1 / 17

Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání.

kesia
Download Presentation

Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání

 2. Rada Pardubického kraje dne 19. 8. 2010 schválila doporučení pro ředitele středních škol zřizovaných Pardubickým krajem zavést jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium v maturitních oborech doporučení se netýká nástavbového studia, zkráceného studia a oborů s jinou než denní formou vzdělávání výjimkou jsou také obory vzdělání, které mají v RVP stanoveno, že součástí přijímacího řízení je talentová zkouška – obory skupiny 82 Umění a užité umění a obor Gymnázium se sportovní přípravou Jednotné přijímací zkoušky 2

 3. Jednotné přijímací zkoušky přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání budou mít formu písemných testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, uchazeči o studium v osmiletých gymnáziích budou konat test z obecných studijních předpokladů dodavatelem testů bude společnost SCIO test z českého jazyka bude obsahovat 40 úloh na 45 minut čistého času, test z matematiky30 úloh na 60 minut čistého času a test z obecných studijních předpokladů60 úloh na 60 minut čistého času ve všech testech budou úlohy s výběrem jediné správné odpovědiz několika možností, za chybnou odpověď bude část bodu odečtena 3

 4. Termíny konání přijímacích zkoušek • v prvním kole přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání proběhnou přijímací zkoušky ve dnech 23., 24. a 25. dubna 2012 Ředitel školy stanoví pro konání přijímacích zkoušek nejméně dva z uvedených termínů. Výsledky budou k dispozici 25. dubna 2012 od 18:00 hod. • v prvním kole přijímacího řízení do osmiletých oborů vzdělání proběhnou přijímací zkoušky ve dnech 23. a 24. dubna 2012 Výsledky budou k dispozici 24. dubna 2012 od 18:00 hod. • náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek je předběžně stanoven na 7. květen 2012 Výsledky budou k dispozici v tentýž den od 16:00 hod. 4

 5. Přijímací zkoušky nanečisto • přijímací zkoušky nanečisto pro uchazečeproběhnou na středních školách v březnu 2012, přesný termín stanoví ředitel školy • testy v rámci přijímacích zkoušek nanečisto budou mít stejnou časovou dotaci a stejný počet otázek jako „ostré“ přijímací zkoušky • CENA: trojice testů OSP, M a ČJ – 100 Kč nebo 130 Kč test OSP – 60 Kč nebo 50 Kč 5

 6. Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízeníObor vzdělání Gymnázium, čtyřleté studium • 1. část – počet bodů dosažených v testech z M, ČJ a OSP Uchazeč může získat maximálně 130 bodů, z čehož: • český jazyk bude ohodnocen max. 40 body • matematika bude ohodnocena max. 30 body • obecné studijní předpoklady budou ohodnoceny max. 60 body • 2. část – počet bodů získaných na základě prospěchu na konci osmého ročníku a v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ (max. 50 bodů) a to z matematiky, českého jazyka, prvního cizího jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu; způsob přidělování bodů bude jednotný na všech krajem zřizovaných gymnáziích • 3. část – za další aktivity, výsledky v soutěžích a zájem o studium může škola přidělit žákovi max. 5 bodů 6

 7. Body přidělené za průměrný prospěch z vybraných předmětů Čtyřleté gymnázium

 8. Grafické znázornění přidělených bodů za průměrný prospěch z vybraných předmětů - čtyřleté gymnázium

 9. Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízeníObor vzdělání Gymnázium, čtyřleté studium • celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení bude dáno součtem všech bodů z jednotlivých částí –maximální počet bodů je 185 • podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení následující minimální bodové hranice: 1. kolo přijímacího řízení –104 bodů všechna další kola přijímacího řízení –95 bodů

 10. Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízeníObor vzdělání Gymnázium, osmileté studium • 1. část – počet bodů dosažených v testu z OSP (max.60 bodů) • 2. část – počet bodů získaných na základě prospěchu v prvním pololetí pátého ročníku ZŠ z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, přírodovědy a vlastivědy (max. 20 bodů); způsob přidělování bodů bude jednotný na všech krajem zřizovaných gymnáziích – v případě, že je přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním vyučovacím předmětem, započte se známka z tohoto předmětu při hodnocení prospěchu žáka dvakrát • 3. část – za další aktivity, výsledky v soutěžích a zájem o studium může škola přidělit žákovi max. 2 body 10

 11. Body přidělené za průměrný prospěch z vybraných předmětů Osmileté gymnázium

 12. Grafické znázornění přidělených bodů za průměrný prospěch z vybraných předmětů - osmileté gymnázium

 13. Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízeníObor vzdělání Gymnázium, osmileté studium • celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení bude dáno součtem všech bodů z jednotlivých částí –maximální počet bodů je 82 • podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení následující minimální bodové hranice: 1. kolo přijímacího řízení –50 bodů všechna další kola přijímacího řízení –45 bodů

 14. Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízeníOstatní obory vzdělání • 1. část – počet bodů dosažených v testech z M, ČJ a OSP Uchazeč může získat maximálně130 bodů, z čehož: • český jazyk bude ohodnocen max. 40 body • matematika bude ohodnocena max. 30 body • obecné studijní předpoklady budou ohodnoceny max. 60 body • 2. část – body přidělované uchazeči za prospěch na základní škole, za talentové zkoušky, další aktivity, výsledky v soutěžích apod. stanoví  ředitel školy 14

 15. Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízeníOstatní obory vzdělání • podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení následující minimální bodové hranice: 1. kolo přijímacího řízení: obor vzdělání Obchodní akademie – 45 bodů ostatní obory vzdělání – 33 bodů všechna další kola přijímacího řízení: obor vzdělání Obchodní akademie – 40 bodů ostatní obory vzdělání – 26 bodů 15

 16. Další kola přijímacího řízení • uchazeč může uplatnit výsledky z testůabsolvovanýchv prvním kole přijímacího řízení • pokud uchazeč v předešlých kolech přijímacího řízení test nekonal nebo nebude chtít uplatnit výsledek testů z předešlých kol, bude moci přijímací zkoušku formou SCIO testů vykonat 16

 17. Děkuji za pozornost

More Related