personaloms ttning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Personalomsättning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Personalomsättning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
kurt

Personalomsättning - PowerPoint PPT Presentation

4 Views
Download Presentation
Personalomsättning
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Personalomsättning • REKRYTERINGSEKONOMI • Syfte med rekryteringar är att finna bästa person d v s den som kan göra störst nytta på sikt - rätt person på rätt plats!! Problem på arbetsplatsen Personalomsättning Behov av rekrytering Behov av rekrytering. Organisationen förlorar kompetens! Denna måste ersättas innan verksamheten kan bedrivas lika effektivt som tidigare. Alltså: Kompetensomsättning snarare än personalomsättning!

 2. Personalomsättning • Personalrörlighet påverkas av: • Anställningstidens längd • Arbetsplatsens storlek • Fysisk och psykosocial arbetsmiljö • Motivation • Utvecklingsmöjligheter • Arbetsmarknads- och löneläge • Sjukfrånvaron • Dock: var försiktig med kausalitetsslutsatser då ofta komplicerade samband och svårt att urskilja vad som påverkar vad.

 3. Personalomsättning • Personalomsättning • Omsättningsrekrytering Bibehållande • Expansionsrekrytering Ökning • Skilj på extern och intern personal-omsättning!! • Liukkonen föreslår följande modell: • Personalomsättning • Började Slutade • Externt Internt Externt • Tills- Vikarier • vidare (tillfälliga)

 4. Personalomsättning - Tillfälliga började externt?? - Tillfälliga började internt?? - Externt tillsvidareanställda slutade?? - Externt tillfälligt anställda slutade?? - Internt slutade?? Personalomsättningen (multiplicera med 100%): Antalet började/Genomsnittligt antal anställda under året Antalet slutade/Genomsnittligt antal anställda under året

 5. Personalomsättning • "Intäkter" förknippade med personal-omsättning • Nya idéer, kunskaper och kompetenser • Stimulans för organisationen • Omorganisationer underlättas • Personalutveckling underlättas • Nyanställda kan ha högre kompetens etc. • Kostnader förknippade med rekryteringp g a personalomsättning • Ev avvecklingskostnader • Personalplaneringskostnader • Ev glapptid, vakanskostnader • Annonsering • Urval, anställning och intervjuer • Introduktion • Inskolning • Handledning

 6. Personalomsättning J/J (1989) identifierade följande kostnader förknippade med personalomsättning: Annons, andra rekry- teringsvägar Urval Direkta Anställning Rekryterings- Tid för rekrytering kostnader Administration vid rekrytering Indirekt Introduktion på arbets- platsen Kurskostnader Direkta Inskolning Handledningstid Inskolnings- kostnader Tid för admi- nistration Indirekt Utlägg p g a av- veckling Direkt Avvecklings- kostnader Produktions- bortfall Indirekta "Glappkostnader"

 7. Personalomsättning Inskolningskurvor • Produktiviteten påverkas av inskolning och introduktionsinsatser. En nyanställd kan inte börja sitt som "100%:are". • Inskolningen är för många befattningar den ojämförligt största kostnaden för personalomsättning. • Väl inskolad?? • Sämre inskolad??

 8. Personalomsättning Exempel: Anta att Niklas som är nyutexaminerad civilekonom skall börja på skattekontoret som skatteutredare. Han har i och för sig studerat revision och beskattningsrätt, men utrymmet att tillämpa kunskaperna har varit litet. Därför kan vi säga att Niklas när han börjar på skattekontoret börjar som "50%:are", d v s han uppnår i början bara hälften av vad som väntas av honom som fullärd i sin befattning. Niklas lär sig dock snabbt och 9 månader senare är han fullt kapabel att klara de ordinarie arbetsuppgifter befattningen kräver, d v s han har blivit "100:are". "Utnyttjad kapacitet" 100% 50% Tid 9 mån

 9. Personalomsättning Ytterligare ett exempel: Ett företag anställer en civilingenjör. Årskostnaden för den nyanställde är 280 000 kr inkl sociala avgifter. Det ca 1,5 år innan de nyanställde kommer upp i "full kapacitet". Han kan sägas börja som 40%:are. Den nyanställde har en fadder som ägnar 25% av sin tid åt upplärning av den "nye". För enkelhets skull antar vi att årskostnaden för denne också är 280 000 kr. Detta kan beskrivas enligt: Utnyttjad Ianspråktagen "kapacitet" "kapacitet" 100% 100% 50% 40% Tid Tid • Vad kan det var värt att genomföra ett utbildningsprogram som halverar inskolningstiden?? • Om Niklas får en fadder som får ägna tid till att lära upp och hjälpa Niklas att komma in i arbetsuppgifterna??

 10. Inskolningskostnad "Utnyttjad kapacitet" 100% 40% Tid 1,5 år Inskolningskostnad=126000+105000=231000 ”Ianspråktagen kapacitet" Om halvering av inskolningstiden: 100% 0,3*280000*0,75=63000 0,25*280000*0,75=52500 Inskolningskostnad=115500 En insats kan alltså få kosta max 231000-115500=115 500 50 % 0,25*280000=105000 Tid 1,5 år

 11. Effektivisering av inskolning Hur mycket måste inskolningstiden minska för att det ska vara lönsamt att dubblera handledningstiden? 0,3x+0,5x=<0,3*1,5+0,25*1,5 0,8x=<0,45+0,375 0,8x=<0,825 x=<0,825/0,8 x=<1,03 Kontroll: Ökad handledningskostnad> 0,25*280000*1,03 = 72 100 Sparad inskolningskostnad: (1,5-1,03)*280000*0,3 + (1,5-1,03)*280000*0,25= 72 380

 12. Personalomsättning Vad är det värt att satsa på rekrytering och urval? • Beror av investeringens storlek • Vad/vem önskar vi ha tag på? • Är tjänsten värd minipriset eller går problemet att lösa på annat sätt? • Värde av en duktig jämfört med en "normalgod"? • Värde av att undvika den mindre dugliga arbetaren jämfört med den normalgode? • Vad är det värt att minska personalomsättningen? • Värde av att göra en snabb rekrytering jämfört med att vänta en tid, om kvaliteten blir densamma?

 13. Personalomsättning • Exempel: Rekrytering av miljöingenjör till kommun i Norrland i • början av 1993 (Ur TCO:s skrift Personal - något att räkna med!) • Rekryteringskostnader: Antal Antal Timpris Kostnad • pers timmar • • Analys och diskussion • om arbetskrav och rekr 3 3 350 3150 • behov (deltog pers chef, • avd chef och facklig repr) • • Utformning av annonser 1 3 250 750 • (gjordes av ass på persavd) • •Adm av ansökningar 1 19 250 4750 • •Besvara frågor per tel 3 2 350 2100 • •Genomgång av ansök • ningar, urval 3 3 350 3150 • •Intervjuer 3 12 350 12600 • •Referenstagning 1 2 350 700 • •Annonskostnader 53400 • Summa kostnader för rekrytering 80600 • Inskolningskostnader: • •Handledning (fyra olika 3 35 300 31500 • personer på olika nivåer) • •Utbildning (en länsstyrelskurs, • två datorkurser och en konferens) 26700 • •Produktionsförändring (50% lön, sem lön+soc avg under ett år) 151000 • •Övriga kostnader 14100 • Totala kostnader för rekrytering och inskolning 303900

 14. Exempel: Rekrytering av socialsekreterare till kommun. Rekryteringskostnader: Antal Antal Timpris Kostnad pers timmar Analys och diskussion om arbetskrav och rekr 2 2 156 312 kr behov (deltog pers chef, avd chef och facklig repr) Utformning av annonser 1 3 130 390 kr (gjordes av ass på pers avdelningen) Adm av ansökningar 2 5 156 780 kr Genomgång av ansök- ningar, urval Intervjuer 3 6 156 936 kr Annonskostnader 38 210 kr Summa kostnader för rekr 40628 kr Inskolningskostnader: Handledning (två olika 2 40 156 6240 kr personer var handledare). Produktionsförändring (25 % av lön och sem lön + soc avg under ett år) 56700 kr Vakanstid 320 tim 156 49920 kr Totala kostnader för rekrytering och inskolning 153488 kr Personalomsättning

 15. Personalomsättning Olika rekryteringsvägars effektivitet En studie i England av olika rekryteringsvägars effektivitet (personalomsättning, frånvaro, prestation) visade: Rekryterings- Personalom- Frånvaro Prestation vägar sättning Annonsering Högst Högst Lägst Arbetsför- medling Kontakter Lägst Lägst Högst

 16. Personalomsättning EXEMPEL PÅ NYCKELTAL • Personalomsättningskostnader/personalkostnader • Inskolningstid (för olika befattningshavare)/anställd • Inskolningskostnad/anställd • Personalomsättningskostnad/anställd • Vakanstid/rekrytering

 17. Mall s 27 i boken

 18. Avveckling och tillsättning