Podatek dochodowy od os b prawnych corporate income tax
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Podatek dochodowy od osób prawnych. Corporate Income Tax. Prawo podatkowe. CIT – cechy i założenia. Podstawowe stawki CIT w państwach UE (za: Taxation Trends in the EU, Eurostat). CIT: zakres podmiotowy. Problem opodatkowania dochodów spółek i ich wspólników.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kostya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Podstawowe stawki cit w pa stwach ue za taxation trends in the eu eurostat
Podstawowe stawki CIT w państwach UE(za: Taxation Trends in the EU, Eurostat)

[8] CITProblem opodatkowania dochod w sp ek i ich wsp lnik w
Problem opodatkowania dochodówspółek i ich wspólników

[8] CITOdpowiedzialno podatkowa a podzia sp ek odpowiedzialno cz onk w zarz du
Odpowiedzialność podatkowa a podział spółek. podatkoweOdpowiedzialność członków zarządu.

[8] CITCit obowi zek podatkowy
CIT: obowiązek podatkowy podatkowe

[8] CIT


Problem um w o unikaniu podw jnego opodatkowania a cit
Problem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania a CIT podatkowe

1. Przepisy umów międzynarodowych mogą wprowadzać odmienne zasady opodatkowania podmiotów zagranicznych; zgodnie z Konstytucją RP ratyfikowane umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami, jeśli ich treść nie da się pogodzić z przepisami umów; takie umowy międzynarodowe stanowią bowiem część krajowego porządku prawnego i są bezpośrednio stosowane

2. Według ogólnych, najczęściej powtarzających się zasad tychże umów:

 • oddziały lub przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, zlokalizowane w POL traktuje się jak podmioty krajowe, o ile są one w POL prowadzone w formie „zakładu”, czyli stałej, samodzielnej i wyodrębnionej placówki ( np. biuro, inne miejsce zarządzania, filia spółki, kopalnia, fabryka, magazyny, warsztaty), służącej prowadzeniu przedsiębiorstwa lub zawierającej umowy na rzecz tego zagranicznego przedsiębiorstwa

 • dochody z nieruchomości – co do zasady opodatkowane są w państwie położenia nieruchomości (”u źródła”)

 • dochody z ruchomości – odwrotnie, objęte są podatkiem obowiązującym w państwie siedziby podmiotu uzyskującego te dochody ( z wyjątkiem sytuacji, gdy te dochody są uzyskiwane przez zakład podmiotu zagranicznego, znajdujący się w POL)

 • dochody z należności licencyjnych, dochody z odsetek i dochody z dywidend – mogą być opodatkowane zarówno w kraju wypłaty dywidendy (” u źródła”), jak też w kraju, w którym siedzibę ma podmiot uzyskujący te dochody; przy dywidendach często spotyka się przepisy, że stawka podatku CIT nie może przekraczać oznaczonego poziomu, najczęściej wyznaczanego relacją udziałów beneficjenta dywidendy w kapitale spółki wypłacających dywidendę

[8] CIT


Wy czenia podatkowe w cit
Wyłączenia podatkowe w CIT podatkowe

PODMIOTOWE

 • Skarb Państwa

 • JST

 • Narodowy Bank Polski

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Fundusze emerytalne

 • Fundusze inwestycyjne

 • Jednostki budżetowe

 • Państwowe fundusze celowe

 • Niektóre agencje wykonawcze (ARR, ARiMR)

PRZEDMIOTOWE

1. Przychody z działalności rolnej ( z wyjątkiem działów specjalnych)

2. Przychody z gospodarki leśnej

3. Przychody z czynności nie mogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

4. Przychody objęte podatkiem tonażowym

[8] CIT


Cit wybrane zwolnienia podatkowe
CIT: wybrane zwolnienia podatkowe podatkowe

Gospodarcze

 • Sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego

 • Dochody uzyskane w specjalnej strefie ekonomicznej

 • Dotacje i dopłaty z budżetów publicznych ( również w ramach WPR)

 • Dochody z działalności gospodarczej i działów specjalnych pod warunkiem, że podatnik przeznacza je na równolegle prowadzoną działalność rolniczą

 • Wkład własny w PPP uzyskany przez przedsiębiorcę od partnera publicznego i wykorzystany zgodnie z umową o PPP

Pozostałe

 • Dochody OPP, NFZ, klubów sportowych, szkół, kościelnych osób prawnych - ale tylko w części przeznaczonej przez te wszystkie podmioty na ich działalność statutową

 • Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kupowanych przez nierezydentów

 • Bezzwrotna pomoc finansowa od organizacji międzynarodowych czy rządów państw obcych

 • Odszkodowania z tytułu wywłaszczenia oraz dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

[8] CITCit obliczanie podatku w systemie kumulacji dochod w
CIT: obliczanie podatku podatkowew systemie kumulacji dochodów

[8] CIT


Cit problem dywidend
CIT: problem dywidend podatkowe

Dywidendy „wypłacane z obszaru UE”

Dywidendy „wypłacane spoza UE”

[8] CIT


Cit amortyzacja podatkowa
CIT: amortyzacja podatkowa podatkowe

[8] CIT


Strata w cit
Strata w CIT podatkowe

Odlicza się ją:

 • od dochodu z tego źródła przychodu, w którym powstała........

 • w wysokości max. 50% na 1 rok..........

 • w okresie 5 lat od jej powstania.

  Przykład: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą

  Rok 2012: strata DG 15 000 zł

  Rok 2013: strata DG 20 000 zł

  Rok 2014: dochód DG 40 000 zł

  Podatnik odlicza: ½ straty z 2012 r. ( = 7500 zł)

  ½ straty z 2013 r. ( = 10 000 zł)

  Dochód do opodatkowania w 2014 roku = 22 500 zł

[8] CIT


Rok podatkowy w cit
Rok podatkowy w CIT podatkowe

Wariant 1: rok kalendarzowy ( 1 stycznia – 31 grudnia)

Wariant 2:kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych

Wariant 3:skrócony (pierwszy) rok podatkowy dla rozpoczynających DG w trakcie roku kalendarzowego ( np. od 16.04.2013):

1.01.13 16.04.13 31.12.13

Wariant 4:przedłużony (pierwszy) rok podatkowy dla rozpoczynających DG w II połowie roku kalendarzowego ( np. od 1.08.2013):

1.01.13 1.08.13 31.12.13 31.12.14

Wariant 5:pierwszy rok podatkowy po zmianie poprzedniego roku np. z 12 kolejnych miesięcy na okres innych kolejnych 12 miesięcy ( np. z okresu marzec – luty na maj – kwiecień)

1.03.12 28.02.13 1.05.14 30.04.14

Pierwszy nowy rok po takiej zmianie musi mieścić się w granicach 12 – 23 miesięcy

[8] CIT


Ulgi p atno cit
Ulgi / płatność CIT podatkowe

Ulgi w CIT

Tryb płatności CIT

Miesięczne zaliczki na podatek CIT

– opłacane do 20 dnia następnego miesiąca

Roczny podatek CIT

– obliczony w zeznaniu podatkowym, które musi być złożone w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego

[8] CITHarmonizacja podatk w dochodowych g wne akty prawne
Harmonizacja podatków dochodowych podatkoweGłówne akty prawne

[8] CIT


Problem opodatkowania dywidend
Problem opodatkowania dywidend podatkowe

Uwagi:

1. Po zakończeniu roku podatkowego w spółkach, na mocy uchwał ich walnych zgromadzeń, czysty zysk spółki może być w całości zatrzymany w spółce, może być w całości wypłacony wspólników (dywidenda) lub jedno i drugie.

2. Opodatkowaniu może podlegać globalny dochód spółki, niezależnie od tego, czy jej zysk jest zatrzymywany czy też wypłacany; z drugiej strony – wspólnicy i akcjonariusze, będący osobami prawnymi płacą podatek CIT z tytułu wypłaconych im dywidend

3. W ten sposób dochodzi do podwójnego „wewnętrznego” opodatkowania” dochodu, będącego dywidendą: pierwszy raz w spółce i drugi raz u wspólników;

Jakie są potencjalne możliwości wyeliminowania takiego podwójnego opodatkowania?  

A/ koncepcja podatku od wspólników:

1 - cały dochód spółki jest opodatkowany CIT

2 – każdemu ze wspólników „przypisuje się” część podatku zapłaconego przez spółkę, w takiej proporcji, w jakiej mają udziały w spółce; ta część jest tzw. „kredytem podatkowym”

3 – „kredyt podatkowy” wspólnicy dodają do swoich pozostałych dochodów i od tego liczą swój własny podatek

4 – od kwoty własnego, ogólnego podatku wspólnicy odejmują ”kredyt podatkowy”; jeżeli różnica będzie liczbą ujemną, podatnik będzie miał prawo do jej zwrotu od urzędów skarbowych

B/ koncepcjapodatku od zysku wydzielonego

Spółka : dochód globalny minus kwoty dywidend = zysk wydzielony x stawka CIT = podatek CIT

Wspólnik : kwota dywidendy X stawka CIT = podatek CIT[tzw. shareholder relief = dywidendy nie łączy się z innymi dochodami i obejmuje się je podatkiem zryczałtowanym o z reguły niższej stawce]

[8] CIT


Dyrektywa 2011 96 og lnie opodatkowanie dywidend i zysk w wydzielonych
Dyrektywa 2011/96 – ogólnie podatkoweOpodatkowanie dywidend i zysków wydzielonych

Cel: zwolnienie od podatku dochodowego dywidend wypłacanych przez spółki zależne na rzecz spółek dominujących.

Ratio legis: zachęta do konsolidacji spółek, co jest ważne z perspektywy wspólnego rynku.

Zakres podmiotowy:

 • Obie spółki są rezydentami UE

 • Dyrektywa w załączniku wymienia nazwy typów spółek, do których odnoszą się jej przepisy, m.in. są to „spółka akcyjna’”, „spółka z o.o.”.

 • Spółka dominująca = każda spółka posiadająca min. 10% udział w kapitale innej spółki ( z tym, że państwa członkowskie mogą wziąć pod uwagę kryterium głosów na WZA)

  -------------------------------------------------------------

 • Przepisy dyrektywy stosuje się, gdy posiadanie udziałów w spółce zależnej trwa co najmniej od 2 lat

[8] CIT


Dyrektywa 2011 96 przepisy opodatkowanie dywidend i zysk w wydzielonych
Dyrektywa 2011/96 – przepisy podatkoweOpodatkowanie dywidend i zysków wydzielonych

Artykuł 4

1. W przypadku gdy spółka dominująca lub jej stały zakład, na mocy powiązania spółki dominującej z jej spółką zależną, otrzymuje zyski podzielone, państwo członkowskie spółki dominującej i państwo członkowskie jej stałego zakładu, z wyjątkiem sytuacji, gdy spółka zależna ulega likwidacji:

 • powstrzymuje się od opodatkowania takich zysków;

  albo

  b) opodatkowuje te zyski, upoważniając jednocześnie spółkę dominującą i stały zakład do odliczenia od kwoty podatku należnego części podatku dochodowego od osób prawnych odnoszącej się do tych zysków i zapłaconej przez spółkę zależną i każdą podporządkowaną spółkę zależną(…)

Artykuł 5

Zyski, które spółka zależna wypłaca swojej spółce dominującej, są zwolnione z podatku potrącanego u źródła dochodu

Artykuł 6

Państwo członkowskie spółki dominującej nie może pobierać podatku potrącanego u źródła dochodu od zysków, które spółka otrzymuje od spółki zależnej.

[8] CIT


Dyrektywa 2003 49 we problem opodatkowania odsetek i nale no ci licencyjnych
Dyrektywa 2003/49/WE podatkoweProblem opodatkowania odsetek i należności licencyjnych

( z PREAMBUŁY)

W ramach jednolitego rynku mającego cechy rynku krajowego transakcje między spółkami różnych Państw Członkowskich nie powinny podlegać bardziej niekorzystnym warunkom podatkowym niż warunki stosowane do tych samych transakcji przeprowadzanych między spółkami tego samego Państwa Członkowskiego.

Niezbędne jest zapewnienie, aby odsetki oraz należności licencyjne były opodatkowane w Państwie Członkowskim tylko raz.

Czym są odsetki?

przychód z wszelkiego rodzaju roszczeń, zabezpieczonych hipoteką lub nie, oraz uprawniających lub nie do udziału w zyskach dłużnika, w szczególności przychód z papierów wartościowych oraz przychód z obligacji, łącznie z premiami oraz nagrodami związanymi z takimi papierami wartościowymi, obligacjami

Czym są należności licencyjne?

wszelkiego rodzaju płatności uzyskane jako wynagrodzenie za wykorzystywanie lub prawo do wykorzystywania wszelkich praw autorskich w zakresie prac literackich, artystycznych lub naukowych, łącznie z filmami dla kin oraz oprogramowaniem, każdym patentem, znakiem towarowym, projektem lub modelem, planem, tajemnicą technologii lub procesem produkcyjnym, lub informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej;

[8] CIT


Dyrektywa 2003 49 we zakres podmiotowy i zasady opodatkowania
Dyrektywa 2003/49/WE podatkoweZakres podmiotowy i zasady opodatkowania

Spółka państwa członkowskiego = spółka rezydualna, podlegająca wymienionym w dyrektywie podatkom

Spółka powiązana:

 • A ma udział min. 25% w kapitale B

 • B ma udział min. 25% w kapitale A

 • C ma udział min. 25% w kapitale A oraz B

  Stały zakład: znajdujące się na terytorium UE stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez daną spółkę

Odsetki lub należności licencyjne powstające w Państwie Członkowskim są zwolnione z wszelkich podatków nałożonych na te płatności w tym Państwie przez potrącenie u źródła lub przez naliczenie, pod warunkiem że właściciel odsetek lub należności licencyjnych jest spółką innego Państwa Członkowskiego lub stałym zakładem spółki Państwa Członkowskiego, a spółka, która jest płatnikiem, lub spółka, której zakład stały jest uznany za płatnika odsetek lub należności licencyjnych, jest spółką powiązaną ze spółką, która jest właścicielem tych płatności lub której zakład stały jest uznawany za właściciela tych odsetek lub należności licencyjnych.

WAŻNE OGRANICZENIE!!!

Artykuł5

1. Niniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody w stosowaniu przepisów, krajowych lub opartych na umowach, niezbędnych do zapobiegania nadużyciom finansowym.

2. Państwa Członkowskie mogą, w przypadku transakcji, których zasadniczą przyczyną lub jedną z zasadniczych przyczyn jest uchylenie się od podatków, unikanie płacenia podatków lub nadużycie, cofnąć korzyści wynikające z niniejszej dyrektywy lub odmówić zastosowania niniejszej dyrektywy.

[8] CIT


Dyrektywa 2009 133 we transgraniczne zdarzenia restrukturyzacyjne
Dyrektywa 2009/133/WE podatkoweTransgraniczne zdarzenia restrukturyzacyjne

Z PREAMBUŁY:

Wspólny system podatkowy powinien zapobiegać nakładaniu podatku w związku z łączeniem, podziałami, podziałami przez wydzielenie, wnoszeniem aktywów lub wymianą udziałów, chroniąc jednocześnie interesy finansowe państwa członkowskiego właściwego dla spółki przekazującej lub nabywanej.

W tym celu niezbędne jest w odniesieniu do takich czynności zapewnienie reguł podatkowych, które są neutralne z punktu widzenia konkurencji, aby umożliwić przedsiębiorstwom dostosowanie się do wymagań rynku wewnętrznego, zwiększyć ich produktywność i poprawić ich siłę konkurencyjną na poziomie międzynarodowym.

Łączenie : A + B = C

C – spółka istniejąca lub powołana przez A i B: otrzymuje ogół aktywów A i B w zamian za wyemitowanie na rzecz akcjonariuszy A i B papierów wartościowych lub wypłatę gotówkową

Podział: A przenosi swoje aktywa na B i C

Podział przez wydzielenie: A przekazuje kilka swoich oddziałów B, zachowując przynajmniej 1 z nich; w zamian za przekazanie B emituje na rzecz akcjonariuszy A papiery wartościowe lub przekazuje im wypłatę

[8] CIT


Dyrektywa 2009 133 we g wne zasady opodatkowania
Dyrektywa 2009/133/WE podatkoweGłówne zasady opodatkowania

Artykuł 4

1. Łączenie, podział lub podział przez wydzielenie nie stanowi podstawy opodatkowania zysków kapitałowych obliczonych poprzez odniesienie do różnicy między wartością rzeczywistą przekazanych aktywów i pasywów a ich wartością do celów podatkowych.

Artykuł 7

1. W przypadku gdy spółka przejmująca posiada udział w kapitale spółki przekazującej, wszelkie zyski przysługujące spółce przejmującej przy wycofaniu jej udziałów nie podlegają opodatkowaniu.

2. Państwa członkowskie mogą wprowadzić odstępstwo od ust. 1 w przypadku, gdy udziały spółki przejmującej w kapitale spółki przekazującej wynoszą mniej niż 15 %.

Artykuł 10

W przypadku gdy aktywa przekazane w ramach łączenia, podziału, podziału przez wydzielenie lub wnoszenie aktywów obejmują stały zakład spółki przekazującej, który znajduje się w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie spółki przekazującej, państwo członkowskie, w którym znajduje się spółka przekazująca, zrzeka się wszelkich praw do opodatkowania tego stałego zakładu.

Artykuł 11

W przypadku gdy państwo członkowskie uznaje spółkę przekazującą lub spółkę nabywaną niebędącą rezydentem za spółkę fiskalnie przejrzystą, na podstawie swojej oceny dotyczącej charakteru prawnego spółki zgodnie z przepisami, na podstawie których została utworzona – państwo to ma prawo do odstąpienia od stosowania przepisów niniejszej dyrektywy przy nakładaniu podatków na bezpośrednich lub pośrednich akcjonariuszy tej spółki w odniesieniu do dochodu, zysków lub zysków kapitałowych tej spółki.

[8] CIT


Dyrektywa 2009 133 we problem sp ki europejskiej i przeniesienia jej siedziby
Dyrektywa 2009/133/WE podatkoweProblem spółki europejskiej i przeniesienia jej siedziby

Spółka europejska

Podatkowe aspekty

przeniesienia siedziby SE

Artykuł 12

Przeniesienie statutowej siedziby lub zmiana rezydencji nie stanowią podstawy do opodatkowania zysków kapitałowych, w państwie członkowskim, z którego statutowa siedziba została przeniesiona, osiąganych w związku z aktywami i pasywami SE które, wskutek przeniesienia statutowej siedziby lub zmiany rezydencji, pozostają efektywnie powiązane ze stałym zakładem SE w państwie członkowskim, z którego statutowa siedziba została przeniesiona i w którym mają udział w generowaniu zysków lub strat uwzględnianych dla celów podatkowych.

Artykuł 14

1. Przeniesienie statutowej siedziby SE nie stanowi samo w sobie podstawy opodatkowania dochodu, zysków lub zysków kapitałowych akcjonariuszy.

2. Zastosowanie ust. 1 nie stanowi przeszkody dla państw członkowskich w opodatkowaniu zysków powstałych z kolejnego przekazania papierów wartościowych reprezentujących kapitał SE, która przenosi statutową siedzibę.

= ponadnarodowa forma spółki regulowaną prawem Unii Europejskiej, posiadającą większość cech charakterystycznych dla spółki akcyjnej oraz o cechach tylko jej właściwych.

Cechy spółki europejskiej:

 • osobowość prawna,

 • działanie w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na akcje,

 • korporacyjna struktura organów,

 • charakterystyczny brak odpowiedzialności akcjonariusza za zobowiązania spółki.

 • możliwość transgranicznego przeniesienia siedziby spółki bez przymusu jej likwidacji w państwie dotychczasowej siedziby i ponownego zakładania w państwie przyjmującym.

[8] CIT


Podatek dochodowy od os b prawnych corporate income tax

Konwencja Arbitrażowa 90/436 EWG podatkowe(Konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych)

Artykuł 4

Jeżeli:

a) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ma bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa innego Umawiającego się Państwa, lub

b) te same osoby mają bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa jednego Umawiającego się Państwa i przedsiębiorstwa innego Umawiającego się Państwa,

i w którymkolwiek z tych przypadków ustanowione lub nałożone zostały warunki, wiążące oba te przedsiębiorstwa w ich stosunkach handlowych bądź finansowych, które różnią się od tych, jakie zostałyby ustanowione pomiędzy niezależnymi przedsiębiorstwami,

wówczas wszelkie zyski, które jedno z tych przedsiębiorstw osiągnęłoby bez zaistnienia tych warunków, lecz których w wyniku ich zaistnienia nie osiągnęło, mogą zostać zaliczone do zysków tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane.

Artykuł 14

Do celów niniejszej Konwencji uznaje się, że podwójne opodatkowanie zostało wyeliminowane, jeżeli:

 • zyski podlegają opodatkowaniu wyłącznie w jednym Państwie; albo

 • podatek od tych zysków pobierany w jednym Państwie jest pomniejszony o kwotę odpowiadającą kwocie podatku naliczanego od tych zysków w drugim Państwie.

  + Rezolucja Rady

  nr 2006/C 176 /01

  dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw powiązanych w Unii Europejskiej

  ( rezolucja ta nie ma charakteru wiążącego, stanowi zbiór postulatów, które państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę tworząc model postępowania podatkowego w sprawie transfer pricing)

[8] CIT