ikona ikon l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ikona ikon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ikona ikon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Ikona ikon - PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on

Ikona ikon. Andrej Rublev asi 1360 - 1430. Poznámky. Prezentace slouží jako pomůcka pro katechetu, může ji použít i při vlastní katechezi. Texty černou barvou podávají informaci.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ikona ikon' - kerri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ikona ikon

Ikona ikon

Andrej Rublev

asi 1360 - 1430

pozn mky
Poznámky
 • Prezentace slouží jako pomůcka pro katechetu, může ji použít i při vlastní katechezi.
 • Texty černou barvou podávají informaci.
 • Texty červenohnědou barvou vyzývají k přemýšlení a hledání odpovědi. Na některé otázky jsou uvedeny odpovědi, které zobrazíte po kliknutí, nebo jsou uvedeny v komentáři snímku.
 • Prezentace je rozdělena do tří částí:
  • „Abrahamovi hosté“ slouží k přiblížení se biblickému textu a hledání jeho poselství. Katecheta najde podrobný komentář k postupu v poznámkách ke snímku.
  • „Postavy“: tato část slouží porozumění jednotlivým symbolům ikony a k „přečtení“ jejího obsahu
  • „Poselství ikony“: na základě porozumění symbolům ikony se postupně blížíme k jejímu poselství, které chtěl vyjádřit její autor, Andrej Rublev
abrahamovi host

Abrahamovi hosté

Poselství příběhu

Gn 18, 1 - 12

slide4
(Abrahám:) Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl: "Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka...“

Všimněte si označených slov. Přemýšlejte, jaký mají vztah k názvu ikony.

slide5

Kde k setkání došlo?

Co se při setkání přihodilo?

 • u dubu na posvátném místě Mamre (tzv. božiště)
 • Abrahám a Sára hosty pohostili
 • hosté přislíbili Abrahámovi a Sáře syna, po kterém toužili
slide6

Vysvětlete:

 • Bůh přichází ze své iniciativy
 • Abrahám ho poznává a slouží Mu
 • Bůh potvrzuje a upřesňuje své zaslíbení dané dříve Abrahámovi navzdory smíchu Sáry
slide7

Jaké je poselství textu ?

Boží přijetí starého páru do smlouvy radosti skrze dědictví

slide8

Poselství textu:

Boží přijetí starého páru do smlouvy radosti skrze dědictví

Kam?

 • do společenství
 • ke stolu
slide9

Poselství textu:

Boží přijetí starého páru do smlouvy radostiskrze dědictví

„Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno...“

Gn 12,2

O čem?

slide10

Poselství textu:

Boží přijetí starého páru do smlouvy radosti skrze dědictví

„Tvým dědicem bude ten, který vzejde z Tvého lůna...“

Gn 15,4n

Co to

znamená?

postavy

postavy

Identifikace osob Trojice

tajemstv bo trojice
Tajemství Boží Trojice

Podstata Božích osob je identická. Konají vše společně.

Jaký je rozdíl v tvářích jednotlivých postav?

Co tím chtěl autor sdělit?

tajemstv bo trojice13
Tajemství Boží Trojice

Kruh je symbolem věčnosti a svatosti

„Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Mt 5, 48

Co nám tyto skutečnosti mohou říci o Trojici ve vztahu k lidem?

tajemstv bo trojice14
Tajemství Boží Trojice

Všechny postavy mají modrý oděv - barvu božství ... ale každá má na sobě i něco, co hovoří o její vlastní identitě.

je kristus
Ježíš Kristus
 • Modrá barva oděvu symbolizuje božství
 • Hnědý (červený) oděv se vztahuje k Zemi – vypovídá o jeho lidské přirozenosti (a oběti)
 • Zlatý proužek vyjadřuje královskou důstojnost.

Jak rozumíte „královské důstojnosti“ Ježíše Krista?

je kristus16
Ježíš Kristus
 • Kristus na obrázku opírá dva prsty o stůl, aby tím vyjádřil svoji božskou a lidskou přirozenost
 • Ukazuje na pohár naplněný vínem ...

Co může představovat pohár s vínem?

je kristus17
Ježíš Kristus
 • V pozadí Krista je strom.
 • Mohl by to být dub v Mamre, pod nímž si tři návštěvníci odpočinuli.

Při jakých příležitostech se vyskytoval strom v Ježíšově životě?

je kristus18
Ježíš Kristus
 • Strom může představovat kříž, strom, na kterém náš Spasitel zemřel.
 • Strom smrti, který se stane stromem věčného života (věčný život lidstvo ztratilo neposlušností Adama a Evy a Ježíš Kristus ho znovu získal svou poslušností).

Uvažujme o paradoxu kříže: Je to místo, kde se navzájem konfrontují smrt a život

(srov. Flp 3,8)

je kristus19
Ježíš Kristus
 • Může to být i strom života z knihy Zjevení nesoucí dvanáct druhů ovoce: jeden pro každý měsíc v roce. Listy tohoto stromu uzdravují národy ... (Zj 22,2)

Co tento příslib znamená? Jaké očekávání bude naplněno?

b h otec
Bůh Otec
 • Postava připomínající Otce je vzpřímenější, ostatní k němu naklánějí hlavu v gestu souhlasu
 • Otec je principem všeho
 • Jeho modrý oděv je téměř ukrytý pod zářícím pláštěm – Otce nemůže člověk během pozemského života vidět

Co znamená tvrzení, že Otec je principem všeho?

b h otec21
Bůh Otec
 • Obě ruce svírají hůl
 • Hůl je symbolem moci a všemohoucnosti

Jakou máte představu o všemohoucnosti Boží?

b h otec22
Bůh Otec
 • Za postavou je dům. Dům je v Písmu spojován s otcovstvím.

Co řekl Ježíš o příbytcích v domě svého Otce? Co to znamená?

Které Ježíšovo podobenství souvisí s Otcovým domem?

je a otec
Ježíš a Otec
 • "Ti, kdo mne milují, budou zachovávat má slova a můj Otec je bude milovat a my přijdeme k nim a učiníme si u nich náš domov“. (J 14, 23)

Co Ježíš slibuje těmito slovy?

Co jiného pronesl Ježíš o svém Otci?

duch svat
Duch Svatý
 • Modrý plášť této postavy ukazuje na její božství,zelený plášť symbolizuje nový život

Sledujte otevírající se listy stromu proti modré obloze (nebo se podívejte na násl. obr.).

Přemýšlejte o souvislosti mezi tím, co vidíte, a mezi osobou na ikoně.

duch svat26
Duch Svatý
 • Duch se dotýká stolu – daruje Božský život Zemi.

Eucharistická modlitba obsahuje zvolání:

„Vpravdě jsi svatý, Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme: Sešli rosu svého Ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána, Ježíše Krista ... "

Přemýšlejte o tomto doteku a o jeho významu pro život světa ...

duch svat27
Duch Svatý
 • Za postavou Ducha je hora (skála). Hory jsou místa, kde se lidé často setkávají s Bohem. Místa, kde se zdá, že se nebe a země dotýkají.
 • Mojžíš se setkal s Bohem v horách.
 • Ježíš byl proměněn, když se modlil na hoře.

Přemýšlejte o svých vlastních "horských zkušenostech" - o okamžicích, kdy jste se cítili velmi blízko Bohu, kdy jste cítili, že jste proměněni a naplněni Duchem. (To se nemuselo stát ve vysokých horách!)

poselstv ikony

POSELSTVÍIKONY

Boží plán spásy

Pozvání ke stolu

poselstv ikony29
Poselstvíikony
 • kalich krve Kristovy
 • kalich Nové smlouvy
 • Kristus, nevinný Beránek, dal svůj život pro spásu světa

Ukažte tyto symboly na ikoně

bo pl n sp sy
Boží plán spásy
 • Otcova moc a jeho plán spásy
 • Syn: vrchol Zjevení
 • Duch: naplňování plánu působením ve stvoření

Vysvětlete význam těchto tvrzení podle postavení rukou na ikoně

poselstv ikony31
Poselství ikony
 • Obdélník na přední straně stolu symbolizuje stvořený vesmír
 • Vesmír je plně ve vůli Boží

Co bylo dříve: plán spásy, nebo stvoření?

poselstv ikony32
Poselství ikony
 • Volné místo u stolu
 • Pozvání k účasti na kalichu

Kde je Tvoje místo na ikoně?

Co Ti nabízí Trojjediný Bůh?

slide33
www.cestykatecheze.cz

Zpracovalo Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého pro 2. číslo revue Cesty katecheze 2009

Prezentaci je možné využívat, upravovat a kopírovat jen pro katechezi nebo pro vzdělávací účely