Technologia i Organizacja Robót Budowlanych
Download
1 / 17

Technologia i Organizacja Robót Budowlanych - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Technologia i Organizacja Robót Budowlanych. ROBOTY ZIEMNE. Bilans mas ziemnych. dr inż. Michał Krzemiński dr inż. Mariola Książek. Prowadzenie robót ziemnych odbywa się w konkretnych i określonych warunkach, na które składają się:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Technologia i Organizacja Robót Budowlanych' - kyria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Technologia i Organizacja Robót Budowlanych

ROBOTY ZIEMNE

Bilans mas ziemnych

dr inż. Michał Krzemiński

dr inż. Mariola Książek


Prowadzenie rob t ziemnych odbywa si w konkretnych i okre lonych warunkach na kt re sk adaj si
Prowadzenie robót ziemnych odbywa się w konkretnych i określonych warunkach, na które składają się:

 • kategoria i rodzaj gruntu ze wszystkimi, wynikającymi z tego zaszeregowania, konsekwencjami,

 • warunki wodne,

 • topografia terenu oraz rozmieszczenie wznoszonych w ramach przedsięwzięcia obiektów,

 • istniejące na terenie budowy przeszkody,

 • istniejący przy terenie budowy układ komunikacyjny,

 • ujęte w umowie terminy wykonania wszystkich robót.


Na wszystkie rodzaje rob t ziemnych zawsze sk adaj si trzy podstawowe elementy kt rymi s
Na wszystkie rodzaje robót ziemnych zawsze składają się trzy podstawowe elementy, którymi są:

 • odspojenie gruntu,

 • przemieszczenie gruntu,

 • ułożenie gruntu w nowym miejscu.


Okre lenie ilo ci zdejmowanej ziemi ro linnej
Określenie ilości zdejmowanej ziemi roślinnej trzy podstawowe elementy, którymi są:

[m3]

[m2]

gdzie:

Vhum – objętość ziemi roślinnej

Phum – pole powierzchni humusu (działki)

hhum – grubość warstwy ziemi roślinnej

A, B – wymiary działki

a – bok małego kwadratu


Okre lenie ilo ci ziemi w nasypach i wykopach przy niwelacji terenu
Określenie ilości ziemi w nasypach i wykopach przy niwelacji terenu

Ilość ziemi w nasypie i wykopie – przy zadanym poziomie rzędnej niwelety – określa się zwykle metodą pryzm o podstawie kwadratowej lub trójkątnej. Przykładowo dla metody kwadratów – w zależności od ukształtowania terenu – powierzchnię placu dzieli się na odpowiednio mniejsze kwadraty o boku 20÷100 m, które dzielą się na dwie grupy:

 • przecięte rzędną niwelety,

 • nie przecięte rzędną niwelety.

  Objętość niwelowanego gruntu w kwadratach (graniastosłupach) nie przeciętych rzędną niwelety oblicza się bezpośrednio w tabeli.Podstawa graniastos upa znajduj ca si w obszarze nasypu lub wykopu

H nasypuB

HC

HT

HA

HD

a

a

Podstawa graniastosłupa znajdująca się w obszarze nasypu lub wykopu

[m3]

 • a – bok rozpatrywanego kwadratu

 • NIW – rzędna niwelety*

 • HT – średnia rzędna w środku danego kwadratu

 • HA, HB, HC, HD – rzędne poszczególnych kwadratów

 • * – rzędna niwelety dotyczy terenu po zdjęciu humusu

[m3]

[m3]


H nasypuC

NIW

Wykop

HD

HB

e

HT

NIW

c

Nasyp

– średnia rzędna w środku rozpatrywanego wykopu

LW

– średnia rzędna w środku rozpatrywanego nasypu

LN

HA

d

a

b

a

Podstawa graniastosłupa znajdująca się częściowo w obszarze nasypu i częściowo wykopu, przecięta niweletą przez przeciwległe boki

[m3]

b, c, d, e, – długości boków wykopu i nasypu oddzielonych niweletą

NIW – rzędna niwelety

LN – średnia szerokość nasypu

LW – średnia szerokość wykopu

HT – średnia rzędna w środku danego kwadratu (graniastosłupa

HA, HB, HC, HD – rzędne poszczególnych kwadratów

[m]

[m3]

[m]

[m]

[m]


H nasypuD

Wykop

HC

HB

NIW

NIW

Nasyp

HA

a

l

d

a

Podstawa graniastosłupa znajdująca się częściowo w obszarze nasypu i częściowo wykopu, przecięta niweletą przez przyległe boki

NIW – rzędna niwelety

d, l – długości boków nasypu oddzielonych niweletą od wykopu

HA, HB, HC, HD – rzędne poszczególnych kwadratów

[m3]

– średnia rzędna w środku rozpatrywanego wykopu

– średnia rzędna w środku rozpatrywanego nasypu


Obliczenie obj to ci wykopu szerokoprzestrzennego pod obiekt ze wzoru simpsona

h nasypu

1:m

α

l

Obliczenie objętości wykopu szerokoprzestrzennego pod obiekt (ze wzoru Simpsona)

Zasada określania kąta pochylenia skarp nasypów i wykopów

[m3]

h – wysokości skarpy nasypu (głębokość wykopu)

l – rzut skarpy na płaszczyznę poziomą

m – stosunek rzutu poziomego skarpy do jej rzutu pionowego


s nasypu

s

l

α

II wariant

skarpa wykopu pionowa

I wariant

skarpa wykopu pochyła

1 : m

h

h

α

τ

τ

e

F

e

f*

a

c

B

a

c

B

A

A

d

d

b

b

A, B – wymiary obiektu w poziomie stropu nad piwnicami,a, b – wymiary wykopu z poziomu terenu, c, d – wymiary dna wykopu,l – szerokość skarpy wykopu, h – głębokość wykopu (wysokość skarpy wykopu), 1:m – pochylenie skarpy wykopu zależne m.in. od kategorii gruntu i głębokości wykopu,s – grubość ściany budynku,  – szerokość ławy fundamentowej, f* – przy skarpach pionowych umacnianych i ścianach:nieizolowanych f=0,6 m, izolowanych f=0,8 m.


Obliczenia dla i wariantu skarpa wykopu pochy a

[m] nasypu

[m]

[m]

[m]

Obliczenia dla I wariantu (skarpa wykopu pochyła):


Obliczenia dla ii wariantu skarpa wykopu pionowa

[m] nasypu

[m]

[m]

[m]

Obliczenia dla II wariantu (skarpa wykopu pionowa):


Obliczenie obj to ci ziemi niezb dnej do obsypania fundament w

[m nasypu3]

[m3]

Obliczenie objętości ziemi niezbędnej do obsypania fundamentów

VZ – objętość gruntu potrzebna do zasypania fundamentów

VW – objętość wykopu szerokoprzestrzennego

Vob. – objętość obiektu pod poziomem terenu

A, B – wymiary obiektu w poziomie stropu nad piwnicami

h – głębokość wykopu


Obliczenie bilansu mas ziemnych
OBLICZENIE BILANSU MAS ZIEMNYCH nasypu

Obliczone ilości zdejmowanej ziemi roślinnej, niwelowanego gruntu i objętości wykopu szerokoprzestrzennego zestawia się w tablicę bilansową, w której wszystkie zapisy powinny być już zsynchronizowane z przyjętą koncepcją przemieszczania mas ziemnych.

* sporządzając bilans mas ziemnych należy uwzględnić koncepcję przemieszczania mas ziemnych


Przyk ad liczbowy obliczania bilansu mas ziemnych wariant z wywozem ziemi na zwa k v w v n
Przykład liczbowy obliczania bilansu mas ziemnych – wariant z wywozem ziemi na zwałkę  VW > VN


Przyk ad liczbowy obliczania bilansu mas ziemnych wariant z dowozem ziemi z ukopu v w v n
Przykład liczbowy obliczania bilansu mas ziemnych – wariant z dowozem ziemi z ukopu  VW < VN


ad