1 / 13

Kommunikaatio parisuhteessa

Kommunikaatio parisuhteessa. Marko ja Annu Miettunen. Tehtävä. Kirjoita puolisostasi 10 hyvää ominaisuutta, joista pidät hänessä erityisesti. Siirry puolisosi kanssa johonkin rauhalliseen paikkaan, ota katsekontakti puolisoosi ja kerro ne hänelle. Mies vaimolle ensin ja sitten vaimo miehelle.

khuyen
Download Presentation

Kommunikaatio parisuhteessa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kommunikaatio parisuhteessa Marko ja Annu Miettunen

 2. Tehtävä • Kirjoita puolisostasi 10 hyvää ominaisuutta, joista pidät hänessä erityisesti. Siirry puolisosi kanssa johonkin rauhalliseen paikkaan, ota katsekontakti puolisoosi ja kerro ne hänelle. Mies vaimolle ensin ja sitten vaimo miehelle.

 3. Mitä on Kommunikaatio? • Sainko sanotuksi – tulinko kuulluksi • Viesti kulkee ja menee perille muuttumattomana • Facebook • E-mail • Tekstiviestit • Messenger • Puhelin • jne. Kommunikointia ilman * näkö * kuulo tai * tuntoaistia Läsnäolo puuttuu !

 4. Kommunikaation syvyys 1. Klisee keskustelu (rupattelu) 2. Asioista ja toisista ihmisistä puhuminen 3. Omien mielipiteiden ja arvostuksien ilmaiseminen 4. Tunteiden ilmaiseminen 5. Sydänten kohtaaminen - suhdetaso

 5. Väärä kommunikointi • Epäsuorat ilmaisut • Toisen syyttely ja itsensä puolusteleminen • Salailut • Vaikeneminen • Mykkäkoulu • Toisen tahallinen haavoittaminen ja ohittaminen => Tunneyhteys jää väistämättä ohueksi

 6. Itseilmaisu (+ ja -) • Aistihavaintojeni kertominen • Minä viestintä • Tulkintojeni kertominen • Tunteitteni kertominen • Pyrkimysteni suora sanallinen ilmaisu • Toimintani sanallinen kuvaaminen • Toisen tietoisuuden kysely • Ymmärtämistyöskentely

 7. Ymmärtämispalaute 5 HYVÄKSYNTÄ 3 KORJAUS 1 VIESTI 2 PALAUTE 4 KORJATTU PALAUTE

 8. Room 12:10 ...Toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne... ... Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarve on ihmisen syvimpiä tarpeita...

 9. ...Läsnäolo (fyysinen ja psyykkinen) on välttämätön onnistuneelle kommunikaatiolle... ... vain ihminen joka on läsnä itsessään voi olla läsnä toiselle...

 10. Vuorovaikutustaidot parisuhteessa 1. Kuinka kuuntelen toista? 2. Miten ilmaisen itseäni? 3. Mitä on riitely? 4. Miten tunteet vaikuttavat vuorovaikutustilanteessa? 5. Voiko ristiriitoja ratkaista luovasti?

 11. Miksi? 1. Päätösten teko helpottuu, kun osataan puhua ja kuunnella sujuvammin 2. Väärinymmärrykset vähenevät 3. Parisuhteessa elää kaksi sielunmaisemaltaan erilaista ihmistä; se haastaa etsimään todellista ymmärrystä. 4. Saa uusia tapoja ja malleja ilmaista myös omaa tunnemaailmaansa. 5. Ja parisuhteen ydinhän on nimenomaan kahden ihmisen tunnesuhteessa. 6. Muuttamalla tapaa puhua ja kuunnella toista ja itseä tukee automaattisesti omaa ja toisen omanarvontuntoa. 7. Suhteen läheisyyden eteen työn tekeminen on tällöin kiinni myös hyvin pienistä suurista asioista 8. Itsetuntemus lisääntyy, kun tulee tietoisemmaksi omasta tavastaan puhua ja kuunnella sekä siitä, millaisia asenteita nämä tavat välittävät sekä itselle että toiselle. 9. Opiskelu ei jää oivaltamisen varaan, vaan taitoja voi harjoitella käytännössä.

 12. Itseilmaisun kehä

More Related