Forskningsfaglig strategi for klimatilpasning - PowerPoint PPT Presentation

kohana
forskningsfaglig strategi for klimatilpasning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forskningsfaglig strategi for klimatilpasning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forskningsfaglig strategi for klimatilpasning

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Forskningsfaglig strategi for klimatilpasning
114 Views
Download Presentation

Forskningsfaglig strategi for klimatilpasning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Forskningsfaglig strategi for klimatilpasning NVF 41 møde vedr. klimatilpasning Stockholm Af Michael Quist Vejdirektoratet

  2. Nogle af de mulige initiativer for klimaændringer med fokus på vand og vind forhold på veje

  3. Forskningsstrategi for klimatilpasning • Udgangspunkt for strategiarbejde: • Ø-udvalgets beslutning den 3. Oktober 2006. Arbejdsgruppe skal udarbejde ”forslag til national forskningsfaglig strategi for koordinering og vidensdeling i forbindelse med forskning i klimatilpasning”. • Mål for strategiarbejde: • Forskningsstrategi indgår som del af den samlede strategi for klimatilpasning (omfang på 7-8 sider). • Strategien udpeger de væsentligste udfordringer og behov når det drejer sig om forskning inden for klimatilpasning.

  4. Udfordringer og opgaver for arbejdsgruppe • Afgrænsning af forskningsfelt og forskningsstrategi Hvilket forskningsfelt indgår i strategien ? Indhold i strategien ? • Videngrundlag – analyse af forskningsbehov Der tages afsæt i eksisterende analyser (herunder ECON analyse) og suppleres med enkelte udredninger, hvor der er behov. • Vurdering og prioritering af udfordringer Arbejdsgruppen vurderer de væsentligste udfordringer og behov for forskning inden for klimatilpasning. • Forskningsstrategi Arbejdsgruppen udarbejder samlet forslag til forskningsfaglig for forskning i klimatilpasning.

  5. The cross ministerial collaboration in Denmark with in the question of climate changes At the moment the government works on what happen in the society in Denmark, whit one of the three chosen scenario from about the climate changes, whites is A2, B2 and EU2C who is estimate ad ICCP

  6. The debarment of Traffic and Energy’s parts in collaboration in works within climate changes • The Road Directorate contribute whit input With in a undergroup who works whit riskmap and riskanalyze for climate changes • The Road Directorate has pick out whit different possibilities for sciences and devolvement in the future to cover the requirements for the roadside

  7. Tiltag og overvejelser om handlemuligheder på 10-års sigt inde for byggeri/veje

  8. Tiltag og overvejelser om handlemuligheder på 10-års sigt inde for byggeri/veje

  9. Mulige løsninger vedr. det videre arbejde inde for veje • Ændring af afvandingskonstruktioner i veje i forhold til følgende punkter • Den fremtidige regnintensitet og sikkerhed, der skal forudsættes ved skitseprojektering af de nye anlægs afvandingssystemer, vil vi anmode rådgiverne om at gennemføre skitseprojekteringen med det nu gældende officielle regelgrundlag, og at dette indgår i VVM-undersøgelsens hovedforslag. • Derudover vil vi anmode rådgiverne om at gennemregne og dimensionere systemet med et spænd af de værdier som forudsættes for regnskyl m.m. kan antages at blive, jf. EU anbefalinger for A2, B2 og EU2C scenarier for klimaændringer • Dette vil sikre en teknisk og økonomisk indsigt i de væsentlige udgifter til veje jf. klimaændringer.

  10. Mulige handlinger vedr. veje • Der skal udvikles beslutningsstøtteværktøjer til brug i kommuner, staten og hos private aktører på de danske veje. Dette skal ske i et bredt tværministerielt samarbejde for at sikre, at alle betydende faktorer inkluderes i værktøjerne. Effekten af klimaændringer på regn intensitet og stormvejrforhold skal beregnes for alle de scenarier, som indgår som grundlag for arbejdet med klimatilpasning, og de skal beskrives så detaljeret, at variationen kan bruges på de forskellige bro- og vejsystemer. Dette har afgørende betydning for, hvornår eventuelle tiltag skal iværksættes og omkostningerne hermed. Endvidere er der til planlægning af oversvømmede veje behov for en koordineret registrering af de berørte veje, så der kan ske varsling af trafikanterne på samme måde som vintertjenesten.