Sorin voicescu bucure ti 20 ianuarie 2010
Download
1 / 19

Sorin VOICESCU Bucureşti, 20 ianuarie 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

MINISTERUL FINAN Ţ ELOR PUBLICE Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Sorin VOICESCU Bucureşti, 20 ianuarie 2010. ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE ÎN PERIOADA 2007 - 2013. MINISTERUL FINAN Ţ ELOR PUBLICE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sorin VOICESCU Bucureşti, 20 ianuarie 2010' - kolton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sorin voicescu bucure ti 20 ianuarie 2010

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Sorin VOICESCU

Bucureşti, 20 ianuarie 2010

 • ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE

 • ÎN PERIOADA 2007 - 2013


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

DOCUMENTE DE PROGRAMARE ŞI IMPLEMENTARE 2007-2013

 • Planul Naţional de Dezvoltare

 • Cadrul Strategic Naţional de Referinţă – strategia naţională

 • Programele Operaţionale – documente de programare prin care se “implementează” prevederile CSNR

 • Documente-Cadru de Implementare – documente care detaliază conţinutul Programelor Operaţionale (beneficiari, activităţi, cheltuieli eligibile, nivelul granturilor etc.) şi sistemul de implementare

 • Altele (Ghidurile Solicitantului, manuale de proceduri)


Planul na ional de dezvoltare 2007 2013
Planul Naţional de Dezvoltare2007-2013

 • Document de planificare strategică şi programare financiară multianuală al României, elaborat într-un larg parteneriat, care orientează dezvoltarea socio-economică a ţării în conformitate cu Politica de Coeziune a UE.

 • Primul plan de dezvoltare axat pe domeniile prioritare de intervenţie ale Politicii de Coeziune a UE.

 • Fundamentează accesul României la Instrumentele Financiare ale UE, în calitate de Stat Membru.


6 Priorităţi Naţionale de Dezvoltare

pentru PND 2007-2013

 • Creşterea competitivităţii economice şi

  dezvoltarea economieibazatepe cunoaştere

 • Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii

  de transport

 • Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului

 • Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării

  şi incluziunii socialeşi întărirea capacităţii

  administrative

 • Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea

  productivităţii în sectorul agricol

 • Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile

  ţării


PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

2007-2013

Politica de Coeziune

Politica Agricola Comună

Politica Comuna de Pescuit

Cadrul Strategic Naţionalde Referinţă

Plan National Strategic Dezvoltare Rurala

Plan National Strategic Pescuit

Programe Operaţionale

Program National Dezvoltare Rurala

Program Oper. Pescuit

FEDR, FSE

FC

FEADR

FEP


Finanţarea PND 2007-2013

Surse multiple de finanţare a priorităţilor stabilite:

 • Fonduri Structurale şi de Coeziune plus

  cofinanţarea naţională

 • Fondul European Agricol pentru

  Dezvoltare Rurală şiFondul European de Pescuit

  plus cofinanţarea naţională

 • Surse publice naţionale şi locale

 • Surse rambursabile (împrumuturi externe)


Cadrul strategic na ional de referin csnr

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

CADRUL STRATEGIC NAŢIONAL DE REFERINŢĂ (CSNR)

 • Strategia naţională privind utilizarea FSC

 • Elaborată pe baza Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013

 • OBIECTIV GLOBAL:

  • Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB până în anul 2015


Priorit ile csnr

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

PRIORITĂŢILE CSNR

 • Priorităţile Tematice

  • Dezvoltarea Infrastructurii de Bază la Standarde Europene (60% din alocarea CSNR)

  • Imbunătăţirea Competitivităţii pe Termen Lung a Economiei Româneşti (15%)

  • Dezvoltarea şi Utilizarea mai Eficientă a Capitalului Uman (20%)

  • Consolidarea unei Capacităţi Administrative Eficiente (5%)

 • Dimensiunea teritorială

  • Promovarea unei Dezvoltări Teritoriale Echilibrate


Viziunea strategic
Viziunea Strategică

PO

ASISTENTA TEHNICA

PO COMPETITIVITATE

PO

RESURSE UMANE

COMPETITIVITATE ECONOMICA

CAPITAL UMAN

Obiectiv Global:

Reducerea disparităţilor socio-

economice între România şi UE

(creştere suplimentară

de 15-20% a PIB pânăîn 2015)

PO REGIONAL

PO

CAPACITATE ADMINISTRATIVA

INFRASTRUCTURA DE BAZA

CAPACITATE ADMINISTRATIVA

PO TRANSPORT

PO MEDIU

PO-URI

COOPERARE TERITORIALA


Regi u n ile rom ni ei nuts ii
Regiunile României(NUTS II)


CSNR

2007 - 2013

Convergenţă

Competitivitate

regională şi ocupare

Cooperare Teritorială

Europeană

PO Creşterea

CompetitivităţiiEconomice

PO pentru Cooperare

Transfrontalieră

RO-HU

RO-BG

RO-Serbia

RO-Ucraina-MD

PO Bazinul Mării Negre

Ungaria-Slovacia-RO-Ucraina

PO Transport

PO Mediu

PO pentru Spaţiul

Sud-Est European

PO Dezvoltarea

Resurselor Umane

PO Regional

PO pentru Cooperare

Inter-regională

INTERREG IV C

URBACT II

ESPON 2013

INTERACT II

PO Capacitate

Administrativă

PO Asistenţă Tehnică


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC)

 • Fondul European de Dezvoltare Regională

  - sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de transport, mediu, energie, educaţie, sănătate, turism, cercetare-dezvoltare, TIC, cooperare teritorialăeuropeană

  • Fondul Social European

   - educaţie şi formare profesională, adaptabilitatea forţei de muncă şi a întreprinderilor, incluziunea socială, creşterea eficienţei administrative

  • Fondul de Coeziune

   - infrastructura mare de transport şi mediu


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

ALOCĂRI FINANCIARE PENTRU ROMANIA

 • Alocarea totală FSC pentru perioada 2007-2013:

  19,7 miliarde Euro

  • PO de Convergenţă: 19,2 mld. Euro

  • PO de Cooperare teritorială europeană: 0,5 mld. Euro

 • Cofinanţarea naţională (buget stat, bugete locale, contribuţie privată): 5,5 miliarde Euro

  + Instrumentele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 2007-2013: 13,3 mld Euro


Alocarea financiar indicativ pe programe opera ionale
Alocarea financiară indicativăpe Programe Operaţionale


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

STRUCTURA INSTITUŢIONALĂ

AUTORITATEA DE AUDIT

MFP

AUTORITATEA PENTRU COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE

MFP

AUTORITATEA DE CERTIFICARE ŞI PLATĂ

MECMA

AM POS

“Creşterea competitivităţii economice ”

MFP

AM PO

“Asistenţa tehnică”

MTI

AM POS

“Transport”

MMP

AM POS

“Mediu”

MDRT

AM PO

“Regional”

MMFPS

AM POS

“Dezvoltarea resurselor umane “

MAI

AM PO

“Dezvoltarea capacităţii administrative”

Organisme intermediare MCSI

MECMA(Energie, IMM)

MECTS (Cercetare)

Organisme intermediare

8 OI Regionale

Organisme intermediare

8 Agentii ptr Dezvoltare Regională

MDRT (Turism)

Organisme intermediare

MMFPS

ANOFM MECTS

CNDIPT

BENEFICIARI


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

MECANISMUL DE COORDONARE (1)

 • Comitetul Naţional de Coordonare(CNC) -structura inter-instituţională de coordonare şi planificare strategică a implementării instrumentelor structurale

  Atribuţii principale:

  • defineşte strategia de dezvoltare a cadrului instituţional, legislativ şi procedural necesar implementării instrumentelor structurale şi monitorizează funcţionarea acestuia;

  • stabileşte măsuri de corelare între intervenţiile din cadrul programelor operaţionale, inclusiv cu intervenţiile finanţate din FEADR şi FEP, în scopul creşterii impactului instrumentelor structurale în România;

  • aprobă realocări de fonduri între programele operaţionale finanţate din instrumentele structurale, anterior supunerii spre aprobare Comisiei Europene


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

MECANISMUL DE COORDONARE (2)

 • Comitetul Interministerial pentru Absorbţia Fondurilor Europene – grup de lucru interministerial la nivel înalt

  Atribuţii principale:

  • identificarea şi punerea în practică a unor măsuri de simplificare a procesului de implementare

  • mobilizarea tuturor resurselor în scopul accelerării implementării fondurilor UE.


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

MECANISMUL DE COORDONARE (3)

 • Comitetul de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) - structura inter-instituţională de analiză şi identificare a soluţiilor pentru problemele operaţionale cu relevanţă orizontală ce rezultă din implementarea instrumentelor structurale.

  Atribuţii principale:

  • stabileşte măsuri de ordin tehnic, procedural sau instituţional care vor contribui la creşterea eficienţei, eficacităţii şi coerenţei implementării instrumentelor structurale;

  • formulează recomandări către CNC

  • constituie GL tematice, pe domenii specifice care necesită o coordonare inter-instituţională.


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

(ACIS)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Tel. (021) 302.52.43;

Fax: (021) 302.52.64

[email protected]

Web: www.mfinante.ro/fonduri-ue


ad