slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opatrenie 4.1 „Regenerácia sídiel“ Regionálneho operačného programu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Opatrenie 4.1 „Regenerácia sídiel“ Regionálneho operačného programu - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel. Opatrenie 4.1 „Regenerácia sídiel“ Regionálneho operačného programu. Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel. Cieľ opatrenia 4.1: „ Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie sídiel .“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opatrenie 4.1 „Regenerácia sídiel“ Regionálneho operačného programu' - kynton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

Opatrenie 4.1 „Regenerácia sídiel“

Regionálneho operačného programu

slide2

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

Cieľ opatrenia 4.1:

„Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie sídiel.“

Realizácia opatrenia 4.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 4 ROP, ktorý je definovaný nasledovne:

„Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev.“

slide3

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

Skupiny oprávnených aktivít v rámci opatrenia 4.1 ROP:

4.1.1 revitalizácia verejných priestranstiev sídla (oblasť podpory 4.1a samostatne dopytovo orientované projekty)

4.1.2 integrované stratégie rozvoja mestských oblastí (oblasť podpory 4.1b )

4.1.3 projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí (oblasť podpory 4.1c)

4.1.4 neinvestičné projekty regenerácie sídiel (oblasť podpory 4.1d)

4.1.5 podporné aktivity (pre aktivitu 4.1.4 len výdavky na verejné obstarávanie)

slide4

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídielOprávnené činnosti

Popis činností oprávnených v rámci hlavnej aktivity 4.1.1:

a/ úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene

b/ výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení

c/ výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás vrátane dopravných subsystémov

d/ rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane dopravných subsystémov

e/ rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy

f/ rekonštrukcia a výstavba zastávok

g/ rekonštrukcia a výstavba verejných hygienických zariadení

h/ úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach obcí a miest výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít (podmienkou je písomný súhlas správcu vodného toku, t.j. Slovenského vodohospodárskeho podniku v prípade vodohospodársky významných tokov a sčasti aj drobných tokov alebo inej štátnej organizácie v prípade určitých drobných vodných tokov s realizáciou projektu. Písomný súhlas obsahuje identifikáciu projektu formou uvedenia čísla projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, dátumu jej vyhotovenia a uvedením jej autora.)

i/ projektové a inžinierske práce pre projekt, externý projektový manažment, verejné obstarávanie v rozsahu podľa tabuľky 2

Minimálny rozsah operácii v rámci aktivity revitalizácia verejných priestranstiev sídla zahŕňa minimálne štyri činnosti z uvedeného zoznamu a) až h).

slide5

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

Typy subjektov ako oprávnených žiadateľov:

Oprávneným žiadateľom je obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá je v zmysle metodiky ROP určená ako pól rastu. Zoznam obcí, ktoré sú určené ako póly rastu je dostupný na internetovej adrese http://www.nsrr.sk/dokumenty/ pod názvom „Póly rastu pre NSRR na programové obdobie 2007-2013“ alebo na http://www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie/ pod názvom „Póly rastu pre NSRR pre programové obdobie 2007-2013“.

V prípade výzvy ROP-4.1a-2009/01 nie sú v zmysle stratégie ROP oprávnenými žiadateľmi mestá, ktoré sú sídlami krajov v zmysle zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a tiež mestské časti v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.

slide6

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

Definovanie oprávneného územia (miesta realizácie projektu)

 • Katastrálne územie obce
 • Centrálne verejné priestranstvá v obci/meste a prípadne územia ktoré prepájajú centrálne časti obce/mesta
 • /oba body musia byť splnené zároveň/
slide7

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

Oprávneným miestom realizácie projektu v rámci samostatne dopytovo orientovaných projektov Regenerácie sídiel ROP sú centrálne verejné priestranstvá, ktoré je možné identifikovať ako centrá aktivít v mestách a obciach.

Miesto realizácie projektu má v rámci príslušného sídla význam z hľadiska posilňovania jeho konkurencieschopnosti ako celku a zvyšovania atraktivity pre všetkých obyvateľov a návštevníkov sídla (mesta alebo obce).

Oprávnené miesto realizácie projektu musí spĺňať podmienku, že jeho súčasťou je verejné priestranstvo určené na zhromažďovanie obyvateľov a prítomnosť občianskej vybavenosti (občianskou vybavenosťou sa v tomto prípade rozumejú prevádzky obchodu a služieb).

Oprávnenými oblasťami teda nie sú okrajové zóny a oblasti miest a obcí.

slide8

prepojenie centier sídla

hlavné centrum sídla

centrum časti sídla

prípadný počet žiadostí o NFP

realizácia min. 4 činností z oprávnených činností

1 ŽoNFP (4 činnosti v hlavnom centre sídla)

realizácia min. 4 činností z oprávnených činností

realizácia min. 4 činností z oprávnených činností

1 ŽoNFP (4 činn. v hl. centre sídla + 4 činn. v centre časti sídla)

bez vzájomného prepojenia centier

realizácia min. 4 činností z oprávnených činností

1 ŽoNFP (4 činnosti v hl. centre sídla + 1 činnosť prepojenia centier + 3 činnosti v centre časti sídla)

realizácia min. 3 činností z oprávnených činností

miestna komunikácia, cyklotrasa, chodník

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

Oprávnenosť miesta realizácie projektu v rámci aktivity 4.1.1 revitalizácia verejných priestranstiev sídla (oblasť podpory 4.1a samostatne dopytovo orientované projekty) v rámci ROP

slide9

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

Limity celkových oprávnených výdavkov na projekty revitalizácie verejných priestranstiev sídiel (oblasť podpory - samostatné dopytovo orientované projekty):

Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške

170 000 EUR .

Maximálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške

2 300 000 EUR .

slide10

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt (mestá a obce):

ERDF max 85,00 %

štátny rozpočet SR max 10,00 %

finančná účasť prijímateľa min 5,00 % 

Štruktúra financovania projektov, ktorých celkové oprávnené výdavky presiahnu 1 000 000 eur je určená na základe finančnej analýzy projektu

slide11

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

 • V zmysle článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 znamená projekt generujúci príjem každú operáciu zahŕňajúcu investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spojené s platbou a výdavky sú priamo uhradené užívateľmi, alebo každú operáciu zahŕňajúcu predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. Problematika projektov generujúcich príjmy sa na základe výsledkov finančnej analýzy projektu nevzťahuje na tieto prípady:
 • projekty, ktoré nevytvárajú príjmy
 • projekty, ktorých výnosy úplne nepokrývajú prevádzkové náklady
 • projekty, ktorých celkové výdavky nepresiahnu 1 milión eur (celkové výdavky, nie celkové oprávnené výdavky)
slide12

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

Projekty generujúce príjmy- 1.

Príloha žiadosti o NFP v prípade projektov s výškou celkových výdavkov nad 1 000 000 eur:

Finančná analýza projektu vypracovaná v súlade s metodikou pre výpočet finančnej analýzy projektu, ktorá je prílohou výzvy na predkladanie žiadostí o NFP ROP-4.1a-2009/01. Uvedená príloha výzvy predstavuje po jej vyplnení žiadateľom zároveň formu, v ktorej sa finančná analýza projektu predkladá ako príloha žiadosti o NFP.

Poznámka: ďalšie povinnosti prijímateľa po dobu 5 rokov od ukončenia projektu vyplývajú zo zmluvy o poskytnutí NFP, ktorej vzor je prílohou výzvy. Riadiaci orgán pre ROP je povinný sledovať hospodárenie prijímateľa a v prípade dosahovania príjmov, ktoré prijímateľ dosiahol z projektu, je Riadiaci orgán pre ROP povinný prijímať korekcie vo vzťahu k výške poskytnutému NFP.

slide13

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

Projekty generujúce príjmy- 1.

Príloha žiadosti o NFP v prípade projektov s výškou celkových výdavkov do 1 000 000 eur:

V prípade projektov, ktorých výška celkových výdavkov nepresahuje 1 000 000 eur, sa v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 finančná analýza projektu nevyžaduje. Vo vzťahu k uvedeným projektom sa neaplikujú odseky 1- 4 článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o projektoch generujúcich príjmy. V tomto prípade sa ako príloha č. 9 žiadosti o NFP predkladá písomné vysvetlenie, že žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu projektu z dôvodu, že výška celkových výdavkov projektu nepresahuje 1 000 000 eur. Vysvetlenie je podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa.

slide14

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

Finančná alokácia na celé opatrenie 4.1

Alokácia z ERDF 398 371 500 EUR

Celkový rozpočet opatrenia 468 672 353 EUR

Oblasti podpory v rámci 4.1 ROP:

4.1a ROP celkový rozpočet 323 529 411,82 EUR

4.1b ROP celkový rozpočet 82 352 941,18 EUR

4.1c ROP celkový rozpočet 56 470 588,24 EUR

4.1d ROP celkový rozpočet 6 319 411,76 EUR

slide15

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

Indikatívna výška prostriedkov určených na výzvu

slide16

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel

Finančný plán ROP podľa opatrení

slide17

Opatrenie 4.1a Regenerácia sídielInformácie o výzve

Základné časové údaje súvisiace s výzvou ROP-4.1a-2009/01

slide18

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídielInformácie o výzve

Základné časové údaje súvisiace s výzvou ROP-4.1a-2009/01 sú nasledovné:

Termín vyhlásenia výzvy:

16. 03. 2009

Sprístupnenie internetovej rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári dostupnom na www.ropka.sk/rezervacia:

od 23. 03. 2009 od 10:00(až do doby, kedy budú rezervované všetky voľné termíny uvedené v rezervačných formulároch)

Prijímanie žiadostí o NFP na územne príslušných sprostredkovateľských orgánoch pod Riadiacim orgánom pre ROP:

od 06. 04. 2009 do 13. 06. 2009(1. hodnotiace kolo)

od 13. 07. 2009 do 18. 09. 2009(2. hodnotiace kolo)

Termín ukončenia výzvy:

18. 09. 2009(zároveň posledný možný termín na predloženie žiadosti o NFP).

slide19

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Čo je potrebné vedieť pred začatím písania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok?

slide20

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

ITMS II portál v.2.1

 • Od 1.1.2009 vyvstáva povinnosť podávania Žiadosti o NFP prostredníctvom verejnej časti ITMS portálu.
 • Podrobné informácie o tom, ako postupovať pri podávaní Žiadosti o NFP cez verejnú časť ITMS portálu budú i súčasťou zverejnenej výzvy.

- Prinášame Vám stručný postup získania prístupu do tohto portálu, ktorý si potenciálni žiadatelia môžu aktivovať na stránke www.itms.sk

slide21

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

ITMS II portál v.2.1

www.itms.sk

Žiadosť o aktiváciu

slide22

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

ITMS II portál v.2.1

 • Vyplnenie elektronickej formy Žiadosti o aktiváciu užívateľského konta.
 • 2) Odoslanie (elektronicky) Žiadosti na spracovanie (funkciu odoslania žiadosti zabezpečuje tlačítko Odoslať).
 • 3) Vytlačenie žiadosti (funkciu vytlačenia žiadosti zabezpečuje tlačítko Tlačiť).
 • 4) Podpis žiadateľa na žiadosti o aktiváciu musí byť overený notárom podľa zákona č. 323/1992 Zb., Notárskeho poriadku.
slide23

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

ITMS II portál v.2.1

5) Vyplnenú a úradne overenú žiadosť je potrebné zaslať doporučene na adresu:

Datacentrum

Cintorínska 5

814 88 Bratislava

6) Aktivácia resp. zamietnutie aktivácie užívateľského konta pre žiadateľa (vykonáva Datacentrum)  

7) Zaslanie informácie (e-mail) užívateľovi o aktivácii užívateľského konta na mailovú adresu, ktorá je uvedená v elektronickej forme žiadosti. Grid kartabude po aktivácii užívateľského konta zaslaná poštou na adresu žiadateľa.

slide24

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Spôsob predkladania ŽoNFP

Na stránke www.regionzilina.sk a www.ropka.sk je zverejnená výzva. Žiadateľ si zaregistruje termín na stránke www.ropka.sk, kde je pre Žilinský kraj zverejnený samostatný registračný formulár.

Žiadateľ vyplní Žiadosť o NFP vo verejnej časti ITMS II Portal. Zoznam povinných príloh, ktoré bude žiadateľ musieť pri registrácií Žiadosti o NFP predložiť je súčasťou Žiadosti o NFP. Formulár Žiadosti o NFP je prílohou výzvy.

V stanovený termín sa žiadateľ dostaví do podateľne SO/RO pre ROP, kde prebehne za jeho prítomnosti registrácia a kontrola ŽoNFP.

slide25

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Miesto predkladania ŽoNFP

ADRESA PODATEĽNE

Podateľňa SO/RO pre ROP ŽSK

Ul. Komenského 48,011 09 Žilina

Budova: blok C

slide26

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Spôsob predkladania ŽoNFP

 • Projektový manažér ŽoNFP zaregistruje, vykoná kontrolu formálnej správnosti (oprávnenosti a úplnosti).
 • - Po zaregistrovaní bude už bez prítomnosti žiadateľa prebiehať odborné hodnotenie ŽoNFP. Odborné hodnotenie je zamerané na tieto hlavné skupiny hodnotiacich kritérií:
 • - vhodnosť a účelnosť projektu
 • - spôsob realizácie projektu
 • - rozpočet a nákladová efektívnosť
 • - administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa
 • - udržateľnosť projektu
 • V každej zo skupín kritérií sa nachádza niekoľko tzv. diskvalifikačných kritérií, ktoré je nutné pre pozitívny výsledok bezpodmienečne splniť.
slide27

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Hodnotiace kritéria

Názov skupiny kritérií:Vhodnosť a účelnosť projektu(príklady diskvalifikačných kritérií)

Hodnotiace kritérium:Súlad projektu so stratégiou ROP

Predmet hodnotenia:Kritérium hodnotí, či výstup (výsledok) projektu slúži širšiemu okruhu obyvateľov sídla, t.j. či miesto realizácie projektu predstavuje centrálne verejné priestranstvo/centrálnu časť obce resp. centrálnu časť mestskej oblasti, ktorá slúži širšiemu okruhu užívateľov – obyvateľov obce/mesta.

Hodnotiace kritérium: Súlad s princípom územnej koncentrácie intervencií pre ROP

Predmet hodnotenia: Kritérium hodnotí geografické umiestnenie projektu z hľadiska súladu s princípom územnej koncentrácie intervencií ROP, t. j či sa miesto realizácie projektu nachádza v póloch rastu

slide28

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Hodnotiace kritéria

Názov skupiny kritérií: Udržateľnosť projektu (príklady diskvalifikačných kritérií)

Hodnotiace kritérium: Udržateľnosť projektu z finančného hľadiska

Predmet hodnotenia: Hodnotí sa finančná udržateľnosť projektu, ktorej východiskom je zabezpečenie finančných zdrojov žiadateľa pre účely spolufinancovania projektu v požadovanej miere či už z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov a hodnotia sa aspekty finančnej analýzy (správnosť výpočtu výšky NFP, relevantnosť odborného odhadu hospodárenia a pod.).

slide29

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Spôsob tvorby rozpočtu

Skupiny oprávnených

výdavkov

!!Rozpočet!!

Stavebné objekty

Aktivity projektu

A1 Aktivita

Revitalizácia verejných

priestranstiev

SO-01 súbor prvkov

drobnej architektúry

(napr. lavičky) –

stavba nových

Ucelená časť rozpočtu

SO-01 –

samostatný podrobný

položkový rozpočet s 

výkazom výmer

717001 Realizácia nových

stavieb

Ucelená časť rozpočtu

SO-10 –

samostatný podrobný

položkový rozpočet s 

výkazom výmer

SO-10 Chodník –

úsek 2 –

rekonštrukcia

existujúceho

717002 Rekonštrukcia a

modernizácia

slide30

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Smerové ukazovatele (Benchmarks)

Aktuálne platné benchmarky pre opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty sú pre sídla s počtom obyvateľov:

0-999 obyvateľov je € 200 000 – 500 000 / projekt(6 025 200 – 15 063 000 Sk/projekt)

1000-1999 obyvateľov je € 200 000 – 660 000 / projekt(6 025 200 – 19 883 160 Sk/projekt)

2000-4999 obyvateľov je € 300 000 – 1 000 000 / projekt(9 037 800 – 30 126 000 Sk/projekt)

5000-14999 obyvateľov je € 300 000 – 1 320 000 / projekt(9 037 800 – 39 766 320 Sk/projekt)

15000 a viac obyvateľov je € 400 000 – 1 660 000 / projekt(12 050 400 – 50 009 160 Sk/projekt)

slide31

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Čo je potrebné priložiť k Žiadosti o NFP

slide32

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Povinné prílohy k ŽoNFP

 • 1.Opis projektu(1 originál + 1 kópia + elektronická verzia).
 • 2.Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu žiadateľa(1 overená kópia + 1 kópia).
 • 3. Doklad o pridelení IČO žiadateľovi(1 overená kópia + 1 kópia).
 • 4a.v prípade rekonštrukcie existujúcich stavebných objektov, ktoré sú líniovými stavbami sa vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že:
 • - žiadateľ je oprávnený realizovať projekt;
 • žiadateľovi nie sú známe žiadne okolnosti súvisiace s vlastníckymi a užívacími právami k predmetným nehnuteľnostiam, ktoré by mohli predstavovať riziko z hľadiska realizácie projektu a udržateľnosti výsledkov projektu v zmysle podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.
 • (1 originál čestného vyhlásenia + 1 kópia)
slide33

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Povinné prílohy k ŽoNFP

4b. v prípade rekonštrukcie alebo budovania stavebných objektov, ktoré nie sú líniovými stavbami sú akceptovateľné nasledovné alternatívy:

alternatíva 1 – výpis z listu vlastníctva

Výpis z listu vlastníctva, preukazujúci vlastnícke práva ku všetkým nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbám), na ktorých má byť realizovaný projekt. Vyžaduje sa výlučne originál výpisu z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony, ktorý nie je ku dňu podania žiadosti o NFP starší ako tri mesiace. Ak sú nehnuteľnosti zapísané na viacerých listoch vlastníctva, vyžadujú sa výpisy zo všetkých listov vlastníctva.

(1 originál výpisu z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony + 1 kópia)

alternatíva 2 – platná zmluva o nájme

- z ktorej vyplýva právo uskutočniť projekt,

- uzatvorená na dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu (v prípade ak pôjde o zmluvu na dobu neurčitú, musí obsahovať jej nevypovedateľnosť po uvedenú dobu),

slide34

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Povinné prílohy k ŽoNFP

- odporúča sa nájomné právo k pozemkom zapísať na list vlastníctva v zmysle zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov,

- ukončenie zmluvy zo strany vlastníka nehnuteľnosti nie je možné po dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.

(1 overená kópia nájomnej zmluvy + 1 kópia a zároveň výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace, ktorým je preukázané, že prenajímateľ je vlastníkom prenajímaných nehnuteľností + 1 kópia)

alternatíva 3 – platná zmluva o budúcej kúpnej zmluve

- z ktorej vyplýva právo uskutočniť projekt pred nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť realizovaný projekt, žiadateľom,

- ukončenie zmluvy zo strany budúceho predávajúceho nie je možné po dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu;

(1 overená kópia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve + 1 kópia a zároveň výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony k predmetným nehnuteľnostiam, nie starší ako 3 mesiace + 1 kópia)

slide35

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Povinné prílohy k ŽoNFP

alternatíva 4 – platná zmluva o výpožičke

- z ktorej vyplýva právo uskutočniť projekt a právo užívať nehnuteľnosť v súlade s projektom;

- uzatvorená na dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu (v prípade ak pôjde o zmluvu na dobu neurčitú, musí obsahovať jej nevypovedateľnosť po uvedenú dobu),

- ukončenie zmluvy zo strany vlastníka nehnuteľnosti nie je možné po dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.

(1 overená kópia zmluvy o výpožičke + 1 kópia a zároveň výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony k predmetným nehnuteľnostiam, nie starší ako 3 mesiace + 1 kópia)

slide36

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Povinné prílohy k ŽoNFP

alternatíva 5 – platná zmluva o zriadení vecného bremena

- z ktorej vyplýva právo uskutočniť projekt,

- uzatvorenou na dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu (v prípade ak pôjde o zmluvu na dobu neurčitú, musí obsahovať jej nevypovedateľnosť po uvedenú dobu),

- vecné bremeno je zapísané na liste vlastníctva,

- ukončenie zmluvy zo strany vlastníka nehnuteľnosti nie je možné po dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.

(1 overená kópia zmluvy o zriadení vecného bremena + 1 kópia a zároveň výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony k predmetným nehnuteľnostiam, nie starší ako 3 mesiace + 1 kópia)

slide37

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Povinné prílohy k ŽoNFP

4c. v prípade rekonštrukcie alebo výstavby budovania stavebných objektov, ktoré nie sú líniovými stavbami:

a) Písomný súhlas správcu vodného toku (t.j. Slovenského vodohospodárskeho podniku v prípade vodohospodársky významných tokov a sčasti aj drobných tokov alebo inej štátnej organizácie v prípade určitých drobných vodných tokov) s realizáciou projektu. Písomný súhlas obsahuje identifikáciu projektu formou uvedenia čísla projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, dátumu jej vyhotovenia a uvedením jej autora.

b) Právoplatné a vykonateľné povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby, ktoré je súčasne stavebným povolením.

(1 originál písomného súhlasu + 1 kópia a 1 originál povolenia + 1 kópia)

Záväzná poznámka: V rámci prílohy č. 4 žiadosti o NFP sa v závislosti od charakteru dotknutých stavebných objektov môžu predkladať aj kombinácie vyššie uvedených požadovaných dokladov (napr. v rámci jedného projektu k niektorým nehnuteľnostiam výpis z listu vlastníctva, k niektorým nehnuteľnostiam nájomná zmluva a k niektorým nehnuteľnostiam čestné vyhlásenie). Žiadateľ je ale povinný predložiť príslušný doklad ku každej nehnuteľnosti (t.j. pozemku alebo stavbe) uvedenej v žiadosti o NFP.

slide38

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Povinné prílohy k ŽoNFP

5. V rámci prílohy č. 5 žiadosti o NFP sa predkladajú nasledovné dve časti:

a) Kópia z katastrálnej mapy k nehnuteľnostiam identifikovaným ako miesto realizácie projektu, ktorá ku dňu podania žiadosti o NFP nie je staršia ako tri mesiace.

(1 originál v tlačenej podobe + 1 kópia s farebným vyznačením miesta realizácie projektu);

b) Výrez z výkresovej (grafickej) časti platného územného plánu obce v primeranej mierke, v ktorom je vyznačené miesto realizácie projektu.

V prípade, že obec nemá vypracovaný a schválený územný plán, lebo jej to z legislatívy SR nevyplýva ako povinnosť, predkladá žiadateľ v časti b) prílohy č. 5 žiadosti o NFP písomné vysvetlenie, že sa z uvedeného dôvodu nepredkladá výrez z územného plánu obce. Vysvetlenie je podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa.

(1 výrez podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa + 1 kópia alebo originál písomného vysvetlenia + 1 kópia vysvetlenia).

slide39

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Povinné prílohy k ŽoNFP

6. Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie príslušného stavebného úradu:

a) vydané stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie;

(1 originál stavebného povolenia + 1 kópia)

b) a/alebo oznámenie príslušného stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípadoch, kedy nie je vyžadované stavebné povolenie, pričom v tomto prípade sa zároveň predkladá aj kópia samotného ohlásenia, ktoré žiadateľ predložil stavebnému úradu.

(1 originál oznámenia príslušného stavebného úradu + 1 kópia a 2 kópie stavebného ohlásenia)

slide40

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Povinné prílohy k ŽoNFP

7. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, ktorá je z hľadiska špecifikácie miesta realizácie projektu v súlade s vyššie uvedenými prílohami č. 4, 5 a 6 žiadosti o NFP a ktorá pozostáva z nasledovných častí:

a) výkresová časť projektu (vrátane vizuálne prehľadnej celkovej situácie, graficky spracovanej na úrovni štúdie v rozsahu maximálne A3 formátu s farebným odlíšením častí, ktoré sú predpokladaným výstupom projektu);

b) technická správa;

c) položkový rozpočet projektu vrátane výkazu výmer.

(1 originál + 1 kópia + elektronická verzia výkazu výmer vo formáte .xls)

slide41

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Povinné prílohy k ŽoNFP

 • 8. V rámci prílohy č. 8 žiadosti o NFP sa predkladajú nasledovné dve časti:
 • Audítorom overená kompletná účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie (v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). V prípade výzvy ROP-4.1a-2009/01 sa predkladá za posledné ukončené účtovné obdobie, ktorým je rok 2008, prípadne 2007.
 • (2 kópie parafované štatutárnym zástupcom žiadateľa)
 • b) Záverečný účet schválený príslušným zastupiteľstvom obce. V prípade výzvy ROP-4.1a-2009/01 sa predkladá za posledné ukončené účtovné obdobie, ktorým je rok 2008, prípadne 2007.
 • (2 kópie parafované štatutárnym zástupcom žiadateľa)
slide42

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Povinné prílohy k ŽoNFP

9. Príloha žiadosti o NFP v prípade projektov s výškou celkových výdavkov nad 1 000 000 eur:

Finančná analýza projektu vypracovaná v súlade s metodikou pre výpočet finančnej analýzy projektu, ktorá je prílohou výzvy na predkladanie žiadostí o NFP ROP-4.1a-2009/01. Uvedená príloha výzvy predstavuje po jej vyplnení žiadateľom zároveň formu, v ktorej sa finančná analýza projektu predkladá ako príloha žiadosti o NFP. Vybrané číselné údaje vo finančnej analýze projektu žiadateľ uvádza na základe údajov vyplývajúcich z prílohy č. 8.

(1 originál + 1 kópia + elektronická verzia)

Príloha žiadosti o NFP v prípade projektov s výškou celkových výdavkov do 1 000 000 eur:

V prípade projektov, ktorých výška celkových výdavkov nepresahuje 1 000 000 eur, sa v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 finančná analýza projektu nevyžaduje. Vo vzťahu k uvedeným projektom sa neaplikujú odseky 1- 4 článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o projektoch generujúcich príjmy. V tomto prípade sa ako príloha č. 9 žiadosti o NFP predkladá písomné vysvetlenie, že žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu projektu z dôvodu, že výška celkových výdavkov projektu nepresahuje 1 000 000 eur. Vysvetlenie je podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa.

(1 originál vysvetlenia + 1 kópia)

slide43

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Povinné prílohy k ŽoNFP

10. Aktuálne a platné uznesenie zastupiteľstva obce o tom, že zastupiteľstvo schvaľuje:

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizáciu projektu „...názov projektu...“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/mesta;

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou/mestom po schválení žiadosti o NFP;

c) financovanie projektu vo výške ....... % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške ....... eur.

(1 overená kópia + 1 kópia)

slide44

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Povinné prílohy k ŽoNFP

11. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa, že:

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;

b) žiadateľ nemá ku dňu predloženia žiadosti o NFP daňové nedoplatky;

c) žiadateľ nemá ku dňu predloženia žiadosti o NFP nedoplatky voči Sociálnej poisťovni na sociálnom poistení a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenia;

d) žiadateľ nemá ku dňu predloženia žiadosti o NFP nedoplatky poistného na zdravotné poistenie voči všetkým zdravotným poisťovniam;

e) žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu

f) na základe písomnej výzvy sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre ROP v lehote do 30 dní od doručenia uvedenej výzvy, doručí sprostredkovateľskému orgánu pod Riadiacim orgánom pre ROP originály potvrdení (nie staršie ako tri mesiace) miestne príslušného správcu dane, Sociálnej poisťovne, každej zdravotnej poisťovne a príslušného inšpektorátu práce, ktoré potvrdzujú skutočnosti deklarované žiadateľom v bodoch b) až e) povinnej prílohy č. 11 predkladanej žiadosti o NFP.

(1 overená kópia + 1 kópia)

slide45

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiela) Samostatne dopytovo orientované projekty

Povinné prílohy k ŽoNFP

12. Stručná fotodokumentácia v elektronickej podobe v maximálnom rozsahu maximálne 5 fotografií súčasného stavu miesta realizácie projektu.

(elektronická verzia)

slide46

Ďakujeme za pozornosť

Ing. Milan Ovseník

riaditeľ odboru SO/RO pre ROP

Žilinský samosprávny kraj

Milan.Ovsenik@zask.sk

041 / 5032 346