JAVNA NABAVA - PowerPoint PPT Presentation

klaus
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JAVNA NABAVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
JAVNA NABAVA

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
JAVNA NABAVA
165 Views
Download Presentation

JAVNA NABAVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. www.info-puls.hr • JAVNA NABAVA Osnovne stvari koje ponuditelji trebaju znati Zagreb, veljača 2014. WEBSITE Potražite nas na internetu EMAIL Kontaktirajte nas online FACEBOOK Lajkajte nas i povežite se LINKEDIN Pratite nas i povežite se

 2. Prvo osnove Što mora sadržavati svaka ponuda da bi zadovoljila formalni okvir nadmetanja • 1. popunjeni ponudbeni list, • 2. jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, • 3. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja, • 4. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja, ako ih je naručitelj odredio, • 5. tražene dokaze sposobnosti, • 6. popunjeni troškovnik, • 7. potpisan prijedlog ugovora ili okvirnog sporazuma, ako je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, • 8. ostalo traženo u dokumentaciji za nadmetanje (uzorci, katalozi, tehnička dokumentacija, fotografije, skice, izjave, itd.).

 3. Zatim nekoliko savjeta iz prakse (1/2) Zbog ovakvih “formalnosti” često se događa da neke od dostavljenih ponuda nažalost ne mogu biti uzete u obzir za nadmetanje • Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. • Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova – obično jamstvenikom. • Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. • Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. • Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

 4. Zatim nekoliko savjeta iz prakse (2/2) Zbog ovakvih “formalnosti” često se događa da neke od dostavljenih ponuda nažalost ne mogu biti uzete u obzir za nadmetanje • Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati. • Ponude se pišu neizbrisivom tintom. • Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

 5. Bitno je znati i ispravan način dostave ponude Način dostave ponude • Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u dokumentaciji za nadmetanje • Na omotnici ponude mora biti naznačeno: • – naziv i adresa naručitelja, • – naziv i adresa ponuditelja, • – evidencijski broj nabave, • – naziv predmeta nabave, odnosno grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi, • – naznaka »ne otvaraj«

 6. Što se događa nakon što predate ponudu? Otvaranje ponuda • Javno otvaranje ponuda mora započeti isti dan i sat kada je bio i krajnji rok za dostavu ponuda • Za sudjelovanje u postupku javnog otvaranja potrebno je imati ovlast potpisanu od ovlaštene osobe • Ponude se otvaraju prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda • Za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li potpisana te od koliko je dijelova izrađena

 7. Procedura kod otvaranja ponuda je prilično striktna Iz svake otvorene ponude obvezno se naglas čita • naziv i sjedište ponuditelja, a u slučaju zajednice ponuditelja naziv i sjedište svakog člana zajednice ponuditelja, • – naziv grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi ako je omogućeno podnošenje ponuda za grupe predmeta nabave, • – cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost, osim u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude kada cijena nije jedan od kriterija za odabir. • Nakon čitanja gornjih podataka iz pojedine ponude, naručitelj mora omogućiti ovlaštenim predstavnicima ponuditelja uvid u ponudbeni list te ponude • Ovlaštenim predstavnicima ponuditelja mora se omogućiti davanje primjedbi na postupak javnog otvaranja ponuda • Zapisnik o javnom otvaranju ponuda se odmah stavlja na uvid, provjeru sadržaja i potpis nazočnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja

 8. Donosimo nekoliko članaka iz ZJN za koje smo se uvjerili da većina ponuditelja ne zna Pravila dostavljanja dokumenata (čl. 75. ZJN-a) • Odredba čl. 75. ZJN-a omogućava gospodarskim subjektima, koji sudjeluju u postupcima javne nabave, da sve dokumente koje naručitelj zahtijeva dostave u neovjerenoj preslici • Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave • Smanjenje troškova sudjelovanja u postupcima javne nabave

 9. Donosimo nekoliko članaka iz ZJN za koje smo se uvjerili da većina ponuditelja ne zna Pojašnjenje ili upotpunjavanje dostavljenih dokumenata (čl. 92. ZJN-a) • U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od 5 niti duži od 10 dana od dana dostave zahtjeva pozvati g.s. da: • pojasne, ili • upotpune dokumente koje su predali u ponudi

 10. Donosimo nekoliko članaka iz ZJN za koje smo se uvjerili da većina ponuditelja ne zna Uvid u ponude (čl. 102. ZJN-a) • Nakon dostave odluke o odabiru ili odluke o poništenju, a do isteka roka za izjavljivanje žalbe, naručitelj je obvezan ponuditelju na njegov zahtjev omogućiti: • uvid u bilo koju ponudu • naknadno dostavljene dokumente te pojašnjenja i upotpunjenja ponude • - osim u one podatke koje su ponuditelji označili tajnima Ponuditelji smiju kopirati, umnažati, reproducirati, fotografirati ili snimati podatke iz ponuda drugih ponuditelja – novina sukladno Odluci Ustavnog suda RH (NN br. 13/14)

 11. Što činiti ako smatrate da procedura i/ili odluka Naručitelja ima propuste? Zaštita prava • Nezadovoljna strana može izjavljivanjem žalbe i drugih zahtjeva tražiti zaštitu prava pred DKOM-om protiv: • odluke • radnje • propuštanja radnje • postupaka

 12. Tko ima pravo na žalbu? Kod žalbe bitno je znati sljedeće: • pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpila ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava • ovdje je važno napomenuti da su pravni interes i pretrpljena šteta ili mogućnost štete uvjeti koji moraju biti kumulativno ispunjeni • Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave odnosno Uprava za sustav javne nabave te nadležno državno odvjetništvo

 13. Isto tako za žalbu postoje točno • propisani rokovi (1/2) Rokovi za izjavljivanje žalbe (čl.146. do 153. ZJN-a) : • Ovisno o vrsti postupka javne nabave koji se provodi odnosno ovisno o činjenici provodi li se uopće postupak javne nabave propisani su rokovi u: • otvorenom postupku javne nabave, • ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, te u natjecateljskom dijalogu, • pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave, • postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B, • slučaju ugovora koji su izuzeti od primjene ZJN-a, • slučaju sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave, • slučaju sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma, te • rok za izjavljivanje žalbe u ostalim slučajevima

 14. Isto tako za žalbu postoje točno • propisani rokovi (2/2) Rokovi za izjavljivanje žalbe: • 10 dana u postupcima nabave velike vrijednosti • 5 dana u postupcima nabave male vrijednosti • u određenim slučajevima 30 dana (pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave – čl. 148. st. 4., postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B – čl. 149. st. 3., ugovori koji su izuzeti od primjene ZJN-a – čl. 150. st. 3., sklapanje ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave – čl. 151. gdje se propisuje i objektivan rok od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora, te sklapanje ugovora na temelju okvirnog sporazuma – čl. 152.)

 15. Međutim, morate znati da pokretanje žalbe znači i dodatne troškove Naknade za pokretanje žalbenog postupka: • 10.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do 1.500.000,00 kuna, • 25.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 1.500.000,01 do 7.500.000,00 kuna, • 45.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 7.500.000,01 do 25.000.000,00 kuna, • 70.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 25.000.000,01 do 60.000.000,00 kuna, • 100.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave višu od 60.000.000,00 kuna. • Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji ili nije objavljena, naknada za pokretanje žalbenog postupka se plaća u iznosu od 10.000,00 kuna

 16. Evo gdje morate izvršiti uplate ako se odlučite na taj korak Uplata se vrši: • u korist: Državnog proračuna Republike Hrvatske, • na žiro račun broj: HR1210010051863000160 odnosno račun 1001005-1863000160, • s naznakom svrhe uplate: naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi, • model za uplatu za pravne i fizičke osobe je: 68, • poziv na broj 5037 i • OIB uplatioca • Upravna pristojba • u iznosu od: 70,00 kn, sukladno Tbr. 1., Tbr. 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10), 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13), u državnim biljezima emisije RH

 17. Hvala Vam što ste učestvovali na našem Webinaru, nadamo se da je bio od koristi, a radovale bi nas povratne informacije, jer vjerujemo u dvosmjernu komunikaciju. Na našim seminarima i konferencijama možete saznati puno više i sudjelovati u raspravi sa našim renomiranim predavačima, te razmijeniti mišljenja sa drugim sudionicima u procesu javne nabave (i od strane naručitelja i od strane ponuditelja). Molimo regularno posjećujte naše web stranice www.info-puls.hr ili nas jednostavno pratite na Facebooku i Linked-in. Možete nas kontaktirati i direktno na: Kontaktosoba:IvaRadeljić iva.radeljic@info-puls.hr +385(91)6138384 +385(01)2225250 +385(01)2225251 e-mail: Mobile:Phone:Fax: