1 / 8

ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ

ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. CYKLUS S PŘEDEM DANÝM POČTEM OPAKOVÁNÍ – FAKTORIÁL Vytvořila: RNDr. Ivanka Dvořáčková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 březen 2013. N-FAKTORIÁL

koren
Download Presentation

ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ CYKLUS S PŘEDEM DANÝM POČTEM OPAKOVÁNÍ – FAKTORIÁL Vytvořila: RNDr. Ivanka Dvořáčková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 březen 2013

  2. N-FAKTORIÁL a) Vytvořte algoritmus pro výpočet n-faktoriálu, tj. součinu přirozených čísel menších nebo rovných N (kde n ∈N). Využijte cyklus s předem daným opakováním 1. se snižující se řídící proměnnou I, 2. se zvyšující se řídící proměnnou I. b) Přepište algoritmus do programovacího jazyka Pascal. c) Spusťte program Free Pascal a přepište program do počítače, odlaďte. d) Vyzkoušejte na počítači, pro které největší číslo N s proměnnou FAKT datového typu integer bude program faktoriál počítat. Změňte datový typ u proměnné na longint a opět zjistěte největší možné číslo N, pro které získáte výsledek. LONGINT – typ celých čísel (větší rozsah celých čísel) Doplňující úkol (pro rychlejší studenty) Upravte první verzi programu i pro n = 0

  3. 1! = 1 definujeme 0! = 1 • Dále budeme pro zjednodušení uvažovat jen n ∊ N

  4. Doplňující úkol program FAKTORIAL; uses CRT; var N, I, FAKT: integer; {lépe longint pro FAKT} begin clrscr; writeln (’ * * * N-FAKTORIÁL * * * ’); write (’Zadej nezáporné celé číslo N: ’); readln (N); if N = 0 then FAKT := 1 else begin FAKT := 1; for I := N downto 1 do FAKT := FAKT * I end; writeln (N,’-faktoriál je ’, FAKT : 1, ’. ’); readkey end. if else then B E

  5. Použité zdroje Všechny grafické prvky a obrázky algoritmů jsem vytvořila sama s využitím volně šiřitelného programu Open Office. HUBKA, J. a L. SILVERIO. Sbírka příkladů ze základů programování. Krajský pedagogický ústav Hradec Králové: Sdružení uživatelů počítačů JSEP a SMEP Hradec Králové, 1988.

More Related