slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Objektif Penilaian Kajian luar Geografi adalah untuk : PowerPoint Presentation
Download Presentation
Objektif Penilaian Kajian luar Geografi adalah untuk :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 95

Objektif Penilaian Kajian luar Geografi adalah untuk : - PowerPoint PPT Presentation


 • 261 Views
 • Uploaded on

Objektif Penilaian Kajian luar Geografi adalah untuk : . Menilai keupayaan calon dalam TIGA kemahiran berikut:. 2. KAJIAN LUAR MENILAI KOMBINASI TIGA ELEMEN BERIKUT:. HANDS ON. MINDS ON. KAJIAN LUAR. HEART ON. Penggal 3 (Jun hingga November).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Objektif Penilaian Kajian luar Geografi adalah untuk :' - knut


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Objektif Penilaian Kajian luar Geografi adalah untuk :

Menilai keupayaan calon dalam TIGA kemahiran berikut:

2

kajian luar menilai kombinasi tiga elemen berikut
KAJIAN LUAR MENILAI KOMBINASI TIGA ELEMEN BERIKUT:

HANDS ON

MINDS ON

KAJIAN

LUAR

HEART ON

slide10

Penggal 3 (Jun hingga November)

Bilakajianluardilaksanakan?

slide14

Memastikancalondibimbingdandiseliaoleh guru

 • Memastikanpelaksanaankajianluardilaksanakanmengikutarahan yang ditetapkanoleh MPM

PENGETUA

slide15

Memastikancalonmemahamiarahankajianluar

 • Memastikancalonmenjalankankajianluarmengikuttempohwaktu yang ditetapkan
 • Memastikancalonmenghasilkanlaporankajianluarsecaraindividu
 • Membimbingcalondariaspekberikut:
 • pemilihansoalandankawasankajian
 • pemilihankaedahdanperalatan yang sesuai
 • mengenalpastisumbermaklumat yang sesuai
 • Memantaudanmembimbingcalonmenjalankanaktivitikajianluar

GURU GEOGRAFI

slide16

Memahamiarahanmenjalankankajianluar

 • Menjalankankajianluardalamtempoh yang ditetapkan
 • Menghasilkanlaporankajianluarsecaraindividu
 • Memilihsoalan, memahamiskoptugasan, danmerancangjadualkerja
 • Mengenalpastilokasi yang sesuai
 • Mengenalpastikaedahpenyelidikan yang sesuai
 • Mencarimaklumat, memproses data, danmenghasilkanlaporankajianluar
 • Menghantarlaporankajianluarmengikuttarikh yang ditetapkan

CALON

slide17

APAKAH YANG DITERIMA DARI MPM ?

1

Soalankajianluar

(Duasoalan – pilihsatu

2

Panduan pelaksanaan kajian luar

Pemilihanlokasikajian

Gerakkerjasebelumkajian

Gerakkerjasemasakajian

Gerakkerjaselepaskajian

Borang yang berkaitan

PANDUAN PELAKSANAAN & PENILAIAN KAJIAN LUAR

3

Panduanpenilaiandanpenskoranmarkahkajianluar

slide18

KAJIAN LUAR DIBUAT SECARA

BERKUMPULAN (4- 5) ORANG

TETAPI LAPORAN DIBUAT

SECARA INDIVIDU

KERANA PENILAIAN

MARKAH SECARA INDIVIDU.

18

slide19

TINDAKAN GURU SETELAH MENERIMA PANDUAN KAJIAN LUAR DARI MPM

 • PERSIAPAN SEBELUM KE LOKASI KAJIAN
 • Memberitaklimatkepadasemuacalon
 • Memilihsoalandanlokasi
 • Membuatpersiapanlogistik
 • Meninjaulokasikajian

1

HANTAR MARKAH KE MPM

5

 • MENILAI/PEMARKAHAN
 • Menilailaporankajiancalon
 • Menilaihasilpembentangancalon
 • Menilaikemahiranmanipulatif
 • Menilaikemahiraninsaniah

2

 • SEMASA DI LOKASI KAJIAN
 • Membimbingcalonmelaksanakanaktivitikajian
 • Menilaikemahiraninsaniah

4

 • SELEPAS DI LOKASI KAJIAN
 • Membimbingcalonmenulislaporankajian

3

slide29

KAWASAN KAJIAN

 • Lembahsungai
 • Cerun
 • Pinggirpantai
 • Tanah tinggi
 • Tanah pamah

SISTEM GEOMORFOLOGI

GEOMORFOLOGI

 • FOKUS KAJIAN
 • Proses
 • Faktor
 • Kepentingan
 • Impak
 • Cadangan
slide30

KAWASAN KAJIAN

Stesyenkajicuaca @ Stesyenkajiiklim

SISTEM ATMOSFERA

2. ATMOSFERA

FOKUS KAJIAN

 • Suhu
 • Hujan
 • Angin
 • Sejatan
 • Litupanawan
 • Tekananudara
 • Kelembapanbandingan
slide31

KAWASAN KAJIAN

 • Luar bandar
 • Bandar
 • Perumahan
 • Perindustrian
 • Pertanian
 • Kawasan bencana (banjir, kemarau, pencemaran air)

SISTEM HIDROLOGI

FOKUS KAJIAN

 • Permintaandanbekalan air
 • Kejadianbanjir, kemarau, danpencemaran air
 • Impakkeatasalamsekitar
 • Cadanganmengatasi
slide32

KAWASAN KAJIAN

 • Hutan
 • Tasik
 • Sungai
 • Pinggir pantai
 • Paya
 • Ekosistem buatan manusia

SISTEM EKOLOGI

FOKUS KAJIAN

 • Komponenasasekosistem
 • Gangguanekosistem
 • Pemeliharaandanpemuliharaanekosistem
slide34

Taburan (Lokasi, pola, kepadatan, komposisi kaum)

 • Ciri penduduk (kadar kelahiran, kadar kematian, struktur umur, jangka hayat, nisbah tanggungan)
 • Migrasi (Arah alir, isipadu, komposisi, faktor, masalah, dan cadangan mengatasi)
 • Kaitan penduduk dengan ekonomi (impak aktiviti penduduk dan cadangan mengatasinya

PENDUDUK

slide35

Ciriaktivitiekonomi

 • Faktor yang mempengaruhiletakan & perkembangan
 • Kepentingan/sumbangan
 • Masalahdanisu
 • Program pembangunan
 • Impakkeatasalamsekitar
 • Langkahpengurusan

PEMBANGUNAN EKONOMI & IMPAK ALAM SEKITAR

slide36

TRANFORMASI DESA & PEMBANDARAN

TRANSFORMASI DESA

 • Pelbagai jenis aktiviti ekonomi desa
 • Faktor yang mempengaruhinya
 • Interaksi desa – bandar
 • Impak interaksi desa bandar
 • Program pembangunan dan pemodenan desa
 • Masalah dan isu pembangunan desa
 • Kesan pembangunan desa terhadap alam sekitar fizikal
 • Langkah mengurangkan kesan pembangunan desa ke atas alam sekitar fizikal.
slide37

TRANFORMASI DESA & PEMBANDARAN

PEMBANDARAN

 • Pelbagai fungsi bandar
 • Kawasan pengaruh bandar
 • Perkembangan bandar
 • Masalah dan isu pembandaran
 • Impak pembandaran terhadap alam sekitar fizikal
 • Langkah mengurangkan impak pembandaran terhadap alam sekitar fizikal
slide38

KAEDAH KAJIAN LUAR

Data primer diperolehdilapangan

melaluikaedah:

● Pemerhatian

● Pencerapan

● Pengukuran

● Senaraisemak

● Temubual

● Kajiselidik/soalselidik

Sumber

primer

SUMBER

MAKLUMAT

Sumber

sekunder

Diperolehdarilaporan/perangkaan

seperti:

● JabatanPerangkaan Malaysia

● JabatanMeteorologi

● JabatanAlamSekitar

● Agensikerajaan yang lain

● Agensiswasta

slide55

CONTOH TAJUK KAJIANKEGIATAN EKONOMI DAN IMPAKNYA TERHADAP ALAM SEKITAR FIZIKAL DI BANDAR JENGKA, PAHANG

contoh objektif kajian
ContohObjektifkajian

Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk:

* Mengenal pasti jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan di bandar Jengka.

* Menilai kepentingan/sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan setempat.

* Menjelaskan impak yang dialami oleh alam sekitar fizikal akibat kegiatan ekonomi yang dijalankan di bandar Jengka, Pahang.

* Mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi impak di atas.

Note: Pecahan objektif dibuat mengikut kehendak soalan kajian

Luar.

contoh lokasi kajian
CONTOH LOKASI KAJIAN

Bandar Jengka yang dahulunya dikenali sebagai bandar Pusat Jengka adalah sebuah bandar kecil yang terletak di daerah Maran dan dikelilingi oleh beberapa buah tanah rancangan yang besar. Di sinilah berpusatnya kawasan Segitiga Jengka yang sangat terkenal dengan ladang kelapa sawit dan getah milik FELDA yang diusahakan oleh para peneroka FELDA.

Bandar Jengka terletak di kawasan muka bumi beralun yang disaliri oleh sungai Jengka dan sungai Chenerai yang dikategorikan sebagai cawangan sungai kecil. Secara bandingannya, bandar Jengka adalah sebuah bandar kecil yang diapit oleh tiga buah bandar sederhana iaitu bandar Maran, bandar Jerantut, dan bandar Temerloh. Jarak mutlak bandar Jengka ke bandar Maran ialah 56 kilometer, ke bandar Jerantut 25 kilometer, dan ke bandar Temerloh 48 kilometer. Perjalanan dari Kuala Lumpur dan Kuantan ke bandar Jengka kini menjadi semakin mudah dengan beroperasinya Lebuhraya Pantai Timur pada Ogos 2004.

(Lihat peta kawasan kajian di bawah)

contoh kaedah kajian
Contohkaedahkajian

Kajianluarinidilaksanakanmelaluitigakaedahberikut:

 • Pemerhatiandanpencerapan

PemerhatiandanpencerapandijalankanbagimengenalpastipuncadankesanaktivitiekonomidibandarJengkaterhadapalamsekitarfizikalnya. Buktikesandirakamdengankamera digital

 • Kajiselidik

Kaedahsoalselidikdijalankanterhadap 30 orangresponden yang terdiridaripadapelbagaiperingkatumur, jantina, tarafpendidikan, dan status pekerjaanberdasarkaninstrumen yang telahdisediakan. Sesisoalselidikmengambilmasa 4 jam. SoalansoalselidikberkisarkepadapuncadankesanaktivitiekonomiterhadapalamsekitardibandarJengka.

 • Kajiansumbersekunder (Internet)

  Internet digunakanuntukmendapatkanmaklumatdaninformasitentangkajiankami. Antaranyaadalahuntukmendapatkanpetakawasan ,jumlahpendudukbandarJengkadan lain-lain.

slide64

DAPATAN KAJIAN

 • HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN
 • Huraian tentang dapatan kajian yang telah dianalisis; merangkumi punca, proses, dan impak serta membanding, membezakan, dan menilai tentang saling interaksi aspek-aspek fizikal dengan aktiviti manusia atau sebaliknya.
 • Data tentang hasil kajian boleh dipersembahkan dalam bentuk jadual, rajah, graf, dan peta.

64

slide68

AKTIVITI EKONOMI YANG MENYEBABKAN

IMPAK ALAM SEKITAR DI BANDAR JENGKA

format menulis rujukan
Format MenulisRujukan

Rujukan yang dinukil dalam teks penulisan hendaklah direkodkan dan selari dengan senarai rujukan mengikut format Gaya Dewan seperti berikut:

Barry, R.G. dan Chorley, R.J., 1995. Atmosphere, Weather and Climate. Edisi ke-6. London: Routledge.

Chan Ngai Weng, 1995. Asas Kaji Iklim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(Sila rujuk senarai rujukan dalam Sukatan pelajaran Geografi hal.46 & 47)

memasukkan petikan dalam teks penulisan
Memasukkan Petikan dalam Teks Penulisan

Sistem Pengarang dan Tahun

(a) Meletakkan tahun penerbitan dalam

kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk.

contoh:

“Menurut Paredis (1993), kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang merupakan kekangan utama untuk mengoptimumkan produktiviti”

memasukan petikan dalam teks penulisan
Memasukan Petikan Dalam Teks Penulisan

Sistem Pengarang dan Tahun

(b) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat, nama pengarang dan tahun perlu dituliskan dalam kurungan pada akhir ayat

contoh:

“Oleh itu, kaedah penjadualan perlu digantikan dengan satu keadah yang lebih berkesan untuk mengoptimumkan produktiviti (Paredis, 1993).”

memasukan petikan dalam teks penulisan77
Memasukan Petikan Dalam Teks Penulisan

Sistem Pengarang dan Tahun

(c) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang, nama kedua-dua pengarang tersebut perlu ditulis.

contoh:

“Senggaraan secara berjadual dalam penghasilan kuasa telah lama dikaji oleh Kralj dan Petrovic (1995).”

memasukan petikan dalam teks penulisan78
Memasukan Petikan dalam Teks Penulisan

Sistem Pengarang dan Tahun

(d) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh tiga pengarang atau lebih, hanya nama pengarang pertama dan perkataan et. al perlu ditulis.

contoh:

“Shafie Deris, et. al. (1999) telah menggunakan pendekatan terkini tersebut dalam menyediakan jadual waktu untuk universiti.”

memasukan petikan dalam teks penulisan79
Memasukan Petikan dalam Teks Penulisan

Sistem Pengarang dan Tahun

(e) Sekiranya beberapa bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh pengarang yang sama dan diterbitkan pada tahun yang sama, huruf a, b, c dan seterusnya perlu digunakan untuk membezakan sumber-sumber tersebut.

contoh:

Lenong (Probonegoro, 2000a), ropeng

(Probonegoro, 2000b; Muhadjir dan Halim,

1999), dan hikayat (Probonegoro, 2000c),

merupakan hasil seni rakyat tradisional Jawa.

menulis bahan rujukan
MenulisBahanRujukan

ARTIKEL DALAM JURNAL

Hallinger. P dan Murphy, J.F. (1985). “Assessing The Intructional Management Behavior Of Principal.” The Elementary School Journal, 86(2). 217-247.

TESIS

Chew Chee Wan (1993). ”Instructional Supervision For Curriculum Implementation: A Case Study Of A School.” Universiti Malaya: DisertasiSarjanaPendidikan.

menulis bahan rujukan81
MenulisBahanRujukan

BAHAN SUMBER YANG TIDAK DITERBITKAN

Salim Sulaiman (2000). ”Peranan Pengetua dan Pasukan Kerja Untuk Meningkatkan Kecemerlangan Pendidikan.” PPD Kulai, Johor: Kertas kerja tidak diterbitkan.

slide86

25 KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILLS)

 • Oral/spoken communication skills
 • Written skills
 • Honesty
 • Teamwork
 • Self-motivation
 • Work ethic
 • Critical thinking
 • Risk-taking skills
 • Flexibility
 • Leadership skills
 • Interpersonal skills
 • Work under pressure
 • Questions skills

14. Creativity

15. Influencing skills

16. Research skills

17. Organization skills

18. Problem solving skills

19. Multicultural skills

20. Computer skills

21. Learning skills

22. Detail orientation

23. Quantitative skills

24. Teaching skills

25. Time management skills

slide88

942/4 STPM

 • GEOGRAFI
 • KERTAS 4
 • KERJA KURSUS
 • (KAJIAN LUAR)
 • MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
 • (MALAYSIAN EXAMINATION COUNCIL)
 • SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
 • (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
 • Arahankepadacalon
 • Jawab satu soalan sahaja.
 • ________________________________________________________________
 • Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak.
 • Majlis Peperiksaan Malaysia
 • STPM 942/4
slide90

Calon dikehendaki melakukan kajian luar di sebuah kawasan luar bandar yang luasnya 510 km persegi. Berdasarkan kajian tersebut tuliskan satu laporan lengkap yang merangkumi perkara berikut:

 • (a) Komponen biotik dan abiotik yang membentuk ekosistem semula jadi di kawasan tersebut,
 • (b) kitar tenaga dan rantaian makanan yang berlaku dalam ekosistem tersebut,
 • kepelbagaian jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut,

90

slide91

(d) kepentingan atau sumbangan kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap pembangunan kawasan kajian dan penduduk setempat,

(e) impak kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap ekosistem kawasan tersebut, dan

(f) langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap ekosistem tersebut.

slide93

Calon dikehendaki melakukan kajian luar di sebuah atau sebahagian kawasan bandar. Berdasarkan kajian luar tersebut, tuliskan satu laporan lengkap yang merangkumi perkara berikut:

(a) Ciri-ciri iklim kawasan bandar tersebut,

(b) perubahan landskap fizikal yang berlaku di kawasan tersebut,

(c) kepelbagaian aktiviti ekonomi sekunder dan tertier,

slide94

(d) kepentingan atau sumbangan aktiviti ekonomi yang dikaji terhadap pembangunan kawasan kajian dan penduduk setempat,

(e) impak kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap persekitaran fizikal kawasan berkenaan, dan

(f) langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap alam sekitar fizikal setempat.

slide95

SEKIAN

TERIMA KASIH