jednotliv sviatosti cirkvi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jednotlivé sviatosti Cirkvi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jednotlivé sviatosti Cirkvi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Jednotlivé sviatosti Cirkvi - PowerPoint PPT Presentation


 • 271 Views
 • Uploaded on

Jednotlivé sviatosti Cirkvi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jednotlivé sviatosti Cirkvi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jednotliv sviatosti cirkvi

Jednotlivé sviatosti Cirkvi

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie nemocných, posvätný stav a manželstvo. Týkajú sa všetkých období a všetkých dôležitých momentov života kresťana: dávajú zrod a rast, ozdravenie a poslanie životu viery kresťanov. Je v tom určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života. (sv.Tomáš Akvinský, Summa theologiae III, 65, 1 )

rozdelenie sviatost
Rozdelenie sviatostí
 • Sviatosti uvádzania do kresťanského zasvätenia:
  • krst, birmovanie, Eucharistia
 • Sviatosti ozdravujúce:
  • pokánie, pomazanie chorých
 • Sviatosti, ktoré sú v službe spoločenstva a poslania veriacich
  • kňazstvo, manželstvo
 • Jedinečné postavenie v tomto organizme má Eucharistia ako "najväčšia sviatosť": "Všetky ostatné sviatosti sú na ňu zamerané ako na svoj cieľ".
sviatosti vovedenia do kres ansk ho ivota
Sviatosti vovedenia do kresťanského života
 • Sviatosťami uvádzania do kresťanského života, krstom, birmovaním a Eucharistiou sú položené základy celého kresťanského života. "Účasť na Božej prirodzenosti, ktorú ľudia dostávajú Kristovou milosťou, má v sebe určitú analógiu so začiatkom, rastom a udržiavaním prirodzeného života.
 • Vskutku veriaci, zrodení pre nový život krstom, sú posilňovaní sviatosťou birmovania a v Eucharistii dostávajú chlieb večného života.
 • Takto sviatosťami uvádzania do kresťanského života dostávajú stále viac bohatstvá Božieho života a napredujú k dokonalosti lásky.
sviatos krstu
Sviatosť krstu
 • Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupom do života v Duchu Svätom (vitae spiritualis ianua) a bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.
n zov sviatosti
Názov sviatosti
 • Latinsky „baptizmus“
  • Grécke „baptizein“ (baptizein) – „ponárať“, „pohrúžiť“
 • "Ponorenie" do vody symbolizuje pochovanie katechumena v Kristovu smrť, odkiaľ vychádza cez vzkriesený s ním ako "nové stvorenie".
 • Táto sviatosť sa tiež nazýva "kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom", lebo naznačuje a uskutočňuje to narodenie z vody a Ducha, bez ktorého "nikto nemôže vojsť do kráľovstva Božieho"(Jn 3,5).
predobrazy krstu v starom z kone
Predobrazy krstu v Starom zákone
 • Duch sa vznášal nad vodami pri stvorení
 • Potopa sveta a záchrana uprostred vôd
 • Červené more – prechod z otroctva na slobodu
 • Jordán – voda prechodu do zasľúbenej zeme
kristov krst
Kristov krst
 • Duch, ktorý sa vznášal nad vodami prvého stvorenia, zostupuje teraz na Krista ako prvotinu nového stvorenia, a Otec zjavuje Ježiša ako svojho "milovaného Syna".
 • Kristus svojou Veľkou nocou otvoril všetkým ľuďom pramene krstu.
 • Sám o svojom utrpení, ktoré šiel pretrpieť do Jeruzalema, hovoril už ako o "krste", ktorým má byť pokrstený. Krv a voda, ktoré vytiekli z prebodnutého boku ukrižovaného Ježiša, sú znakom krstu a Eucharistie, sviatostí nového života. Odvtedy je možné zrodiť sa "z vody a z Ducha", aby sme mohli vstúpiť do Božieho kráľovstva
krst as na kristovej ve kej noci
Krst – účasť na Kristovej Veľkej Noci
 • "Neviete, že všetci, čo sme pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme pokrstení. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom" (Rim 6,3-4).
 • Veľká Noc – vysluhovanie krstu.
 • Veľká Noc – obnovenie si krstných sľubov.
ako sa sl vi sviatos krstu
Ako sa slávi sviatosť krstu?
 • Podstatný obrad krstu spočíva v tom, že sa kandidát ponorí do vody, alebo sa voda vyleje na jeho hlavu, pričom sa vyslovuje vzývanie Najsvätejšej Trojice, čiže: Otca, Syna a Ducha Svätého.
 • Ostatné obrady sú vysvetľovaním toho, čo sa deje vo sviatostnom znaku.
mystag gia sl venia vysvet uj ce obrady
Mystagógia slávenia – vysvetľujúce obrady
 • Znamenie kríža
 • Hlásanie Božieho slova
 • Exorcizmy
 • Vyznať vieru
 • Krstná voda sa na to posvätí modlitbou epiklézy
 • Podstatný obrad sviatosti: V latinskej Cirkvi toto trojnásobné liatie vody je doprevádzané slovami kňaza: "N., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého".
 • Pomazanie svätou krizmou
 • Biele rúcho
 • Modlitba Božích detí: Otče náš
 • Prvé prijímanie Eucharistie
 • Slávnostné požehnanie uzatvára slávenie krstu. Pri krste novonarodeného požehnanie matky má osobitné miesto.
kto m e prija krst
Kto môže prijať krst?
 • Krst dospelých
  • Katechumenát
  • Prijatie troch sviatostí
 • Krst detí
  • Kresťanská výchova
  • Latinská Cirkev – iba krst, byzantská – tri sviatosti
nevyhnutnos krstu
Nevyhnutnosť krstu
 • Sám náš Pán tvrdí, že krst je nevyhnutne potrebný pre spásu.
 • Krst krvi a krst túžby
  • deti, ktoré umreli bez krstu
krstn milos
Krstná milosť
 • Odpustenie hriechov
  • Dedičný hriech a osobné hriechy
 • Nové stvorenie
  • Účasť na božskej prirodzenosti
  • Posväcujúca milosť – ospravodlivenie
  • Božské čnosti
  • Dary Ducha Svätého
 • Člen Cirkvi
  • Všeobecné kňazstvo
 • Pripodobnenie Kristovi
  • Sviatostný znak - charakter