dopady nekoordinovan ho rozvoje fotovoltaiky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOPADY NEKOORDINOVANÉHO ROZVOJE FOTOVOLTAIKY PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOPADY NEKOORDINOVANÉHO ROZVOJE FOTOVOLTAIKY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

DOPADY NEKOORDINOVANÉHO ROZVOJE FOTOVOLTAIKY - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

DOPADY NEKOORDINOVANÉHO ROZVOJE FOTOVOLTAIKY. 2. listopadu 2009 Praha, Centrum energetického poradenství PRE Tisková beseda ČSRES. EU I ČESKÁ REPUBLIKA MAJÍ STANOVENY AMBICIÓZNÍ CÍLE V OBLASTI VÝROBY ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DOPADY NEKOORDINOVANÉHO ROZVOJE FOTOVOLTAIKY' - krysta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dopady nekoordinovan ho rozvoje fotovoltaiky

DOPADY NEKOORDINOVANÉHO ROZVOJE FOTOVOLTAIKY

2. listopadu 2009

Praha, Centrum energetického poradenství PRE

Tisková beseda ČSRES

eu i esk republika maj stanoveny ambici zn c le v oblasti v roby energie z obnoviteln ch zdroj
EU I ČESKÁ REPUBLIKA MAJÍ STANOVENY AMBICIÓZNÍ CÍLE V OBLASTI VÝROBY ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ …

Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů:

 • zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé konečné spotřebě energie v EU na 20% do roku 2020
 • zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy na minimálně 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v každém členském státě do roku 2020

Ze směrnice 2009/28/ES vyplývá pro ČR:

 • zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé konečné spotřebě energie v ČR na 13% do roku 2020 (z 6,1% v roce 2005)
  • spotřebovaná elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů energie
  • energie užitá pro vytápění a chlazení vyrobená z obnovitelných zdrojů energie
  • energie užitá v dopravě vyrobená z obnovitelných zdrojů energie
 • zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy na minimálně 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v ČR do roku 2020

Zdroj: směrnice 2009/28/ES

slide3

[%]

… A TRVALE ROSTOUCÍ VÝVOJ PODÍLU VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ JE DŮKAZEM, ŽE TENTO OBOR SE V ČR RYCHLE ROZVÍJÍ.

Zdroj: ERÚ

rychle rozv jej c se odv tv v roby elekt iny z obnoviteln ch zdroj
RYCHLE ROZVÍJEJÍCÍ SE ODVĚTVÍ VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ …

Celkové požadavky na připojení nových zdrojů OZE

Zdroj: provozovatelé přenosové a distribučních sítí

3

p in spolu s prob haj c obnovou velk energetiky provozovatel m s t nov po adavky na rozvoj s t

25

… PŘINÁŠÍ SPOLU S PROBÍHAJÍCÍ OBNOVOU „VELKÉ“ ENERGETIKY PROVOZOVATELŮM SÍTÍ NOVÉ POŽADAVKY NA ROZVOJ SÍTÍ.

Oblasti s vyčerpanou nebo omezenou kapacitou pro připojování nových zdrojů do sítí

Zdroj: prezentace EGÚ Brno na semináři EGÚ Brno 5-6.10.2009

aktu ln se nejv t ho rozmachu t v roba elekt iny z fotovoltaiky
AKTUÁLNĚ SE NEJVĚTŠÍHO ROZMACHU TĚŠÍ VÝROBA ELEKTŘINY Z FOTOVOLTAIKY, …

Vývoj instalovaného výkonu výroby elektřiny z fotovoltaiky

Zdroj: ERÚ

co dokl d i samotn v roba elekt iny z tohoto obnoviteln ho zdroje
… COŽ DOKLÁDÁ I SAMOTNÁ VÝROBA ELEKTŘINY Z TOHOTO OBNOVITELNÉHO ZDROJE.

Nárůst výroby za 1,5 roku je téměř 25x

Zdroj: ERÚ

fotovoltaika ale nen nejefektivn j m zp sobem v roby elekt iny z oze
FOTOVOLTAIKA ALE NENÍ NEJEFEKTIVNĚJŠÍM ZPŮSOBEM VÝROBY ELEKTŘINY Z OZE …

Předpokládaný podíl OZE na tvorbě tarifu pro zákazníky v roce 2010

Předpokládaný podíl výroby elektřiny z OZE v roce 2010

Voda

Vítr

Vítr

Voda

12%

12%

19%

27%

Biomasa

Fotovoltaika

20%

7%

40%

14%

33%

Bioplyn

16%

Fotovoltaika

Bioplyn

Biomasa

Zdroj: ERÚ

a je hlavn m d vodem meziro n ho r stu ceny p sp vku na oze a kvet pro rok 2010
… A JE HLAVNÍM DŮVODEM MEZIROČNÍHO RŮSTU CENY PŘÍSPĚVKU NA OZE A KVET PRO ROK 2010.

Vývoj příspěvku placeného zákazníky na podporu OZE a KVET

%

Předpokládaný příspěvek zákazníků na fotovoltaiku v roce 2010 bude cca 3 mld. Kč a každý zákazník zaplatí v ceně za elektřinu částku 163 Kč za MWh na podporu OZE.

577

185

144

121

100

Zdroj: ERÚ

z d vodu nekoordinovan ho rozvoje fve byli provozovatel ji nuceni p ijmout adu opat en
Z DŮVODU NEKOORDINOVANÉHO ROZVOJE FVE BYLI PROVOZOVATELÉ JIŽ NUCENI PŘIJMOUT ŘADU OPATŘENÍ …
 • Byl zpracován a odsouhlasen metodický pokyn, který stanoví jednotná kriteria pro stanovení volné distribuční kapacity mezi PS/DS a na úrovni transformace 110/22 kV
 • Byly stanoveny hodnoty připojitelného výkonu v oblastech, kde bylo omezeno připojování OZE (odsouhlaseno omezit připojování zdrojů s instalovaným výkonem od 30 kW výše)
a dal opat en se p ipravuj
… A DALŠÍ OPATŘENÍ SE PŘIPRAVUJÍ.
 • Připravována novela vyhlášky o připojení:
  • Zvýšení odpovědnosti investora zdroje za rezervaci kapacity prostřednictvím např.
   • složení zálohy na připojení prostřednictvím smlouvy o smlouvě budoucí
   • povinností investora informovat provozovatele sítě o postupu projektu přípravy zdroje
 • Záměr na „rychlou“ novelu zákona 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů:
  • Odstranění limitu maximálního 5% meziročního poklesu výkupní ceny pro nové obnovitelné zdroje uváděné do provozu, pokud návratnost poklesne pod 11 let (zákon garantuje návratnost 15 let)
  • Stanovení vyhláškou ERÚ (s přihlédnutím k závazkům ČR) akceptovatelné výše instalovaného výkonu výroby elektřiny z jednotlivých typů obnovitelných zdrojů (především vítr a slunce) z pohledu provozovatelnosti sítí
a jak to v e m dopad na provozov n s t

25

A JAKÝ TO VŠE MÁ DOPAD NA PROVOZOVÁNÍ SÍTÍ?
 • Dopad připojování OZE na podpůrné služby (výroba = spotřeba)
  • potřebný objem
  • dostupnost
  • náklady
 • Dopady připojování OZE na potřebné investice do sítí
  • dopad připojování zdrojů na potřebu rozšiřování sítí (obnova již nedávno obnoveného zařízení)
  • rozsah
  • časová proveditelnost
  • náklady
 • Dopad připojování OZE na provozovatelnost sítí
  • přetoky přes transformaci do vyšších hladin
  • provozovatelnost distribučních soustav s ohledem na U/Q
  • zkratové výkony (nedostatek)
 • Dopad připojování OZE na velikost a cenu odchylky (souvisí to mimo jiné i s povinností provozovatelů vykupovat elektřinu z OZE na ztráty)
 • Problémy s financováním na straně provozovatelů sítí

Očekávané investiční náklady provozovatelů sítí spojené s již vydanými kladnými stanovisky k připojení OZE jsou cca 25 mld. Kč

n vrh dal ho postupu
NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU
 • Potřeba stanovit hrubé rozdělení cíle mezi elektřinu, vytápění a chlazení a dopravu
  • vzájemné ovlivňování podpory u elektřiny a vytápění v návaznosti na biomasu
 • Potřeba stanovit hrubou představu o podílu jednotlivých typů OZE na cílech pro elektřinu
  • v závislosti na potenciálu jednotlivých typů OZE a minimalizaci dopadů do cen pro zákazníky
 • V návaznosti na očekávanou skladu výroby elektřiny z OZE popsat dopady na sítě a potřebu jejich rozvoje
 • Upravit legislativu pro dosažení stanovených cílů výroby energie z OZE při minimalizaci negativních dopadů na fungování sítí
  • nejen samotný zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE, ale i ostatní navazující zákony (energetický, stavební, …)

V rámci implementace směrnice 2009/28/ES máme jedinečnou možnost v potřebné rozsahu upravit „všechnu“ legislativu a nastavit vyvážené podmínky

z v ry
ZÁVĚRY
 • ČSRES bude aktivně podporovat závazek ČR k naplnění stanového cíle podílu výroby elektřiny z OZE
 • Zdůrazňujeme však, že OZE nejsou alternativou v energetickém mixu ČR, ale pouze doplňkem
 • V rámci Státní energetické koncepce požadujeme stanovení akceptovatelného podílu jednotlivýchzdrojů na energetickém mixu a to i v OZE, s ohledem na bezpečnost a spolehlivost přenosu a distribuce elektřiny
 • Upozorňujeme, že Smart Grid ani Smart Metering nevyřeší v konečném důsledku problematiku integrace OZE do elektrizační soustavy ČR
 • V rámci implementace směrnice 2009/28/ES požadujeme úpravu relevantní legislativy ČR a nastavení vyvážených podmínek v oblasti přenosu a distribuce elektřiny

13

dopady nekoordinovan ho rozvoje fotovoltaiky1

DOPADY NEKOORDINOVANÉHO ROZVOJE FOTOVOLTAIKY

2. listopadu 2009

Praha, Centrum energetického poradenství PRE

Tisková beseda ČSRES