slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังไข้หวัดนก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2550 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังไข้หวัดนก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2550

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

ศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังไข้หวัดนก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2550 - PowerPoint PPT Presentation


  • 153 Views
  • Uploaded on

ศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังไข้หวัดนก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2550. หฤทัย ทบวงษ์ศรี บงกช หงส์คำมี สมจิตร พันธุโพธิ์ สวัสดิ์ บุญฝั้น. คำถามการวิจัย. คำถามการวิจัย. รูปแบบการเฝ้าระวังไข้หวัดนกของชุมชน เป็นแบบไหน ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังไข้หวัดนก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2550


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังไข้หวัดนกศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังไข้หวัดนก

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในองค์การบริหารส่วนตำบล

ปี2550

หฤทัย ทบวงษ์ศรี

บงกช หงส์คำมี

สมจิตร พันธุโพธิ์

สวัสดิ์ บุญฝั้น

slide3

คำถามการวิจัย

  • รูปแบบการเฝ้าระวังไข้หวัดนกของชุมชน เป็นแบบไหน ?
  • ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไข้หวัดนก อย่างไร?
  • องค์การบริหารส่วนตำบล มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ?
slide4

คำถามการวิจัย

รูปแบบ

การเฝ้าระวังไข้หวัดนกของชุมชน ?

- ในธรรมชาติ

- เป็นแบบไหน

- สิ่งที่ต้องการ

- ใครต้องการ

slide5

คำถามการวิจัย

ชุมชนจะมีส่วนร่วมอย่างไร

ในการเฝ้าระวังไข้หวัดนก ?

- ร่วมอยู่แล้ว

- ยังไม่เคยเข้าร่วม

- มีใครบ้าง

slide6

คำถามการวิจัย

องค์การบริหารส่วนตำบล

มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ?

- ทำอะไร

- พรบ. สาธารณสุข

- วิธีการเข้าร่วม

- บทบาท

slide7

ก่อนตอบคำถามการวิจัย

แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง

แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

แนวคิดการเฝ้าระวัง

slide8

ก่อนตอบคำถามการวิจัย

1. การแก้ไขปัญหาไข้หวัดนกจำเป็นต้อง

ดำเนินงานอย่างบูรณาการและเป็นระบบ

2.การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นแนวคิด

ในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ซึ่งชุมชนสามารถมองเห็นว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของชุมชน

ชุมชนก็สามารถจัดทำแผนปฏิบัติ และมีการจัดสรรทรัพยากร

เพื่อให้มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในชุมชน

ซึ่งก็จะเกิด ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

slide9

ประชาชนสามารถ

แสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง

ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม

และสังคมโดยรวมได้

อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ

มีจิตสำนึกที่ดีและมีศรัทธาในการพัฒนา

slide10

3 ก.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

อปท

กรรมการ

2. กระบวนการ

บริหารจัดการ

1.สมรรถนะ

ขององค์กร

อสม. /

แกนนำชุมชน

กองทุนสุขภาพ

กองทุน

กำลังคน

3. บทบาทภาคี

(ภาครัฐและเอกชน)

slide12

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกโดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ สภาพปัญหาของชุมชน

ลักษณะความเข้มแข็งของชุมชน กิจกรรมการ

ดำเนินงานของชุมชนด้านการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

slide13

ระเบียบวิธีวิจัย

รูปแบบ: การวิจัยและพัฒนา ( Research and Development)

ประชากรที่ศึกษา : ชายหรือหญิงอายุตั้งแต่ 18 ปี- 60 ปี 1 ตัวแทนภาครัฐ

2 ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่

3 แกนนำในชุมชน

4 ตัวแทน อสม.

5 ตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน

รวมทั้งหมด 40 คน

slide14

ระเบียบวิธีวิจัย

พื้นที่ศึกษา : ตำบลที่เคยเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ หรือพื้นที่เกิดโรคไข้หวัดนกในคน

ในจังหวัดขอนแก่นโดย

ศึกษาข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา และปศุสัตว์

จังหวัด 3 ปีย้อนหลัง

ขนาดตัวอย่าง : 1 ตำบล (16 หมู่บ้าน)

ตำบลโคกสำราญ กิ่งอำเภอบ้านแฮด

จังหวัดขอนแก่น

slide15

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกตำบลโคกสำราญ

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสถานการณ์การพัฒนาของตำบล

วิเคราะห์ SWOT สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการพัฒนาโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้

และส่งเสริมให้เกิดประชาคมสุขภาพด้าน

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

PRA =Participatory Rural Appraisal

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล CIPP Model

slide16

ระเบียบวิธีวิจัย

เครื่องมือ: 1. แบบสัมภาษณ์

2. แบบเค้าโครงคำถามในการสนทนากลุ่ม

3. วิเคราะห์ SWOT

4. PRA =Participatory Rural Appraisal

5. การประเมินผล CIPP Model

slide18

ผลการศึกษา

1. การวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายในที่มีผลต่อสภาพของชุมชน

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก

2. ข้อมูลความรู้และการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

3. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

4. รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

5. การประเมินผลโครงการ

slide19

แผนที่ยุทธศาสตร์

1.

มีโครงการของชุมชน

บุคคล

มีบทบาท

ประชาชนมีบทบาท

2.

3.

มีระบบเฝ้าระวัง

มีมาตรการสังคม

ภาคีแข็งแกร่ง

อปท.มีส่วนร่วม

บริหารจัดการดี

มีการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์

รากฐานแข็งแรง

มีการสร้างนวัตกรรม

slide20

ผลการศึกษา

1.

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล

อบต. หรือหน่วยงานท้องถิ่นควรมีบทบาท

ในการป้องกันไข้หวัดนก

โดยการเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ

โดยเฉพาะในการป้องกันไข้หวัดนก

โดยมีการจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันไข้หวัด

slide21

ผลการศึกษา

บทบาทของชุมชน

หากมีไข้หวัดนกเกิดขึ้นจะมีขั้นตอนดำเนินการ

1. ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้และห้ามแตะต้องซากสัตว์

2. ให้มีการทำลายสัตว์ปีกให้หมดภายในเขต

รัศมี 1 กิโลเมตร ทุกชนิดที่ทำได้

3. พ่นยาฆ่าเชื้อโดยอสม.และปศุสัตว์

4. ทำความสะอาดส่วนบุคคล

5. เฝ้าระวังในหมู่บ้านข้างเคียงโดยแจ้งข่าว

ไปยังหมู่บ้านติดต่อให้มีการระวัง

slide22

ผลการศึกษา

2.

ระบบการจัดการของชุมชนและตำบล

1. ระบบปกติ

2. ระบบไม่ปกติ/ระบบการรายงานโรค

slide23

ผลการศึกษา

3.

มีมาตรการทางสังคม

slide24

สรุปผลการศึกษา

ได้รูปแบบการเฝ้าระวังไข้หวัดนกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีข้อบัญญัติในการควบคุมไข้หวัดนก

มีนโยบายสุขภาพภาคประชาชน

มีแผนชุมชนการเฝ้าระวังควบคุมโรคที่จัดขึ้นโดยชุมชน

มีระบบการเฝ้าระวังไข้หวัดนกทั้งในสถานการณ์ปกติ

และสถานการระบาด

มีระบบการเตือนภัยและมีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร

โดยประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการควบคุม

และเฝ้าระวังไข้หวัดนกได้เป็นอย่างดี

slide26

รูปแบบการเฝ้าระวังไข้หวัดนกรูปแบบการเฝ้าระวังไข้หวัดนก

slide34

ข้อคิด

1. จุดอ่อนในการศึกษาวิจัยแบบหารูปแบบ Model

2.

slide35

ข้อเสนอแนะ

ในการดำเนินการเฝ้าระวังไข้หวัดนกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อย่างจริงจัง

เพราะถึงแม้ว่าภาคประชาชนจะมีความเข้มแข็ง

แต่ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ให้การสนับสนุนงบประมาณ

กิจกรรมบางอย่างก็ไม่สามารถบรรลุผลได้

ดังนั้นภาคองค์การบริหารส่วนตำบลต้องตระหนัก

และให้ความร่วมมือพิจารณาแผนงานโครงการ

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพประชาชนที่เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน