1 / 9

Nasi przy- wódcy

Nasi przy- wódcy. Przywódcy przy wódce ustalili pokrótce: program naprawy na wszelakie sprawy. od Bałtyku po Tatr szczyt dla Najjaśniejszej Pospolitej - dać ludziom pieniędzy by nie było nędzy. bezrobotnym pracę bezdomnym dacze saperom miny chłopakom dziewczyny.

klaus
Download Presentation

Nasi przy- wódcy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Nasi przy- wódcy

  2. Przywódcy przy wódce ustalili pokrótce: program naprawy na wszelakie sprawy

  3. od Bałtyku po Tatr szczyt dla Najjaśniejszej Pospolitej - dać ludziom pieniędzy by nie było nędzy

  4. bezrobotnym pracę bezdomnym dacze saperom miny chłopakom dziewczyny

  5. dziewczynom brylanty myśliwym bażanty aby wszerz naród już miał tak samo jak i wzdłuż

  6. Przywódcy po wódce usnęli pokrótce i spali sześć dób aż zmartwił się lud:

  7. gdzie są przywódcy nasi kochaniuccy? gdzie program naprawy na wszelakie sprawy?

  8. Przywódcy po wódce obwieścili pokrótce Teraz mamy kaca prosimy nam dupy nie zawracać!

More Related