1 / 27

Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling. Wat is het steunpunt duwobo ?. Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) Naar voorbeeld van Limburg ( dubolimburg ) en Antwerpen (kamp C)

kerryn
Download Presentation

Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Steunpunt duwoboprovincie West-Vlaanderen:voorstelling

 2. Wat is het steunpunt duwobo ? • Steunpunt duurzaam wonen en bouwen • Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) • Naar voorbeeld van Limburg (dubolimburg) en Antwerpen (kamp C) • Met financiële steun van het Vlaams Gewest (50.000 euro/j = 50%) • In elke provincie, op eigen tempo (folder)

 3. Wat is het steunpunt duwobo ? • Maatstaf duurzaam bouwen van het Vlaams Gewest: referentie www.lne.be/themas/duurzaam-bouwen-en-wonen

 4. Taken van het steunpunt • Geregeld via Vlaanderen met een overeenkomst • Algemeen informatie en advies • Bouwadvies (particulieren + gemeenten) • Overlegplatform gemeenten • Sensibilisatie • Vorming • Oprichten netwerk • Elk jaar concreet te maken en indienen bij Vlaanderen

 5. Doelgroepen • Particulieren • Gemeenten • Bouwprofessionelen • Scholen • Bedrijven (Provinciale Ontwikkelings Maatschappij = POM)

 6. Hoe georganiseerd binnen West-Vlaanderen • Provincie: maakt het jaarplan op • Voor bepaalde opdrachten: uitvoering via kennispartner: ZonneWinDT vzw (cfr MilieuAdviesWinkel, Dialoog) • ZonneWinDT onafhankelijke vzw die gespecialiseerd is in duurzaam bouwen

 7. Afstemming Vlaams niveau • Geregeld samenkomst op Vlaams niveau met: • DAR: Dienst Algemeen Regeringsbeleid • Steunpunten • Kennispartners • Uitwisseling van werking • Overkoepelende afspraken (kwaliteit) • Gezamenlijke campagnes

 8. Taken: concreet • Bouwadvies particulier (21.000 euro/j) • Voor bouwheren (nieuwbouw of verbouwing) • Aanvraag via www.west-vlaanderen.be/duurzaambouwen • Duurzaam bouwen en/of meegroeiwonen • 250 euro: werkelijke kostprijs (+/- 4h) • 25 of 50 euro (beide: 10 euro korting): bouwheer • Sommige gemeenten korting

 9. Taken: concreet • Bouwadvies particulier • ZonneWinDT • (ver)bouwplan bekijken • Rondgang huis: prioriteiten vastleggen • verslag + fiches • Advies op maat volgens plan/wensen bouwheer • Oriëntatie, lichtgebruik, isolatie, ventilatie, zonwering, materiaalgebruik • Rekening houdend met budget, wensen, vooruitstrevendheid, timing, … van bouwheer

 10. Taken: concreet • Bouwadvies particulier • Niet de bedoeling om werk opnieuw te doen (timing van advies: cruciaal) • Architect ook welkom op het overleg of om zelf advies in te winnen • Aantal/j: 89 op locatie, 20 op kantoor

 11. Taken: concreet • Loket (7.000 euro/j) • Via digitaal aanvraagformulier (www.west-vlaanderen.be/duurzaambouwen) of telefoon • ZonneWinDT • Korte vragen • Te uitgebreid: voorstel tot advies • Aantal/j: 165 vragen beantwoord

 12. Taken concreet • Advisering grote projecten gemeenten (20.000 euro/j, 1.500 euro per project) • Nieuwbouw of verbouwing • ZonneWinDT • Zo vroeg mogelijk in proces • Advies geen studiebureau • brede kijk op duurzaam bouwen • Screening plan, analyse offertes, mee vergaderen, verslag maken,… • 20 projecten geadviseerd

 13. Taken concreet AdviseringgroteprojectengemeentenAudit kliniek Veurne, Diksmuide: woonzorgcentrum, Hooglede: kinderopvang, Houthulst: kinderopvang, Diksmuide: chirolokaal, Koekelare: jeugdlokaal, Kortemark: jeugdlokaal, Loker: ontmoetingscentrum, Houthulst: dorpshuis, Zedelgem: milieuhuis, Zonnebeke: jeugdhuis, Koksijde: laag energie station, Anzegem: passiefschool, Kortrijk: 13 jeugdhuizen, Ieper: proefproject 5 woningen duurzame wijk

 14. Taken concreet • Advisering grote projecten gemeenten • Ruimer zien dan enkel “gebouw” • Ook wijken, grote ontwikkelingen, ruimtelijke uitvoeringsplannen • De Vloei (duurzame wijk Ieper) als voorbeeldproject en als leerproces • Multidisciplinair adviesorgaan (PADD): eerste ervaringen mee opdoen

 15. Taken conreet • Aanwezigheid beurzen (15.000 euro/j) • Op gemeentelijke beurzen • Grote bouwbeurzen • Energieweekend Oostende, Bouwen Wonen Nu, Bouwbeurs Roeselare • ZonneWinDT • Onafhankelijke, objectieve info

 16. Taken concreet • Vorming burgers en professionelen (20.000 euro/j) • Bouwteams voor particulieren: 2-daagse opleiding gegeven door Dialoog • Infoavonden particulieren ism gemeenten • Professionelen: • Opleiding duurzaam bouwen voor architecten en aannemers • Studiedagen (laatste 4/10: duurzame renovatie) • Voorlopig geen nieuwe initiatieven: afwachten werkgroep van het netwerk

 17. Taken concreet • Sensibilisatie en promotie (20.000 euro/j) • Nu vooral gericht op promotie bouwadvies • Eventueel gezamenlijk initiatief provincies of overname campagnes andere provincies (bv Limburg: alle dagen zon, iedereen isoleert, warm Limburg) • Campagne vanuit het netwerk

 18. Taken concreet • Netwerk (1.000 euro/j) • Actoren en sectoren actief rond duurzaam wonen en bouwen (economisch, sociaal en ecologisch vlak) • Elkaar versterken • Afstemming, coördinatie, hiaten opvullen • Uitwisseling van kennis en ervaring • Gezamenlijke initiatieven • Ook op Vlaams niveau

 19. Netwerk • Structuur • Kan nog wijzigen gedurende het proces

 20. Netwerk • Klankbord: wie • Iedereen die interesse heeft • Lijst van mogelijke geïnteresseerden: zie bijlage (deze ook allen uitgenodigd voor 23/01) • Indien nog organisaties te kort: breng ons op de hoogte

 21. Netwerk • Klankbord: doelstelling • Formuleren van werkpunten waar het netwerk/steunpunt rond kan werken • Vertaling in jaarplan • Vertaling in werkgroep • 2x per jaar • Voorzitter: in eerste instantie gedeputeerde, later externe

 22. Netwerk • Werkgroep • Concrete werkpunten aanpakken • Wie: volgens interesse en betrokkenheid • Win-win situaties creëren • Voor elke groep: trekker • Opleiding en onderwijs • Wonen en grote projecten • Innovatieve technieken

 23. Netwerk • Opleiding en onderwijs • In kaart brengen opleiding • Hiaten ? • Wie kan hiaat opvullen • Specifieke aandacht voor technische scholen

 24. Netwerk • Wonen en grote projecten • Realisatie duurzame sociale bouwprojecten • Grote projecten adviseren op vlak van duurzaamheid

 25. Netwerk • Innovatieve technieken • Informeren nieuwe technieken • Op vraag • Voor iedereen die interesse heeft

 26. Verdere stappen • 23/1: infovergadering • Engagementsverklaring • Deelname platform • Deelname werkgroep • Geen deelname maar op de hoogte houden • Start werkgroepen: maart • Platformgroep: april + persconferentie

 27. Contacten provincie Dienst Milieu, Natuur en waterbeleid: • wannes.meersmans@west-vlaanderen.be • doenja.lefebure@west-vlaanderen.be www.west-vlaanderen.be/duurzaambouwen

More Related