unit pengurusan sekolah pejabat pelajaran daerah johor bahru n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
UNIT PENGURUSAN SEKOLAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

UNIT PENGURUSAN SEKOLAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

UNIT PENGURUSAN SEKOLAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU. TAKLIMAT PENEMPATAN MURID KE TINGKATAN SATU/PERALIHAN TAHUN 2014. 1. Penetapan “feeder school”. 2. Tindakan Guru Kelas . a. Kemaskini profil murid Tahun 6 2013. Data Profil Murid Tahun Enam sekolah hendaklah

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UNIT PENGURUSAN SEKOLAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU' - kesia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
unit pengurusan sekolah pejabat pelajaran daerah johor bahru

UNIT PENGURUSAN SEKOLAHPEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU

TAKLIMAT PENEMPATAN MURID KE

TINGKATAN SATU/PERALIHAN TAHUN 2014

slide2

1. Penetapan “feeder school”.

2. Tindakan Guru Kelas.

a. KemaskiniprofilmuridTahun 6 2013.

 • Data ProfilMuridTahunEnamsekolahhendaklah

dikemaskinidenganmaklumatyang tepatdanbetulbagi

urusanpenempatanMuridTahunEnamkeTingkatan 1/

PeralihanTahun2014.

i. Pastikanalamatdiisidenganlengkapdantepat.

ii. Status kewarganegaraandiisi.

iii. No. SuratBeranak/No. MyKiddiisidenganbetul.

iii. Angkagiliran UPSR diisidenganbetul.

iv. No. KP ibubapa/penjagadiisidenganbetul.

v. Markah PKBS (PenilaianKemajuanBerasaskanSekolah)

muridtahun 4, 5 dan 6 (Tahap 2) dikemaskini.

* Tarikhakhirkemaskini : 20 Julai 2013

slide3

b. Mengedarborang BPPS kepadamurid.

 • BorangPemohonanPenempatanSekolah (BPPS) bolehdimuat

turunmelaluisistem APDM denganmenggunakan login Guru

Kelas.

 • Borang BPPS baginegeri Johor telahdiselaraskandandiguna

pakai di seluruhdaerah.

* Tempoh : 20 Julaihingga 31 Julai 2013.

c. PermohonanPenempatanTingkatan 1/Peralihan 2014.

   • PermohonandiisimelaluiSistem APDM denganmenggunakan login Guru Kelas. (http://www.sekolahmalaysia.comatauhttp://apdm.moe.gov.my).
   • Rujuk Manual Guru Kelas.

* Tempoh : 1 Ogoshingga 5 Sept 2013

  • Jikaterdapatmurid BUKAN WARGANEGARA dalamsistem,

JANGAN buatpenempatan.

slide4

PERHATIAN (SJKC & SJKT)

** Pastikanmaklumat PKBS muridbagitahun 4,5 & 6

dikemaskinisebelummembuatpenempatan. Maklumat

akademik BM Lisandan BM Tahun 4, 5 dan 6 perlu

dimasukkandenganbetulsepertidalambukulaporan

akademiksekolah.

**Murid yang lulus sekurang-kurangnyagred C untuksubjek

BM PemahamandanPenulisanakanterusditempatkanke

Tingkatan 1. Jikasekiranyagagalsalahsatuataukedua-

duanya, muridakanditempatkansecaraautomatikkekelas

peralihan. (PKBS)

** Bagaimanapun, muridiniakanditempatkankeTingkatan 1

sekiranyamendapatgred C keatasbagikedua-dua

kertas BM Pemahaman & BM Penulisan (UPSR). Murid

akandinaikkankeTingkatan 1 semasamelapordiri di

SMK yang ditempatkan.

slide5

** Maklumatyang tidakdisi, secaraautomatikakan

ditempatkankekelas PERALIHAN.

**Sekiranyamaklumat yang diisididapatitidaksamaseperti

bukulaporan, muridakanditempatkanmengikut

keputusan UPSR (semasamelapordiri di SMK).

d. Permohonanmuridkeluardaerahataunegeri.

 • Guru kelasmasihperlumembuatpenempatanmuridberkenaanpada “feeder school” dalamdaerahpadaeDaftarMenengah.
 • Pihaksekolahperlumenghantarsuratiringandansenarainamamurid yang memohonkeluardaerah/negerikepada PPD Johor Bahruyang mengandungibutiranberikut:

i. Namamurid.

ii. No. KP/MyKid.

iii. Alamatkediaman.

iv. Namasekolahluardaerah/negeri yang dipohon.

slide6

3. Tindakan Admin APDM/GPK HEM SekolahRendah.

 • Membuatpengesahanbagisemuapermohonan yang telahdibuatoleh guru kelasdalamsistem APDM.
 • Rujuk Manual Admin/GPK HEM.
 • Login admin
  • AplikasiPermohonaneDaftarMenengah
  • Tandakan“tick” padakotakbersebelahanSemua Data MuridSeperti Di atasTelahDisahkandanklikbutangSAHKAN.
  • Admin bolehmelihatbilanganpermohonan yang telahdiisioleh Guru Kelas.

**Pastikansemuakelastelahdiisisebelummengesahkan

permohonan.

* Tarikhakhirpengesahan : 14 Sept 2013

slide7

4. Proses Kelulusan PPD.

 • Tarikh : 21 September – 31 Oktober 2013.
 • SuratKelulusanPenempatanbolehdicetakoleh Guru Kelas

mulai1 November 2013 hingga 8 November 2013.

5. PengesahanPenempatan & Rayuan.

    • Tarikh : 11 November – 23 November 2013.
    • Tempat : Di SekolahMenengahmurid yang telahditempatkan.
    • Muridperlumengesahkanpenempatan yang diluluskanmengikuttarikh yang ditetapkan
    • BorangrayuanakandiberikanmelaluiSekolahMenengah yang ditempatkan.
    • KelulusanrayuanakandimaklumkanmelaluiSekolahMenengahasal.
    • Murid yang tidakmengesahkantempat di SekolahMenengahpadatarikh yang ditetapkandianggapmenerimatawarandansebarangrayuanpertukaransekolahdaripadamuridinitidakakandiproses.
slide8

6. Proses Rayuan PPD.

 • Tarikh : 2 Disember – 7 Disember 2013.
 • SuratKelulusanRayuandiperolehdaripadaSekolahMenengah

asalmulai 9 Disemberhingga 14 Disember 2013.

5. Pendaftaranmurid 2014.

    • Tarikh : 26 Disember – 31 Disember 2013
    • Tempat : SekolahMenengah yang diluluskan.