Cytologia - PowerPoint PPT Presentation

cytologia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cytologia PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 34
Cytologia
299 Views
Download Presentation
kenny
Download Presentation

Cytologia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cytologia mgr Ilona Marciniak

 2. 1. Biofizyczne i fizyczne metody badania komórek: a) frakcjonowanie b) autoradiografia c) chromatografia d) barwienie • 2. Organella komórkowe (roślinne i zwierzęce) ich budowa i funkcje

 3. 1. Metody badania komórek a) pobieranie matreiału do badania: • rozbijanie komórek na homogenat • frakcjonowanie poprzez wirowanie różnicowe

 4. b) autoradiografia • Kontrola przebiegu reakcji chemicznych • Znakowanie izotopami np. H • Sporządzanie skrawków • Pokrycie skrawków emulsją fotograficzną z AgBr • Odczytywanie wyników • Badanie lokalizacji RNA w komórce (lokalizacja zasad azotowych w komórce)

 5. c) chromatografia- rozdzielanie mieszaniny związków • Bibułowa • Kolumnowa • Cienkowarstwowa

 6. d) barwienie • Fluorescencyjne • Sudan III i IV • Czerwień jądrowa • Zieleń jądrowa • Karmin ałunowy • Płyn Lugola

 7. Podstawowe organella komórki zwierzęcej • Jądro komórkowe • Mitochondrium • Retikulum endoplazmatyczne • Aparat Golgiego • Lizosom • Rybosom • Peroksysom • Cytoplazma • Błona białkowo- lipidowa

 8. Podstawowe organella komórki roślinnej • Jądro komórkowe • Mitochondrium • Retikulum endoplazmatyczne • Aparat Golgiego • Rybosom • Błona białkowo- lipidowa • Ściana komórkowa • Wakuole • Plastydy • Glioksysomy • Cytoplazma

 9. Podstawowe organella komórki prokariotycznej • Nukleoid (genofor) • Rybosomy • Cytoplazma • Błona białkowo- lipidowa • Ściana komórkowa • Mezosomy • Tylakoidy

 10. Błona komórkowa

 11. Funkcje błony komórkowej • Ochronna, • Wybiórczość (selektywność) • Dyfuzja prosta (tlen, woda, mocznik) • Dyfuzja wspomagana (jony sodu i potasu) • Transport aktywny z wykorzystanem ATP (pompa sodowo-potasowa)

 12. System GERL Zespół jednobłonowych organelli komórkowych u eukariontów: • Retikulum endoplazmatyczne (siateczka śródplazmatyczna ER) • Aparat Golgiego • Lizosom

 13. Retikulum Endoplazmatyczne(Siateczka śródplazmatyczna) • Gładkie- synteza lipidów • Szorstkie- biosynteza białek

 14. Aparat Golgiego

 15. Funkcje Aparatu Golgiego • Wytwarzanie lizosomów • Ostateczne fomowanie produktu białkowego • Regulacja gospodarką wodną wewnątrz komórki

 16. Lizosom

 17. Funkcje lizosomów • Trawienie, ponieważ lizosomy wypełnione są enzymami hydrolitycznymi

 18. Cytoplazma (Cytozol) • Zapewnia płynne środowisko wewnątrz komórki • Jest to koloid wodny • Tworzy cytoszkielet

 19. Cytoszkieletbudują mikrofilamenty i mikrotubule

 20. Funkcje cytoszkieletu • Zachowanie kształtu komórki • Zapewnia ruch organellom komórkowym • Udział w podziałach komórek • Przekazywanie informacji pomiędzy komórkami • Ruch rzęsek i wici

 21. Mikrociałka • Peroksysomy- usuwają nadtlenek wodoru powstający z utleniania lipidów • Glioksysomy- rozkładają kwasy tłuszczowe

 22. Mitochondrium • Organellum półautonomiczne • Uczestniczy w procesie oddychania wewnątrzkomórkowego • Glikoliza- cytoplazma • Cykl Krebsa • Utlenianie końcowe

 23. Rybosomy • Udział w biosyntezie białek • Rodzaje rybosomów: • 70S prokariota (S- Svedberg) • 80 S eukariota

 24. Jądro komórkowe • Centrum dowodzenia komórką • Podziały komórkowe • Różne kształty

 25. Wodniczka

 26. Skład płynu wodniczki • Zw. organiczne- aminokwasy, cukry, lipidy) • Zw. nieorganiczne- woda i jony (kryształy wapnia tworzą druzy lub rafidy) • Metabolity wtórne • Glikozydy (antocyjany, flawony) • Alkaloidy (nikotyna, chinina, morfina, strychnina, kofeina, kokaina) • garbniki (pochodne cukrów i polifenoli)

 27. Funkcje wodniczek • Utrzymanie komórek w stanie uwodnienia • U roślin magazynują wtórne produkty przemiany materii • U pierwotniaków usuwają nadmiar wody z komórki.

 28. Ściana komórkowa • U bakterii zbudowana z mureiny • U grzybów z chityny • U roslin z celulozy • Ściana komórkowa: • Pierwotna • Wtórna • Inkrustacja- odkładanie się substancji pomiędzy elementy szkieletu celulozowego • Adkrustacja- odkładanie substancji na wewnętrznej powierzchni ściany pierwotnej (KALOZA czy SUBERYNA)

 29. Chloroplasty • Organellum półautonomiczne

 30. Zadanie • Odgadnij jakie organella komórkowe opisane są w tekście źródłowym.

 31. KONIEC