pridobitna in nepridobitna dejavnost verbajs matej univ dipl prav n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pridobitna in nepridobitna dejavnost Verbajs Matej, univ. dipl. prav. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pridobitna in nepridobitna dejavnost Verbajs Matej, univ. dipl. prav.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Pridobitna in nepridobitna dejavnost Verbajs Matej, univ. dipl. prav. - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike. Pridobitna in nepridobitna dejavnost Verbajs Matej, univ. dipl. prav. Kranj, 8. september 2009. Viri financiranja. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pridobitna in nepridobitna dejavnost Verbajs Matej, univ. dipl. prav.' - kueng


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
viri financiranja
Viri financiranja

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

program
Program:
 • Pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti v različnih oblikah NVO
 • Opredelitev in izvajanje pridobitne in nepridobitne dejavnosti
 • Posledice opravljanja pridobitne dejavnosti
 • Pridobitna in nepridobitna dejavnost v davčnem pogledu
 • Vprašanja in odgovori
pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti zavodi
Pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti - zavodi

Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 8/96, 36/2002, 127/2006):

 • Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti izobraževanja, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva…in drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička (1. čl)
 • Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen (18. čl)
pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti zavodi1
Pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti - zavodi

Višje sodišče v Ljubljani (Sklep IV Cpg 7/2003):

 • “gospodarska dejavnost točenja pijač je lahko povezana z negospodarsko dejavnostjo registriranega zavoda za izvajanje kulturne in športne dejavnosti”
 • “dejavnost točenja pijač je namenjena kakovostno boljši organizaciji kulturnih dogodkov, ki so povezani z gostinsko ponudbo”
pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti dru tva
Pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti - društva

Zakon o društvih (Ur. l. RS št. 61/2006, 58/2009):

 • Društvo je samostojno in nepridobitno združenje…Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja…(1. čl)
 • Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička (1. čl)
 • Ni dovoljeno ustanoviti društva katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje takšnega društva (3. čl)
pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti dru tva1
Pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti - društva
 • Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.
 • Pridobitna dejavnost mora biti:
  • določena v temeljnem aktu,
  • biti povezana z namenom in cilji,
  • kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter
  • se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti dru tva2
Pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti - društva
 • Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji društva - če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva (a ne izključno v zagotavljanju prihodkov!)
 • npr. organizacija seminarja za namene doseganje večjega znanja na določenem področju
pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti dru tva3
Pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti - društva
 • Dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva.
 • npr.: gostinska storitev skupaj s kulturno-zabavnim dogodkom
pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti dru tva4
Pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti - društva
 • Ali je obseg pridobitne dejavnosti presega potrebe društva (za uresničevanje namena, ciljev…) se vidi šele, ko se dejavnost dejansko tudi opravlja.
pridobitna dejavnost v dru tvih
Pridobitna dejavnost v društvih
 • Za doseganje namena in ciljev lahko društvo ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe
pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti ustanove
Pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti – ustanove

Zakon o ustanovah (Ur. l. RS št. 70/2005, 91/2005:

 • Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen (2. čl). Namen ustanove je splošnokoristen, če je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja …in podobno. Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne
 • Posebnih določb o pridobitni dejavnosti ni
pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti ustanove1
Pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti – ustanove
 • Prihodki ustanove se ustvarjajo z gospodarjenjem z ustanovitvenim premoženjem, darili, drugimi naklonitvami, prihodki od opravljanja dejavnosti in na druge načine (27. čl)
izvajanje pridobitne dejavnosti
Izvajanje (pridobitne) dejavnosti
 • Poleg zgoraj omenjenih pogojev morda obstajajo tudi dodatni pogoji za izvajanje posamezne dejavnosti v predpisu, ki ureja to dejavnost (in običajno ni vezano na NVO)
izvajanje pridobitne dejavnosti1
Izvajanje (pridobitne) dejavnosti
 • Zakon o trgovini (Ur. l. RS št. 24/2008):

Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.

izvajanje pridobitne dejavnosti2
Izvajanje (pridobitne) dejavnosti
 • Zakon o gostinstvu (Ur. l. RS št. 93/2007):

Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:

1. minimalni tehnični pogoji

2. pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov;

3. pogoji, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije nastanitvenih gostinskih obratov, prostorov za goste pri sobodajalcih ter na kmetijah z nastanitvijo in marin;

4. pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu

izvajanje pridobitne dejavnosti3
Izvajanje (pridobitne) dejavnosti
 • Zakon o socialni varnosti (Ur. l. RS št. 3/2007, 23/2007, 41/2007):

Storitve socialnega varstva lahko opravljajo pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom, in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v zavodu poraba prese ka
Posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v zavodu – poraba presežka
 • Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno (48. čl. Zakona o zavodih)
 • Davčne posledice…
posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v dru tvu poraba prese ka
Posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v društvu– poraba presežka
 • Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu (24. čl. Zakona o društvih)
 • Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična (24. čl.)
posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v dru tvu
Posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v društvu
 • Društvo, ki je opravljalo pridobitno dejavnost, mora sestaviti prilogo k izkazu poslovnega izida, v katerem navede zneske, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost
pred sprejemom letnega poro ila v dru tvih
Pred sprejemom letnega poročila v društvih
 • Poročilo je veljavno sprejeto, če je pred sprejetjem (na zboru članov) opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem
 • Notranji nadzor obsega ugotavljanje:
  • ali obsega poročilo resničen prikaz premoženja?
  • ali poslovne knjige omogočajo ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena ter ciljev društva oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti (opredeljene v temeljnem aktu)
posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v dru tvu1
Posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v društvu
 • Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti mora društvo voditi in izkazovati ločeno (26. čl. Zakona o društvih)
 • Če društvo opravlja samo nepridobitno dejavnost – možnost vodenja poenostavljenega knjigovodstva (knjiga prejemkov in izdatkov, izpisi o spremembah stanja na računu, register osnovnih sredstev), če prihodki preteklega poslovnega leta ne presegajo 10.000,00 EUR (prej 8.345,85 EUR)
izvajanje dejavnosti in odgovornosti v dru tvu
Izvajanje dejavnosti in odgovornosti v društvu

Odgovornost za zakonito poslovanje društva:

Na podlagi zakona odgovarjajo:

 • društvo samo,
 • zastopnik društva
izvajanje dejavnosti in odgovornosti v dru tvu1
Izvajanje dejavnosti in odgovornosti v društvu

Primer -1:

 • z globo od 420 do 16.500 EUR se za prekršek kaznuje društvo, ki opravlja dejavnost, ki ni določena s temeljnim aktom
 • z globo od 42 do 1.000 EUR se za (isti) prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba društva
izvajanje dejavnosti in odgovornosti v dru tvu2
Izvajanje dejavnosti in odgovornosti v društvu

Primer -2:

 • z globo od 420 EUR se za prekršek kaznuje društvo, ki letnega poročila ne predloži v roku AJPES…
 • z globo 125 EUR se za (isti) prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba društva
izvajanje dejavnosti in odgovornosti v dru tvu3
Izvajanje dejavnosti in odgovornosti v društvu

Odgovornost za obveznosti društva:

Odgovarjajo odgovorne osebe društva (ne nujno zastopnik!), ki

 • so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje društva ali
 • s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje premoženja
 • čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam
izvajanje dejavnosti in odgovornosti v dru tvu4
Izvajanje dejavnosti in odgovornosti v društvu
 • Če je odgovornih oseb več, odgovarjajo solidarno
 • Odgovarja tudi oseba, ki je pridobila korist (do višine pridobljenega premoženja)
 • Povračilo škoda se lahko zahteva z vložitvijo tožbe
izvajanje dejavnosti in odgovornosti v dru tvu5
Izvajanje dejavnosti in odgovornosti v društvu

Primer-1 :

 • Člani izvršnega odbora sklenejo, da društvo konec leta izplačilo članom društva visoke nagrade za prizadevno delo v društvu, hkrati pa vedo, da zaradi tega društvo ne bo imelo zadosti sredstev za plačilo prejetih računov ali za izpolnitev pogodbenih obveznosti
izvajanje dejavnosti in odgovornosti v dru tvu6
Izvajanje dejavnosti in odgovornosti v društvu

Primer-2 :

 • Blagajnik društva izve za možnost pridobitve sredstev za društvo, a nato prepriča financerja/naročnika, da sredstva raje izplača drugemu društvu, kjer je predsednik društva njegova žena..društvo pa nato ne more poravnati svojih že sprejetih obveznosti
izvajanje dejavnosti in odgovornosti v dru tvu7
Izvajanje dejavnosti in odgovornosti v društvu

Odškodninska odgovornost članov poslovodstva društva:

Če upniki društva v stečajnem postopku niso dosegli polnega plačila ker poslovodstvo:

 • ni pravočasno opravilo dejanj po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS št. 126/2007, 40/2009, 59/2009); priprava poročila finančnega prestrukturiranja, pravočasno predlagala stečaj
 • ni enako obravnavalo upnikov, ko je bilo društvo insolventno (npr. izplačalo plače samo nekaterim zaposlenim…)
izvajanje dejavnosti in sprejemanje odlo itev
Izvajanje dejavnosti in sprejemanje odločitev
 • Društvo si samo določi organe (in s tem njihovo sestavo, pristojnosti, odgovornost…)
 • Temeljni akt in njegove spremembe

ter druge najpomembnejše (?)

odločitve sprejema zbor članov

 • Če temelji ne določa drugače, o pritožbah zoper odločitve organov/zastopnika odloča zbor članov
izvajanje dejavnosti in sprejemanje odlo itev v dru tvu
Izvajanje dejavnosti in sprejemanje odločitev v društvu
 • Vsak član ima pravico v roku 1 leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva (sprejete v nasprotju z zakonom, temeljnim aktom ali drugim splošnim aktom društva)
 • Sodno izpodbijanje ni dopustno, če pred temni izkoriščeno pravno sredstvo pritožbe v društvu
posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v ustanovi poraba prihodkov
Posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v ustanovi – poraba prihodkov
 • Prihodki ustanove se uporabljajo le za izvajanje namena ustanove in za poslovanje ustanove (27. čl. Zakona o ustanovah)
pridobitna in nepridobitna dejavnost v dav nem smislu
Pridobitna in nepridobitna dejavnost v davčnem smislu

Davek od dohodkov pravnih oseb (koncept):

- =

Prihodki - odhodki = dobiček

davek od dohodkov pravnih oseb
Davek od dohodkov pravnih oseb
 • Ureja Zakon o davku na dohodek pravnih oseb (Ur. l. št. 117/2006, 56/2008, 76/2008, 5/2009)
 • “Dobiček = osnova za davek od dohodkov pravnih oseb”
 • Višina davka je 21% dobička (2009) oziroma 20% (od 2010 dalje)
davek od dohodkov pravnih oseb1
Davek od dohodkov pravnih oseb
 • Splošna davčna obveznost: rezident Republike Slovenije je zavezan za davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir izven Slovenije
davek od dohodkov pravnih oseb2
Davek od dohodkov pravnih oseb
 • Oprostitev splošne davčne obveznosti: zavezanec kot zavod, društvo, ustanova… ne plača davka če:
  • je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in
  • dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja

… a pozor!!..

davek od dohodkov pravnih oseb3
Davek od dohodkov pravnih oseb
 • Tudi, če je zavezanec društvo, zavod, ustanova… pa plača zavezanec davek od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti
 • Kaj se šteje za pridobitno dejavnost natančneje določa Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. l. RS št. 109/2007, 68/2009)
pridobitna dejavnost v dav nem smislu
Pridobitna dejavnost (v davčnem smislu)

Dejavnost je pridobitna, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 • dejavnost se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička
 • zavezanec z njenim opravljanjem konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb
dohodki iz nepridobitne dejavnosti
Dohodki iz nepridobitne dejavnosti
 • Donacije
 • brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi oziroma
 • zneski ali stvari, ki jih dobiva NVO od fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in
 • se ne nanašajo na plačila za proizvode ali storitve, katerih kupci so te osebe

Za donacijo se šteje tudi izkupiček oziroma denarna protivrednost sredstev, zbranih v akciji zbiranja odpadkov in materiala, primernega za recikliranje

dohodki iz nepridobitne dejavnosti1
Dohodki iz nepridobitne dejavnosti
 • Članarine
 • dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek članov zavezancu in
 • za katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so po vsebini članarine,
 • da v celoti ali deloma ne predstavljajo plačila za določene proizvode, blago, storitve ALI plačila za ugodnosti (npr. člani športnega društva imajo cenejši najem igrišča)
dohodki iz nepridobitne dejavnosti2
Dohodki iz nepridobitne dejavnosti
 • Volila in dediščine

(vendar lahko obdavčeno po Zakonu o davku na dediščine in darila (Ur. l. RS št. 117/2006)

dohodki iz nepridobitne dejavnosti3
Dohodki iz nepridobitne dejavnosti
 • Sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov (NOVO!)
 • Namenska javna sredstva (NOVO!)

(sredstva iz državnega in občinskih proračunov)

dohodki iz pridobitne dejavnosti
Dohodki iz pridobitne dejavnosti
 • Sredstva za izvajanje javne službe, ki niso sredstva iz javnofinančnih virov (npr. doplačila uporabnikov)
 • Bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih in obrestih za vezane vloge pod 1.000 EUR letno
 • dividende in drugi dohodki iz naložb
dohodki iz pridobitne dejavnosti1
Dohodki iz pridobitne dejavnosti
 • Dohodki od prodaje blaga in storitev,
  • vključno z donosi od prodaje spominkov članom in nečlanom,
  • vključno s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar obiščejo zavezanca.

(velja tudi, če se pijača nudi le članom!)

dohodki iz pridobitne dejavnosti2
Dohodki iz pridobitne dejavnosti
 • najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov zavezanca, drugih zmogljivosti zavezanca ali opreme drugim osebam
 • dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev
dohodki iz pridobitne dejavnosti3
Dohodki iz pridobitne dejavnosti
 • plačilačlanov in nečlanov zavezanca za udeležbo na večerjah, zabavah, plesih ali drugih družabnih srečanjih, ki jih organizira zavezanec
 • plačilačlanov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali delavnicah, ki jih organizira zavezanec
dohodki iz pridobitne dejavnosti4
Dohodki iz pridobitne dejavnosti
 • Dohodki od srečelovov in podobnih iger ki jih organizira zavezanec.

Pri srečelovu je potrebno paziti tudi na pogoje Zakona o igrah na srečo (Ur. l. RS št. 134/2003:

  • Ali potrebujemo dovoljenje? (za tombolo in srečelov ni potrebno, če skupna vrednost srečk ne presega vrednosti 5.000,00 EUR in vrednost posameznih dobitkov 300,00 EUR.)
  • Obveznost odtegljaja od dobitkov
dohodki iz pridobitne dejavnosti5
Dohodki iz pridobitne dejavnosti

Dohodki iz pridobitne dejavnosti niso več:

 • dohodki iz opravljanja javne službe iu javnofinančnih virov
 • Namenska javna sredstva

Spremembo uvaja Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 68/2009 z dne 28.08.2009). Sprememba se uporablja od 01. januarja 2009 dalje.

dohodki iz pridobitne in nepridobitne dejavnosti
Dohodki iz pridobitne in nepridobitne dejavnosti
 • Pri opredeljevanju pridobitne ali nepridobitne dejavnosti oziroma dohodkov iz opravljanja pridobitne ali nepridobitne so pomembna tudi

dejstva in okoliščine posamezne pravne osebe opravljanju dejavnosti in doseganju dohodkov.