System administracyjnych regulacji importu w kraju partnera
Download
1 / 20

SYSTEM ADMINISTRACYJNYCH REGULACJI IMPORTU W KRAJU PARTNERA - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

SYSTEM ADMINISTRACYJNYCH REGULACJI IMPORTU W KRAJU PARTNERA. Wykład V. „ ... Zadawanie pytań jest pobożnością myślenia ... „ Martin Heidegger. KWESTIE, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ. licencje i koncesje prawo celne kategorie stawek celnych kryterium przedmiotowe stawek celnych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SYSTEM ADMINISTRACYJNYCH REGULACJI IMPORTU W KRAJU PARTNERA' - kirsten-horn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
System administracyjnych regulacji importu w kraju partnera

SYSTEM ADMINISTRACYJNYCH REGULACJI IMPORTU W KRAJU PARTNERA

Wykład V

„ ...Zadawanie pytań jest pobożnością myślenia ... „

Martin Heidegger


Kwestie o kt rych nale y pami ta
KWESTIE, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ

 • licencje i koncesje

 • prawo celne

 • kategorie stawek celnych

 • kryterium przedmiotowe stawek celnych

 • kontyngentowanie importu

 • kontrola weterynaryjna i fitosanitarna

 • opłata na rzecz ochrony środowiska naturalnego

 • akcyza

 • podatek konsumpcyjny

 • podatek vat

 • oznakowanie towarów

 • świadectwa i reguły pochodzenia towarów

 • certyfikaty jakości

 • zamówienia publiczne

 • ustawowa ochrona praw konsumenta

 • odpowiedzialność za produkt

 • tryb wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców


Licencje i koncesje
LICENCJE i KONCESJE

 • Handel niektórymi towarami może wymagać licencji.

 • Często dotyczy to:

  • metali szlachetnych i wyrobów z metali szlachetnych

  • paliw

  • napojów alkoholowych

  • tytoniu i wyrobów z tytoniu

  • farmaceutyków

  • broni i materiałów wybuchowych

  • odpadów toksycznych

  • sprzętu łączności radiowej

  • substancji zubożających warstwę ozonową

  • przedmiotów o wartości zabytkowej

  • innych towarów strategiczne

 • Rzadko dotyczy:

  • bydła, środków ochrony roślin, nawozów, pasz dla zwierząt

 • Sprawdzenie, czy licencje nie zawierają ograniczeń ilościowych.


Prawo celne
PRAWO CELNE

 • wartość celna towaru,

 • reguły pochodzenia,

 • rozróżnienia obrotu handlowego i niehandlowego,

 • ponoszenie opłat celnych,

 • dodatkowe opłaty manipulacyjne, statystyczne i składowe,

 • procedura odpraw celnych,

 • stosowania ujednoliconych dokumentów celnych,

 • składy celne i strefy wolnocłowe,

 • agenci celni 


Kategorie stawek celnych
KATEGORIE STAWEK CELNYCH

 • dla krajów członkowskich WTO oraz tych, którym przyznano KNU

 • preferencyjne w ramach GSP

 • preferencyjne przyznawane na mocy dwu- lub wielostronnych umów o wolnym handlu

 • tzw. cła "karne"


Kryterium przedmiotowe stawek celnych
KRYTERIUM PRZEDMIOTOWE STAWEK CELNYCH

Stawki celne

 • rodzaj kodów taryfy celnej

 • na towary przemysłowe

 • na artykuły rolno-spożywcze


Kontyngentowanie importu
KONTYNGENTOWANIE IMPORTU

 • listy towarów, na import których wymagane jest zezwolenie przywozu,

 • kontyngenty na postawie porozumień WTO,

 • odrębne kontyngenty celne na towary pochodzące z krajów, z którymi podpisano umowy o wolnym handlu,

 • odrębne kontyngenty na wyroby przemysłowe i artykuły rolno-spożywcze,

 • w imporcie towarów konsumpcyjnych dodatkowo określane kontyngenty wartościowe,

 • kontyngenty na import towarów przemysłowych i rolno-spożywczych niezależnie od kraju ich pochodzenia,

 • towary, dla których przewidziano preferencyjne procedury celne, w przypadku zastosowania towaru na określone w zezwoleniu cele,

 • lista towarów dla których zawieszono stosowanie stawek celnych w danym roku,

 • zasady podziału kontyngentów na artykuły rolno-spożywcze i przemysłowe (importerzy tradycyjni i nowi),

 • opłaty i kaucje za rozpatrzenie wniosku,


Kontrola weterynaryjna i fitosanitarna
KONTROLA WETERYNARYJNA I FITOSANITARNA

 • Kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej podlegają z reguły:

 • Kto przeprowadza kontrolę weterynaryjną i kontrolę żywności (czy są np. wyznaczone graniczne placówki służby weterynaryjnej)

 • Jakim rozporządzeniem ustalone są szczegółowe uregulowania w zakresie kontroli weterynaryjnej oraz fitosanitarnej


Op ata na rzecz ochrony rodowiska naturalnego
OPŁATA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Artykuły objęte najczęściej opłatą:

 • pochodne ropy naftowej,

 • opony,

 • urządzenia chłodnicze,

 • opakowania,

 • akumulatory,

 • rozcieńczalniki i rozpuszczalniki.

  Warunki zwolnienia i redukcji opłat


Akcyza
AKCYZA

Artykuły objęte najczęściej akcyzą:

- ropa naftowa,

- napoje alkoholowe,

- piwo,

- szampan,

- pośrednie wyroby alkoholowe,

- wyroby tytoniowe.

Handel towarami akcyzowymi (w tym eksport i import) wymaga zezwolenia.


Podatek konsumpcyjny
PODATEK KONSUMPCYJNY

Przykładowe grupy towarów objęte podatkiem:

 • Samochody osobowe

 • Wyroby biżuteryjne

 • Kawa palona, ekstrakt kawy naturalnej


Podatek vat
PODATEK VAT

 • wysokość stawek (podstawowa, obniżona i „zero”)

 • zwolnienia przedmiotowe

 • zwolnienia podmiotowe


Oznakowanie towar w
OZNAKOWANIE TOWARÓW

 • Podanie w języku miejscowym co najmniej:

  • dokładnej nazwy produktu, której nie może zastąpić marka lub nazwa reklamowa produktu,

  • nazwy i adresu do korespondencji producenta lub dystrybutora,

  • miejsca pochodzenia produktu

 • Szczególne wymogi przy wyrobach spożywczych i sprzęcie AGD

 • Do określonych przez odrębne przepisy produktów dołączona być musi instrukcja obsługi.

 • Odpowiedzialni są importer i dystrybutor towaru


Wiadectwa i regu y pochodzenia towar w
ŚWIADECTWA I REGUŁY POCHODZENIA TOWARÓW

 • kto to są dostawcy towarów tzw. pochodzących?

 • towar pochodzący - produkt w pełni uzyskany lub wystarczająco przetworzony na terytorium krajów objętych umową,

 • zasady kumulacji pochodzenia

  • diagonalnej,

  • dwustronnej,

 • praktyka zwrotu cła od materiałów i surowców pochodzących z krajów trzecichużytych do wytworzenia eksportowanego towaru,

 • czy obowiązują zasady paneuropejskiego systemu pochodzenia towarów?

 • kto jest uprawniony do wystawiania świadectw pochodzenia towarów (np. samorząd gospodarczy),

 • gdzie są wzory pieczęci i podpisów osób uprawomocnionych do poświadczania.


Certyfikaty jako ci
CERTYFIKATY JAKOŚCI

Zasady organizacji systemu:

 • scentralizowany w oparciu o jedną ustawę,

  lub

 • zdecentralizowany w wieloma instytucjami akredytacyjnymi;

 • znaczenie norm ISO


Zam wienia publiczne
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • zasady ogłaszania przetargów na zamówienia publiczne (różne progi wartościowe dla zakupu towarów, usług, robót budowlanych)

 • możliwości zaproszenia do przetargu wyłącznie firm posiadających siedzibę w danym kraju, gdy podaż i jakość krajowych produktów jest wystarczająca, (dotyczy głównie przemysłu budowlanego)

 • stosowanie preferencji związanych z krajowym pochodzeniem towarów i z zatrudnianiem krajowych pracowników przy inwestycjach budowlanych. (od jakiej zawartości krajowej jaka preferencja)

 • preferowanie oferenci, których produkty lub usługi zawierają wyższy udział wartości wytworzonej przez pracowników krajowych

 • kryterium, czy oferta obejmuje produkty ze znakiem firmowym "Towar Przyjazny Środowisku" oraz posiadające certyfikat odpowiedniej instytucji atestującej.


Ustawowa ochrona praw konsumenta
USTAWOWA OCHRONA PRAW KONSUMENTA

 • reguły mających odniesienie do bezpieczeństwa wyrobu (podział odpowiedzialności pomiędzy producenta i dystrybutora)

 • ogólne i indywidualne zasady zapewniające ochronę praw własności konsumenta.

 • informacje kierowane do konsumenta

 • postanowienia dotyczące ustanowienia ciał pojednawczych.

 • instytucje państwowe i samorządowe odpowiedzialne za ochronę interesów konsumentów


Odpowiedzialno za produkt
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

 • zdefiniowanie pojęcia szkody i wadliwości towaru

 • odpowiedzialność producenta i dystrybutora (dystrybutorów)

 • zasady wyłączenia odpowiedzialności

 • okres odpowiedzialności


Tryb wydawania zezwole na prac dla cudzoziemc w
TRYB WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ DLA CUDZOZIEMCÓW

Ważne w momencie wykonywania prac montażowo-instalacyjnych

Podstawowe warunki:

 • brak miejscowych kandydatów

 • odpowiednie kwalifikacje

 • regularne zgłaszanie zapotrzebowania do lokalnego urzędu pracy

 • zwolnienia podmiotowe: sportowcy, działalność oświatowa

 • zasady zatrudniania w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego


Z a c z n i k i
Z A Ł Ą C Z N I K I

Przykładowe warunki dostępu do rynku niektórych krajów opracowane przez Wydziały Ekonomiczno-Handlowe Ambasad RP zagranicą:

USA Niemcy

Węgry Francja

Białoruś Austria

Ukraina Szwecja