standardy i systemy otwarte n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTE PowerPoint Presentation
Download Presentation
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

STANDARDY I SYSTEMY OTWARTE - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

STANDARDY I SYSTEMY OTWARTE. Wprowadzenie : Co to jest standard? (z definicji: 1. zwykła wielkość, norma, 2. model, wzorzec odpowiadający określonym normom, 3.ujednolicone normy) - dokument - ustanowiony przez uzgodnienie - zaakceptowany przez wskazany uznawany organ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

STANDARDY I SYSTEMY OTWARTE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
standardy i systemy otwarte
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTE

Wprowadzenie: Co to jest standard?

(z definicji: 1. zwykła wielkość, norma, 2. model, wzorzec odpowiadający określonym normom, 3.ujednolicone normy)

- dokument

- ustanowiony przez uzgodnienie

- zaakceptowany przez wskazany uznawany organ

- określający dla potrzeb powszechnego i powtarzalnego wykorzystania:

reguły, wskazówki lub właściwości (charakterystyki) dla różnych dziedzin aktywności oraz ich rezultatów

- którego celem jest osiągnięcie optymalnego (z punktu widzenia interesów „społeczności”) poziomu uporządkowania wiedzy, techniki i doświadczenia w określonej dziedzinie (kontekście)

standardy i systemy otwarte1
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTE

Standard (norma)

- dokument odniesienia do dobrowolnego stosowania, powstały w wyniku demokratycznej procedury, w której uczestniczą wszystkie zainteresowane strony, przyjęty do stosowania na zasadzie uzgodnienia (konsensusu)

Regulacja prawna

- dokument zawierający obowiązujące (i obowiązkowe) wymagania, przyjęty do stosowania na podstawie rozporządzenia, ustawy, itp., wydanego przez organ do tego uprawniony

standardy i systemy otwarte mi dzynarodowe organizacje normalizacyjne w dziedzinie informatyki
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTEMIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE NORMALIZACYJNE (w dziedzinie informatyki)

ITU-T - Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna

utworzona w 1865 roku, publikuje obowiązujące w skali międzynarodowej normy telekomunikacyjne.

IEC - Międzynarodowa Komisja Elektrotechnicznautworzona w 1909 roku, ustanawia międzynarodowe standardy dotyczące wszelkich zagadnień elektrycznych i elektronicznych. Utworzyła z ISO połączony komitet techniczny (JTC-1)w celu określenia standardów dla technologii informatycznych.

ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

utworzona w 1946 roku, określa standardów międzynarodowych, obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny wiedzy ludzkiej, poza elektryką i elektroniką.

standardy i systemy otwarte mi dzynarodowe organizacje normalizacyjne w dziedzinie informatyki1
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTEMIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE NORMALIZACYJNE (w dziedzinie informatyki)

IEEE - Instytut Elektryków i Elektroników

odpowiedzialny za zdefiniowanie i publikowanie standardów telekomunikacyjnych oraz przysłania danych.

IAB - Komisja Architektury Internetu

zarządza techniczną stroną rozwoju sieci Internet, ustanawia standardów technicznych dla Internetu, jak również nowych standardów, takich jak protokół IP

 • IETaskForce - publikuje RFC(Requests For Comments)

ANSI - Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji niezależna organizacja (prywatna), jej misja jest ułatwienie rozwoju, koordynacji oraz publikowanie nie-obligatoryjnych standardów.

RSA Security Inc.

publikuje PKCS (Public Key Cryptography Standards)

standardy i systemy otwarte mi dzynarodowe organizacje normalizacyjne w dziedzinie informatyki2
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTEMIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE NORMALIZACYJNE (w dziedzinie informatyki)

CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny

(European Committee for Standardization / Comité Européen

de Normalisation)

- publikuje normy europejskie EN

CENELEC - Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki

(European Committee for Electrotechnical Standardization

ETSI - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

(European Telecommunications Standards Institute))

ECMA - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Komputerów

(European Computer Manufacturers Association)

- publikuje specyfikacje

PKN - Polskie Komitet Normalizacyjny

- tłumacze większości norm wydanych przez ISO

standardy i systemy otwarte2
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTE

Co to jest system otwarty ?

Uwzględnianie norm międzynarodowych (= otwartość):

 • niższe koszty
 • większe możliwości rozwoju
 • współdziałanie produktów różnych producentów

Indywidualne podejście do tworzenia systemów IT:

 • brak możliwości, lub utrudnione współdziałanie produktów informatycznych różnych producentów
standardy i systemy otwarte3
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTE

Co zachodzi w systemach IT ?

 • przetwarzanie danych
 • przechowywanie danych
 • przesyłanie danych

Co musi być uzgodnione ?

 • protokoły przesyłania danych
 • formaty danych (kodowanie, itd.)
 • sposób identyfikacji podmiotów uczestniczących w wymianie danych
 • inne (np.:aspekty techniczne: poziomy sygnałów, itp.)
standardy i systemy otwarte4
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTE

ISO/IEC JTC 1:

OSI - Open Systems Interconnections (Współ. Systemów Otwartych) opracowane w 1984 roku, opisuje on sposób przypływu informacji między aplikacjami softwarowymi dwóch stacji przy użyciu kabla sieciowego.

Model referencyjny OSI:

model koncepcyjnydzieli procesy zachodzące podczas sesji komunikacyjnej na siedem warstw funkcjonalnych, uporządkowanych według naturalnej sekwencji zdarzeń zachodzących podczas sesji.

Zadania przepisany każdej warstwy ma charakter autonomiczny i może być implementowane niezależny.

standardy i systemy otwarte warstwy modelu osi ich funkcje i protoko y
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTEWarstwy modelu OSI, ich funkcje i protokoły

Komunikaty

Wyspecjalizowane funkcje sieciowe: obsługa transmisji plików, wirtualne terminali, poczta elektroniczna

FTP, SMTP, Telnet, SNMP

Warstwa 7

Aplikacji

Bez protokołów

Warstwa 6

Prezentacji

Formatowanie danych, konwertowanie kodów znakowych oraz szyfrowanie danych

Segmenty

Negocjowanie warunków połączenia i nawiązywanie połączeń z innymi węzłami

Bez protokołów

Warstwa 5

Sesja

Segmenty

Dostarczanie danych między dwoma końcowymi węzłami

Warstwa 4

Tansport.

TCP, UDP

Datagramy

Rozsyłanie w wielu sieciach pakietów z danymi

IP. ICMP, RIP,...

Warstwa 3

Sieciowa

Pakiety

SLIP, PPP, ARP,...

Transmitowanie adresowanych części ramek i kontrolowanie poprawności transmisji

Warstwa 2

Łącza dan.

Ramki

IEEE 802.x, ISO 2110

Transmitowanie danych binarnych w sieci komunikacyjnych

Warstwa 1

Fizyczna

Bity

standardy i systemy otwarte protoko y i us ugi internetowe1
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTEProtokoły i usługi internetowe

Adresowanie w warstwie sieciowej jest oparta na formie adresu IP-32 bitowy (w notacji dziesiętnej 192.168.34.235). Każdy pakiet IP musi posiadać adres IP swojego miejsce przeznaczenia. Adresowanie w warstwie transportowej bazuje na numerze portu. Większości aplikacji sieciowych który korzystają z TCP/IP, zastały przypisane znane numery portów (telnet-23). Kombinacji adresu IP i numeru portu nosi nazwę (socket).

standardy i systemy otwarte smtp simple mail transfer protocol rfc 821
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTESMTP (Simple Mail Transfer Protocol – RFC 821)
 • Osadzony w warstwie sesji programów użytkowych i przeznaczony do zapewnienia wiarygodnego i skutecznego przekazywania poczty elektronicznej niezależnie od warstwy transportowej.

Model SMTP

 • Protokół realizowany bezpośrednio między “hostem” nadawcy i “hostem odbiorcy” lub za pośrednictwem serwera SMTP (w tym przypadku serwer SMTP musi otrzymać informację o nazwie źródła (nadawcy) poczty oraz nazwie odbiorczej skrzynki pocztowej.
 • UWAGA: Występuje tu rozróżnienie między “send” (wyślij na bieżąco) a “mail” (dostarcz do skrzynki pocztowej).

SMTP

nadawcy

(Sender-S)

SMTP

odbiorcy

(Receiver-R)

Polecenia i odpowiedzi

SMTP

oraz Poczta

Użytkownik

System plików

System plików

standardy i systemy otwarte smtp simple mail transfer protocol rfc 8211
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTESMTP (Simple Mail Transfer Protocol – RFC 821)
 • W przypadku wysyłania wiadomości do wielu odbiorców SMTP dopuszcza wysłanie tylko jednej kopii danych do wszystkich odbiorców “osadzonych” na tym samym “hoście” wskazanym jako “host” przeznaczenia.
 • Protokół określa komunikację w trybie “polecenie – odpowiedź”, przy czym składnia obu pakietów jest sztywno określona. Kody poleceń i odpowiedzi nie są wrażliwe na “duże i małe litery.
 • Znaki wykorzystywane do kodowania poleceń i odpowiedzi należą do zbioru znaków ASCII.
 • Każde polecenie składa się z ciągu czterech liter, zaś po spacji występują jego parametry i słowa (frazy) kluczowe. Polecenie kończy się sekwencją “CRLF”.
 • Każda odpowiedź zaczyna się od 3-znakowego numerycznego kodu odpowiedzi, zaś po spacji następują parametry i słowa (frazy) kluczowe. Odpowiedź kończy się sekwencją “CRLF”.
standardy i systemy otwarte smtp simple mail transfer protocol rfc 8212
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTESMTP (Simple Mail Transfer Protocol – RFC 821)
 • Procedury SMTP
 • Wysyłanie poczty (MAILING)

Faza 1: Polecenie MAILidentyfikujące nadawcę i informujące odbiorcę (odbiorców) o rozpoczęciu nowej transakcji pocztowej i konieczności “resetu” wszystkich tablic stanu i buforów odbiorcy przeznaczonych do obsługi poczty. Polecenie to musi zawierać tzw. “ścieżkę zwrotną”. Składnia:

MAIL<SP>FROM:<reverse-path><CRLF>

Faza 2: Polecenie RCPT wskazujące odbiorcę oraz “ścieżkę docelową”. Polecenie jest powtarzane tyle razy, ilu jest zamierzonych odbiorców poczty, do których ma być przekazana poczta.

Składnia:

RCPT<SP>TO:<forward-path><CRLF>

standardy i systemy otwarte smtp simple mail transfer protocol rfc 8213
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTESMTP (Simple Mail Transfer Protocol – RFC 821)

Faza 3: Polecenie DATA inicjujące przesyłanie danych, po którym w przypadku potwierdzenia przez odbiorcę gotowości do odbioru następują kolejne linie tekstu danych (łącznie z pewnymi słowami kluczowymi i ich odpowiednimi parametrami, takimi jak Date, Subject, To, Cc, From), zakończone podwójną sekwencją <CRLF>.

Składnia:

DATA<CRLF>

 • Przykład:

S: MAIL FROM:<jpejas@wi.ps.pl>

R: 250 OK

S: RCPT TO:<wchocianowicz@wi.ps.pl>

R: 250 OK.

S: RCPT TO:<tsavallas@wi.ps.pl>

R: 550 No such user here

S: DATA

R: 354 Start mail input; end with <CRLF>,<CRLF>

S: Bla, bla, bla...

S: ....

S: Bla, bla.

S: <CRLF>,<CRLF>

R: 250 OK.

standardy i systemy otwarte smtp simple mail transfer protocol rfc 8214
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTESMTP (Simple Mail Transfer Protocol – RFC 821)
 • Przekazywanie poczty (FORWARDING)
 • Jeżeli SMTP odbiorcy stwierdzi, że informacja zawarta w “ścieżce docelowej” polecenia RCPTjest niewłaściwa, lecz zna właściwą ścieżkę, wówczas może zareagować w sposób dwojaki.
  • A. Samodzielnie podjąć się przekazania poczty do właściwego miejsca przeznaczenia (ponosząc za to odpowiedzialność):

251 User not local; will forward to <forward-path><CRLF>

  • B. Wskazać właściwą ścieżkę pozostawiając SMTP nadawcy decyzję, czy przekierować pocztę, czy zwrócić komunikat o błędzie pierwotnemu nadawcy:

551 User not local; please try <forward-path><CRLF>

 • Przykład 1:

S: RCPT TO:<tsavallas@wi.ps.pl>

R: 251 User not local; will forward to <kojak@hollywood.com>

 • Przykład 2:

S: RCPT TO:<tsavallas@wi.ps.pl>

R: 551 User not local; please try <berdyczow@somewhere.org>

standardy i systemy otwarte smtp simple mail transfer protocol rfc 8215
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTESMTP (Simple Mail Transfer Protocol – RFC 821)
 • Weryfikacja nazwy użytkownika i rozszerzenie listy adresowej (VERIFYING AND EXPANDING)
 • Polecenie VRFY, którego argumentem jest nazwa użytkownika, umożliwia ewentualne uzyskanie informacje o pełnej nazwie użytkownika (aliases) wraz z adresem pocztowym.
  • Jeżeli wskazana nazwa jest utożsamiana z listą pocztową (mailing list), to albo poczta będzie dostarczona do wszystkich odbiorców z tej listy, albo SMTP odbiorcy poinformuje o fakcie, że jest to nazwa pojedynczego użytkownika.
  • Jeżeli wskazana w poleceniu VRFY nazwa użytkownika nie będzie przez SMTP odbiorcy jednoznacznie identyfikowana, to o tym fakcie SMTP odbiorcy musi poinformować SMTP nadawcy.
standardy i systemy otwarte smtp simple mail transfer protocol rfc 8216
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTESMTP (Simple Mail Transfer Protocol – RFC 821)
 • Przykład 1 (OK):

S: VRFY Pejas

R: 250 Jerzy Pejas <jpejas@wi.ps.pl>

 • Przykład 2 (przekierowanie):

S: VRFY Pejat

R: 251 User not local; will forward to <m.pejat@onet.pl>

 • Przykład 3 (brak nazwy w bazie SMTP odbiorcy):

S: VRFY Pejax

R: 550 String does not match anything.

 • Przykład 4 (niejednoznaczna nazwa użytkownika, np. lista pocztowa):

S: VRFY Mafia

R: 553 User ambigous.

standardy i systemy otwarte smtp simple mail transfer protocol rfc 8217
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTESMTP (Simple Mail Transfer Protocol – RFC 821)
 • Polecenie EXPN, którego argumentem powinna być nazwa listy pocztowej, umożliwia ewentualne uzyskanie informacji o pełnych (wraz z adresami pocztowymi) nazwach członków listy w formie ciągu odpowiedzi.
  • Jeżeli wskazana nazwa jest nazwą indywidualnego użytkownika, to SMTP odbiorcy powinien wskazać pojedynczą nazwę lub informację o tym, że jest to nazwa pojedynczego użytkownika, nie zaś listy.
  • W przypadku braku prawa dostępu nadawcy do listy SMTP odbiorcy informuje o tym w odpowiedni sposób.

Przykład 1:

S: EXPN Mafia

R: 250-Kosa <kosa@cosa_nostra.mafia>

R: 250-PingPong <lipeng@triada.mafia>

R: 250-Szynka <shinca@pruszkow.mafia>

Przykład 2:

S: EXPN Mafia

R: 550 Access denied to You.

standardy i systemy otwarte smtp simple mail transfer protocol rfc 8218
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTESMTP (Simple Mail Transfer Protocol – RFC 821)
 • Wysyłanie na bieżąco (“sending”) i do skrzynki pocztowej “mailing” (SENDING AND MAILING)
 • Implementacja mechanizmów umożliwiających bieżące otrzymywanie poczty przez użytkownika pracującego przy aktywnym terminalu jest opcją, która nie jest wymagana w tzw. ”minimalnych” implementacjach SMTP. Istnieją następujące trzy polecenia, które mogą być wykorzystywane jako alternatywa dla polecenia MAIL:
  • A. Bezpośrednie wysyłanie do użytkownika pracującego przy terminalu. Jeżeli użytkownik (lub terminal) są nieaktywne, to na kolejne polecenie RCPT zwracana jest odpowiedź o kodzie błędu 450. Składnia:

SEND<SP>FROM:<reverse-path><CRLF>

  • B. Wysyłanie alternatywne (OR) do użytkownika pracującego przy terminalu lub jego skrzynki w przypadku, gdy użytkownik (lub terminal) są nieaktywne. Składnia:

SOML<SP>FROM:<reverse-path><CRLF>

  • C. Wysyłanie jednoczesne (AND) do użytkownika pracującego przy terminalu i do jego skrzynki pocztowej, bez względu na aktywność użytkownika. Składnia:

SAML<SP>FROM:<reverse-path><CRLF>

standardy i systemy otwarte smtp simple mail transfer protocol rfc 8219
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTESMTP (Simple Mail Transfer Protocol – RFC 821)
 • Otwieranie i zamykanie kanału przesyłowego (OPENING AND CLOSING)
  • Polecenia otwierania (HELO) i zamknięcia (QUIT) kanału przesyłowego, przy pomocy “host” nadający i odbierający nawzajem informują się o swoich “tożsamościach” (domenach) oraz o zakończeniu połączenia. Składnia:

HELO<SP><domain ><CRLF>

QUIT<SP><CRLF>

  • Przykład 1 (otwarcie):

R: 220 wi.ps.pl Simple Mail Transfer Ready

S: HELO beta.tuniv.pl

R: 250 wi.ps.pl

  • Przykład 2 (zamknięcie):

S: QUIT

R: 221 wi.ps.pl Service closing transmission channel

standardy i systemy otwarte smtp simple mail transfer protocol rfc 82110
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTESMTP (Simple Mail Transfer Protocol – RFC 821)
 • Przekazywanie poczty między “hostami”
  • “Ścieżka docelowa” (<forward-path>) może mieć bardziej złożone formy, niż wskazanie jednego odbiorcy (indywidualnego lub listy). SMTP zapewnia w takim przypadku mechanizmy odpowiedniego “trasowania”.
  • Przykład:
   • Jeden z “hostów” (HOST2) otrzymał następujące parametry w obu ścieżkach:

FROM:<USER1@HOST1.COM>

TO:<@HOST2.COM,@HOST3.COM:USER2@HOST4.COM>

   • Wówczas przekaże do kolejnego “hosta” (HOST3) następujące parametry w obu ścieżkach:

FROM:<@HOST2.COM:USER1@HOST1.COM>

TO:<@HOST3.COM:USER2@HOST4.COM>

   • Ze względu na możliwość “zapętlenia” się “trasowania” (przez replikację ich fragmentów w obu ścieżkach) dopuszcza się tzw. “pustą ścieżkę zwrotną”:

MAIL FROM:< >

standardy i systemy otwarte smtp simple mail transfer protocol rfc 82111
STANDARDY I SYSTEMY OTWARTESMTP (Simple Mail Transfer Protocol – RFC 821)
 • Inne polecenia SMTP
 • RESET (RSET) – Polecenie porzucenia wszelkiej transmisji; odbiorca musi potwierdzić to polecenie odpowiedzią OK (250).
 • HELP (HELP) – Polecenie “zachęcające” odbiorcę do “uzupełnienia” pewnych użytecznych informacji. Parametrem polecenia jest łańcuch tekstowy wyjaśniający, o jaką “pomoc” chodzi nadawcy.
 • NO OPERATION (NOOP) – Polecenie “zachęcające” odbiorcę do wysłania jedynie odpowiedzi OK (250).
 • ZMIANA RÓL (TURN) – Polecenie “zachęcające” odbiorcę do przejęcia roli nadawcy w bieżącej sesji komunikacyjnej (na co odbiorca może się zgodzić lub nie).