met lapstr des uz mumu ventil cijas sist mu pareiza izv le uzst d ana un ekspluat cija n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metālapstrādes uzņēmumu ventilācijas sistēmu pareiza izvēle, uzstādīšana un ekspluatācija.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Metālapstrādes uzņēmumu ventilācijas sistēmu pareiza izvēle, uzstādīšana un ekspluatācija. - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Metālapstrādes uzņēmumu ventilācijas sistēmu pareiza izvēle, uzstādīšana un ekspluatācija. Sastādījis : Mg.sc.ing . Dmitrijs Ivancovs . Rīga. 07.03.2012. 1. Ievads. Galvenais ventilācijas sistēmu uzdevums – uzlabot darba apstākļus un saglabāt cilvēka veselību.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metālapstrādes uzņēmumu ventilācijas sistēmu pareiza izvēle, uzstādīšana un ekspluatācija.' - kirestin-donaldson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
met lapstr des uz mumu ventil cijas sist mu pareiza izv le uzst d ana un ekspluat cija

Metālapstrādes uzņēmumu ventilācijas sistēmu pareiza izvēle, uzstādīšana un ekspluatācija.

Sastādījis: Mg.sc.ing. Dmitrijs Ivancovs.

Rīga. 07.03.2012.

1 ievads
1. Ievads

Galvenais ventilācijas sistēmu uzdevums – uzlabot darba apstākļus un saglabāt cilvēka veselību.

Pareizi organizēta ventilācija spēj nodrošināt optimālus mikroklimata apstākļus visā ražošanas telpā vai tikai atsevišķās darba vietās.

a) kopapmaiņas b) lokāla

filtri.lvivancovs.com

1 1 ventil cijas sist mu darb bas efektivit te emot v r temperat ras gradientu
1.1. Ventilācijas sistēmu darbības efektivitāte, ņemot vērā temperatūras gradientu

filtri.lvivancovs.com

1 2 lok l ventil cija
1.2. Lokālā ventilācija

Piesārņoto gaisu viegli novadīt, organizējot norobežojošas konstrukcijas pie piesārņojuma izdalīšanās avotiem.

Lokāla nosūces sistēma.

filtri.lvivancovs.com

1 3 borta nos c ji
1.3. Borta nosūcēji

Borta nosūcējs paredzēts bīstamo vielu novadīšanai no vannas ar atklātām šķidruma virsmām.

filtri.lvivancovs.com

1 4 lok la piepl des ventil cija
1.4. Lokāla pieplūdes ventilācija

Gaisa kustības ātrums darba zonā ir cieši saistīts ar siltuma starojuma intensitāti.

Ieteicamais gaisa dušas ātrums ir no 1 līdz 3 m/s.

filtri.lvivancovs.com

2 1 lbn 231 03 dz vojamo un publisko ku apkure un ventil cija
2.1. LBN 231-03  "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"

90. pants.  Būvprojektā norāda visus izejas datus, kā arī prasības, kuru izpilde jānodrošina ventilācijas sistēmām. Ventilācijas sistēmas projektē atbilstoši standartam LVS CR 1752 un LVS EN ISO 7730, ja būvprojektēšanas uzdevumā attiecīgās būves ekspluatācijai nav paredzētas īpašas prasības.

91. pants. Būvprojektā norāda šādus izejas datus:

91.4. būvniecības vietas klimatiskie apstākļi atbilstoši Latvijas būv­normatīvam LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"

filtri.lvivancovs.com

2 2 p c lvs en iso 7730 2006 neapmierin to personu skaits
2.2. Pēc LVS EN ISO 7730:2006 neapmierināto personu skaits

PMV – prognozējamais vidējais vērtējums ,

PPD – prognozējamais neapmierināto personu skaits %

filtri.lvivancovs.com

slide11
2.4. LVS EN ISO 7730:2006 Tabula E. 1 -Darba aktivitātes līmenis: 46 w/m² (0,8 met) Mierīgi, pussēdus stāvoklī

filtri.lvivancovs.com

2 5 tabula e 9 darba aktivit tes l menis liela fiziska slodze 232 w m 4 0 met
2.5. Tabula E.9 Darba aktivitātes līmenis: liela fiziska slodze 232 w/ m² (4.0 met)

filtri.lvivancovs.com

2 6 lbn 003 01 b vklimatolo ija
2.6. LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"

Gaisa temperatūra ͦC

Entalpija kJ /kg

3 dz vojamo un ra o anas ku aer cija
3. Dzīvojamo un ražošanas ēku aerācija

Aerācija – organizēta, dabīga gaisa apmaiņa ēkā, kas notiek vēja, temperatūras un spiediena starpības rezultātā.

Aerācijas priekšrocības - spēja pārvietot lielas gaisa masas bez ventilatoriem un gaisa vadiem.

3 1 gaisa aizkari
3.1. Gaisa aizkari

Gaisa aizkari – ventilācijas iekārta, kas ar gaisa strūklu atdala āra gaisu no telpas gaisa.

filtri.lvivancovs.com

4 metodes gaisa att r anai no pies r ojumiem
4. Metodes gaisa attīrīšanai no piesārņojumiem
  • Gravitācijas filtri - izlaižot gaisu caur putekļu nostādināšanas kameru;
  • Auduma, metāla, papīra filtri - izlaižot gaisu caur filtrējošo materiālu;
  • Eļļas filtri - Izlaižot gaisu caur lipīgu vielu;
  • Cikloni - pārvietojot gaisu pa spirāli, nostādinot putekļus centrbēdzes spēka iedarbības rezultātā;
  • Skruberi, ūdens filtri - putekļu apsmidzināšana;
  • Elektrofiltri – gāzizlādes bloki, jonizācija.

filtri.lvivancovs.com

4 1 pane filtri en 779 2003 g2 g4 f5
4.1. PaneļfiltriEN 779:2003. G2-G4, F5

Z-line

Sintētiskie

Sietu

Stiklašķiedras

Gaisa plūsma

filtri.lvivancovs.com

4 5 dens filtri skruberi
4.5. Ūdens filtri, skruberi

filtri.lvivancovs.com

4 6 ogles filtri
4.6. Ogles filtri

Makroporas > 500 A

Mezoporas 20-500 A

Mikroporas < 20 A

Aktivizētas kokosriektu čaulas

Karbonizēta koksne

Aktivizētas akmeņogles

4 7 gaisa att r ana no e as d miem 0 1 1 m un e as miglas 1 10 m
4.7. Gaisa attīrīšana no eļļas dūmiem (0.1-1µm) un eļļas miglas (1-10 µm)

filtri.lvivancovs.com

4 9 elektro filtri
4.9. Elektro filtri

http://yatagan.ru/tehn/flash.php

slide26

Paldies par uzmanību!

AERO MASTER

www.ivancovs.com

dmitrijs@ivancovs.com

(+371) 2 555 32 44

www.filtri.lv

lienite@filtri.lv

(+371) 29165330

www.prihoda.eu