slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ศาสนพิธีเบื้องต้น

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

ศาสนพิธีเบื้องต้น - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

ศาสนพิธีเบื้องต้น. ศาสน พิธี คือแนวทางหรือแบบแผนการปฏิบัติงานทางศาสนา ประกอบด้วย พิธีการ พิธีกรรม และศา สนพิธีกร พิธีการ คือ ระเบียบ ลำดับขั้นตอน แนวทาง ในการปฏิบัติพิธีกรรม พิธีกรรม คือ การประกอบพิธี เช่น การเจริญพระพุทธมนต์ จุดธูปเทียน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ศาสนพิธีเบื้องต้น' - konane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
ศาสนพิธีเบื้องต้น
 • ศาสนพิธี คือแนวทางหรือแบบแผนการปฏิบัติงานทางศาสนา

ประกอบด้วย พิธีการ พิธีกรรม และศาสนพิธีกร

 • พิธีการ คือ ระเบียบ ลำดับขั้นตอน แนวทาง ในการปฏิบัติพิธีกรรม
 • พิธีกรรม คือ การประกอบพิธี เช่น การเจริญพระพุทธมนต์ จุดธูปเทียน

การอาราธนาศีล การทอดผ้า การพิจารณาผ้าบังสุกุล

 • พิธีกร คือ บุคคลผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีกรรม เช่น การเชิญเทียนชนวน

การอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร ฯลฯ

slide3
งานออกเอกสารเชิญผู้เกี่ยวข้อง

งานร่างคำกล่าวต่าง ๆ

งานจัดทำกำหนดการของงาน

งานจัดเตรียมความพร้อม

slide4
การจัดรูปแบบพิธี งานมงคล งานอวมงคล

งานอวมงคล + งานมงคล

 • การเริ่มประกอบพิธี การเชิญประธานพิธี
 • การดำเนินการพิธี การจัดลำดับขั้นตอนพิธี
slide5
ศาสนพิธีกร
 • คุณสมบัติของศาสนพิธีกร คือ มีความรู้ความสามารถดี

มีความรอบคอบ มีความละเอียดแม่นยำ มีปฏิภาณไหวพริบ

 • หน้าที่ของศาสนพิธีกร คือ ควบคุม ดูแล แนะนำ เผยแพร่

ปฏิบัติ ในเรื่องงานศาสนพิธี

 • มารยาทของศาสนพิธีกร คือ การรู้จักเวลา การรู้จักสถานที่

รู้จักบุคคล รู้จักการปฏิบัติตนในพิธี

slide6
รูปแบบการจัดศาสนพิธี
 • การจัดแบบงานพระราชพิธี แบบงานพระราชกุศล

แบบงานพระบรมราชานุเคราะห์ งานเสด็จพระราชดำเนิน

 • การจัดแบบรัฐพิธี หรือแบบทางราชการ
 • การจัดแบบท้องถิ่น หรือแบบชาวบ้าน
slide7
ประเภทของศาสนพิธี
 • กุศลพิธี การทำความดีสำหรับตนเอง เช่น การเวียนเทียน
 • บุญพิธี การทำบุญ มีบุญงานมงคลกับบุญงานอวมงคล
 • ทานพิธี การถวายทานต่าง ๆ มีทานที่ถวายเจาะจงกับสังฆทาน
 • ปกิณกพิธี พิธีการเบ็ดเตล็ด พิธีการเล็กน้อย พิธีที่ไม่เข้ากับข้างต้น
slide8
โครงสร้างศาสนพิธี
 • การเตรียมการ คือ เตรียมสถานที่ เตรียมอุปกรณ์ เตรียมบุคลากร

เตรียมกำหนดการ เตรียมวันและเวลา

 • การปฏิบัติการ คือ ปฏิบัติก่อนพิธี เช่น วงสายสิญจน์ ตั้งโต๊ะหมู่ จัดขันน้ำมนต์ จัดภูษาโยง จัดธูปเทียนบูชา จัดมอบงานให้แต่ละคน ปฏิบัติระหว่างพิธี เช่น การเชิญเทียนชนวน การจุดธูปเทียนบูชา การอาราธนาต่าง ๆ การจุดเทียนทำน้ำมนต์ การเลี้ยงพระ การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การลาดการเก็บภูษาโยง การกรวดน้ำ การเชิญขันน้ำมนต์ เชิญพานแป้งเจิม
 • การสรุปงาน คือ การดูแลความเรียบร้อยหลังเสร็จพิธี และการประเมินผลการปฏิบัติศาสนพิธี
slide10
การเตรียมการ
 • เตรียมสถานที่
 • เตรียมอุปกรณ์
 • เตรียมบุคลากร
 • เตรียมกำหนดการ
 • เตรียมวันและเวลา
slide11
เตรียมสถานที่
 • กว้างขวาง เพียงพอในการรับรองผู้มาร่วมงาน
 • สะดวก ในการเดินทาง การใช้สถานที่
 • สะอาด ไม่มีสิ่งรบกวน และปลอดภัย
 • เหมาะสม เหมาะกับงานที่จะจัด
slide12
เตรียมอุปกรณ์
 • อุปกรณ์ทั่วไป
 • อุปกรณ์เฉพาะพิธี
slide13
การจัดโต๊ะหมู่บูชา
 • โต๊ะหมู่พิธีสงฆ์งานมงคล งานอวมงคล
 • โต๊ะหมู่งานประชุม อบรม สัมมนา
 • โต๊ะหมู่ถวายราชสักการะ งานรับเสด็จฯ

งานพระกฐินพระราชทาน

 • โต๊ะหมู่งานศพต่าง ๆ
slide14
เตรียมบุคลากร
 • พระสงฆ์
 • ประธานพิธี
 • ศาสนพิธีกร
 • โฆษก และประชาสัมพันธ์
 • ผู้ร่วมงาน
slide15
เตรียมกำหนดการ
 • งานธุรการในพิธี
 • กำหนดการ หมายกำหนดการ
 • การเขียนกำหนดการ บัญชีพระสงฆ์
slide22
เตรียมวันเวลา
 • วันที่จะจัดงาน
 • เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด
 • เวลาที่เป็นฤกษ์
 • เวลาบังคับ (เวลาพระฉันเพล)
slide23
การปฏิบัติการก่อนเริ่มพิธี
 • จัดโต๊ะหมู่ อาสน์สงฆ์ ชุดน้ำ กระโถน กระดาษเช็ดมือ
 • ขันน้ำมนต์ ที่พรมน้ำมนต์ เทียนส่องธรรม ธูปเทียนแพ
 • วงสายสิญจน์ จัดภูษาโยง เครื่องทองน้อย พัดรอง
 • เตรียมที่กรวดน้ำ จตุปัจจัยไทยธรรม
 • จัดธูปเทียนบูชา เทียนชนวน ไฟแช้ก เชื้อชนวน สำลี
slide24
การปฏิบัติการระหว่างพิธี
 • จุดธูปเทียนบูชา จุดเทียนทำน้ำมนต์ จุดธูปเทียน

เครื่องทองน้อย จุดเทียนส่องธรรม

  • อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม
  • การถวายข้าวพระพุทธ การจัดและการถวายอาหาร

ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การลาดภูษาโยง ทอดผ้า

บังสุกุล การประเคน การปวารณาจตุปัจจัย

slide25
การปฏิบัติการระหว่างพิธี
 • -การเชิญที่กรวดน้ำ
 • -การเริ่มเทน้ำ และนำน้ำกรวดไปเท
 • -ข้อควรระวังในการกรวดน้ำ
 • -การเชิญขันน้ำพระพุทธมนต์
slide26
การปฏิบัติการหลังเสร็จพิธี
 • การเชิญประธานพิธีลาพระ
 • การส่งพระสงฆ์กลับวัด
 • การดับธูปเทียน และการจัดเก็บเครื่องใช้
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
slide27
การสรุปงาน
 • ถูกต้องตามแบบแผนหรือไม่ ?
 • รวดเร็วหรือไม่ ?
 • ราบรื่นหรือไม่ ?
 • เรียบร้อยถูกจุดมุ่งหมายหรือไม่ ?
ad