1 / 44

Fotografisk opmærksomhed og foto – og billedmanipulation

Fotografisk opmærksomhed og foto – og billedmanipulation. Kirsten Hyldahl 26.D. Fotografisk opmærksomhed - Med æblet som motiv. Af Kirsten Hyldahl. Opgave i fotografisk opmærksomhed d. 27.-8. og 29.-8.:. Opgaven løses studiegruppevis. Valg af lokalitet:

kobe
Download Presentation

Fotografisk opmærksomhed og foto – og billedmanipulation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fotografisk opmærksomhed og foto – og billedmanipulation Kirsten Hyldahl 26.D

 2. Fotografisk opmærksomhed - Med æblet som motiv AfKirsten Hyldahl

 3. Opgave i fotografisk opmærksomhed d. 27.-8. og 29.-8.: • Opgaven løses studiegruppevis. • Valg af lokalitet: • Gruppen vælger en af følgende lokaliteter på (eller i nærheden af) seminariet: • -Æblehaven • -Stenhaven. • -Vandhaven • -Jernalderbopladsen • -Parkeringspladsen • -Kolonihaverne • -Grønlandstorv

 4. Fotooptagelser – og valg af fokus: • Gruppen skal tage en række billeder – gerne mange – på den valgte lokalitet. • De enkelte billeder skal afspejle eksperimenter med formelle (og evt. indholdsmæssige) virkemidler. • Gruppen skal altså vælge fokus for eksperimenterne, f.eks.: • -Lysforhold – modlys, skygge, medlys, reflekslys ….. • -Synsvinkel – Fugl, frø, normal, - Tæt på og langt fra….. • -Komposition • -Rum – Perspektiv, Overlap, Gradienter m.v.. • -Kontastvirkninger – herunder farvekontraster • -Skarphed / uskarphed • -Stilstand / bevægelse • -Motivelementer m.m..

 5. Vurdering og udvælgelse af vellykkede billeder: • Billederne gennemses, og gruppen udvælger min. 5 billeder, som skal danne udgangspunkt for arbejdet med billedmanipulation på fagdagene. Billederne medbringes på memorystick. • Billederne skal udvælges ud fra et eller flere kvalitetskriterier, f.eks.: • -Begrundet vellykket effekt af anvendelsen af et eller flere konkrete virkemidler. • -Begrundet vellykket effekt af et eller flere konkrete motivelementer. • -Begrundet vellykket effekt af en eller flere konkrete kontrastvirkninger. • -De udvalgte billeder kan begrundes som en serie – fordi de enkelte billeder f.eks. supplerer eller spiller sammen med hinanden. (Find ord for, hvad der i givet fald binder billederne sammen som serie.) • Grupperne noterer deres begrundelser for det endelige udvalg af konkrete billeder og medbringer disse begrundelser (sammen med billederne) til undervisningen på fagdagene.

 6. Valg af layout • Jeg har i dette dias valgt at gøre baggrunden sort, da jeg synes at den har den bedste effekt i forhold til at sætte fokus på fotografierne og dets farver og kontraster. • Teksten har jeg valgt at skrive med hvid, da den giver den bedste kontrast i baggrundsfarven.

 7. Perspektiv Her er æblet fotograferet i de tre grund-perspektiver. Dvs. frø, normal og fugleperspektiv. Det samme motiv kan således udtrykke sig forskelligt og således have forskellige virkninger på beskueren. Motivet set i frøperspektiv kan for eksempel fremtræde dominerende i forhold til beskueren, hvorimod motivet set i fugleperspektiv virker mere som et objekt. Normalperspektivet gør at motivet fremtræder mere ligeværdigt i forholdtil beskueren.

 8. Perspektiv afstand På disse fotografier er æblet hele tiden i centrum, men der er imidlertid stor forskel på hvor meget æblet procentvis fylder. Fotografierne vist i ovenstående rækkefølge kan være med til, at skabe en følelse af bevægelse således, at det føles som om man drages mod æblet.

 9. Gradienter Gradienter er når der er flere ens motiver på fotografiet. Således forstærker gradienterne dybden i fotoet.

 10. Spejling På dette fotografi har vi motivet reflekteret i vandspejlet. Motivet har vi også valgt at synliggøre i fotoet, da vi mener det vil fremme virkningen af spejlingseffekten.

 11. Motiv i dets fravær På dette fotografi har vi forsøgt at fotografere motivet i dets fravær. Således har vi ikke medtaget æblet i fotoet, men derimod valgt at sætte fokus på spejlbilledet.

 12. Lysrefleks Egen skygge Slagskygge Lys/Skygge • På dette fotografi har vi forsøgt at tydeligere effekten af sidelys, der gør at motivet kommer til at fremstå mere tredimensionelt i sin fremtoning • Vi har yderlige markeret de forskellige skyggevirkninger og lysrefleksen, som beskrevet på fotografiet.

 13. Farver/kontraster Her har vi valgt at sætte fokus på den komplementære kontrast, rød og grøn. Yderligere har vi forsøgt at fremhæve kontrasten mellem lys og mørk (den grønne farve er næsten identisk med farverne på æbletræets blade.)

 14. Opgave: Billedmanipulation og nye udtryksmuligheder. Onsdag d. 4.-2. og onsdag d. 11.-2.: • Du skal fremstille en serie af billeder (3-5) med udgangspunkt i èt af de billeder, du har fotograferet og udvalgt sammen med din studiegruppe. Serien skal altså bestå af det oprindelige billede + 2-4 manipulerede billeder.  • Dette ene billede skal du udsætte for billedmanipulation på forskellig vis, således at det kommer til at danne udgangspunkt for 3-5 ”nye” – eller anderledes – billeder. • Billedet udsættes for manipulation i større eller mindre omfang, f.eks. beskæring, kopiering, sampling, ændring af komposition eller ændring af farveholdning, skarphed, lys og kontrastforhold m.m. (alle eksperimenter – undtagen hokus-pokus-løsninger - er tilladte) med henblik på undersøgelser af, hvad disse manipulationer evt. kan tilføre billedet af kvalitet. • Der lægges altså op til eksperimenterende, undersøgende arbejde, idet det bl.a. er et mål gennem undersøgelserne at opdage og blive bevidst om forskellige manipulationers mulighed for at tilføre billedet nye udtryksaspekter. • Modsat bør du også i nogle tilfælde - inden du går i gang – reflektere, hvad der evt. kunne gøre billedet bedre og så forsøge på at manipulere denne forbedring frem. • Lav mange eksperimenter – ud udvælg så de mest vellykkede. Sæt begreb på, hvilke virkemidler, du har manipuleret, og begrund hvorfor, disse manipulationer bibringer kvalitet til billederne.

 15. Foto og billedmanipulation af udvalgt æblefotografi • Til billedmanipulation har jeg benyttet billedbehandlingsprogrammet PaintShopPro. • Denne øvelse har taget udgangspunkt i et billede fra forløbet ”fotografisk opmærksomhed”. • Jeg har forsøgt at skabe en bevægelse igennem billedserien, i form af at æbletræet udvikler sig fra sit værende tilstand hen imod, at blive mere fantasi- og eventyrpræget.

 16. Foto og billedmanipulation af udvalgt æblefotografi

 17. Foto og billedmanipulation af udvalgt æblefotografi 1-4

 18. Konkret øvelse med henblik på at udvikle færdigheder i billedmanipulation gennem anvendelse af billedbehandlingsprogrammet PaintShopPro d. 4.-2.: • Du skal tage udgangspunkt i de billeder, du og din studiegruppe har udvalgt. • Du skal udarbejde en elektronisk montage, der skal fungere som en slags stemningsbillede, der refererer til den lokalitet, hvor I har taget jeres billeder. En montage er et billede, der er sammensat af andre billeder, eller elementer fra andre billeder. Du skal således sammensætte elementer fra flere af de udvalgte billeder til et nyt billede. • Du kan eksempelvis beskære billederne, sætte dem sammen enten sideordnet eller lagvist, du kan klippe elementer ud fra et billede og sætte dem oveni et andet billede, du kan skrive en tekst på billedet, du kan ændre farverne i billederne, så de enten ”matcher” hinanden eller står i kontrast til hinanden o.s.v..  • (Montagen skal have A3-format, d.v.s. ca. 29x42 cm. Opløsningen skal være min. 56 pixels pr. cm.. Det er desuden et krav, at der sættes en tekst ind på billedet, der fortæller hvilket sted, der refereres til). • Det færdige billede skal først og fremmest betragtes som resultat af en øvelse i at anvende funktionerne i PaintShopPro, men derfor skal du alligevel tilstræbe, at det færdige billede bliver et ”seværdigt” stemningsbillede.

 19. Øvelse i billedmanipulation • I det følgende har jeg forsøgt at manipulere dette foto, således at det virker mere surrealistisk og relaterende til fantasiverdenen

 20. Øvelse i billedmanipulation ud fra eget foto.

 21. Øvelse i billedmanipulation ud fra eget foto

 22. Opgaveformulering • I denne opgave er de billeder som jeg selv har taget blevet manipuleret således at de udtrykker surrerealisme og relaterer til fantasiverdenen.

 23. Billede 1: Egeskov 1

 24. Manipulation af Egeskov 1 • - Image  • -Adjustments • -Invert • -Filter • -Distort • -Pinch • Øget Brightness og Contrast

 25. Billede 2. Egeskov 2

 26. Billedmanipulation af Egeskov 2 • Filter • -Texture • -Stained glass • -Filter • -Artistic • -Paintdubs • Øget Saturation

 27. Billede 3: Egeskov 3

 28. Billedmanipulation af Egeskov 3 • -Image • -Adjustments • -Desaturate • -Filter • -Sketch • -Charcoal

 29. Plakatforløb Opgaveformulering: Producer hver to plakater, som skal formidle ”Læreruddannelsen i Aalborg 50 år”

 30. Definition af plakat Skrives/ laves af folk, som vil aflevere et budskab/information eller reklame. Skal kunne kommunikere på afstand. Hsandler som regel om et bestemt emner, som kan være alle emner. Som regel kortfatter tekst og billede. Kan indeholde brudstykker af andre genrer f.eks. Tegning, fotos, digte, artikler. Hænger ofte på skoler, biblioteker, stationer o. lign. Størrelsen kan variere, men er ofte A2

 31. Fødselsdagsplakat 1.

 32. Analyse af plakat 1. • Blikfanget i denne plakat er de røde dannebrogsflag som skal udtrykke fødselsdagselementet. Plakaten er delt op således at baggrunden er er ”old foto” og forgrunden er i farver.

 33. Analyse af plakat 1. • Forgrunden med personerne er iscenesat således at de udtrykker den moderne og nuværende studiekultur på Aalborg Seminarium. I kontrast hertil er baggrunden symbol på det historiske element i form af at bygningerne fylder 50 år..

 34. Analyse af plakat 1. • Typografisk: Overskriften skal udtrykke det historiske og gamle i forhold til baggrunden og underoverskriften skal udtrykke det moderne og nutidige i forhold til forgrunden. • Budskabet med plakaten er at selvom seminariet fylder 50 år, så følgerne den udviklingen og en grundsten i vores moderne samfund.

 35. Fødselsdagsplakat 2.

 36. Analyse af plakat 2. • Blikfanget i denne plakat , er de røde dannebrogsflag i farve og det store flygel på plakaten. • Dannebrogsflagene skal symbolisere seminariets 50 års fødselsdag. Flygelet og Jesper Vinter skal ses i forhold til teksten ” – og musikken spiller stadig” som et ironisk element.

 37. Analyse af plakat 2. • Billedet på plakaten er et nutidig foto af den nuværende rektor, hvilket derfor symbolisere nutiden. I kontrast hertil har jeg lavet billedet old foto, for at inddrage det historiske element i forbindelse med at seminariet fylder 50 år

 38. Analyse af plakat 2. • Budskabet med plakaten set i sammenhæng mellem tekst og billede er at selv at seminariet er 50 år gammel, så er det stadig ”med på noderne” og har været en del af den historiske udvikling.

 39. Lidt leg med Gimp Fødselsdagskort

 40. Plakatanalyse Analysemodel: • 1. Hvordan er plakaten i forhold til definitionen • 2. Plakatens form • 3. Kommunikations sammenhæng • 4. Konklusion

 41. Plakatanalyse • 1. Brillerne er blikfanget på plakaten. • Kunstner: Per Arnoldi (1941) • Titel: Læs Politiken • Materiale: Plakat Mål: 136 x 98 • Fundet på Politiken.dk

 42. Plakatanalyse • 2: Plakatens form: • På plakaten er der et billede af et par briller hvor der spejlvendt står Politiken . • Brillerne er placeret nederst på plakaten og fylder den ene halvdel af plakaten. Brillerne er malet i grundfarverne med hvide glas og ”Politiken” er skrevet med sort inde i glasset. • Øverst på plakaten er der skrevet ” læs” med store røde blokbogstaver • Tekst og billede spiller godt sammen i og med at de ene af de 2 ord, som teksten består af, er placeret inde i selve motivet. Således spiller tekst og billede sig godt sammen i forhold til plakatens budskab

 43. Plakatanalyse • 3. Kommunikationssammenhæng: • Afsenderen er avisen ”Politiken” • Budskabet med plakaten er at få flere til at læse Politiken • Modtageren er det almene dannede menneske som interessere sig for hvad der rører sig i samfundet • Plakaten udviser dog en form for intellektualitet

 44. Plakatanalyse • 3. Konklusion • Plakaten kommunikere at man skal læse Politiken, hvilket er meget intellektuelt, dette udtrykket i plakaten enkelte form og udtryk • Plakaten er ikke brugt i en bestemt sammenhæng, men vil være egnet til at hænge på uddannelsessteder og i erhvervslivet.

More Related