dar yargida s reler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İDARİ YARGIDA SÜRELER PowerPoint Presentation
Download Presentation
İDARİ YARGIDA SÜRELER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

İDARİ YARGIDA SÜRELER - PowerPoint PPT Presentation


 • 308 Views
 • Uploaded on

İDARİ YARGIDA SÜRELER. VI. SÜRELERİN KESİLMESİ KONUSU; SABRİ YAĞIZ ID: 050111102. SÜRELERİN KESİLMESİ NEDİR;. İlk davanın açılmasından sonra , ilk dava süresiyle ilgilendirilmeden yeni bir dava açma imkanının tanınmasına , sürelerin kesilmesi denir .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İDARİ YARGIDA SÜRELER' - kevork


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dar yargida s reler

İDARİ YARGIDA SÜRELER

VI. SÜRELERİN KESİLMESİ KONUSU;

SABRİ YAĞIZ

ID: 050111102

s reler n kes lmes ned r
SÜRELERİN KESİLMESİ NEDİR;
 • İlk davanınaçılmasındansonra, ilk davasüresiyleilgilendirilmedenyenibirdavaaçmaimkanınıntanınmasına, sürelerinkesilmesidenir.
g revl olmayan yargi yerler ne ba vurma
GÖREVLİ OLMAYAN YARGI YERLERİNE BAŞVURMA;
 • Danıştay’ın, idarevevergimahkemeleriningörevlerinegirdiğihalde,
 • Adliveaskeriyargıyerlerineaçılmışbulunandavalarıngörevnoktasındareddihalinde,
 • Bu husustakikararlarınkesinleşmesiniizleyengündenitibaren 30 güniçindegörevlimahkemededavaaçılabilir.
dare mahkemes ne kar i a ilacak davalarda davacilarin kullanab lece 3 se enek
İDARE MAHKEMESİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA, DAVACILARIN KULLANABİLECEĞİ 3 SEÇENEK;
 • DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI;
  • Davacı, iptaldavasıyolunabaşvurmadanyalnızca tam yargıdavasıileuğradığızararıntazmininiisteyebilir.
  • Zararıdoğuranidariişlemintebliğiniizleyengündenitibaren 60 güniçinde tam yargıdavasıaçılır,
 • İPTAL VE TAM YARGI DAVALARININ BİRLİKTE AÇILMASI;
slide5

İPTAL DAVASI AÇILDIKTAN SONRA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI;

  • Önce, iptaldavasıkararabağlandıktansonra, ilgilikişi, aynıişlemnedeniyleuğradığızararıntazminiiçin tam yargıdavasıaçabilir,
  • Burada, açılaniptaldavasıreddedilsedahi, ilgililer, tam yargıdavasıaçabilirler.
  • Eğeriptaldavası, süresigeçirildiktensonraaçılmışsa, dahasonraaçılan tam yargıdavası da süreyönündenreddedilir,
zel b r durum olarak
ÖZEL BİR DURUM OLARAK;
 • Eğeridariişlem, özelbirsüreyetabibirişlemiseveiptaldavasıbuözelsüredensonra, ancak tam yargıdavasınınsüresigeçirilmedenaçılmışsa, budurumda, iptaleilişkinkısımsüreyönündenreddedilirken, tazminatistemineilişkin tam yargıdavasıisesüresiiçindeaçıldığıiçinkabuledilebilirveesastanincelenir,
 • BU DURUMA BİR ÖRNEK ??
neml b r nokta
ÖNEMLİ BİR NOKTA;
 • Kişiler, tam yargıdavasını, iptaldavasıdevamederken her aşamadaaçabilirler,
 • YANİ; iptaldavasınınsonuçlanmasınıyadakesinleşmesinibeklemekzorundadeğildirler.
2011 yilindak 659 sayili khk
2011 YILINDAKİ 659 SAYILI KHK;
 • 659 sayılı KHK ile, idariyargılamada SULH yolukabuledilmiştir,
 • Yani, idariişlemlerdolayısıilehaklarınınihlaledildiğiniiddiaedenler, ilgiliidareyebaşvururarak, uğramışolduklarızararın SULH yoluylagiderilmesinidavaaçmasüresiiçindeisteyebilirler.
 • Burada, SULH istemineilişkinbaşvuru, işlemeyebaşlamışolandavaaçmasüresinidurdururvebaşvurusonuçlanmadandavaaçılamaz.
slide9

İdareyeyapılan SULH başvurularının, 60 güniçindesonuçlandırılmasızorunludur,

 • SULH başvurusu, 60 güniçindesonuçlandırılmamışsaistekreddedilmişolur,
 • Sulhkonusunun, belli birkonuyuvesomutbirtalebiiçermesigerekir, içermiyorsaidarimakamtarafındanbureddedilir,
 • EğerSulhbaşvurusuidaretarafındankabuledilirse, hazırlanansulhtutanağınınimzalanmasıiçin, başvuruyapana 15 günlüksüreverilir,
sulh ba vursuna daren n cevabi
SULH BAŞVURSUNA İDARENİN CEVABI;
 • İstemikabulvesulholma,
 • İstemivesulhbaşvurusunu ret,
 • İdareninsusması,
   • Idaresulhbaşvurusuna 60 güniçindesonuçlandırmazsa, buistem, zımnenreddedilmişsayılır,
   • Dolayısıilebusüresonundailgilikişi tam yargıdavasıaçabilir,
neml b r nokta1
ÖNEMLİ BİR NOKTA;
 • Salt idarieylemnedeniilehakkıihlaledilenkişi, idareyebaşvuruyapmadan, doğrudandoğruya tam yargıdavasıaçması İDARİ MERCİ TECAVÜZÜNÜ oluşturur.
slide12
İDARİ İŞLEMDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARI İLE SALT İDARİ EYLEMDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARI BİRBİRİNDEN FARKLIDIR;
 • SALT İDARİ EYLEMDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARI;
  • İYUK madde 13 uygulanır,
  • Yani, davaaçılmadanönce, süresiiçindeilgiliidareyebaşvuruyapılmasıgerekir.
  • Tam yargıdavasıaçmadanönce, birvebeşyıllıksürezarfıiçinde, idareyebaşvurmakgereklidirvebuzorunludur,
 • İDARİ İŞLEMDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARI;
  • İYUK madde 12 uygulanır,
  • Yani, idareyekarşı; sadecetam yargıdavası, veya hem iptalhemde tam yargıdavası, veyaönceiptaldavasıvebundansonraalınancakneticeyegöre tam yargıdavasınınaçılıpaçılmamasıkararlaştırılabilir.
dar yargida zel durumlar
İDARİ YARGIDA ÖZEL DURUMLAR;
 • İdariyargılamada, yemin’ebaşvurulamazvetanıkdinlenmez,
 • İdariyargıdadavaaçmadanönce, kanıtlarıntespitiiçinancakadliyargımercilerinebaşvuruyapılır,
 • Kanıttespitibirdilekçeileistenir, dilekçeyialanyargıyeribuistemikabulveyarededebilirvebukararlarakarşı, kanunyolunabaşvuruyapılamaz,
yargi yer n n bel rlenmes
YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ;
 • Uyuşmazlık, aynıyargıçevresindekimahkemeveyamahkemelerarasındaçıkmışise, o uyuşmazlık, o yargıçevresindekibölgeidaremahkemesinegönderilir,
 • Diğersairhallerde, uyuşmazlıkDanıştay’agönderilir,
 • Bu durumdaDanıştayvebölgeidaremahkemelerininvereceğikararlarkesindir.
ba lantili davalar
BAĞLANTILI DAVALAR;
 • Tanım;
 • Aynımaddiveyahukukinedendendoğanyadabirihakkındaverilecekhüküm, diğerinietkileyeceknitelikteolandavalarabağlantılıdavadenir.
ba lantili davalarin artlari
BAĞLANTILI DAVALARIN ŞARTLARI;
 • Davalarınmaddiveyahukukinedenlerininaynıolmasıgerekli,
 • Davalardanbirininçözümünün, diğerininsonucunabağlıolmasıgerekir,
 • Davalarıntümününidariyargıorganlarınıngörevalanınagirmesigereklidir,
 • Yalnızca ilk derecemahkemelerarasındakidavalarbirleştirilebilir,
 • Aynızamandadosyalarhakkındahenuzkararverilmemişolmasıgereklidir,
ba lantili davalar1
BAĞLANTILI DAVALAR;
 • Bağlantılıdavalarınvarlığına, taraflardanbirininisteğiüzerineveyadoğrudandoğruyamahkemecekararverilir,
 • Eğerbağlantılıdavalar, değişikbölgeidaremahkemesininyargıçevrelerindekimahkemelerdebulunuyorise, dosyalarDanıştay’agönderilir,
 • Bağlantılıdavalareğer, aynıyargıyerindegörülüyorsa, o yargıyeri, bağlantıkararınıverir,
ba lantili davalar2
BAĞLANTILI DAVALAR;
 • Bağlantıistemi, ilk dereceyargıyerincekabuledilmezise, bu red kararınakarşıitiraz, tebliğtarhiniizleyen 15 güniçinde;
  • Aynıyargıçevresindekimahkemeleriçin o yerbölgeidaremahkemesine,
  • FarklıyargıçevresindekimahkemeleriçinDanıştay’abaşvurudabulunabilir,
nc k ler n dar davalarda yer almasi
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İDARİ DAVALARDA YER ALMASI;
 • Üçüncükişiler, hukuksalyararlarınıkorumakamacıylatarafolmadığıbirdavanın, taraflarındanbirininyanındakendiisteğiyleyeralabilir,
 • Buna davayakatılma = müdahaledenir,
 • Bu şekildedavayakatılanın, kendisineaitbirtakipyetkisiyoktur, yanındakatıldığıtarafaaittakipyetkisinikullanır.
nc k ler n dar davalarda yer almasinin artlari
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İDARİ DAVALARDA YER ALMASININ ŞARTLARI;
 • Görülmekteolanbirdavaolacak,
 • Tahkikatsonaermemişolacak,
 • Davayakatılankişinin, davanıntarafıolmamasıgerekir,
 • Katılankişi, tarafvedavaehliyetinesahipolmalıdır,
 • Katılanın, davayakatılmasındahukuksalyararıbulunmalıdır,
 • KatılanTürkiye’demutadmeskeniolmayanTürkvatandaşıisebirteminatgöstermesigerekir,
dar davaya katilmada usul
İDARİ DAVAYA KATILMADA USUL;
 • Davakatılacakolanüçüncükişi, birdilekçeilemahkemeyebaşvurarak, davayakatılmaistemindebulunabilir,
 • Bu dilekçede, ilgilikişi, davayakatılmanedeninivebunundayanaklarınıbelirtmesigerekir,
 • Bu katılmadilekçesi, davanıntaraflarınatebliğedilir,
dar davaya katilan hakkinda bazi neml b lg ler
İDARİ DAVAYA KATILAN HAKKINDA BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER;
 • İdaridavada, davayakatılanüçüncükişi, davadatarafdeğildir,
 • Katılan, katıldığıtarafınyardımcısıdır, veonunlabirliktehareketeder,
 • İdaridavayakatılanüçüncükişi, verilenkararıtekbaşınayasayolunagötüremez, böylebirhakkıyoktur,
 • Katılankişi, davayakatıldığıasıltarafınişlemleriileçelişenbirtutumiçindeolmamalıdır,
  • Örneğin;
  • Asıltarafyargıcıreddetmemişisekatılan da yargıcıreddedemez,
 • Asıltaraf, katılanınyaptığıişlemigeçersizkılabilir,
 • Dolayısıile, idaridavayakatılanüçüncükişi, asıltarafınyararınaaykırıişlemleryapamaz,
 • Aynızamanda, davayakatılankişi, karşıtaraflasulholamaz, davadanferagatedemez, davayıkabuledemez,
davanin duyurulmasi
DAVANIN DUYURULMASI;
 • Dersdestedilmekteolanbirdavada, rücuolasılığıbulunandurumlarda, taraflardanbirinin, üçüncübirkişinindavayakatılmasınıtalepetmeksuretiyle, kendisineyardımetmesiniistemesinedavanınihbaredilmesi, duyurulmasıdenir.
  • DavaihbarınınŞartları;
   • Derdestedilenbirdavaolacak,
   • Tahkikatsonuçlanıncayakadardavanınihbarımümkünolacak,
   • Ihbaryapılacakkişi, davanıntarafıolmayanbirolacak,
   • Rücuhakkı– İhbarıedentarafın, davasındahaksızçımasıdurumunda, yakendisinin 3. kişiyeyada 3. kişininkendisinerücuhakkıbulunmalıdır,
davanin duyurulmasinda usul
DAVANIN DUYURULMASINDA USUL;
 • İdariyargıda, davanınihbarıyargıçtarafındanre’senyapılır,
 • Ihbaryazılıolarakyapılır,
 • Davanınhangiaşamadaolduğuveihbarnedenigerekçeleriylebirlikte, buyazılıdilekçeilebelirtilmelidir,
 • Birkimseye, ihbaryapılması, onunhakkındadavaaçıldığınıgöstermez,
 • Kendisineihbardabulunulankişi, ilgilidavada, mutlakaihbaredentarafınyanındabulunacakdiyebir durum sözkonusudeğildir,
davaya son veren taraf lemler
DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ;
 • Feragat – budavacıtarafındanyapılır,
 • Kısmiferagat– yanlızcaferagatedilenkısımiçindavasonaerer, ancakdiğerkısımiçindavayadevamedilmişolunur,
 • Feragat, hükümkesinleşinceyekadar, her zamanyapılabilir,
 • Feragatdavaya son verenbirtarafişlemidir,
davaya son veren taraf lemler1
DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ;
 • Kabul;
  • Davalının, davacınıniddialarınakarşı, kısmenveyatamamendavacınınhaklıolduğuyönündeyaptığıtektaraflıaçıklamadır,
bazi neml noktalar
BAZI ÖNEMLİ NOKTALAR;
 • İdariyargımercileriningörevalanınagirenuyuşmazlıklarınçözümünde, İdariYargılamaUsuluKanunundahükümbulunmayandurumlarda, HukukMahkemeleriKanunununhükümleriuygulanır,
 • VergiuyuşmazlıklarındaVergiUsulKanunununhükümleriuygulanır,