1 / 19

sosnowiec.pl

www.sosnowiec.pl. Urząd Miejski w Sosnowcu. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec. 41-200 Sosnowiec | aleja Zwycięstwa 20. tel. +48 32 296 05 42, 296 06 44. fax +48 32 296 05 16. um@um.sosnowiec.pl. Informacje o Projekcie.

kolton
Download Presentation

sosnowiec.pl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. www.sosnowiec.pl Urząd Miejski w Sosnowcu Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec 41-200 Sosnowiec | aleja Zwycięstwa 20 tel. +48 32 296 05 42, 296 06 44 fax +48 32 296 05 16 um@um.sosnowiec.pl

 2. Informacje o Projekcie Projekt Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 3. Projekt otrzymał promesę dofinansowania z środków Unii Europejskiej w wysokości 15.521.506,67 zł Całkowity koszt Projektu szacowany jest na 19.605.125,23 zł

 4. Opis Projeku Projekt obejmuje budowę sieci publicznej dla świadczenia usług publicznych on-line na obszarze Gminy Sosnowiec. Projekt zakłada realizację następujących rodzajów zadań: • budowę infrastruktury szkieletowej dostępu do szerokopasmowego Internetu • połączenie siecią lokalną na bazie wybudowanej infrastruktury szkieletowej instytucji gminnych i ważnych jednostek użyteczności publicznej, • utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu, • utworzenie centrum zarządzania siecią i wyposażenie go w infrastrukturę teleinformatyczną. Projekt ma pozytywny wpływ na rozwój sektora usług bazujących na dostępie do Internetu, w szczególności: e-administracja, e-learning, e-working, e-health

 5. Produkty Projektu W ramach projektu powstaną: • 74 km sieci światłowodowej • 1 stacja systemu radiowego WiMAX zasilająca 26 jednostek miejskich. • 1 centrum zarządzania siecią. • 9 infokiosków • 38 Hot Spotów Do sieci zostanie przyłączonych 228 jednostek miejskich, znajdujących się w 185 lokalizacjach.

 6. PIAP PIAP - publiczny punkt dostępu do Internetu. Rozróżnia się trzy rodzaje: • infokioski zewnętrzne i wewnętrzne, • telecentra – komputery PC w specjalnie wydzielonych miejscach, • hot-spoty – urządzenia dostępowe służące do rozdziału sygnału internetowego.

 7. PIAPy - infokioski - • Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 3 Klimontów • Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Biblioteka Główna • Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 15 Mec • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Sportowa Boiska Piłkarskie "Niwka" • Muzeum w Sosnowcu • Sosnowieckie Centrum Sztuki -Zamek Sielecki • Miejski Klub "Maczki" w Sosnowcu • Powiatowy Urząd Pracy • Dworzec PKP

 8. PIAP - Hot Spot

 9. PIAP - Hot Spot

 10. Technologia Budowy W warstwie szkieletowej sieć budowana będzie w postaci kanalizacji teletechnicznej 2r+1 składającej się z rurociągu dwóch rur HDPE Ø40/3,7. oraz rury osłonowej typu DVK/DVR Ø110 znajdującej się nad rurociągiem. W rurociągu będzie znajdował się kabel światłowodowy o 192 włóknach.

 11. Technologia Budowy W warstwie dystrybucyjnej (sieć szkieletowa II stopnia) sieć budowana będzie w postaci kanalizacji teletechnicznej 2r składającej się z rurociągu dwóch rur HDPE Ø40/3,7 W rurociągu będzie znajdował się kabel światłowodowy o 96 włóknach.

 12. Korzyści z posiadania sieci • Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług telekomunikacyjnych co może doprowadzić do spadku cen na usługi telekomunikacyjne. • Możliwość budowy nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa obywateli.

 13. Korzyści z posiadania sieci • Możliwość wdrożenia szeregu e-usług z zakresu: ochrony zdrowia, transportu, rynku pracy itp. • Zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej

 14. Kontakt Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Tel. 032 296 04 29 wrf.ls@um.sosnowiec.pl

 15. www.sosnowiec.pl Urząd Miejski w Sosnowcu Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec 41-200 Sosnowiec | aleja Zwycięstwa 20 tel. +48 32 296 05 42, 296 06 44 fax +48 32 296 05 16 um@um.sosnowiec.pl

More Related