javna nabava n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JAVNA NABAVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
JAVNA NABAVA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
Download Presentation

JAVNA NABAVA - PowerPoint PPT Presentation

callum-levy
221 Views
Download Presentation

JAVNA NABAVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JAVNA NABAVA upravljanje proračunskim sredstvima

 2. smanjuju prostor za prevaru i korupciju što u konačnici rezultira ostvarivanjem društvene koristi! transparentni postupcijavnenabave

 3. ZAKON O JAVNOJ NABAVI • Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2008. godine – “Narodne novine” broj 110/2007 • Izmjene i dopune Zakona - “Narodne novine” broj 125/2008 Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 1994. smatramo početkom mormativnog uređenja javne nabave

 4. ZNAČAJ JAVNIH NABAVA? Vrijednost javne nabave prema izvješćima za 2008.g. cca 30 mlrd. kn cca 87% na ugovore velike vrijednosti

 5. ŠTO JE JAVNA NABAVA ? • skup propisa i pravila koja državi, njenim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, propisuju određene postupke prilikom kupnje roba i usluga - obzirom da tijela s javnim ovlastima ne stječu samostalno financijska sredstva • temeljni cilj ovih propisa tj. postupaka je osigurati gospodarski opravdano trošenje i nadzor proračunskih sredstava, odnosno sprječavanje uporabe sredstava poreznih obveznika u proizvoljne svrhe.

 6. CILJEVI JAVNE NABAVE • PRIMARNI – KRATKOROČNI • Racionalno i učinkovito gospodarenje sredstvima • Nabava po načelu “najbolje vrijednosti za novac” (value for money)

 7. CILJEVI JAVNE NABAVE 2. SEKUNDARNI – DUGOROČNI • Gospodarenje rast i razvoj i zapošljavanje • Borba protiv korupcije

 8. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ZAKON DONOSI • Unaprijeđenje upravljanja javnim financijama • Poticanje tržišnog natjecanja • Smanjenje administrativnog opterećenja ponuditelja • Sprječavanje korupcije • Očuvanje okoliša • Promicanje izvrsnosti • Pravna sigurnost

 9. ZAJEDNIČKA PRAVILA • Predmet - subjekti, ugovori, izuzeci • Postupci i načini nabave • Pravila o objavljivanju u sustavu • Tehničke specifikacije (standardi) • Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata • Kriteriji za dodjelu ugovora • Načela pravne zaštite

 10. BITNA ZAKONSKA REGULATIVA • ZAKON O KONCECIJAMA • ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU • ZAKON O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPKA JAVNE NABAVE • ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU • ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA

 11. PROVEDBENI PROPISI • Uredba o osnivnju Ureda za javnu nabavu • Popis obveznika primjene Zakona • Uredba o objavama i evidenciji javne nabave • Uredba o metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata • Uredba o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) • Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama • Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave • Uredba o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi

 12. POSEBNI PROPISI • Zakon o tajnosti podataka (NN 79/2007) • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) • Glava VIII “Poslovna tajna” i Glava IX “Profesionalna tajna”

 13. OSNOVNA NAČELA • slobode kretanja robe • slobode poslovnog nastana • slobode pružanje usluga

 14. Sloboda kretanja robe • Državne članice EU ne smiju postavljati zapreke trgovini robama koji su na zakonit način proizvedene na tržište u drugoj državi članici • Ograničenja su moguća: • Javni moral • Javni red • Javna sigurnost • Zaštita zdravlja ljudi, životinja i biljaka • Zaštita nacionalnog blaga, umjetničke ili povijesne ili arheološke vrijednsoti • Zaštite industrijskog i trgovačkog vlasništva

 15. Sloboda poslovnog nastana • Omogućavaju gospodarskim subjektima da obavljaju gospodarske aktivnosti na stabilan i kontinuiran način u jednoj ili više država EU. (sloboda otvaranja predstavništva ili podružnica) • Bez diskriminacije ili restriktivnih mjera I odvjetnici, banke, osiguravajuća društvač – koriste prednosti slobodnog tržišta

 16. Sloboda pružanja usluga • Mogućnost pružanja usluga u drugim državama članicama EU, a da se u njima poslovno ne nastanjuju

 17. 2. Načela koja iz toga proizlaze: • tržišnog natjecanja • učinkovitosti • jednakog tretmana • zabrane diskriminacije • uzajamnog priznavanja • razmjernosti • transparentnosti

 18. Načelo tržišnog natjecanja • Osnovni je uvjet za poslovanje tržišnog gospodarstva • Nije dopušteno ograničenje nadmetanja među gospodarskim subjektima • Naručitelj treba osigurati jednake i poštene uvjete za gospodarske subjetke u nadmetanjima

 19. Načelo učinkovitosti • Učinkovito korištenje javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet nabave • Učinkovita sredstava u slučaju kršenja postupka – žalba

 20. Načelo jednakog tretmana • Cjelovit, objektivan i nepristran tretman svih sudionika u svim fazama postupka • Svi sudionici imaju jednake šanse

 21. Načelo zabrane diskriminacije • Ne smije se diskriminirati niti jedan subjekt • Ne smije se favorizirati niti jedan subjekt • Pravo jednakog tretmana

 22. Načelo uzajamnog priznavanja • Pozvezano je s nacionalnim normama, tehničkim specifikacijama • Potreban je ekvivalentan učinak prema domaćem zakonodavstvo – proizvod koji je u skladu sa zakonom proizveden i stavljen na tržište u jednoj državi članici EU mora biti prihvaćen i u drugim članicama • Npr. i priznavanje diploma

 23. Načelo razmjernosti • Propocionalnost • Zahtjev da se odrede: • Kriteriji za odabir ponuda • Odgovarajući zahtjevi u dokumentaciji za nadmetanje Bez nepotrebnih opterećenja i mjera do postizanja željenog cilja

 24. Načelo transparentnosti • Sve neophodne informacije se javno objavljuju • Preferira se otvoreni postupak • Laka dostupnost natječajne dokumentacije • Odluke se dostavljuju svim sudionicima i obrazlažu se • Objavljuju se rezultati postupka

 25. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (čl. 9.) Izračun se temelji na ukupnom iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) u trenutku slanja objave s uključenim svim opcijama i mogućim produženjima Ne smije dijeliti vrijednost nabave s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka nabave

 26. OBVEZA PRIMJENE ZAKONA- vrijednosti nabave - tzv. BAGATELNA NABAVA do 70.000,00 kuna NABAVA MALE VRIJEDNOSTI od 70 000,00 zaključno sa 300.000,00 kuna za robe i usluge odnosno sa 500.000,00 kuna za radove

 27. PREKRŠAJNE ODREDBE • novčane kazne za prekršaje u rasponu od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna za pravne osobe ili jed. lok. i područ. (reg.) samoup. • novčane kazne za odgovorne osobe u rasponu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna