Námstefna Launanefndar og LSS 14. og 15. nóvember 2002 - PowerPoint PPT Presentation

kuri
n mstefna launanefndar og lss 14 og 15 n vember 2002 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Námstefna Launanefndar og LSS 14. og 15. nóvember 2002 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Námstefna Launanefndar og LSS 14. og 15. nóvember 2002

play fullscreen
1 / 51
Download Presentation
Námstefna Launanefndar og LSS 14. og 15. nóvember 2002
243 Views
Download Presentation

Námstefna Launanefndar og LSS 14. og 15. nóvember 2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NámstefnaLaunanefndar og LSS14. og 15. nóvember 2002

 2. Skylduaðild að lífeyrissjóðiHver á að greiða hvað og hvert?Jón G. KristjánssonFramkv. stj. LSS Námstefna LN og LSS

 3. Lög nr. 129/1997um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða = slsl. • Sjá sérstaklega 1. kafla:skyldutrygging, iðgjald og tryggingarvernd Námstefna LN og LSS

 4. Séreignasparnaður • Fer eftir 2. kafla slsl. • Séreignasparnaður er frjáls og má ekki rugla honum saman við skyldu-tryggingu • Þetta erindi fjallar einungis um skyldu-trygginguna Námstefna LN og LSS

 5. Hver er svo hver? Allir launamennaldrinum 16 ára til 70 ára aldurs, svo og þeir sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi á sbr. 4. mgr. 1. gr. slsl.

 6. Launamenn eru allir sem fá greidd laun, þóknun, eða endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu. Ekki er skilyrði að greiðslan byggi á kjarasamningi eða formlegum ráðningasamningi.

 7. Launamennfrh Tekur þó ekki til hlunninda sem greidd eru í fríðu, s.s. fæði, húsnæði Tekur ekki til greiðslna sem ætlaðar eru til endurgreiðslu á útlögðum kostnaði, t.d. ökutækjastyrki, dagpeninga og fæðispeninga.

 8. Launamenn Tekur eðli máls samkvæmt ekki til eftirlauna.

 9. Hvað á svo að greiða Lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðs skal vera a.m.k.10% af iðgjaldsstofni(sem eru öll laun. Ath. afbrigði varðandi B-deild LSR og sveitarfélagasjóði) Iðgjaldið skal ákveðið í sérlögum, kjarasamningi, ráðningarsamningi eða með öðrum sambærilegum hætti. (sbr. 1. mgr. 2. gr. slsl.)

 10. Hvað á svo að greiða Lögin kveða á um lágmarksiðgjald, 10%. Lögin segja ekkert um að vinnuveitandi eigi að greiða mótframlag. Að öðru óbreyttu á því launamaðurinn að greiða allt iðgjaldið.

 11. Lífeyrissjóður • skilgreinir það iðgjald sem þarf til að standa undir þeirri lágmarkstrygginga-vernd sem hann veitir. • Það getur verið lægra en lágmarks-iðgjald laganna eða 10% • Þá er mismunurinn eða 10% við-bótariðgjald sem má ráðstafa hvert sem er í séreign eða samtryggingu. Námstefna LN og LSS

 12. Skipting iðgjaldsins milli launamanns og launagreiðanda fer eftir þeim kjarasamningi sem ákvarðar lágmarkskjör í hlutað-eigandi starfsgrein, eða sérlögum ef við á, sbr. 1. ml. 22. mgr. 2. gr. slsl.

 13. Hvert á svo að greiða 1. ml. 2. mgr. 2. gr. slsl. “Um aðild að lífeyrissjóði, greiðslu lífeyrisiðgjalds og skiptingu iðgjaldsins milli launamanns og launagreiðanda fer eftir þeim kjarasamningi sem ákvarðar lágmarkskjör í hlutaðeigandi starfsgrein, eða sérlögum ef við á.” frh.

 14. Hvert á svo að greiða Lögin leggja því skyldu á launagreiðanda að skoða kjarasamning hvers stafsmanns og gæta að hvað samningurinn mælir fyrir um í þessum efnum. M.ö.o. kjarasamningurinn tilgreinir hvert eigi að greiða fyrir hvern, hvað og hvert. frh.

 15. Hvert á svo að greiða 2. ml. 2. mgr. 2. gr. slsl Taki kjarasamningur ekki til viðkomandi starfssviðs eða séu ráðningarbundin starfskjör ekki byggð á kjarasamningi velur viðkomandi sér lífeyrissjóð eftir því sem reglur einstakra sjóða leyfa. frh.

 16. Frelsi til að velja lífeyrissjóð í samtryggingu Ef ekki er kjarasamningur Ef ráðningarbundin starfskjör byggja ekki á kjarasamningi Ef ekki eru í gildi lög um hvert eigi að greiða Ef ekki er til staðar formleg ákvörðun sveitarfélags um aðild v/ nefndarlauna

 17. Þá er algert frelsi og fyrr ekki

 18. Námstefna LN og LSS

 19. Aðild að lífeyrissjóði skal tiltaka í skriflegum ráðningarsamningi 3. ml. 2. mgr. 2. gr. slsl.

 20. Hverjir eiga svo aðild að LSS að allir starfsmenn sveitarfélaga, stofnana þeirra eða fyrirtækja svo og samlaga sveitarfélaga 16 – 70 ára og ráðnir eru samkvæmt kjarasamningi milli aðildarfélags BSRB, BHM og þessara vinnuveitenda.

 21. Hverjir eiga svo aðild að LSS Einnig þeir starfsmenn sem eru ráðnir hjá þessum vinnuveitendur á grundvelli kjarasamnings Félags íslenskra leikskólakennara, Félags tónlistarskóla- kennara eða Félags íslenskra hljómlistar-manna.

 22. Hverjir eiga svo aðild að LSS Ennfremur þeir starfsmenn sem stjórn LSS hefur samþykkt. Starfsmenn fyritækja sveitarfélaga sem hefur verið formbreytt í einkafyrirtæki, t.d. Hjallastefna ehf., OR. Vélamiðstöð ehf. Slökkvilið varnarliðsins.

 23. Hverjir hafa samið um aðild að LSS

 24. Bæjarstarfsmannafélög Kjarni: 13 félög Félag opinberra starfsm. á Austurlandi Félag opinberra starfsm. á Vestfjörðum Félag opinberra starfsm. í Húnavatnssýslu Starfsmannafélag Akureyrarbæjar Starfsmannafélag Borgarbyggðar Starfsmannafélag Dala- og Snæfellssýslu

 25. Kjarni: 13 félög Starfsmannafélag Dalvíkurbyggðar Starfsmannafélag Húsavíkurkaupstaðar Starfsmannafélag Neskaupsstaðar-Fjarðab. Starfsmannafélag Ólafsfjarðar Starfsmannafélag Seltjarnarness Starfsmannafélag Siglufjarðarkaupstaðar Starfsmannafélag Skagafjarðar Félag opinberra starfsm. á Suðurlandi

 26. Sveitarfélög - Kjarni Akureyrarkaupstaður Austur-Hérað Blönduósbær Bolungarvíkurkaupstaður Borgarbyggð Borgarfjarðarhreppur Breiðdalshreppur Búðahreppur

 27. Sveitarfélög - Kjarni Dalabyggð Dalvíkurbyggð Dvalarheimilið Hornbrekka Ólafsfirði Dvalarheimilið Silfurtún Fellahreppur Fjarðabyggð Grýtubakkahreppur

 28. Sveitarfélög - Kjarni Héraðsnefnd A-H'un Héraðsnefnd þingeyinga Hólmavíkurhreppur Hríseyjarhreppur Húnaþing vestra Húsavíkurbær Höfðahreppur Ísafjarðarbær

 29. Sveitarfélög - Kjarni Norður-Hérað Ólafsfjarðarbær Raufarhafnarhreppur Reykhólahreppur Seyðisfjarðarkaupstaður Siglufjarðarkaupstaður Skagafjörður

 30. Sveitarfélög - Kjarni Snæfellsbær Stykkishólmsbær Stöðvarhreppur Tálknafjarðarhreppur Vesturbyggð

 31. Samflot 6 félög Félag opinberra starfsm. á Suðurlandi Starfsmannafélag Akraness Starfsmannafélag Árborgar Starfsmannafélag Hafnarfjarðarkaupstaðar Starfsmannafélag Kópavogs Starfsmannafélag Vesmannaeyja

 32. Sveitarfélög - samflot Akraneskaupstaður Árborg Ásahreppur Bláskógabyggð Grímsnes-og Grafningshr. Hafnarfjarðarkaupstaður Hornafjörður Hraungerðishreppur

 33. Sveitarfélög - samflot Hrunamannahreppur Hveragerðisbær Kópavogskaupstaður Mýrdalshreppur Rangárþing eystra Rangárþing ytra S. S. á Suðurnesjum

 34. Sveitarfélög - samflot Skaftárhreppur Skeið- og Gnúpverjahreppur Slökkvilið Höfuðborgarsvæðis bs. Vestmannaeyjabær Ölfus

 35. Ákvæði í þessum samningum um lífeyrismál • Starfsmenn sem heyra undir samning þennan skulu eiga aðild að Lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga. Sjóðfélagar greiða 4% af heildarlaunum í iðgjald til sjóðsins. Launagreiðendur skuldbinda sig til að greiða til A-deildar það viðbótariðgjald sem nauðsynlegt er til þess að standa undir skilgreindum réttindum í A-deild, sem í upphafi er 11,5%. Námstefna LN og LSS

 36. Ákvæði í þessum samningum um lífeyrismál • Kjósi sjóðfélagi í A-deild að flytja sig yfir í V-deild sjóðsins, skal iðgjald sjóðfélaga vera 4% og iðgjald launagreiðenda 11,5% af heildarlaunum. • Þeir starfsmenn sem þegar eru í starfi hjá viðkomandi sveitarfélagi hafa þrátt fyrir 1. og 2. mgr. þessarar greinar heimild til að vera áfram í þeim lífeyrissjóði sem þeir eru í óski þeir þess Námstefna LN og LSS

 37. Sérákvæði fyrir starfsm.fél Akraness • Nýráðnum starfsmönnum er þó heimilt með samþykki launagreiðanda að gerast aðilar að LSR ef þeir óska þess sérstaklega. Námstefna LN og LSS

 38. Bæjarstarfsmannafélög sem hafa samið beint við launagreiðanda Garðabær Mosfellsbær Reykjavíkurborg Starfsmannafélag Suðurnesja

 39. Garðabær og Mosfellsbær • Starfsmenn sem heyra undir samning þennan skulu eiga aðild að Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. Sjóðfélagar greiða 4% af heildar-launum í iðgjald til sjóðsins. Launa-greiðendur skuldbinda sig til að greiða ...... Námstefna LN og LSS

 40. Garðabær og Mosfellsbær Starfsmenn skulu, þrátt fyrir 1. mgr., eiga rétt á að gerast aðilar að Lífeyrissjóði starsfmanna sveitarfélaga óski þeir þess. Kjósi sjóðfélagi í A-deild LSS að flytja sig yfir í V-deild sjóðsins, skal iðgjald sjóðfélaga vera 4% og iðgjald launagreiðenda 11,5% af heildarlaunum. Námstefna LN og LSS

 41. Efnislega sömu ákvæði og hjá kjarna og samfloti Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar Starfsmannafélag suðurnesja Landsamband sjúkra- og slökkviliðsmana Sjúkraliðafélaga Íslands Þroskaþjálfafélag Íslands Félag íslenskra leikskólakennara Hin ýmsu BHM félög

 42. Tónlistaskólakennarar Grein 10.1.1 Tónlistarskólakennarar sem heyra undir kjarasamning þennan eiga rétt á aðild að Lífeyrissjóðistarfsmanna sveitarfélaga. Sjóðfélagar greiða 4% af heildarlaunum í iðgjald til sjóðsins. frh.

 43. Grein 10.1.1 frh. Launagreiðendur skuldbinda sig til að greiða til A-deildar það viðbótarframlag sem nauðsynlegt er til þess að standa undirskilgreindum réttindum í A-deild, sem í upphafi er 11,5%. frh.

 44. Grein 10.1.1 frh. Kjósi sjóðfélagi í A-deild að flytja sig í V-deild sjóðsins, skal iðgjald sjóðfélaga vera 4% og iðgjald launagreiðanda 11,5% af heildarlaunum. Þetta ákvæði er háð samþykki stjórnar Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga, sem hefur verið veitt

 45. Grein 10.1.2frh.Aðild að öðrum lífeyrissjóðum Þeimtónlistarskólakennurum, sem kjósa að eiga aðild að almennum lífeyrissjóði, er það heimilt og greiðir þá sjóðfélagi 4% iðgjald og launagreiðandi 6% mótframlag af heildarlaunum. Námstefna LN og LSS

 46. Grein 10.1.2Aðild að öðrum lífeyrissjóðum Tónlistarskólakennarar sem eiga aðild að öðrum lífeyrissjóðum opinberra starfsmanna eiga rétt á aðild að þeim áfram á meðan þeir uppfylla aðildarskilyrðin og greiðir þá starfsmaður iðgjald og launagreiðandi mótframlag skv. reglum viðkomandi lífeyrissjóðs. Námstefna LN og LSS

 47. Þóknanir og nefndarlaun Byggjast hvorki á kjarasamningi né ráðningarsamningi heldur eru ákveðnar einhliða af sveitarstjórn. Ef ekki er með einhverjum hætti ákveðið um upphæð iðgjalds og skiptingu þess ber launamanni að greiða sjálfur 10% í þann sjóð sem hann sjálfur velur.

 48. Þóknanir og nefndarlaun Flest sveitarfélög hafa formlega samþykkt að greiða mótframlag 6% til LSS. Stjórn LSS hefur samþykkt að heimila kjörnum fulltrúum sveitarfélaga rétt til aðildar að A-deild LSS sem þýðir þá 11,5%. Sum hafa nýtt sér það - formleg samþykkt

 49. Þóknanir og nefndarlaun Starfsmaður sveitarfélags er jafnframt kjörinn fulltrúi sveitarfélags. Skoðast sem tvo sjálfstæð störf og fer um iðgjald og skiptingu eftir kjarasamningi, ráðningarsamningi og samþykkt sveitarstjórnar erftir því sem við á

 50. Þóknanir og nefndarlaun Nefndarstarf er ekki hluti af venjubundnu starfi Skoðast sem sjálfstætt starf. Nefndarstarf er hluti af venjubundnu starfi Er viðkomandi í LSS eða er hann í eftirmannsreglusjóði