finanse przedsi biorstwa 12 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Finanse przedsiębiorstwa (12)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Finanse przedsiębiorstwa (12) - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Finanse przedsiębiorstwa (12). dr Wanda Pełka wanda.pelka@wp.pl. FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW czyli FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI jako instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej. Tempo wzrostu PKB w Polsce i w UE-27 (w %).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Finanse przedsiębiorstwa (12)' - kirti


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finanse przedsi biorstwa 12

Finanse przedsiębiorstwa(12)

dr Wanda Pełka

wanda.pelka@wp.pl

slide2

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW

czyli

FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

jako instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej

slide8

Wydajność pracy

Wydajność pracy mierzona jako PKB według parytetu siły nabywczej (PPS)

na jednego pracującego w roku 2003 i 2007 (w % średniej UE-27)

slide11

Warunki rozwoju przedsiębiorczości

Liczba procedur regulujących założenie firmy w państwach członkowskich UEwg Banku Światowego

slide16

Narodowa Strategia Spójności

 • Narodowa Strategia Spójności (NSS)- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych:
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Funduszu Spójności
 • w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.
slide17

Europejski

Fundusz

Rozwoju

Regionalnego

EFRR

Europejski

Fundusz

Społeczny

EFS

Fundusze strukturalne

Fundusz

Spójności

Nie należy do funduszy strukturalnych, finansuje budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska

Finansuje działania na rzecz: rozwoju infrastruktury,inwestycje sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy, projekty rozwoju lokalnego, środki pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw .

Finansuje działania na rzecz integracji zawodowej osób bezrobotnych i osób

o niskich szansach na rynku pracy,

szkolenia oraz projekty sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji

zawodowych i tworzeniu

slide18

Środki finansowe

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSS w latach 2007-2013 wynosić będzie około 85,56 mld euro

- Z tytułu realizacji NSS średniorocznie wydatkowanych będzie około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% PKB

67,3 mld euro pochodzi z budżetu UE

11,85 mld euro pochodzi z krajowych środków publicznych

6,4 mld euro pochodzi od podmiotów prywatnych

slide19

Realizacja

 • Cele NSRO będą realizowane za pomocą:
 • Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • Regionalnych Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw,
 • projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych.
 • Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSRO w latach 2007-2013 wyniesie około 85,56 mld euro.
slide20

Programy Operacyjne 2007-2013

Programy krajowe

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

slide21

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cel główny PO Kapitał Ludzki wynikający z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013:

Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

Cele szczegółowe PO KL:

1. Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy

2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

3. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa

4. Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa

5. Wzrost spójności terytorialnej

priorytety po kl
Priorytety PO KL

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Priorytet V Dobre rządzenie

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet X Pomoc Techniczna

regionalny program operacyjny
Regionalny Program Operacyjny

Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2007 - 2013:

stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

priorytety rpo
Priorytety RPO

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Priorytet II Społeczeństwo informacyjne

Priorytet III Turystyka

Priorytet IV Kultura

Priorytet V Środowisko

Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast

Priorytet VII Transport

Priorytet VII Infrastruktura edukacyjna

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

Priorytet X Pomoc Techniczna

slide25

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Cel główny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Cele szczegółowe PO IG

 • 1.Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
 • 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
 • 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
 • 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej
 • gospodarki w rynku międzynarodowym
 • 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
 • 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i
 • komunikacyjnych w gospodarce
priorytety po ig
Priorytety PO IG

Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Priorytet II Infrastruktura sfery B+R

Priorytet III Kapitał dla innowacji

Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Priorytet V Dyfuzja innowacji

Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Oś priorytetowa VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Priorytet IX Pomoc Techniczna

slide29

Wybrane wskaźniki sfery społeczeństwa informacyjnego w Polsce i w UE w latach 2003-2007

W ostatnich latach następuje istotny postęp w zakresie dostępu gospodarstw domowych do Internetu (z 14% w 2003 r. do 41% w 2007 r.). Notuje się także pewien postęp w zakresie rozwoju e-administracji, jednak w odniesieniu do dostępu do internetu szerokopasmowego dystans się powiększa.

slide30

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY 2004-2006Do końca listopada 2008 r. w ramach wszystkich programów zawarto umowy o dofinansowanie, dla których łączna wartość wkładu Unii Europejskiej wynosi ok. 32,95 mld zł, co stanowi ok. 102,8 proc. alokacji na lata 2004-2006. Kwota łącznych płatności na rzecz beneficjentów, od początku uruchomienia programów, osiągnęła poziom ponad 29,1 mld zł, co stanowi blisko 91 proc. dostępnych funduszy.W celu zminimalizowania ewentualnych skutków kryzysu w gospodarce światowej, Komisja Europejska wypracowała rozwiązania liberalizujące korzystanie ze środków UE, w tym dopuściła możliwość przedłużenia okresu kwalifikowalnści wydatków poza koniec 2008 r. W związku z powyższym strona polska wystąpiła o wydłużenie okresu kwalifikowalności do połowy 2009 r.

slide31

REALIZACJA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI 2007-2013 Od początku uruchomienia programów do 14 grudnia 2008 r. złożono 36,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 64,2 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 5 768 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 7,12 mld zł. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 959,3 mln zł, a w części dofinansowania UE 802,9 mln zł.