forma czynno ci prawnych i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forma czynności prawnych I PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forma czynności prawnych I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Forma czynności prawnych I - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Forma czynności prawnych I. Dr hab. Fryderyk Zoll, prof. UJ i ALK. Forma czynności prawnych. Zasada swobody formy – czy zasada swobody formy jest jednym z aspektów zasady swobody umów. Funkcje formy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Forma czynności prawnych I


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forma czynno ci prawnych i

Forma czynności prawnych I

Dr hab. Fryderyk Zoll, prof. UJ i ALK

forma czynno ci prawnych
Forma czynności prawnych
 • Zasada swobody formy – czy zasada swobody formy jest jednym z aspektów zasady swobody umów.
 • Funkcje formy
 • Instrument do odróżnienia stanowczych oświadczeń woli od oświadczeń pozbawionych tego charakteru
 • Instrument zapewniający, że dane oświadczenie pochodzi od określonej osoby
 • Funkcje dowodowe
 • Funkcje ostrzegawcze
 • Zapewnienie jawności czynności prawnej wobec osób trzecich
 • Funkcje związane z kontrolą publiczną
forma czynno ci prawnych1
Forma czynności prawnych
 • Proces „deformalizacji”
 • Przemiany funkcji formy – forma jako instrument realizacji obowiązków informacyjnych
 • Czy proces rezygnacji z formalizmu czynności prawnej jest pożądany?
 • Potrzeba nowych form, dostosowanych do nowych funkcji.
forma czynno ci prawnej
Forma czynności prawnej
 • Dwa reżymy form
 • Forma zwykła (pisemna)
 • „Inne formy szczególne”
 • Problem kwalifikacji formy elektronicznej opatrzonej bezpiecznym certyfikowanym podpisem cyfrowym – przypadek „innej formy szczególnej” czyli formy kwalifikowanej
forma czynno ci prawnej1
Forma czynności prawnej
 • Forma pisemna
 • Art. 78 par. 1 k.c.
 • Dokument opatrzony własnoręcznym podpisem
 • Pojęcie „podpisu”
forma czynno ci prawnej2
Forma czynności prawnej
 • Problem 1
 • A poręczył C za dług B. Swoje oświadczenie o poręczeniu złożył na piśmie. Pod pismem złożył parafę, zawierającą jedynie inicjały jego imienia i nazwiska. Czy dochowano formy wymaganej dla umowy poręczenia?
forma czynno ci prawnej3
Forma czynności prawnej
 • Do ważności umowy poręczenia jest wymagane złożenie oświadczenia przez poręczyciela w formie pisemnej. Do rozwiązania niniejszego kazusu potrzebne jest ustalenie, czy pismo to zostało opatrzone podpisem. Podpis nigdzie nie jest legalnie zdefiniowany. Na ogół przyjmuje się, że powinien zawierać nazwiskiem. Powinno być możliwe powiązanie go z daną osobą. Najpewniej złożenie jedynie parafy nie spełnia wymogu podpisu, co prowadziłoby do braku dochowania formy pisemnej, co w przypadku umowy poręczenia prowadzi do nieważności tej umowy.
forma czynno ci prawnej4
Forma czynności prawnej
 • Możliwość zastąpienia formy pisemnej formą elektroniczną, opatrzoną bezpiecznym podpisem cyfrowym.
 • Problem 2

A powierzył swoją kartę do podpisu cyfrowego wraz z odpowiednimi kodami swojej sekretarce. Osoba ta, podszywając się pod A w formie elektronicznej zawarła umowę leasingu samochodu. Czy A jest związany tą umową?

forma czynno ci prawnej5
Forma czynności prawnej
 • Umowa leasingu do swojej ważności wymaga formy pisemnej (art. 7092 k.c.). Z ustawy o podpisie elektronicznym wynika, że osoba, do której jest przypisany dany podpis cyfrowy nie może powoływać się na fakt złożenia oświadczenia przy posłużeniu się jego kluczem przez inną osobę. Z tych powodów umowa jest ważna i A stał się stroną tej umowy.
forma czynno ci prawnej6
Forma czynności prawnej
 • Podpis elektroniczny – „ślepa uliczka”
 • Europejskie źródła podpisu cyfrowego – dyrektywa o podpisie cyfrowym
 • Zbyt kosztowny system zwalczający źle zidentyfikowane ryzyka
forma czynno ci prawnej7
Forma czynności prawnej
 • Formy kwalifikowane – „inne formy szczególne”
 • Forma aktu notarialnego
 • Forma z urzędowym poświadczeniem podpisu
 • Forma z urzędowym poświadczeniem daty (data pewna)
forma czynno ci prawnej8
Forma czynności prawnej

Sankcje niedochowania form

 • Forma pisemna
 • Sankcja ad probationem (rygor trudności dowodowych) – zasada ogólna, gdy przepis szczególny nie przewiduje innej sankcji (art. 73 par. 1)
 • Sankcja ad solemnitatem (rygor nieważności) – np.art. 99 par. 2 k.c., art. 876 par. 2, art. 7092 k.c.
 • Sankcja ad eventum („inna sankcja”) – art. 660 k.c.
forma czynno ci prawnej9
Forma czynności prawnej

Rygor trudności dowodowych (wpływ tradycji francuskiej na prawo polskie)

 • zakaz dopuszczenia dowodu z zeznań świadków lub z przesłuchania stron
 • Wyjątki:
 • Gdy na przeprowadzenie takiego dowodu zgodzą się strony
 • Gdy istnieje początek dowodu na piśmie
 • Gdy przeprowadzenia dowodu żąda konsument w sporze z przedsiębiorcą
forma czynno ci prawnej10
Forma czynności prawnej
 • Problem 3

Domokrążca A sprzedał konsumentowi B poza lokalem swojego przedsiębiorstwa odkurzacz. Odkurzacz miał zostać dostarczony za tydzień. Po dwóch dniach B zaczął się zastanawiać, czy dobrze zrobił. Postanowił od umowy odstąpić. Zadzwonił więc do A i złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kolejnego dnia znowu jednak zmienił zdanie i domaga się od przedsiębiorcy wydania odkurzacza. Czy zasadnie?