Download
g lc k vizyon 2023 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gölcük Vizyon 2023 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gölcük Vizyon 2023

Gölcük Vizyon 2023

264 Views Download Presentation
Download Presentation

Gölcük Vizyon 2023

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gölcük Vizyon 2023 • Kocaeli Üniversitesi bulunduğu kentle bütünleşmek adına, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi ile bir işbirliği içine girerek, Gölcük kentinin 2023 yılındaki vizyonunu şekillendirecek adımları atmayı amaçlamış ve kentin sağlık, sosyal, kültürel ve şehircilik anlayışına katkı sunmak üzere bir işbirliği projesi GÖLCÜK VİZYON 2023 projesi hayata geçirilmiştir. Gölcük Kentinin toplumsal refahının artırılması ana teması ile; • Kültür Sanat ve Sosyal Çalışmalar • Sağlık ve Turizm Çalışmaları • Tarım ve Hayvancılık Çalışmaları • İmar ve Şehircilik Çalışmaları • başlıklarında proje çalışmaları yapılmaktadır. • http://unikent.kocaeli.edu.tr

 2. GÖLCÜK İLÇESİ MEKANSAL GELİŞTİRME STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİYrd.Doç.Dr.Z.Gamze MertÖğr.Gör.Dr.A.Kıvanç KutlucaAraş.Gör.İbrahim Türkeri2010-2011 Bahar Yarıyılı Şehircilik Dersini alan öğrenciler GÖLCÜK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Özerİmar ve Şehircilik Müdürü Berrin Özdil

 3. AMAÇ • İlçe düzeyinde çevresel, sosyo-ekonomik ve fiziksel hedeflerin yorumlandığı kentsel mekanların gelişmesini sağlayacak mekansal geliştirme stratejilerinin oluşturulmasıdır.

 4. İlçe bütününde katılımcı süreçlerle belirlenmiş bir kent vizyonu çerçevesinde belirlenecek mekansal stratejiler ve bu stratejiler sonucu mekan organizasyonuna yönelik düzenlemeler(eylem planları); bölgenin doğal, mekansal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarının sürdürülebilir, yaşanabilir ilkelerini sağlayacak yaşam çevrelerinin gelişimine katkıda bulunacaktır. Böylece yerel, kendi özgün değerleri ve dinamikleriyle ve aynı kapsam ve içerikteki planlama süreçleriyle kendi gelecek vizyonunu oluşturabilecek ve yerel gelişimini sağlayabilecektir.

 5. STRATEJİK PLANLAMA • Stratejik planlama yaklaşımı, karmaşık ve devam eden bir süreci tarifleyen, mekanı ve o mekana ait sorunsalları sistematik biçimde algılatan bir yöntemdir (Rowley, Lujan ve Dolance, 1997)

 6. MİSYON-VİZYON SWOT ANALİZİ STRATEJİK ANALİZ ANALİZ DEĞERLENDİRME (Üzerinde düşünülüp karar verilmiş stratejiler) STRATEJİK PROGRAMLAMA - Stratejik Amaç - Aksiyon Planı - Taktikler 5N-1K STRATEJİK ÖĞRENME VE DÜŞÜNME STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ MODELİ

 7. STRATEJİK YAKLAŞIMIN AMACI • (a) Bireysel çıkarlardan ziyade toplumsal çıkarların gözetildiği sürdürülebilir bir planlama sürecinin geliştirilmesi, • (b) Gölcük ilçesinin potansiyellerin geliştirildiği, tarım-turizm-kültür ilişkilerinin kurgulanması, • (c) Gölcük yereline uygun bir planlama pratiğinin yaratılmasıdır.

 8. MİSYON-VİZYON BELİRLEME • Gölcük ilçesi için uygulanan stratejik planlama yaklaşımında ilk etapta misyon olarak çevresel ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik çerçevesinde ekonomik gelişmeyi sağlamak, vizyon olarak da koruma ve gelişme dengesini yakalamak hedefleri belirlenmiştir.

 9. STRATEJİK ANALİZ • İkinci aşama, modelin uygulanacağı alana ilişkin mevcut durumun GZFT(SWOT) Analizi ile gösterilmesini içermektedir.

 10. “SWOT Analizi” (Strength-Güçlü Yönler, Weakness-Zayıf Yönler, Opportunity-Fırsatlar, Threat-Tehditler), incelenen alanda sürecin ve durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirleyen, geleceğe yönelik, dış çevreden kaynaklanan fırsatları ve tehdit noktalarını ortaya çıkaran, varolan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmeyi hedefleyen bir tekniktir.

 11. Bu analiz doğal, mekansal, ekonomik ve sosyo-kültürel alt başlıklarından oluşmaktadır.

 12. ANALİZ DEĞERLENDİRME • Stratejik Analiz aşamasından bir sonraki adımda, üzerinde düşünülüp karar verilmiş stratejilerin ortaya çıkarıldığı ve programlama öncesi düzenlemenin yapıldığı etaptır.

 13. STRATEJİK PROGRAMLAMA • Stratejik amaçların ve aksiyon planlarının oluşturulduğu, bu amaçlar ve planlar doğrultusunda uygulanacak taktiklerin belirlendiği etaptır. Analiz sonuçlarının iyi değerlendirilmesi, doğru stratejilerin oluşturulması ve başlıkların belirlenmesi açısından önemlidir. Stratejik Programlama kısaca 5N-1K tekniği ile tariflenebilir.

 14. Bu teknik, 5N (Ne, Neden, Ne zaman, Nasıl, Nerede) ve 1K (Kim) sorularına alınacak cevapların bir tablo aracılığı ile sunularak, plan üretimi öncesinde karar verme ve uygulama sürecini yönlendirmek amacı ile kullanılır. • Bu sorgulama alanları genel senaryo doğrultusunda oluşturulan her bir projenin ne olduğu, kimin tarafından, hangi amaçla, genel hedef içerisinde hangi zaman yada aşamada, nasıl bir kurguda ve çalışma bölgesi içerisinde hangi alanda yapılacağını açıklamakta kullanılacaktır.

 15. STRATEJİK DÜŞÜNME VE ÖĞRENME • Stratejik Düşünme ve Öğrenme aşaması uzman kadroyla, uzun zamana yayılan bir etap olduğu için bu çalışmada kavramsal olarak değinilecek fakat planlama pratiğine dahil edilmeyecektir.

 16. ÇALIŞMA ALANLARI • GÖLCÜK • DEĞİRMENDERE • HALIDERE • ULAŞLI • İHSANİYE • HİSAREYN • YAZLIK