podatek od towar w i us ug n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podatek od towarów i usług PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podatek od towarów i usług

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

Podatek od towarów i usług - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Podatek od towarów i usług. Piotr Orzeł Doradca podatkowy nr wpisu 09891 Kancelaria Doradztwa Podatkowego ul. Wieniawska 3 lok. 21 20-071 Lublin Tel. 81 479 79 97 kom. 790 20 17 54 www.proste-podatki.pl kancelaria@proste-podatki.pl. Zagadnienia. Podatek VAT jako podatek pośredni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podatek od towarów i usług' - ross


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podatek od towar w i us ug

Podatek od towarówi usług

Piotr Orzeł

Doradca podatkowy nr wpisu 09891

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

ul. Wieniawska 3 lok. 21

20-071 Lublin

Tel. 81 479 79 97 kom. 790 20 17 54

www.proste-podatki.pl

kancelaria@proste-podatki.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

zagadnienia
Zagadnienia

Podatek VAT jako podatek pośredni

 • Dokumentowanie obrotu (faktura)
 • Podatek naliczony – zasady odliczania
 • Roczna korekta podatku naliczonego
 • Deklaracje podatkowy

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

dokumentacja podatkowa faktura vat
Dokumentacja podatkowa Faktura VAT
 • Art. 226 Dyrektywy 112
 • Art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopad 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

faktura
Faktura

Zasady wystawiania faktur VAT regulują przepisy

od § 3 do § 25

rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 28listopada 2008 roku wsprawiezwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

elementy faktury
Elementy faktury

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11

3) numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;

3) dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawianie faktury

4) nazwę towaru lub usługi;

5) miary i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);7) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

8) stawki podatku;

9) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

faktura vat
Faktura VAT
 • sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze. W tej sytuacji łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku.
 • nie ma obowiązku zamieszczania czytelnych podpisów osób uprawionych do wystawiania i otrzymywania faktur lub podpisów oraz imion i nazwisk tych osób danych na fakturze, niemniej jednak nie będzie obarczona wadliwością faktura, na której takie dane się znajdą.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

szczeg lne elementy faktury
Szczególne elementy faktury

W stosunku do czynności dotyczących pewnych grup towarów lub świadczenia usług, bądź dokonywanych przez pewnych podatników, rozporządzenie kreśli wymóg zamieszczenia w nich dodatkowych elementów.

PALIWA

Faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych tylko do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu.

Symbol PKWiU

W sytuacji, gdy dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku dane, obok nazwy towaru lub usługi obejmują również symbol towaru lub usługi. Symbol towaru lub usługi określony na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W takiej sytuacji należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

faktura medialna
Faktura „medialna”

Faktury wystawiane nabywcom, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż:

 • Energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego
 • Usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych
 • Usług rozprowadzania wody
 • Usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne
 • MOGĄ NIE ZAWIERAĆ NIP NABYWCY
 • O ILE ZAWIERA INFORMACJE JAKIEGO OKRESU DOTYCZY, MOŻE BYĆ WYSTAWIONA W DOWLONYM TERMINIE PRZED POWSTANIEM OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
 • BRAK WYMOGU POSIADANIA POTWIERDZENIA ODBIORU PRZY KOREKCIE FAKTUR – KOREKTA ZA MIESIĄC WYSTAWIENIA

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

elementy faktury zaliczkowej
Elementy faktury zaliczkowej
 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy
 • numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy
 • data wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT” lub „FAKTURA VAT-MP”, kwota otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku kolejnej faktury zaliczkowej - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto
 • stawka podatku
 • kwota podatku, wyliczona według wzoru:   ZB x SP KP = ------------- 100 + SPgdzie:KP - oznacza kwotę podatku,ZB - oznacza kwotę pobranej części lub całości należności brutto, SP - oznacza stawkę podatku

6) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy

7) data otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1 i 2, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury

elementy faktury zaliczkowej1
Elementy faktury zaliczkowej

Jeżeli faktury zaliczkowe nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę końcową, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Jeżeli faktury zaliczkowe obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

terminy wystawiania faktur medialnych
Terminy wystawiania faktur „medialnych”
 • Faktura nie może być wystawiona później niż z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej (w dacie obowiązku) i nie wcześniej niż 30 dni przed tą datą
 • Faktura może zostać wystawiona wcześniej (np. z wyprzedzeniem 100 dniowym) o ile zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

terminy wystawienia faktur w przypadku
Terminy wystawienia faktur w przypadku:
 • dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki
 • transportu osób i ładunków, usług spedycyjnych i przeładunkowych, w portach morskich i handlowych, oraz usług budowlanych lub budowlano-montażowych
 • usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej
 • sprzedaży złomu
 • usług komunikacji miejskiej
 • drukowania i dostarczania książek i czasopism
 • licencji i praw autorskich

- faktura nie może być wystawiona później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, ale nie wcześniej niż 30 dni przed tą datą

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

faktura wewn trzna
Faktura wewnętrzna

Fakturę wewnętrzną wystawia się w przypadku:

 • nieodpłatnego świadczenia usług i dostaw towarów
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca
 • oraz importu usług
 • dokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

faktury wewn trzne
Faktury wewnętrzne

Zasady wystawiania faktur wewnętrznych określone zostały w § 23 rozporządzenia „fakturowego”

Wystawia się je w jednym egzemplarzu

Może zostać wystawiona jedna faktura na udokumentowanie wszystkich transakcji na zakończenie danego okresu (np. miesiąca)

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

kurs przeliczeniowy dodany art 31 a od 1 01 2009 roku
Kurs przeliczeniowy dodany art. 31 a – od 1.01.2009 roku

Art. 31a ust. 1

W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Ust. 2

W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

korekty faktur kiedy wystawiamy
Korekty faktur – kiedy wystawiamy?
 • udzielono rabatu (zmniejszenie obrotu)
 • zwrócono towary
 • zwrócono zaliczki
 • podwyższono cenę
 • stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku
 • popełnienia jakiejkolwiek pomyłki na fakturze

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

obowi zki wystawcy faktury koryguj cej
Obowiązki wystawcy faktury korygującej
 • Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków gdy sprzedaż zarejestrowano na kasie fiskalnej, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

obowi zki odbiorcy faktury koryguj cej
Obowiązki odbiorcy faktury korygującej

Nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał

Nie jest zobowiązany do zmniejszenia odliczenia, jeżeli nie rozliczył podatku z faktury pierwotnej

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

nota koryguj ca
Nota korygująca

Nabywca, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

nie mo na korygowa not
Nie można korygować notą
 • jednostki miary i ilości sprzedanych towarów lub rodzaju wykonanych usług
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto)
 • wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawki podatku
 • sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • wartości sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu
 • kwot należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

przepisy fakturowe w kodeksie karnym skarbowym art 62
Przepisy fakturowe w Kodeksie karnym skarbowym – art.62

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia ,wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§ 2. Kto fakturę lub rachunek, określone w § 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

nierzetelna faktura
Nierzetelna faktura

Dokument niezgodny ze stanem rzeczywistym.

Może to być np. niewłaściwie oznaczenie zakupionego towaru, fałszywa cena lub zła data wystawienia

Nierzetelnością jest oczywiście także udokumentowanie czynności, która nie miała miejsca

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

wadliwa faktura
Wadliwa faktura
 • Faktura wystawiona niezgodnie z przepisami rozporządzenia „fakturowego”

Brak informacji wymaganych przez przepisy wykonawcze (daty wystawienia, NIP, symbolu PKWiU, wystawienie faktury po terminie lub przedwcześnie)

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

kto odpowiada za nierzeteln lub wadliw faktur
Kto odpowiada za nierzetelną lub wadliwą fakturę
 • Za prawidłowość faktury odpowiada osoba, na której ciąży ustawowy obowiązek wystawiania faktury – pod warunkiem przypisania jej winy umyślnej
 • W praktyce faktury wystawiają sprzedawcy, czy księgowi

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

prawo do odliczenia podatku naliczonego
Prawo do odliczenia podatku naliczonego

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

odliczenie i zwrot podatku art 86 ustawy o podatku od towar w i us ug
Odliczenie i zwrot podatku(art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług)

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

prawo do odliczenia podatku naliczonego1
Prawo do odliczenia podatku naliczonego

Zakup związany ze sprzedażą opodatkowanąodliczenie podatku

Zakup związany ze sprzedaż zwolnioną lub nieopodatkowaną brak odliczenia

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

uwaga
UWAGA

Jeżeli nieopodatkowanie wynika z faktu, że czynność wykonywana jest poza terytorium kraju odliczenie przysługuje pod warunkiem, że gdyby czynność ta wykonywana była w Polsce byłaby opodatkowana.

Wyjątek:

Niektóre transakcje finansowe uznane za wykonane na terytorium kraju trzeciego.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

podatek naliczony
Podatek naliczony

Kwotę podatku naliczonego stanowi:

 • suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: a) z tytułu nabycia towarów i usług,b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;
 • w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;
 • zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6
 • kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego art 86 ust 3
Ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego art. 86 ust. 3
 • Dotyczy samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze (vide art. 2 pkt 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowych Dz. U. nr 98, poz. 602 ze zm.)

 • Ograniczenie wynosi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej niż 6.000 zł
 • Dotyczy również WNT, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca i importu

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

uwaga1
UWAGA !!!

Ograniczenie nie ma zastosowania do pojazdów samochodowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

slide32
Pełne odliczenie podatku naliczonego stosujemy do pojazdów, które spełniają odpowiednie kryteria i są to:

1) Pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy, van;

(podgrupy te wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878); załącznik nr 4 „Klasyfikacja pojazdów zaklasyfikowane w rodzaju samochodach osobowych” – kod 03 w podrodzaju wielozadaniowy kod 06, van kod 07)

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

slide33
Pełne odliczenie podatku naliczonego stosujemy do pojazdów, które spełniają odpowiednie kryteria i są to:
 • Pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zadaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunku, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

schemat obrazuj cy okre lenie przestrzeni baga owej i d ugo ci pojazdu
Schemat, obrazujący określenie przestrzeni bagażowej i długości pojazdu
 • Jeżeli długość ładunkowa będzie większa niż 50% długości samochodu, podatnik będzie mógł skorzystać z pełnego odliczenia
 • Jeżeli długość ładunkowa będzie mniejsza lub równa 50% długości samochodu, podatnik stosuje ograniczone odliczenie tj. 60%, nie więcej niż 6.000 zł

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

slide35
Pełne odliczenie podatku naliczonego stosujemy do pojazdów, które spełniają odpowiednie kryteria i są to:
 • Pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
 • Pojazdy samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (pickup)

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

slide36
Pełne odliczenie podatku naliczonego stosujemy do pojazdów, które spełniają odpowiednie kryteria i są to:
 • Pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy

„pojazd specjalny” - pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji (art. 2 pkt 36 ustawy prawo o ruchu drogowym)

Załącznik nr 9 do ustawy wymienia (agregat elektryczny/spawalniczy; bankowóz; do prac wiertniczych; koparka, koparko-spycharka, ładowarka, oczyszczanie dróg, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, pomoc drogowa, zimowego utrzymania dróg, żuraw samochodowy)

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

slide37
Pełne odliczenie podatku naliczonego stosujemy do pojazdów, które spełniają odpowiednie kryteria i są to:

6) Pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

dokumenty potwierdzaj ce spe nienie wymog w o kt rych mowa art 86 ust 4 pkt 1 4
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa art. 86 ust. 4 pkt 1-4
 • Zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów
 • Dowód rejestracyjny pojazdu, zwierający właściwą adnotację o spełnieniu wymagań

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

zasady odliczania podatku przy zakupie paliwa
Zasady odliczania podatku przy zakupie paliwa

BRAK PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU Art. 88 ust. 1 pkt 3

Obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się do nabywanych paliw, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj.

samochodów osobowych i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekarczającej 3,5 tony

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

terminy rozliczenia podatku naliczonego
Terminy rozliczenia podatku naliczonego

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

slide41

Odliczenie podatku

Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje:

 • w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny,
 • w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 (usługi medialne), jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy – w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności,
 • przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

slide42
Odliczenie podatku

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

slide43

Korekta podatku naliczonego in plus

Art. 86 ust. 13 -jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiące w których powstało prawo do odliczenia (np. za miesiąc otrzymania faktury), może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, ale

 • zgodnie z art. 86 ust. 15 -do uprawnienia, o którym mowa w ust. 13, stosuje się odpowiednio art. 81b Ordynacji podatkowej.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

slide44

Warunek konieczny nabycia prawa do odliczenia

W przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

obni enie kwoty podatku nale nego o kwot podatku naliczonego art 86 ust 12 a
Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – art. 86 ust. 12 a

Przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków, gdy:

1) faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11

2) nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

wy czenia prawa do obni enia podatku nale nego art 86 ustawy o vat
Wyłączenia prawa do obniżenia podatku należnego(art. 86 ustawy o VAT)

Prawo obniżenia podatku należnego o naliczony nie przysługuje:

 • art. 114 –podatnikom świadczącym usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu,
 • art. 119 ust. 4 – podatnikom świadczącym usługi turystyczne, dla których podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego VAT,
 • art. 120 ust. 17 i 19 - podatnikom wykonującym czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków nabytych uprzednio dla celów prowadzonej działalności, bądź też importowanych dla celów odsprzedaży – podstawą opodatkowaniajest marża stanowiącaróżnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku
 • art. 124 – w przypadku obrotu złotem inwestycyjnym

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

zakazy odlicze podatku art 88 ust 1 ustawy o vat
Zakazy odliczeń podatkuArt. 88 ust. 1 ustawy o VAT

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

zakazy odlicze podatku
Zakazy odliczeń podatku
 • przy imporcie usług, w przypadku gdy płatność za usługę dokonywana jest na rzecz podmiotu z tzw. „raju podatkowego”,
 • przy towarach lub usługach, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych,
 • przy paliwach wykorzystywanych do napędu samochodów uznawanych za osobowe,
 • przy usługach gastronomicznych i hotelowych,
 • przy nabyciu w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi,
 • z faktur otrzymanych przed dniem „stania się” zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

art 88 ust 1 pkt 4
Art. 88 ust. 1 pkt 4

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a) przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,

b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

dokumenty niestanowi ce podstawy do zwrotu art 88 ust 3 a
Dokumenty niestanowiące podstawy do zwrotu art. 88 ust. 3 a

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w sytuacji gdy:

 • Wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczących tych czynności
 • Podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością
 • Potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 KC – w części dotyczącej tych czynności
 • Faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego
 • Zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów, zawierające informacje niezgodne ze stanemfaktycznym

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

zwrot r nicy podatku
Zwrot różnicy podatku

60 dni /zasada/

Wyjątki:

 • 180 dni
 • 25 dni

Od 1 grudnia 2008 roku – co do zasady 60 dni lub krócej

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

korekta podatku naliczonego po zako czeniu roku podatkowego

Korekta podatku naliczonego po zakończeniu roku podatkowego

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

zasada og lna art 90 ust 1
Zasada ogólna - art. 90 ust. 1

W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

odliczanie cz ciowe oraz korekta podatku naliczonego
Odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego

Art. 90 ust. 2 ustawy

Jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

odliczanie cz ciowe oraz korekta podatku naliczonego1
Odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego

Podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

podsumowanie
Podsumowanie

Podatnik nabywający towary lub usług, które są wykorzystywane dla czynności, które dają i nie dają prawa do odliczenia powinien odrębnie:

 • określić kwotę VAT naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami, od których przysługuje odliczenie – podatnik może tę kwotę odliczyć w całości,
 • określić kwotę VAT naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami, od których nie przysługuje odliczenie – podatnik nie może w ogóle odliczyć tej kwoty VAT,
 • określić kwotę VAT naliczonego związanego jednocześnie z czynnościami dającymi i nie prawo do odliczenia – tylko tę kwotę podatku podatnik rozlicza proporcjonalnie, tzw. wskaźnikiem.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

spos b ustalenia proporcji
Sposób ustalenia proporcji

Art. 90 ust. 3 ustawy

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

odliczanie cz ciowe oraz korekta podatku naliczonego2
Odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego

Podział na czynności:

 • opodatkowane,
 • zwolnione,
 • niepodlegające opodatkowaniu

NIE JEST TOŻSAMY z podziałem na:

- czynności, które umożliwiają odliczenie,

- czynności, które takiego odliczenia nie umożliwiają

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

spos b ustalenia proporcji1
Sposób ustalenia proporcji

art. 29 ust. 1 ustawy

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego (kwota netto)

art. 2 pkt 21

Sprzedażą jestodpłatna:

 • dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

spos b ustalenia proporcji2
Sposób ustalenia proporcji

Sprzedażą nie jest:

 • Import usług,
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Import towarów,
 • Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

Tego rodzaju czynności nie biorą udziału w wyliczeniu wskaźnika proporcji– nabywca (importer) jest bowiem tylko zobowiązanym do rozliczenia podatku od tych transakcji.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

spos b ustalenia proporcji3
Sposób ustalenia proporcji

Do obrotu ustalonego dla potrzeb ustalenia proporcji nie wlicza się:

 • obrotu uzyskanego z dostawy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które były używane przez podatnika do działalności
 • obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości, w zakresie w jakim wykonywane są sporadycznie
 • obrotu uzyskanego z tytułu usług wymienionych w załączniku nr 4 w poz. 3 w zakresie w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie (usługi finansowe).

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

spos b ustalenia proporcji4
Sposób ustalenia proporcji

Dla potrzeb wyliczenia współczynnika odrzuca się również:

- czynności, które pozostają poza systemem VAT, np. dywidendy

- czynności, które mogą podlegać opodatkowaniu, ale przy ich wykonywaniu podatnik nie ma przymiotu podatnika podatku od towarów i usług, np. odsetki od lokat bankowych

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

odliczanie cz ciowe oraz korekta podatku naliczonego3
Odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego

Wskaźnik:

SOP + SZw.zagr. – SŚT.Opodat.- SSpor.Nier.opod. –S Sp.UF.Op

Licznik + SZw. + Snieop.Zw.-SŚT.Zw.-SSp.N-SSp.UF

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

slide64

LEGENDA:SOP - Sprzedaż opodatkowana lub uznana za takąSzw.zagr. – Sprzedaż usług finansowych do krajów trzecichSŚT.Opodat. – Sprzedaż środków trwałych, opodatkowanaSSpor.Nier.opod. – Sporadyczna sprzedaż nieruchomości, opodatkowanaSSp.UF.Op. – Sporadyczna sprzedaż usług finansowych opodatkowanych

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

slide65

LEGENDA:SZw. – Sprzedaż zwolniona od podatkuSNieop.Zw – Sprzedaż usług finansowych do krajów UESŚT.Zw. – Sprzedaż środków trwałych zwolnionych z podatku SSp.N – Sporadyczna sprzedaż nieruchomościSSp.UF – Sporadyczna sprzedaż usług finansowych zw.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

cz ciowe odliczanie
Częściowe odliczanie

Przy wyliczaniu proporcji po zakończeniu 2005 roku nie biorą udziału otrzymane w 2005 roku dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy – czyli te, które nie były opodatkowane.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

proporcja wst pna cz ciowego odliczenia
Proporcja wstępna częściowego odliczenia

Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu, do którego jest ustalana proporcja

Proporcję zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

uproszczenia przy proporcji wst pnej
Uproszczenia przy proporcji wstępnej

W przypadku gdy wstępna proporcja:

 • przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2
 • nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

korekta roczna
Korekta roczna

Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 1 po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, będzie zobowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 dla zakończonego roku podatkowego

Korekty nie dokonuje się, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2% (było 0,01%)

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

przyk ad
PRZYKŁAD

Jeżeli proporcja wyniosła:

I

 • wstępna 58%
 • końcowa 60%

II

 • wstępna 100%
 • końcowa 98%

PODATNIK NIE DOKONUJE KORETKY

Zasada ta nie dotyczy środków trwałych nabytych przed 1 czerwca 2005 roku !!!

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

korekta
KOREKTA

Art. 6 ustawy zmieniającej ustawę o VAT z 21 kwietnia 2005 roku

 • Zasady dokonywania korekt według znowelizowanego art. 91 ust. 1 będą miały zastosowanie do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych od dnia 1 czerwca 2005 r.
 • Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych po dniu 30 kwietnia 2004 r. lecz przed dniem 1 czerwca 2005, mają zastosowanie przepisy art. 91 ust. 2 w brzmieniu dotychczasowym.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

korekta art 91 ust 2
Korekta art. 91 ust. 2

W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat a w przypadku nieruchomości – w ciągu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości – jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł (było 3.500).

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

grunty i prawo wieczystego u ytkowania
Grunty i prawo wieczystego użytkowania

Nabyte:

1) włącznie do 31 maja 2005 r. – nie podlegają korekcie 5 czy 10 letniej, ale podlegają korekcie rocznej

2) po 31 maja 2005 roku podlegają korekcie:

a) grunty – 10 letniej

b) prawo wieczystego użytkowania – 5 letniej

- o ile ich wartość początkowa przekracza 15 tys. złotych

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

deklaracje podatkowe
Deklaracje podatkowe

Podstawowe deklaracje:

1) miesięczna;

2) kwartalna,

3) od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu; (14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego),

4) od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy).

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

informacje podsumowuj ce
Informacje podsumowujące

Formularze:

 • VAT-UE – informacja podsumowująca o dokonanych WDT i WNT,
 • VAT-UE/A – kontynuacja WDT,
 • VAT-UE/B – kontynuacja WNT,
 • VAT-UE/K – korekta informacji podsumowującej.

Okres: kwartał kalendarzowy;

Termin:25 dzień miesiąca następującego po kwartale

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł