacji takiego zagrożenia

 • Przykłady zdarzeń niebezpiecznych:

  • Obfite opady powodujące przenikanie patogenów do wody

  • Zaburzenie działania lub awaria jednego z etapów uzdatniania

  • Pęknięcie rury wodociągowej

 • Przykłady stanu niebezpiecznego:

  • Przedłużające się stosowanie w rolnictwie nawozów mineralnych niedostosowanych do środowiska hydrogeologicznego

  • Źle zabezpieczone ujęcie


Zagro enia biologiczne

Zagrożenia chemiczne

 • Każdy czynnik o negatywnym wpływie na jakość wody

  • Pochodzenia geologicznego (np. fluor, arsen)

  • Pochodzenia antropogenicznego (np. azotany, pestycydy)

  • Pochodzący z procesu uzdatniania (np. flokulanty, produkty uboczne dezynfekcji, zanieczyszczenia środków używanych do uzdatniania)

  • Pochodzący z materiałów użytych w systemie dystrybucyjnym (np. ołów, miedź)

Zagrożenia biologiczne

 • Patogeny: bakterie, wirusy i pierwotniaki

  • Główne źródło: odchody ludzkie lub zwierzęce

 • Organizmy niepatogeniczne:

  • Mające wpływ na akceptowalność wody do spożycia przez konsumentów; mogą oni rezygnować z nieakceptowanego źródła wody i korzystać ze źródeł potencjalnie niebezpiecznych

 • Toksyczne cyjanobakterie


Identyfikacja zagro e
Identyfikacja zagrożeń

 • Dla każdego etapu schematu blokowego:

  • Systematycznie określić zagrożenia i powiązane z nimi zdarzenia

  • „Co i gdzie może pójść nie tak?”

 • Zrozumienie związku pomiędzy źródłem zagrożenia, jego przemieszczaniem się w środowisku i występowaniem w wodzie

 • Ocena dopasowana do danego systemu


Identyfikacja zagro e punkt wyj cia
Identyfikacja zagrożeńPunkt wyjścia

 • Analiza zagrożeń powinna opierać się na doświadczeniu i wiedzy w firmie wodociągowej:

  • Pragmatyzm!

  • Rozmowy z personelem operacyjnym

  • Systematyczna analiza incydentów lub awarii w przeszłości

  • Poparta inspekcjami sanitarnymi


Modelowe karty kontrolne uj cie
Modelowe karty kontrolneUjęcie

 • Szybkie zmiany jakości wody surowej

 • Wpływ kanalizacji i szamb

 • Typ wykorzystania gruntów (np. hodowla zwierząt, rolnictwo, przemysł, utylizacja odpadów, wydobycie)

 • Użycie środków chemicznych w obszarze ujęcia

 • Duże wycieki (przypadkowe i zamierzone)

 • Dostęp ludności (np. rekreacja)

 • Zwierzęta dzikie i hodowlane


Modelowe karty kontrolne system uj cia i dystrybucji wody
Modelowe karty kontrolneSystem ujęcia i dystrybucji wody

 • Nieodpowiedni stan studni głębinowej

 • Niewłaściwa lokalizacja studni lub ujęcia

 • Niskie ciśnienie w wodociągu lub „falowanie ciśnienia” powodujące przedostawanie się zanieczyszczeń

 • Zmiany kierunku przepływu wody powodujące przenikanie wody zanieczyszczonej

 • Pękanie rur prowadzące do wnikania zanieczyszczeń podczas napraw, wymiany lub instalacji wodociągu

 • Otwarte / niezabezpieczone zbiorniki wody / akwedukty – niebezpieczeństwo zanieczyszczenia fekalnego


Ocena systemu1
Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające


Istniej ce rodki zabezpieczaj ce
Istniejące środki zabezpieczające

 • Środki zabezpieczające są „barierami dla zanieczyszczeń”

 • Do środków zabezpieczających zaliczyć można:

  • Zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń (zagrożeń) do wody

  • Usuwanie zagrożeń z wody

  • Dezaktywację patogenów w wodzie

  • Utrzymanie jakości wody podczas dystrybucji przez dobór właściwych materiałów do budowy rur i utrzymania ciśnienia


Istniej ce rodki zabezpieczaj ce opis 1
Istniejące środki zabezpieczająceOpis /1

 • Środki zabezpieczające są „barierami dla zanieczyszczeń”

 • Środki zabezpieczające to działania i procesy stosowane w celu:

  • Zapobieżenia wystąpieniu zagrożenia

  • Bezpośredniej poprawy / utrzymania jakości wody do spożycia

  • Zapewnienia, że woda stale wypełnia cele oparte na przesłankach zdrowotnych (stosowane łącznie)

  • Realizacji „zasady wielu barier” (stosowane łącznie)


Istniej ce rodki zabezpieczaj ce opis 2
Istniejące środki zabezpieczająceOpis / 2

 • Do środków zabezpieczających zaliczyć można:

  • Zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń (zagrożeń) do wody

  • Usuwanie zagrożeń z wody

  • Dezaktywację patogenów w wodzie

  • Utrzymanie jakości wody podczas dystrybucji

 • Różny charakter środków zabezpieczających:

  • Obszar ujęcia: szeroki zakres działań planistycznych, których celem jest ochrona jakości wody surowej (charakter prewencyjny)

  • Uzdatnianie, przechowywanie i dystrybucja: projekt, budowa, działanie i konserwacja (charakter techniczny)Ocena systemu2
Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające


Lista priorytetowa ryzyk dlaczego
Lista priorytetowa ryzykDlaczego?

 • Decyzja, czy dane zdarzenie stanowi znaczące ryzyko

 • Identyfikacja zagrożeń lub zdarzeń, które wymagają najpilniejszych działań

 • Dostępne metody:

  • Decyzja zespołu

  • Metoda ilościowa lub półilościowa


Lista priorytetowa ryzyk decyzja zespo u
Lista priorytetowa ryzykDecyzja zespołu

 • Uzasadniony osąd zespołu na temat prawdopodobieństwa występowania zdarzeń

  • Ocena wszystkich zdarzeń zidentyfikowanych na wszystkich etapach procesu

  • Stwierdzenie, czy znajdują się one pod kontrolą

  • Udokumentowanie, czy zdarzenia te wymagają natychmiastowej uwagi


Lista priorytetowa ryzyk przyk adowy wynik
Lista priorytetowa ryzykPrzykładowy wynik


Lista priorytetowa ryzyk p ilo ciowe matryce ryzyk
Lista priorytetowa ryzykPółilościowe matryce ryzyk

 • Ryzykooblicza się mnożąc „prawdopodobieństwo” przez „dotkliwość”

 • Prawdopodobieństwo lub częstotliwość:

  • Jak często lub jak prawdopodobne jest wystąpienie zdarzenia niebezpiecznego?

 • Dotkliwość lub następstwa:

  • Jakie będą następstwa dla zdrowia publicznego lub akceptacji (wody) przez konsumentów?


Lista priorytetowa ryzyk przyk ad z jordanii

DOTKLIWOŚĆ / NASTĘPSTWA

MATRYCA RYZYKA

PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Lista priorytetowa ryzykPrzykład z Jordanii


Lista priorytetowa ryzyk przyk ad z jordanii1

DOTKLIWOŚĆ / NASTĘPSTWA

MATRYCA RYZYKA

PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Lista priorytetowa ryzykPrzykład z Jordanii

KATEGORIE DOTKLIWOŚCI

I Brak wpływu

II Wpływ na cechy estetyczne (czyli akceptację przez konsumentów) LUB ilość

III Wpływ na normy określone prawem LUB zdrowie konsumentów

KATEGORIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA

A Codziennie – raz w tygodniu

B Raz w miesiącu – raz na kwartał (sezon)

C Raz w roku lub rzadziej

KATEGORIE RYZYKA

H Wysokie Konieczna natychmiastowa reakcja ze strony kierownictwa (= natychmiastowe działanie)

M Średnie Konieczna reakcja kierownictwa

L Niskie Procedury rutynowe


Lista priorytetowa ryzyk przyk adowy wynik1
Lista priorytetowa ryzykPrzykładowy wynik


Lista priorytetowa ryzyk p ilo ciowe matryce ryzyk1
Lista priorytetowa ryzykPółilościowe matryce ryzyk

 • Każdemu zidentyfikowanemu zdarzeniu niebezpiecznemu przypisywana jest wartość

 • Zdarzenia mogą zostać porównane i sklasyfikowane (uszeregowane pod względem ważności)

 • Podstawa do relatywnej oceny poszczególnych ryzyk w jednym zakładzie wodociągowym


Lista priorytetowa ryzyk ukierunkowanie my lenia przed pocz tkiem pracy
Lista priorytetowa ryzykUkierunkowanie myślenia przed początkiem pracy

 • Należy konkretnie określić ryzyko w następujących kategoriach:

  • Ryzyko konkretnego zdarzenia

  • Prowadzącego do konkretnego zagrożenia

  • Osiągającego konkretne, problematyczne stężenie

  • W konkretnym czasie i miejscu


Lista priorytetowa ryzyk wyniki
Lista priorytetowa ryzykWyniki

 • Które zagrożenia (i zdarzenia niebezpieczne) objęte są wystarczającymi środkami zabezpieczającymi?

 • Które środki zabezpieczające są najważniejsze?

 • Które zagrożenia wymagają zastosowania dalszych środków, aby zagrożenie znalazło się pod kontrolą?

 • Czy istnieją luki w wiedzy o zagrożeniach i / lub środkach zabezpieczających (potrzeba uzyskania wiedzy i badań)?


Oliver schmoll ingrid chorus federalna agencja rodowiska bad elster i berlin niemcy

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające


Dodatkowe ulepszone rodki zabezpieczaj ce
Dodatkowe / ulepszone środki zabezpieczające

 • Zidentyfikowane znaczące ryzyka wymagają dalszego dochodzenia:

  • Należy zidentyfikować dodatkowe środki zabezpieczające

  • Może wystąpić konieczność zmodyfikowania i ulepszenia istniejących środków

  • Potrzebne mogą być rozwiązania tymczasoweKrok 4
Krok 4

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW


Kontrolowanie zagro e
Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających


Wdro enie rodk w zabezpieczaj cych kombinacja rodk w zabezpieczaj cych
Wdrożenie środków zabezpieczającychKombinacja środków zabezpieczających

 • Typ i liczba środków zabezpieczających będą inne dla każdego systemu

 • W przypadku każdego zdarzenia niebezpiecznego zidentyfikowanego jako znaczące ryzyko należy wdrożyć skuteczne środki zabezpieczające

 • Każdy środek zabezpieczający musi być opisany w sposób wystarczająco precyzyjny i zrozumiały

 • Standardowe procedury robocze poprawiają efektywną realizację poszczególnych środkówOliver schmoll ingrid chorus federalna agencja rodowiska bad elster i berlin niemcy

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających


Monitoring operacyjny
Monitoring operacyjny

 • Monitoring operacyjny służy do oceny skuteczności działania środków zabezpieczających w odpowiednich odstępach czasowych

 • Plan monitoringu:

  • Co będzie monitorowane?

  • Jak?

  • Gdzie?

  • Kiedy?

  • Kto będzie to robił?


Monitoring operacyjny1
Monitoring operacyjny

 • Odstępy czasowe, w których prowadzony będzie monitoring muszą być określone indywidualnie dla poszczególnych środków zabezpieczających

 • Odstępy czasowe mogą być bardzo różne, np.:

  • Kontrola stężenia chloru w trybie online

  • Kwartalna inspekcja ewentualnych uszkodzeń cokołu studni


Monitoring operacyjny2
Monitoring operacyjny

 • Testy proste i mierzalne:

  • Mętność, pH, stężenie chloru, przewodność, opady, etc.

 • Cechy możliwe do zaobserwowania:

  • Uszkodzenia infrastruktury technicznej

   (np. studnie, ogrodzenia, system dystrybucji, zbiorniki)

 • Określenie limitów roboczych:

  • Górne lub dolne limity / zakres tolerancji

  • Wyniki monitoringu przekraczające wartości graniczne uruchamiają działania korekcyjne


Okre lenie dzia a korekcyjnych
Określenie działań korekcyjnych

 • Zastosować należy zaplanowane i rutynowe reakcje, kiedy wyniki monitoringu operacyjnego w punkcie kontrolnym wskazują na utratę kontroli podczas normalnego działania

 • Działania korekcyjne muszą być specyficzne i określone z góry, aby umożliwić ich szybką realizację

 • Większość działań korekcyjnych może być wykonywana przez

  • Systemy automatyczne

  • Wyszkolonych operatorów systemu


Monitoring operacyjny prosta procedura monitoringu
Monitoring operacyjnyProsta procedura monitoringu


Krok 5
Krok 5

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW


Plan usprawnienia i modernizacji
Plan usprawnienia i modernizacji

 • Jeżeli zidentyfikowane zostaną znaczące ryzyka:

  • Plan usprawnienia i modernizacji

  • Wskazanie osób odpowiedzialnych

  • Określenie docelowych terminów wdrożenia

 • Narastające wdrażanie usprawnień jest kluczowe

  • Programy krótko-, średnio- i długoterminowe

  • Odzwierciedlające priorytety

  • Odzwierciedlające dostępne zasoby


Plan usprawnienia i modernizacji problemy
Plan usprawnienia i modernizacjiProblemy

 • Inwestycje kapitałowe

 • Budowa potencjału

 • Ulepszenie procedur zarządzania i operacyjnych

 • Badania i rozwój

 • Opracowanie protokołów incydentalnych

 • Komunikacja i raportowanie


Oliver schmoll ingrid chorus federalna agencja rodowiska bad elster i berlin niemcy

Krok6

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW


Procedury zarz dzania 1
Procedury zarządzania /1

 • Procedury zarządzania:

  • Realizowane podczas normalnego działania systemu

   (Standardowe procedury robocze = SPR)

  • Realizowane w przypadku działań korekcyjnych i incydentów

 • Napisane przez doświadczonych pracowników:

  • Rozmowa z pracownikami i opis wykonywanych przez nich działań

 • Aktualizowane zgodnie z potrzebami:

  • Wdrażanie planów ulepszeń/modernizacji

  • Raporty z incydentów, sytuacji wyjątkowych i potencjalnie niebezpiecznych


Procedury zarz dzania 2
Procedury zarządzania /2

 • Zakres odpowiedzialności i dane kontaktowe osób kluczowych

 • Jednoznaczny opis działań wymaganych w przypadku odchyleń

 • Lokalizacja i identyfikacja SPR i potrzebnego sprzętu

 • Lokalizacja sprzętu zapasowego

 • Odpowiednie informacje logistyczne i techniczne


Oliver schmoll ingrid chorus federalna agencja rodowiska bad elster i berlin niemcy

Krok7

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW


Weryfikacja i audyt
Weryfikacja i audyt

 • Dzięki temu krokowi uzyskuje się dowody, że system działa sprawnie i będzie osiągał cele oparte na przesłankach zdrowotnych, czyli że PBW został właściwie opracowany i wdrożony

 • Weryfikacja jakości wody:

  • „Czy wyprodukowana woda spełnia założone wymagania jakości?”

 • Audyt operacyjny:

  • „Czy PBW realizowany w praktyce jest zgodny z projektem?”


Oliver schmoll ingrid chorus federalna agencja rodowiska bad elster i berlin niemcy

Krok8

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW


Przegl d okresowy 1
Przegląd okresowy /1

 • Proces przeglądu jest kluczowym elementem wdrożenia całego planu

 • Regularny przegląd to ocena, czy PBW zachowuje swoją ważność

  • Analiza danych zebranych w ramach monitoringu

  • Wyciąganie wniosków z doświadczeń i nowe procedury

 • Stanowi podstawę przyszłych ocen


Przegl d okresowy 2
Przegląd okresowy /2

 • Kiedy należy wykonać przegląd?

  • Regularnie, uwzględniając wyniki wdrażania PBW

  • Natychmiast po wystąpieniu sytuacji wyjątkowej / incydentu / sytuacji potencjalnie niebezpiecznej

  • Natychmiast, jeżeli nastąpi znacząca zmiana okoliczności

 • Efektem przeglądu może być zmiana w ocenie ryzyka

 • Przegląd może doprowadzić do zmian w planie ulepszeń / modernizacji

 • Wszystkie zmiany będące efektem przeglądu muszą być dokumentowane!


Oliver schmoll ingrid chorus federalna agencja rodowiska bad elster i berlin niemcy

Krok9

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW


Dokumentacja co nale y uwzgl dni
DokumentacjaCo należy uwzględnić?

 • Opis i ocena systemu zaopatrzenia w wodę

 • Programy modernizacyjne

 • Opis środków zabezpieczających, plan monitoringu operacyjnego i plan weryfikacji

 • Procedury rutynowego zarządzania bezpieczeństwem wody

 • Plany awaryjne

 • Opis dodatkowych programów, w tym szkoleniowych, protokołów komunikacji


Pami taj 1
Pamiętaj! /1

 • Strategia PBW musi być prosta i napisana łatwym językiem!

 • PBW to proces systematyczny, ciągły i dynamiczny:

  • Praca nad PBW nie kończy się nigdy

  • PBW nie jest dodatkową procedurą roboczą

  • Nie chodzi o samo stworzenie „planu”

  • Efektem procesu PBW ma być dokument, który będzie można nazwać „Naszym PBW”

  • PBW nie powinien zamienić się w dodatkowy element biurokracji!


Pami taj 2
Pamiętaj! /2

 • Nie ma jedynie właściwego sposobu opracowania PBW

 • Ważne jest, aby w zespole ds. PBW znalazły się osoby o odpowiednim doświadczeniu i z odpowiednią wiedzą

 • PBW nie może być tworzony „zza biurka”

 • Należy przezwyciężyć samozadowolenie: nie należy przyjmować nic za pewnik

 • Nie zaczynaj od zera:

 • Ważne jest, aby zacząć!


Nowa zelandia
Nowa Zelandia

 • Dlaczego PHRMP (Plan Zarządzania Ryzykiem Dla Zdrowia Publicznego): odpowiedzialność za zdrowie publiczne

 • Objaśnienie zakresu prostymi słowami:

  • Co może obniżyć jakość wody i sprawić, że będzie niebezpieczna?

  • Które z takich czynników wymagają natychmiastowej reakcji?

  • Skąd wiadomo, że jakość wody pogorszyła się na tyle, że potrzebne są natychmiastowe działania?

  • Jak zachować się, kiedy potrzebne jest działanie?

  • Jak zapobiec takim sytuacjom w przyszłości?

 • Jak przygotować PHRMP: prosty, 3-etapowy proces

 • Jak postępować z planem: wytyczne dla działań codziennych i długoterminowe plany


Nowa zelandia ma e jest pi kne
Nowa Zelandia: Małe jest piękne

www.moh.govt.nz/water
Nowa zelandia klub anonimowych patogen w
Nowa Zelandia: „Klub Anonimowych Patogenów”


Banglades z modelowy pbw
Bangladesz: Modelowy PBW

 • Ogromna liczba ujęć wody na terenach wiejskich w kraju o ograniczonych zasobach

 • Rodzaje zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych wystarczająco podobne, aby stworzyć modelowy PBW

 • Opracowany w trybie konsultacyjnym, oparty na opiniach lokalnych ekspertów

 • Warsztaty z udziałem kluczowych ekspertów sektora


Banglades z modelowy pbw1
Bangladesz: Modelowy PBW

www.buet.ac.bd/itn/


Szwajcaria
Szwajcaria

 • Proste wytyczne

 • Stworzone, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów

 • 9 kroków:

  • Jednoznaczne instrukcje

  • Oparte na formularzach

  • Przykłady