Elektroninio archyvo informacin sistema eais
Download
1 / 34

Elektroninio archyvo informacin? sistema (EAIS) - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS). Pagrindinių funkcijų ir architektūros apžvalga, elektroninių dokumentų saugojimo sprendimai. Pranešėjas: Albertas Šermokas , Giedrius Daugiala , Laimutis Ignatavičius 20 1 1 10 21. Projekto organizavimas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elektroninio archyvo informacin? sistema (EAIS)' - knut


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Elektroninio archyvo informacin sistema eais

Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS)

Pagrindinių funkcijų ir architektūros apžvalga, elektroninių dokumentų saugojimo sprendimai

Pranešėjas:AlbertasŠermokas, Giedrius Daugiala, Laimutis Ignatavičius

2011 10 21


Projekto organizavimas
Projekto organizavimas

 • Projekto pradžia - 2010 m. kovo 1 d.

 • Planuojama pabaiga – 2011 m. rugsėjo 30 d.

 • Užsakovas - Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ( Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės)

 • Vykdytojas – ūkio subjektų grupė:

  • UAB „Sintagma” (su subrangovu UAB „MitSoft”);

  • UAB „Affecto Lietuva”;

  • UAB „Atea”

  • UAB „BlueBridge”


Elektroninio archyvo informacin sistema
Elektroninio archyvo informacinė sistema

 • Tai sistema, kuri sudaro sąlygas valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigos ir įmonėms, kitiems subjektams, įgaliotiems atlikti viešojo administravimo funkcijas, valstybės įgaliotiems asmenims, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims perduoti elektroninius dokumentus į valstybės archyvus, organizuoti patikimą jų saugojimą valstybės archyvuose, užtikrinantį jų vientisumo, autentiškumo, konfidencialumo bei galimybės naudoti laikui bėgant išsaugojimą


Eais k rimo prielaidos
EAIS kūrimo prielaidos

 • Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 61-1827)

 • Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LAD) generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-12 (Žin., 2006, Nr. 7-268) patvirtintos Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės;

 • 2007 m. LAD parengta „Elektroninių dokumentų saugojimo valstybės archyvuose infrastruktūros sukūrimo projekto“ galimybių studija;

 • LAD generalinio direktoriaus 2008 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-119 (Žin., 2008, Nr. 118-4488) patvirtintas Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų aprašas;


Eais k rimo prielaidos1
EAIS kūrimo prielaidos

 • 2008 m. rugpjūčio – gruodžio mėn. LAD vykdytas bandomasis projektas „Elektroninių dokumentų saugojimo informacinės sistemos prototipo (bandomojo projekto) sukūrimas“ (parengtas el. dokumento specifikacijos projektas, sukurtas prototipas; atlikti jo bandymai, pateiktos rekomendacijos);

 • LAD generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 (Žin., 2009, Nr.108-4574) patvirtinta Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0;

 • 2009 m. LAD pradėtas vykdyti projektas „Elektroninio archyvo infrastruktūros sukūrimas“, finansuojamas pagal 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų paramos programas.


Eais tikslai
EAIS tikslai

 • kaupti ir saugoti Nacionalinį dokumentų fondą (NDF) sudarančius elektroninius dokumentus;

 • tvarkyti ir teikti informaciją (aprašus) apie valstybės archyvuose saugomus dokumentus, nepriklausomai nuo jų sudarymo būdo, formos ir laikmenos;

 • sudaryti sąlygas valstybės archyvams informacinių technologijų ir ryšių priemonėmis atlikti dokumentus perduodančių įstaigų dokumentų valdymo priežiūrą;

 • užtikrinti teisėtą prieigą prie saugomų elektroninių dokumentų informacinių technologijų ir ryšių priemonėmis;

 • teikti elektronines paslaugas.Elektroninis dokumentas
Elektroninis dokumentas

 • Elektroninis dokumentas – juridinio ar fizinio asmens norminių teisės aktų nustatyta tvarka informacinių technologijų priemonėmis sudarytas, patvirtintas ar gautas dokumentas, pasirašytas teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu (Dokumentų ir archyvų įstatymas).

 • Saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose (Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d.).


Saugus elektroninis para as
Saugus elektroninis parašas

 • Saugus elektroninis parašas – elektroninis parašas, kuris atitinka visus nurodytus reikalavimus (Elektroninio parašo įstatymas):

  1) yra vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu;

  2) leidžia identifikuoti pasirašantį asmenį;

  3) yra sukurtas priemonėmis, kurias pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo valia;

  4) yra susijęs su pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks šių duomenų pakeitimas yra pastebimas.

 • Elektroninis parašas visais atvejais turi teisinę galią, jeigu parašų naudotojai tarpusavyje dėl to susitaria (Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d.).


Elektroninio dokumento login strukt ra
Elektroninio dokumento loginė struktūra


Lvat lad patvirtintos elektroninio dokumento specifikacijos
LVAT (LAD) patvirtintos elektroninio dokumento specifikacijos

 • LAD generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 (Žin., 2009, Nr.108-4574) patvirtinta Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0;

 • VSDFV direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 patvirtinta Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacija EGAS v1.0;

 • LAD generalinio direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-42 patvirtinta Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacija MDOC-V1.0;

 • Iki 2011 m. gruodžio mėn. LVAT sudarytos darbo grupės numatoma parengti PDF formato el. dokumento, pasirašyto PAdESformato elektroniniu parašu specifikacija.


Pagrindin s eais funkcijos
Pagrindinės EAIS funkcijos specifikacijos

 • Dokumentų valdymo priežiūros organizavimas;

 • Elektroninių dokumentų perdavimas ir priėmimas;

 • Elektroninių dokumentų saugojimas, rizikos valdymas;

 • Saugomų dokumentų aprašų tvarkymas (perkeltas ir patobulintas LAFSIS funkcionalumas);

 • Dokumentų publikavimas ir pateikimas;

 • Sistemos administravimas;

 • Laisvai platinamų priemonių formuoti ir tikrinti elektroninius dokumentus pateikimas;

 • Tinklinių paslaugų (angl. webservices) sąsajų, skirtų EAIS integravimui su išorės sistemomis, teikimas.


Eais login strukt ra
EAIS loginė struktūra specifikacijos


Eais dokument valdymo prie i ros funkcijos
EAIS dokumentų valdymo priežiūros funkcijos specifikacijos

 • galimybė dokumentus perduodančioms įstaigoms elektroniniu būdu rengti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentų duomenis:

  • Dokumentų registrų sąrašo, jo pakeitimų sąrašo;

  • Dokumentacijos plano, jo papildymų sąrašo;

  • Bylų apyrašų sąrašo, jo pakeitimų sąrašo;

  • Bylų apyrašo, jo tęsinio;

  • Dokumentų naikinimo akto;

  • Dokumentacijos plano suvestinės (dokumentacijos plane suvesti bylų sudarymo suvestinius duomenis).


Eais dokument valdymo prie i ros funkcijos1
EAIS dokumentų valdymo priežiūros funkcijos specifikacijos

 • pateikti valstybės archyvams derinti parengtus dokumentų ir bylų apskaitos dokumentų duomenis;

 • atsakingiems archyvų darbuotojams peržiūrėti gautus apskaitos duomenis, juos suderinti arba tikslinti, teikti pastabas;

 • apskaitos duomenis derinti su kitais archyvo darbuotojais (archyvo DEK, archyvo vadovu), skirti su tuo susijusias užduotis archyvo darbuotojams;

 • dokumentus perduodančioms įstaigoms ir archyvų darbuotojams teikti informaciją apie apskaitos duomenų derinimo eigą.


Elektronini dokument perdavimas ir pri mimas
Elektroninių dokumentų perdavimas ir priėmimas specifikacijos

 • galimybė dokumentus perduodančioms įstaigoms inicijuoti elektroninių dokumentų perdavimo procesą, nurodant dokumentų kiekį ir jų perdavimo datą;

 • pateikti elektroninio dokumento forma (ADOC formatu) sudarytą elektroninių dokumentų perdavimo akto projektą;

 • persiųsti informacinių technologijų ir ryšių tinklais elektroninius dokumentus;

 • atlikti automatinę pateiktų elektroninių dokumentų antivirusinę, kiekybinę, autentiškumo patikrą;

 • atlikti elektroninių dokumentų turinio transformavimą į ilgalaikio saugojimo ir pateikimo internete formatus;


Elektronini dokument perdavimas ir pri mimas1
Elektroninių dokumentų perdavimas ir priėmimas specifikacijos

 • galimybė valstybės archyvų darbuotojams peržiūrėti elektroninių dokumentų patikros rezultatus, atlikti gautų dokumentų kokybinę patikrą ir nuspręsti, ar priimti elektroninius dokumentus saugoti valstybės archyve;

 • atlikti priimtų elektroninių dokumentų archyvinį patvirtinimą;

 • sugeneruoti elektroninių dokumentų aprašus;

 • surašyti priimtus elektroninius dokumentus į EAIS elektroninių dokumentų saugyklą;

 • archyvo darbuotojui pasirašyti elektroninės formos dokumentų perdavimo aktą.


Elektronini dokument saugojimas rizikos valdymas
Elektroninių dokumentų saugojimas, rizikos valdymas specifikacijos

 • saugoti elektroninius dokumentus, jų transformuoto turinio kopijas;

 • indeksuoti elektroninių dokumentų turinį, metaduomenis jų paieškai;

 • gaminti atsargines duomenų kopijas, organizuoti duomenų atstatymą iš jų;

 • tikrinti saugomų dokumentų kokybę, informuoti archyvo darbuotojus apie saugomus potencialiai rizikingus dokumentus;

 • valdyti saugomų elektroninių dokumentų riziką: atlikti pakartotinį elektroninių dokumentų archyvinį patvirtinimą, turinio transformavimą;

 • teisės aktų nustatyta tvarka naikinti saugomus elektroninius dokumentus ir jų kopijas;

 • informuoti archyvo darbuotojus apie saugykloje vykstančius procesus, kaupti saugyklos statistinius duomenis.


Elektroninio dokumento rinkmena jos savyb s
Elektroninio dokumento rinkmena, jos savybės specifikacijos

Elektroninis dokumentas, kaip ir kita elektroninė informacija, turi savybes:

 • gali keisti fizinį pavidalą – siunčiamas elektros, radijo bangų ar šviesos impulsais, saugomas elektroninėje mikroschemoje, standžioje ar lanksčioje magnetinėje, optinėje laikmenoje;

 • lengvai klonuojamas – labai lengva pagaminti originalui identišką kopiją, kurią galima vadinti originalu;

 • visiškai priklausomas nuo laikmenos, kurioje jis saugomas, būklės, todėl lengvai pažeidžiamas (tačiau pažeidimo faktą leidžia nustatyti elektroninis parašas).


Elektroninio dokumento turinio rizikos valdymas
Elektroninio dokumento turinio rizikos specifikacijosvaldymas

 • Rizikos faktoriai:

  • Daug skirtingų turinio formatų (pvz., vien ADOC-V1.0 el. dokumento specifikacija leidžia 13 turinio formatų) – „užsiveis“ formatų, kuriuos būtina palaikyti „žvėrynas“;

  • Ribotas rinkmenos formato gyvavimo ir programinių priemonių laikas – 5 – 15 metų;

 • Rizikos valdymas:

  • Prioritetas renkantis – atviri, tarptautiniais standartais (pvz., ISO) patvirtinti formatai;

  • Formatų populiarumo periodinis pervertinimas ir dokumentų turinio konvertavimas į pasirinktą naują formatą.


Elektroninio dokumento turinio rizikos valdymas1
Elektroninio dokumento turinio rizikos specifikacijosvaldymas

 • LAD 2008 metais vykdyto Elektroninių dokumentų saugojimo informacinės sistemos prototipo bandymo rezultatai:

  • ilgalaikiam ir nuolatiniam saugojimui naudoti PDF/A-1 formatą (ISO 19005-1:2005);

  • peržiūrai internete naudoti PNG formatą (ISO/IEC 15948:2004);

  • fotografinių vaizdų archyviniam saugojimui ir peržiūrai internete naudoti JPEG formatą (ISO/IEC 10918-1:1994).


Eais elektroninio dokumento saugojimo sprendimas
EAIS elektroninio dokumento saugojimo sprendimas specifikacijos

 • Institucijų perduoti elektroniniai dokumentai originalia perdavimo paketų forma – įrašomi į vienkartinio įrašymo laikmenas (juosteles);

 • Elektroninių dokumentų originalai, kurių elektroniniai parašai yra parengti archyviniam saugojimui, t.y., atlikta archyvinio patvirtinimo procedūra (pvz., į ADOC-V1.0 specifikacijos dokumento elektroninius parašus įrašyta archyvinė laiko žyma, sudarant XAdES-A formato el. parašą);

 • Konvertuotos į PNG ir JPEG formatus elektroninio dokumento turinio kopijos, skirtos dokumento turinio peržiūrai internete (iš kiek puslapių sudarytas dokumento turinys – tiek turinio vaizdo rinkmenų);

 • Konvertuoto į PDF/A-1 formatą turinio elektroninių dokumentų kopijos, skirtos ilgalaikiam saugojimui, kurių vientisumą užtikrina sistemos sudarytas XAdES-A formato archyvinio patvirtinimo paskirties elektroninis parašas.


Eais elektronini dokument rizikos valdymas
EAIS elektroninių dokumentų rizikos valdymas specifikacijos

 • Gautų elektroninių dokumentų autentiškumo patikra;

 • Elektroninių dokumentų turinio transformavimas;

 • Priimamų elektroninių dokumentų ir jų ilgalaikio saugojimo kopijų archyvinis patvirtinimas;

 • Gautų elektroninių dokumentų originalia perdavimo paketų forma išsaugojimas vienkartinio įrašymo laikmenose;

 • Galimybė automatiniu būdu atrinktirizikingus dokumentus ir sudaryti jų sąrašus;

 • Pakartotinis archyvinis patvirtinimas atrinktiems dokumentams;

 • Pakartotinis turinio transformavimas atrinktiems dokumentams (iš originalo, ir iš ilgalaikio saugojimo kopijos).


Eais dokument saugykla
EAIS dokumentų saugykla specifikacijos


Saugom dokument apra tvarkymas
Saugomų dokumentų aprašų tvarkymas specifikacijos

 • perkelti visi likviduojamoje LAFSIS centrinėje duomenų bazėje sukaupti aprašų duomenys (fondų aprašai, apyrašų aprašai, apskaitos vienetų aprašai, dokumentų lygmens aprašai);

 • aprašų paieška, sąrašo pateikimas, jo eksportavimas;

 • aprašo peržiūra, redagavimas, trynimas, naujo aprašo įvedimas;

 • aprašų aprobavimas: perdavimas aprobuoti, aprobavimas, atmetimas;

 • galimybė prie apyrašo, apskaitos vieneto bei dokumento aprašų prisegti failus;

 • prieigos teisių neviešiems aprašams suteikimas;

 • automatinis aprašų generavimas:


Dokument publikavimas ir pateikimas
Dokumentų publikavimas ir pateikimas specifikacijos

 • pateikti elektronine forma asmenų užsakytas pažymas;

 • atlikti valstybės archyvuose saugomų dokumentų paiešką, rodyti dokumentų aprašų duomenis;

 • parodyti saugomo elektroninio dokumento, kuriam netaikomi apribojimai, turinį ir metaduomenis (asmenims, kurių tapatybė nustatyta);

 • pateikti nuorodas į e-Paveldo sistemoje saugomus dokumentus ir bylas;

 • galimybė asmenims, kurių tapatybė nustatyta, elektronine forma pateikti valstybės archyvams prašymą išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;

 • paskirstyti gautus prašymus (užsakymus) valstybės archyvų darbuotojams;


Sistemos administravimas
Sistemos administravimas specifikacijos

 • Dokumentus perduodančių įstaigų, valstybės archyvų registravimas;

 • Sistemos naudotojų registravimas, autentifikavimas ir autorizavimas;

 • Prieigos teisių ir įgaliojimų sistemos naudotojams suteikimas, atliekamų veiksmų žurnalizavimas;

 • Sistemos klasifikatorių tvarkymas;

 • Elektroninių dokumentų autentiškumo patikros procedūrų konfigūravimas;

 • Sprendimo parinkimo taisyklių dėl elektroninių dokumentų paketo priėmimo konfigūravimas;

 • Patikimų sertifikavimo ir laiko žymų teikėjų, jų teikiamų paslaugų ir sertifikatų, skirtų elektroniniams parašams tikrinti, kaupimas ir valdymas;

 • Statistinių ataskaitų sudarymas;


Elektronini dokument formavimo ir tikrinimo priemon s
Elektroninių dokumentų formavimo ir tikrinimo priemonės specifikacijos

Realizuotos priemonės:

 • Web sprendimo principu realizuota internete (adresu https://adoc.archyvai.lt) veikianti programinė įranga;

 • Parsisiunčiama ir diegiama naudotojo kompiuteryje taikomoji programa.

  Kitos paslaugos:

 • Naudotojų nukreipimo iš trečiųjų šalių išorinių sistemų paslauga į Web sprendimo principu realizuotas elektroninių dokumentų formavimo ir pasirašymo priemones juos sudaryti ir pasirašyti elektroniniu parašu;

 • Elektroninių dokumentų atitikimo ADOC specifikacijai tikrinimo priemonės, skirtos sistemos naudotojams ir programinės įrangos kūrėjams.


Integracin s s sajos
Integracinės sąsajos specifikacijos

 • Sukurtos tinklinių paslaugų (angl. webservices) sąsajos, skirtos EAIS integravimui su išorės sistemomis:

  • perduoti derinti dokumentų ir bylų apskaitos duomenis;

  • perduoti į valstybės archyvą elektroninius dokumentus;

  • vykdyti archyvuose saugomų dokumentų paiešką;

  • pateikti elektroninį dokumentą ar jo dalis, kurioms netaikomi apribojimai.


Eais vie asis portalas
EAIS viešasis portalas specifikacijos

 • teikia sąsajas dokumentus perduodančioms įstaigoms perduoti valstybės archyvams elektroninius dokumentus ir duomenis, reikalingus dokumentų valdymo priežiūrai atlikti;

 • teikia sąsajas juridiniams ir fiziniams asmenims atlikti dokumentų paiešką, peržiūrą, užsakyti ir gauti pažymas ir el. dokumentų kopijas;

 • teikia laisvai platinamas elektroninių dokumentų sudarymo, tikrinimo ir peržiūros programines priemones.


Eais vidinis portalas
EAIS vidinis portalas specifikacijos

 • teikia sąsają valstybinės archyvų sistemos darbuotojams vykdyti pavestas:

  • administruoti sistemos naudotojus, jų teises, klasifikatorius, ...;

  • vykdyti dokumentus perduodančių įstaigų dokumentų valdymo priežiūrą;

  • priimti saugoti elektroninius dokumentus, valdyti jų riziką;

  • rengti ir teikti archyvo darbuotojų patvirtintas elektroninių dokumentų kopijas.


Technologijos
Technologijos specifikacijos

 • Java

 • ApacheTomcat;

 • OracleDatabase;

 • OracleBusinessIntelligence;

 • Saperion ECM;

 • IBM WebSphere ESB;

 • IBM WebSphere MQ;

 • IBM TivoliStorageManager ;

 • IBM TivoliMonitoring;

 • AdlibSoftware Express Server ;

 • OPSWAT MetascanAntivirus;

 • Microsoft Windows Server 2008.Elektroninio archyvo informacin sistema eais
AČIŪ specifikacijos!