guiden m ta aff rsv rde n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Guiden Mäta affärsvärde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Guiden Mäta affärsvärde - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Guiden Mäta affärsvärde. Planering. Innehållsförteckning. III. Kvantitativa mått. II. Kvalitativa mått. I. Introduktion. A. Instrumentpanelen Analyser. B. Dataexport. C . Data Export-API. D . Tredjepartsprogram. I. Introduktion. Tre viktiga grunder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Guiden Mäta affärsvärde' - kohana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
planering
Planering

Innehållsförteckning

III. Kvantitativa mått

II. Kvalitativamått

I. Introduktion

A. InstrumentpanelenAnalyser

B. Dataexport

C. Data Export-API

D. Tredjepartsprogram

tre viktiga grunder
Tre viktiga grunder

Affärsväretgrundar sig påkantitativaochkvalitativaanalyser avnätverketsomställs mot din vision kringettsocialtnätverkpåföretaget– en vision somutgårfrån en ellerfleraavföljandeaspekter.

Lyssna in.

Anpassa.

Väx.

Lyssna på konversationer som gör skillnad.

Anpassaochfattasmartarebeslut.

Innovera, utveckla bättre produkter och förbättra kundupplevelsen.

ha dina anv ndningsomr den i tanke
Ha dina användningsområden i åtanke

De tregrundernaskapar inspiration kringföretagets vision om en social plattformochsätterkontextenföridentifieringenavhögprioriteradeaffärsvärdenochenskildaanvändningsfall.

Genomattidentifieraanvändningsområdenkan du definierakonkretaresultat, som du kanmätaochagerapå.

Vision

Användningsområden

Högprioriteradeaffärsutfall

f rst effekten av konversationer
Förstå effekten av konversationer

Du följertrestegförattidentifieraaffärsvärden i ettnätverk.

Ettviktigtförstastegärattfåanvändarnaattpratainätverket, men om du inte vet vad de pratar om blirdetsvårtattförståvärdet.

Dethjälperattvetavadanvändarnapratar om, men detblirsvårtattförståvärdetom du intevet effektenavkonversationerna.

Nykeln till attidentifieraaffärsvärdenligger iattförståeffektenavdessakonversationer.

Affärsvärde

Personerpratar

Personerpratar om försäljning

Personerprataromförsäljning, vilketleder till ökadeintäkter

aff rsv rdet beror p n tverkets mognad
Affärsvärdet berorpånätverketsmognad

Glöminteattanslutningariettnätverkväxernästintillexponentielltmed antaletanvändareinätverket. Detbetyderattdetärviktigtattha tillräckligtaktivaanvändarei Yammer-nätverketinnan du fokuserarpå affärsvärdet.

Allteftersomnätverketmognaranpassar du dinamålefteraffärsutfallochaffärsvärde. Detbetyderatt du:

Börjar med attfokuserapåintegreringochandrakvantitativamåttpånätverketshälsa, d.v.s. attfå folk attprata om nätverket.

Därefterfokuserar du påengagemanget, vilketbetyderatt du försökerfåanvändarnaattprataom specifikaaffärsområdenochämnen.

Slutligenfokuserar du påattlevereraaffärsvärde.

anpassa dina anv ndingsomr den efter n tverkets mognad
Anpassadinaanvändingsområdenefternätverketsmognad

Ha nätverketsmognadiåtankenär du identifieraranvändningsområden. Mognanätverkpassarbästförsofistikeradeanvändningsområdensomharstarkastinverkanpå affärsvärdet.

 • Effektiviseraaffärsrelateradefunktionerelleruppgifter
 • Samarbeta
 • Delabästa praxis
 • Ersätta möten
 • Delning mellan team och avdelningar
 • Erkännande av anställda
 • Anställdas kontaktgrad
 • Initiativ kring företagets kultur
 • Dela branschartiklar och nyheter
kvantitativa och kvalitativa m tt
Kvantitativa och kvalitativa mått

Detkrävskvantitativaochkvalitativa analyser förattmätaaffärsvärde.

När vi beskriverkvantitativamåttsyftar vi pånätverksstatistikenfrån Yammers instrumentpanelför analyser ochdataexport. Den härstatistikenger en snabböversiktövernätverketshälsasomärsärskiltanvändbarförunganätverk.

När vi beskriverkvalitativamåttsyftar vi påframgångshistoriersomillustrerardetaffärsvärdesom Yammer-nätverketlevererar. Dessahistorierärsvårareattfångaupp, men ärdeteffektivastesättetattbevisaaffärsvärdeeftersom de identifierarkärnani Yammer-interaktionernaochdetaffärsutfallsomde genererar.

kvalitativa m tt p aff rsv rde
Kvalitativamåttpåaffärsvärde
 • Kvalitativamåttärdetbästasättetattförstå Yammers affärsvärde.
 • Dettaberorpåattsocialanätverkförföretagfungerarsom en infrastruktursnarareänsomettverktyg. Detärenkeltattmätaverktyggenomattberäknaavkastningenpåinvesteringen, medandetkanvarasvårtattförutsägaeffektenav en infrastruktur, t.ex. en social infrastruktursom Yammer.
 • Skulle du till exempelföredra 100 personerinätverketsombarachattar, eller 25 personerinätverketsomförbättrarförsäljningsintäkternagenomattdela med sig avegnaerfarenheterom hur de genomfördesinaviktigasteaffärer?
vikten av kvalitativa m tt
Vikten av kvalitativa mått

I ställetförattgöramätningar (t.ex. genom kvantitativ datainsamling) anser jag attberättelserärettmycketmerkraftfulltsättattbevisaanvändbarhet, fördelarochavkastningpåinvesteringen. Oftakanettframgångsexempelövervägakostnaden med ettsocialtnätverkpåföretaget under ettheltår.

Kai Riemer

På CIO Strategy Summit

Detsannavärdet med ettsocialtnätverkförföretagåterspeglasinteimätbara data somåtergespå en instrumentpanel, utanidessmöjlighetattstärkadetinformellasocialanätverksomskaparinteraktionerochsomgynnararbetetpåföretaget.

CMS Wire

fyra steg f r kvalitativ m tning
Fyra steg för kvalitativ mätning
 • Gåtillbaka till din vision.Analyseranätverketgenomattjämföradet med din vision om hur Yammer skahjälpaorganisationenattlyssna, anpassaochväxa.
 • Gör en undersökning.Användundersökningarförattmätamedarbetarnasochanställdasengagemang. Du kan till exempellägga till frågori de årligapersonalundersökningarnasomföretagetändågenomför.
 • Spåra #YamWin.Hållkollpå bra Yammer-konversationergenomattskapaettämnei Yammer, t.ex. #YamWin. Tagga sedan konversationersomdemonstreraraffärsvärdemed ämnet, såatt du enkeltkanhittademinätverket.
 • Delaberättelser.Uppmuntranätverksmedlemmarattdelasinaerfarenhetereller ”aha”-upplevelserpå Yammer, såattandrakanläraavdem.
g tillbaka till din vision
Gå tillbaka till din vision

En tydlig vision ärviktigeftersom den:

Görattanställdakanförutsevärdetsom Yammer förväntastillföraorganisationenochdempersonligen

Skaparklarhetvadgällerdessändamål, vilketärnyckeln till accepterandeochstöd

Beskriveristora drag hur Yammer kanundanröjakommunikationshinder

Återspeglarmålsättningarnaförenskildaindividerihelaorganisationen

g r en unders kning
Gör en undersökning

Ettav de enklastesättenatt ta redapå om nätverketuppnårförväntataffärsvärdeärattprata med medarbetareochnätverksmedlemmar.

Du kan ta fram en undersökningellerenkätförattutvärderaintegreringenavdetsocialanätverketpåföretaget, samla in feedback ochidentifieramöjligheterattförbättranätverket. Härärnågraexempelpåfrågorsom du kanställa:

Ge någraexempelpåhur du använder Yammer?

Huroftaanvänder du Yammer?

Huroftaanvänder du Yammer föraffärsrelateradeuppgifter?

I hurhög grad har du upplevtatt Yammer hjälper dig i arbetet?

sp ra yamwin
Spåra #YamWin

En nattanställdflaggarförett problem somkräveromedelbaruppmärksamhet.

Charleston

 • Identifierakonversationersompåvisarsamarbeteochteamarbeteöverinternaföretagsgränser.
 • Taggadessakonversationer med #YamWinförattföljautvecklingen.
 • Sökefterämnet #YamWinnär du analyserarnätverketförattsnabbthittakonversationersombekräftaraffärsvärde.

Dallas

Andrabutikerilandetbekräftarproblemet.

Salt Lake City

Phoenix

En företagsledarebekräftarproblemet.

Chicago

Problemetåtgärdas.

dela ber ttelser
Dela berättelser

Ettav de bästasättenattdemonstreraaffärsvärdeärattfånga in ochdelaberättelseromnätverketsframgångochom bra #YamWin-interaktioner.

När du delar en berättelseomföretagets Yammer-nätverkärdet bra attföljande information finns med:

Tid. Berättelsenbörbörja med en tidsangivelse, såattmottagarna vet närberättelsenägde rum.

Inblandade. I berättelsenbördetframgåvilkapersonersomvarinvolverade.

Händelser. Berättelsenböråtergehändelsernasomägde rum.

Visuellbeskrivning. Mottagarnabörkunnaföreställa sig vadsomhände.

Berättelserom Yammers affärsvärdekanenkeltdelasinternt via en gruppförframgångsberättelseri nätverket. Du kanocksådelaberättelserexternt med den bredare Yammer-communityn via Yammer Customer Network.

exempel p framg ngsber ttelser
Exempel på framgångsberättelser

Här är några exempel på framgångsberättelser från kunder. Skapa en grupp för framgångshistorier på Yammer där du delar dina egna framgångar med resten av organisationen.

Technovisionärettinterntårsdokumentsombeskriverhurkunderiolikasektorerbästkandistribuerateknik. Detsammanställsavnågrafåteknikchefer, men 2012 lade de ut den preliminärarapportenpåYammer och bad om feedback.

”VåraTechnovision-rapporterharalltidbaseratspåerfarenheternafrånnågrafåmycketerfarna, mycketsmartatekniker … men åretsdokumentärännukraftfullareeftersomallapåföretagetfickmöjlighetatttittapåidéernaochutvecklademvidare, med utgångspunktiexempelfrånklientarbeteruntomivärlden. Yammer hjälptevårateknikcheferattförfinarapportengenomattutnyttjanätverkets 40 000 medlemmar – ochdet tog intemeräntvåveckor. Det hade varitheltomöjligt via e-post.”

Tom Barton

Kommunikationschef

NärRed Robin introduceradebaconburgaren Pig Out varledningenbesvikenöverbristenpåkundfeedbackpå Red Robins Facebook-sida, men lärde sig en hel del frånsnacketpå Yammer.

”Chefernabörjadeprata om hur vi kundemodifierareceptetpå Pig Out, ochfyraveckorsenare hade vi en bättre, redantestad version som vi kundeleverera till restaurangerna. Den typenav process tog mellan 12 och 18 månaderförut.”

Chris Laping

CIO

”Vi organiserarmångaevenemangpåvåraköpcenter. Yammers mobilfunktionergördetlättförmarkpersonalenattpublicerauppdateringarochvideor, såattrestenavosskan ta del avettaktivitetsflöde i realtid.”

Närvinnarenav The X Factor Australienåktepåturné till olikaköpcenter, ”skapadeteametettliveflöde med fotonochvideorfrånolikaplatser. Detvarheltsuveränt, intebarasomettsättattdelaupplevelsen, utanocksåförattläraosssåatt vi kundegörabättreifrånosspåvarjenyttställe.”

Andy Hedges

Köpcenteransvarig

ytterligare resurser
Ytterligare resurser

Ta en tittpådessaresurser om du vill ha mer information om hur du mäteraffärsvärdefrånettkvalitativtperspektiv.

CMS Wire – The Enterprise Social Networking Data Party is Over

Enterprise Social Network Analytics vs. Scoring; Why One Works and the Other Doesn’t

Blog Post – Measuring Business Value

Kai Riemer Keynote on Enterprise Social Network Adoption

vikten av kvantitativa m tt
Vikten av kvantitativa mått

Genomattövervakaochspåranätverketseffektochresultatkan du följanätverketshälsa, se hurorganisationenanvänder Yammer ochidentifieratillväxtmöjligheter. Kvantitativamåttärsärskiltrelevantaförattmätatillväxtinyarenätverk, om de interedanharnått full potential med avseendepåförväntataffärsvärde.

Vi tillhandahållerettantalverktygförkvantitativmätning. I följandebilderförklarar vi hur du kananvändadessaverktygförattanalyseranätverksdata:

Instrumentpanelen Analyser

Data Export

Data Export-API

Tredjepartsprogram

kvantitativa m tt synligg r tillf llen
Kvantitativamåttsynliggörtillfällen

Kvantitativa mått synliggör potentiella tillväxtområden i nätverket så att du kan vidta åtgärder för att öka integreringen och engagemanget på hela företaget. Exempel:

Om användningen av filer och anteckningar är låg, kan du organisera utbildningssessioner om hur anställda kan samarbeta med hjälp av dessa verktyg.

Om användningen på mobila enheter är låg, kan du köra en kampanj för att skapa kännedom och uppmuntra användning.

Om en viss grupp är populär, kan du bjuda in gruppens administratörer och be dem att dela bästa praxis för att hålla aktiviteten uppe.

hur b rjar jag m ta
Hurbörjar jag mäta?

När du hargåttigenomresursernai den härdelenavbildsamlingenkan du börjaanalyserakvantitativamåttinätverketgenomatt:

StuderainstrumentpanelenAnalyser

Läggauppett schema fördataexport

Köra en dataexport

Skapa en pivottabelli Excel baseratpådina data

Delavilkentypav rapport du skapat (ochhur du skapade den) i Yammer Customer Network

anv nda instrumentpanelen
Använda instrumentpanelen

Yammers instrumentpanelför analyser innehållerstatistik om nätverksaktivitetsomhjälper dig attmätanätverkshälsan, särskiltinybildadenätverk. Den härstatistikenär bra förattillustreranätverketstillväxtochförattverifieraattnätverketäraktivt. Exempelvisär en uppåtgående trend iantaletinläggettteckenpåattnätverketäraktivtochattanställdaärengagerade.

Påföljandebilderbeskrivs de viktigastemätvärdena, t.ex:

Antalmedlemmar

Antalanvändaresomgillatinlägg

Antalinlägg

Antalgrupper

se ver n tverksanalysen
Se över nätverksanalysen
 • Tips!
 • Analyserahurettlanseringsevenemangpåverkarengagemangetinätverketgenomattjämföramätningarnaföreochefterevenemanget.
 • Växlaoch visa nätverksaktivitetende senaste 7 eller 28 dagarna.
m ta aktiva medlemmar
Mäta aktiva medlemmar

Tips!

Analysera antalet aktiva medlemmar jämfört med totalt antal medlemmar.

En aktiv medlem har:

Skickat ett privat meddelande, startat en tråd, svarat på en tråd, gillat eller delat en konversation.

Visat en fullständig konversation eller klickat för att expandera ett inlägg.

f rst meddelanddevolymer
Förstå meddelanddevolymer
 • Tips!
 • Analysera antalet meddelanden som har publicerats i en grupp jämfört med i ett privat meddelande.
 • Mät antalet meddelanden per månad som har publicerats det senaste halvåret.
analysera gruppaktivitet
Analysera gruppaktivitet
 • Tips!
 • Granskaantaletaktivagrupperinätverketuttrycktiprocent.
  • Om en vissgruppärpopulär, kan du bjuda in gruppensadministratöreroch be demattdelabästa praxis föratthållaaktivitetenuppe.
m ta fildelning
Mäta fildelning
 • Tips!
 • Se hurmånga filer somharladdatsupp till nätverketövertid.
  • Om filanvändningenärlåg, kan du organisera en utbildningssessionkringeffektivtsamarbete.
f rst anv ndningen av anteckningar
Förstå användningen av anteckningar
 • Tips!
 • Analyseraantaletanteckningarsomharskapatsövertidochantaletunikaanteckningsändringarochanteckningsvyer.
  • Om användningenavanteckningarärlåg, kan du organisera en utbildningssessionkringeffektivtsamarbete.
f rst anv ndningen av anteckningar1
Förståanvändningenavanteckningar

Tips!

Analyserahurmedlemmarnaanvänderanteckningarbaseratpåantalvyerochsyftet med anteckningarna (t.ex. föraffärerellerprojektellerbaraförvanligtsmåprat).

identifiera inloggningspunkter f r tkomst
Identifiera inloggningspunkter för åtkomst

Tips!

Se hur medlemmarna kommer åt Yammer, t.ex. via webben, mobilen, skrivbordsversionen eller SharePoint.

Finns det möjlighet att göra användare uppmärksamma på särskilda åtkomstpunkter?

analysera anv ndningen av mobila enheter
Analysera användningen av mobila enheter

Tips!

Identifiera vilka mobila plattformar som användarna använder. Håll sedan en utbildning om mobilappen för den populäraste plattformen.

Om användningen av mobilappen är låg, kan du organisera en kampanj för att uppmuntra användningen av Yammer på mobila enheter.

vad kan jag exportera fr n yammer
Vad kan jag exportera från Yammer?
 • Dataexportfunktioneni Yammer paketerarochexporterarallameddelanden (offentligaochprivata), anteckningar, filer, ämnen, användareochgrupper. Funktionenärendasttillgängligförverifieradeadministratörer.
 • Data exporteras till en separat .CSV-fil. .CSV-filernainnehåller information om varjedatatyp, t.ex. meddelande-ID, tidsstämplar, deltagare, gruppnamno.s.v.
 • Filer exporteras i derasursprungliga format, ochanteckningarexporteras i HTML-format. Exporter innehållerbara filer ochanteckningarsomskapatsellerändrats under den tidsperiodsomangettsförexporten.
vad kan jag g ra med mina data
Vad kan jag göra med mina data?
 • Skapa en pivottabell. En pivottabellär en funktioni Microsoft Excel som du kananvändaförattlägga till ochvisualisera de data du exporterat.
 • Genomattanalsyerafilen Messages.csv kan du:
 • Identifiera de tiopopulärastegruppernabaseratpåinläggellerkonversationer, och visa dessa data dag för dag.
 • Visa de tioanvändaresompublicerar de populärasteinläggen, och visa dessa data dag för dag.
 • Genomattanalyserafilen Topics.csv kan du:
 • Visa antaletämnensomskapats per dag.
j mf ra instrumentpanel och dataexport
Jämföra instrumentpanel och dataexport

Instrumentpanelen Analyser och dataexportfunktionen i Yammer ger åtkomst till olika mätvärden.

 • Instrumentpaneleni Yammer
 • Nätverkstillväxt, per veckaellermånad
 • Aktivamedlemmar
 • Antalpublicerademeddelanden
 • Antalgrupper, totaltochaktiva
 • Antal filer, totaltochuppladdade
 • Antalanteckningar, totaltochuppladdade
 • De populärasteanteckningarnaochfilerna
 • Hurorganisationenkommeråt Yammer
 • Mobilaenhetersomanvänds
 • Dataexport och Excel
 • Använda formler, söka efter nyckelord, t.ex. ett särskilt kampanj- eller projektnamn
 • Använda pivorttabeller, visa mer detaljer eller lägga till data på en djupare nivå, t.ex.:
  • Nätverkstillväxt per dag
  • Antalet meddelanden som publiceras per dag, vecka eller månad
  • Antal meddelanden som publiceras i varje grupp
 • Skapa diagram som illustrerar analyser
vad r data export api et
Vad är Data Export-API:et?
 • IT-administratörerkananvända Data Export-API:etförattskapaochanpassaautomatiska, återkommande exporter förnätverket. Dettagerbättrekontroll, flexibilitetochanpassning.
 • URL: https://www.yammer.com/api/v1/export
 • Metod: GET
 • Autentisering: OAuth 2-åtkomsttoken; användarenmåstevaraverifieradadministratör. Mer information om hur du genererar en åtkomsttokenfinnsi Yammers nätverkförutvecklare.
fr geparametrar
Frågeparametrar
 • access_token –  Bearer-token förOAuthför en verifieradadministratör.
 • model –  Anger vilkamodellersomskaexporteras. Allatillgängligamodellerexporteras om ingenmodellangetts. Fleramodellerkananges med fleraparametrar med modellensnamn. Exempelpåtillgängligamodellerär:
  • User
  • Group
  • Message
  • Topic
  • UploadedFileVersion
  • DocumentVersion
 • since –  Anger exportensstartdatum. Allaexporteradeändringarharskettpåellerefterdetta datum. Måstekodassomett ISO-8601-datum.
 • include –  Anger om bifogade filer skatas med ellerinte. Alternativenär ”csv” (ingabifogade filer) eller ”all” (ta med bifogade filer).
 • network –  Vilketellervilkanätverksomskaexporteras. Måstekunnanås med angiven bearer-token förOAuth, d.v.s. nätverketsomassocierasmed token, ellerassocieradeexternanätverk.
 • include_ens – Värdet ”true” innebärattallaexternanätverksomärassocierade med nätverketsomassocieras med bearer-token förOAuthtas med.
gooddata
GoodData

Vadärdet? GoodDataärett program från en Yammer-partner somlåterverifieradeadministratörerextraheraochanalysera data somexporterats via API:et. Detär en analys- ochrapporteringsappsombyggtsbaseratpåbästa praxis ochKPI:erförmätningav Yammers nätverk. AppenskraftfullaBI-plattformbeståravförpaketeradeinstrumentpaneler.

Vadkanappengöra? Viktigafokusområdenföranalysärattspåragruppaktivitet, identifieraexperterochmedlemmar med stortinflytande, samtanalysavpopuläraämnenochspridningsanalys. GoodDatakan:

Enkeltutökasochanpassas till organisationensunikabehov.

Inkluderaandradatakällorsåatt du får en komplettbildavorganisationenssocialainvesteringar, t.ex. källorsom Facebook, Twitter, Google+, andrasocialanätverkförföretagochinternadatakällor.  Spåraochanalysera den internaanvändningenochintegreringenav Yammersåattdu kan se till attorganisationenutnyttjarinvesteringarnaiföretagetssocialaplattformmaximalt. 

viewpoint enterprise
ViewPoint Enterprise

ViewPoint Enterprise ärett program från en Yammer-partner somtillhandahållerfedereradinsyniföretagets Yammer- och SharePoint-plattformar. Med ViewPointkan du:

Se förändringarianvändar- ochgruppintegreringövertid.

Se vilkagrupperochwebbplatsersomärmestochminstaktiva  –  efterinlägg, antalsomgillatdem, delningar, dokumentoch mer.

Identifierade användarepåföretagetsomharmestinflytande.

Mer information om ViewPoint Enterprise finnspåViewDo Labs: http://www.viewdolabs.com/

exempel p fr gor med data export api
Exempel på frågor med Data Export-API
 • Exportera alla data sedan den 9 februari 2012:
  • https://www.yammer.com/api/v1/export?since=2012-02-09T00:00:00+00:00&access_token=WOOT8377DHL
 • Exportera alla data sedan den 9 februari 2012, men undanta bifogade filer:
  • https://www.yammer.com/api/v1/export?since=2012-02-09T00:00:00+00:00&include=csv&access_token=WOOT8377DHL
 • Exportera meddelandedata sedan den 9 februari 2012 och undanta bifogade filer:
  • https://www.yammer.com/api/v1/export?since=2012-02-9T00:00:00+00:00&model=Message&include=csv&access_token=WOOT8377DHL
tips f r att skapa en pivottabell
Tips för att skapa en pivottabell
 • Skapa en kopia av dina CSV-filer
 • Expandera alla kolumner
 • Dela upp dina datumkolumner (”created_at”, ”deleted_at” o.s.v.) till bara en datumkolumn
 • I en tom kolumn skriver du namnet ”Date” och lägger till den här formeln på den intilliggande raden:
   • ”=CONCATENATE(LEFT(X#,10))” där ”X#” är en datum-/tidscell för raden.
   • Här är ett exempel i filen Messages.csv:
    • I cell U1 skriver du namnet ”Create Date”
    • I cell U2 skriver du formeln ”=CONCATENATE(LEFT(S2,10))”
 • Lägg till en kolumn för antal dagar sedan den senaste aktiviteten; lägg till den här formeln:
  • ”=TODAY()-X#” där ”X#” är den resulterande cellen från ovan.
resurser f r pivottabeller
Resurser för pivottabeller

Härärexempelpå bra resurserfrån Microsoft Office-teametsomhjälper dig attkommaigång med pivottabeller:

Create a PivotTable to Analyze Worksheet Data

Use the Field List to arrange fields in an PivotTable

Update (refresh) data in a PivotTable

Filter data in a PivotTable

Sort data in a PivotTable

Delete a PivotTable

resurser f r gooddata
Resurser för GoodData

För prisuppgifter kontaktar du team@gooddata.com.För annan information går du till:

GoodData for Yammer

GoodData-gruppen i YCN Network