lekcija br 2
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lekcija br. 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Lekcija br. 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Lekcija br. 2. RAČUNAR. Računar je. ... mašina koja može da izvrši NIZ operacija – automatski Operacija = radnja Računar vrši aritmetičke i logičke operacije Aritmetičke operacije su: +, -, *, / Logičke operacije - poređenje vrednosi: < > =

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lekcija br. 2' - kristine-eris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ra unar je
Računar je...

... mašina koja može da izvrši NIZ operacija – automatski

Operacija = radnja

Računar vrši aritmetičke i logičke operacije

Aritmetičke operacije su: +, -, *, /

Logičke operacije - poređenje vrednosi: < > =

Automatski znači bez intervencije čoveka. Računar “sam” prelazi sa jedne operacije na drugu i izvršava je.

program je
Program je…

...niz operacija koje računar izvršava automatski

 • Računar i program čine nerazdvojnu celinu.
 • Program je spisak naredbi (instrukcija) kojima se računaru ''saopštava'' kako da izvrši neki zadatak.
 • Program mora da raščlani zadatak na elementarne korake koje računar jedan za drugim automatski izvršava.
primer program ma ine za pranje ve a
Primer:program mašine za pranje veša

Ovaj program se sastoji iz sledećih koraka:

 • uzmi vodu
 • zagrej vodu na 60 stepeni
 • uzmi prašak
 • okreći bubanj 30 min.
 • izbaci vodu
 • isperi
 • iscedi
 • stani

Ovi koraci se izvršavaju jedan za drugim bez intervencije čoveka (automatski)

ra unar je1
Računar je...

... složena elektronska mašina za obradu podataka.

2. Podaci su...

... činjenice koje se mogu zabeležiti brojevima, tekstom, bojom ili zvukom

obrada podataka je
Obrada podataka je...

proces pretvaranja ulaznih podataka u korisne informacije

RAČUNAR

OBRADAPODATAKA

ULAZ = PODACI

IZLAZ = INFORMACIJE

informacija je
Informacija je…
 • ... skup obrađenih podataka koje za čoveka (primaoca) predstavljaju neko obaveštenje
 • Informacija treba da uveća znanje primaoca i da mu saopšti nešto novo
 • Informacije su važne jer na osnovu njih ljudi donose odluke o budućem ponašanju

Primer: na osnovu informacija o tražnji nekog proizvoda - direktor preduzeća donosi odluku da se proizvodnja poveća

ra unar ima dve komponente bez kojih ne mo e da radi to su
Računar ima dve komponente bez kojih ne može da radi. To su:
 • HARDWARE - fizičke komponente računara, skup povezanih elektronskih uređaja
 • SOFTWARE - programi pomoću kojih se upravlja radom hardvera

Hardware = MAŠINASoftware = PROGRAMIHardware + Software = RAČUNARSKI SISTEM

hardver i softver
Hardver i softver

Softver – su programi kojima se upravlja radom računara

Hardver– čine fizičke komponente računara

Softwere

Hardwere

Računarski sistem

 • HARDVER = MAŠINA (skup elektronskih uređaja)
 • SOFTVER = PROGRAMI (skup komandi kojima se upravlja hardverom)
 • Hardver + Softver = Računarski sistem (računar koji je sposoban za obavljanje nekih zadataka)
nekoliko definicija ra unara ra unar je
Nekoliko definicija računaraRačunar je ...
 • Elektronsko, digitalno sredstvo za obradu i čuvanje informacija
 • Mašina koja prihvata ulazne podatke, obrađuje ih na osnovu programa i proizvodi izlazne rezultate.
 • Mašina koja se može programirati tako da podatke primi, obradi i prikaže rezultate
 • Elektronska mašinakoja se može programirati da prihvati podatke (input) i obradi ih u korisne informacije (output).
funkcije ra unara
Funkcije računara

Računar je mašina koja u svom radu vrši 5 osnovnih funkcija:

 • Unos podataka (Input)
 • Prikaz podataka (Output)
 • Obrada podataka (Process)
 • Čuvanje podataka (Store)
 • Pretraživanje podataka (Retreive)
funkcije ra unara primeri
Funkcije računara - primeri
 • Input (ULAZ)— računar vrši prihvat podataka koje unosi korisnik pomoću ulaznih uređaja. Ulazni uređaji su tastatura, miš, mikrofon, skener. (Pomoću tastature vrši se unos teksta, mišem se aktiviraju komande na ekranu, mikrofon služi za unos zvuka u računar.)
 • Output (IZLAZ)—je prikaz podataka (teksta i slike) na ekranu, štampanje podataka na papiru, ili slanje e-mail poruke
 • Process (OBRADA)— je na primer: izračunavanje kvadratnog korena zadatog broja, sortiranje imena po azbučnom redu, ili prikaz slike u tri dimenzije
 • Memorisanje(skladištenje) podataka—upis podataka u memoriju i njihovo čuvanje u nekom skladištu podataka za duže vreme.
 • Pretraživanje – pronalaženje zadatog podatka u “gomili” podataka. Na primer: u banci se pretražuje baza podataka na osnovu zadatog broja računa i pronalaze se podaci o određenom komintentu
za svaki od dole nabrojanih kompjuterskih poslova odredi koju osnovnu ra unarsku funkciju vr i
Za svaki od dole nabrojanih kompjuterskih poslova odredi koju osnovnu računarsku funkciju vrši:
ad