o siguranje od posledica nesre nog slu aja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O siguranje od posledica nesrećnog slučaja PowerPoint Presentation
Download Presentation
O siguranje od posledica nesrećnog slučaja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

O siguranje od posledica nesrećnog slučaja - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

O siguranje od posledica nesrećnog slučaja. js. P ojam osiguranja od nesrećnog slučaja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

O siguranje od posledica nesrećnog slučaja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p ojam osiguranja od nesre nog slu aja
Pojam osiguranja od nesrećnog slučaja
 • Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja podrazumeva obavezu osiguravača da isplati osiguranu sumu osiguraniku ili korisniku ukoliko ugovorom predviđeni nesrećni slučaj prouzrokuje smrt ili invaliditet osiguranika, kao i da isplati štetu nastalu usled troškova lečenja i izgubljene zarade u slučaju narušavanja zdravlja ili nastupanja prolazne nesposobnosti za rad.
 • Troškovi lečenja i izgubljena obaveza isplate zarade su nazavisni od isplatate osigurane sume kod obaveznog osiguranja, a kod dobrovoljnog osiguranja od nesrećnog slučaja ova obaveza osiguravača mora posebno da se ugovori.
p ojam osiguranja od nesre nog slu aja1
Pojam osiguranja od nesrećnog slučaja
 • Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja je vid osiguranja lica, te osnovni princip – isplata unapred određene osigurane sume, nezavisno od pretrpljene štete, a ne naknada štete, važi i ovde.
 • To znači da se ni ovde ne primenjuje načelo obeštećenja.
 • Međutim, ako su u pitanju troškovi lečenja ili izgubljena zarada, osiguravač isplaćuje ove troškove u visini prouzrokovane štete tj. u visini u kojoj su i nastale, pa se u tom slučaju može primeniti načeli obeštećenja.
 • Rizik koji osiguravač preuzima na sebe kod ove vrste osiguranja jeste opasnost od nastanka nesrećnog slučaja.
p ojmovi
Pojmovi
 • Nesrećni slučaj – iznenadni i od volje osiguranika nezavisan događaj, koji delujući spolja i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu smrt, potpun ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad i narušenje zdravlja.
 • Invaliditet – doživotni gubitak opšte radne sposobnosti.
 • Prolazna nesposobnost za rad – nesposobnost za vršenje redovnog zanimanja.
 • Narušavanjem zdravlja podrazumevaju se one povrede i oboljenja radi čijeg lečenja je potrebna lekarska pomoć.
i sklju enja iz ovog osiguranja
Isključenja iz ovog osiguranja:
 • Kod osiguranja od nesrećnog slučaja zakonom su isključeni iz osiguranja sledeći rizici:
 • namerno prouzrokovanje nesrećnog slučaja i
 • nesrećni slučaj prouzrokovan ratnim operacijama.
 • Ugovorna isključenja su sledeća:
  • usled zemljotresa,
  • pri pripremanju, pokušaju i izvršenju umišljajnog krivičnog dela,
  • usled učešća u tuči ili fizičkom obračunavanju, izuzev samoodbrane,
  • kada je osigurani slučaj nastao usled dejstva alkohola,
  • usled pokušaja ili izvršenja samoubistva i dr.
v eli ina naknade iz osiguranja
Veličina naknade iz osiguranja
 • Naknada iz osiguranja od nesrećnog slučaja može se odrediti samo u okviru ugovorene ili zakonom određene osigurane sume.
 • Pri tome osiguravač odgovara samo za one posledice nesrećnog slučaja koje su obuhvaćene ugovorom o osiguranju ili u zakonu.
 • Kada nastupi smrt osiguranika (ili osiguranog lica), osiguravač je dužan da korisniku isplati ugovorenu sumu.
 • Kod potpunog invaliditeta osiguranika, koji je nastupio usled nesrećnog slučaja, osiguravač isplaćuje osiguranu sumu u celini, a u slučaju delimičnog invaliditeta postotak osigurane sume koji odgovara postotku invaliditeta.
v eli ina naknade iz osiguranja1
Veličina naknade iz osiguranja
 • Naknada za slučaj invaliditeta, kao i za slučaj smrti osiguranika, kumulira se sa naknadom troškova lečenja ili izgubljene zarade ako je tako ugovoreno.
 • U slučaju prolazne nesposobnosti za rad, osiguravač je u obavezi da plaća tzv. dnevnu naknadu u ugovorenoj visini, ukoliko je to posebno ugovoreno uz obavezu plaćanja premije.
 • Korisnik osiguranja je u obavezi da pruži sve dokaze potrebne za ostvarenje svog prava – naplate osigurane sume (dokaz o smrti, dokaz o invaliditetu i dr.).