t tny rozpo et n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Štátny rozpo?et

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Štátny rozpo?et - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Štátny rozpočet. Podstata štátneho rozpočtu Rozpočtový proces a štádiá rozpočtového procesu Rozpočtové zásady a rozpočtové pravidlá Výsledok hospodárenia štátneho rozpočtu. Saepe etiam optime cogitata pessime cadunt Cicero Aj najlepšie úmysly sa neraz končia zle.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Štátny rozpo?et' - kyla-gordon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t tny rozpo et

Štátny rozpočet

Podstata štátneho rozpočtu

Rozpočtový proces a štádiá rozpočtového procesu

Rozpočtové zásady a rozpočtové pravidlá

Výsledok hospodárenia štátneho rozpočtu

slide2
Saepe etiam optime cogitata pessime cadunt

Cicero

Aj najlepšie úmysly sa neraz končia zle.

(naše: cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami)

Vis consilii expers mole ruit sua

Seneca ml.

Moc bez rozumu sa zrúti vlastnou váhou

literat ra
Literatúra
 • Beňová a kol.: Financie a mena. 2005, 3. kap.
 • Zákon 740/2004 Zb. o štátnom rozpočte na rok 2005
 • Zákon 523/2004 Zb o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
verejn spr va
Verejná správa
 • Subjektami VS sú právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa osobitného predpisu a zaradené vo VS v súlade s jednotnou metodikou platnou pre EU a to

A) v ústrednej správe

B) v územnej samospráve

C) vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia

rozpo et verejnej spr vy
Rozpočet verejnej správy
 • Strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky štátu.
 • Zostavuje sa každoročne najmenej na tri rozpočtové roky.
 • Je zhodný s kalendárnym rokom
rozpo et verejnej spr vy1
Rozpočet verejnej správy
 • A) štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
 • B) štátny rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku
 • C) štátny rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavil štátny rozpočet podľa B) a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavili rozpočty podľa B)
rozpo tov klasifik cia
Rozpočtová klasifikácia
 • Jednotné určenie a triedenie príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia
 • Rozpočtová klasifikácia

- druhová

- organizačná

- ekonomická

- funkčná

druhov klasifik cia
Druhová klasifikácia
 • Označuje druh rozpočtu, ktorý je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy
organiza n klasifik cia
Organizačná klasifikácia
 • Umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa kapitol štátneho rozpočtu a subjektov verejnej správy

A) kapitoly ŠR

B) Štátne účelové fondy

C) Obce

D) Vyššie územné celky (samosprávne kraje)

E) Fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

F) Verejné vysoké školy

G) ostatné subjekty verejnej správy

ekonomick klasifik cia
Ekonomická klasifikácia
 • Triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu

a) rozpočtových operácií podľa príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy

b) finančných operácií s finančnými aktívami

c) pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch štátnych rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu

rozpo tov proces
Rozpočtový proces
 • MF riadi práce a usmerňuje vypracovanie návrhu rozpočtu VS, osobitne návrhu ŠR na základe východísk rozpočtu VS schválených vládou spravidla do konca apríla bežného roka
 • MF vypracováva návrh rozpočtu VS v súčinnosti s príslušnými subjektmi VS
 • Návrh rozpočtu VS predkladá MF do 15. 8. bežného roka
 • Vláda rozhoduje o návrhu rozpočtu VS spravidla do 30. 9. bežného roka
rozpo tov opatrenia
Rozpočtové opatrenia
 • A) presuny rozpočtových prostriedkov
 • B) povolené prekročenie limitu výdavkov
 • C) viazanie rozpočtových prostriedkov
t tny rozpo et na rok 2005
Štátny rozpočet na rok 2005

Plán

Celkové príjmy: 257 225 991 000 Sk

Celkové výdavky: 318 749 891 000 Sk

Schodok ŠR: 61 523 900 000 Sk

polo ky strategick ch pl nov sektorov ch polit k
Položky strategických plánov sektorových politík
 • Zákonný mandát príslušného subjektu v oblasti tvorby rozpočtovej politiky
 • Systém požadovaných cieľov, výsledkov a zámerov
 • Rámcové postupy vedúce k dosahovaniu stanovených cieľov
 • Popis konkrétnych opatrení na dosahovanie cieľov
 • Rámcové odhady nákladov
 • Kontrolné mechanizmy, postupy a ukazovatele, prostredníctvom ktorých sa následne overí dosiahnutie cieľov
rozpo tov s stava pekov a piln 2002
Rozpočtová sústava (Peková a Pilný, 2002)
 • Sústava rozpočtových fondov, ktoré sa tvoria, rozdeľujú a používajú na základe princípov návratnosti, neekvivalencie a nedobrovoľnosti
 • Sústava rozpočtových vzťahov v rámci rozpočtovej sústavy
 • Sústava orgánov a inštitúcií, ktoré sa starajú o tvorbu, rozdeľovanie a použitie verejných rozpočtov a mimorozpočtových fondov
rozpo tov s stava v sr fondov ch panie
Rozpočtová sústava v SR(fondové chápanie)
 • Sústava verejných rozpočtov

- štátny rozpočet SR

- rozpočty samosprávnych krajov

- rozpočty obcí

 • Sústava mimorozpočtových fondov
 • Rozpočty verejných organizácií
rozpo tov z sady
Rozpočtové zásady

Zásady fungovania verejných rozpočtov

 • Zásada úplnosti rozpočtu
 • Zásada špecializácie
 • Zásada jednotnosti/rozpočtovej plurality
 • Zásada reálnosti rozpočtu
 • Zásada časovej platnosti
 • Zásada vyrovnanosti/prebytkovosti/schodkovosti rozpočtu
 • Zásada verejnosti rozpočtu
 • Zásada efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti
rozpo tov pravidl
Rozpočtové pravidlá

vychádzajú z rozpočtových zásad a predstavujú konkrétne pravidlá zostavovania, ale aj používania rozpočtu na všetkých úrovniach verejnej správy

Rozpočtové pravidlá

1) verejnej správy

2) územnej samosprávy

met dy rozpo tovania
Metódy rozpočtovania
 • Inkrementálne rozpočtovanie
 • Tvorba rozpočtu pri stanovených finančných limitoch
 • Tvorba rozpočtu pri stanovených vecných limitoch
 • Tvorba približného rozpočtu
 • Tvorba rozpočtu na nulovej báze
 • Systém programovania, plánovania a rozpočtovania PPBS
 • Výkonové rozpočtovanie