mag pole opakov n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mag. pole – opakování PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mag. pole – opakování

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Mag. pole – opakování - PowerPoint PPT Presentation

kimn
220 Views
Download Presentation

Mag. pole – opakování

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mag. pole – opakování magnet – póly, netečné pásmo, magnetizace, domény, ferity, mag. pole, indukční čáry, Vodič s proudem = magnetické pole H. CH. Oersted

  2. Mag. pole – opakování směr proudu – pravidlo pravé ruky Cívka = vodič namotaný v několika závitech = zvýšení mag. pole

  3. Mag. pole – opakování elektromagnet – cívka + železné jádro (mag. měkká ocel) = zvýšení mag. pole = el. zvonek, elmag. relé, jistič Užití kotva

  4. Mag. Pole - indukce magnet + cívka = vzájemné silové působení = magnetoelektrické přístroje, elektromotor Užití

  5. Mag. pole – opakování elektromotor = cívka + magnet + komutátor = změna směru proudu stator rotor Užití = pohon tramvají, lokomotiv, vysavače, hračky

  6. Elektromagnetická indukce Pojem indukce - elektrostatická - elektromagnetická = Pohyb magnetu v cívce vyvolá Indukovaný proud, napětí Faraday - 1831

  7. Elektromagnetická indukce Užití: Přeměna práce na el. energii Dynamo, Alternátor Opačný princip než elektromotor Dynamo – stejnosměrný proud (komutátor) Alternátor – střídavý proud (kartáčky)

  8. Elektromagnetická indukce Indukce v cívkách Primární cívka Sekundární cívka