Sport en de fiscaal-sociale spelregels - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sport en de fiscaal-sociale spelregels PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sport en de fiscaal-sociale spelregels

play fullscreen
1 / 234
Sport en de fiscaal-sociale spelregels
96 Views
Download Presentation
kenda
Download Presentation

Sport en de fiscaal-sociale spelregels

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sport en de fiscaal-sociale spelregels

 2. De volgende presentatie is een vereenvoudigde weergave van de geldende regels. • De inhoud van deze slides belet dan ook niet dat bij een strikte interpretatie van de geldende regels er afwijkingen mogelijk zijn.

 3. Inhoud Boekhoudkundige verplichtingen Fiscaal regime inkomstenbelastingen Fiscale aangifte RPB Fiscaal regime BTW Fiscale topics Het belastingstelsel van vergoedingen aan vrijwilligers van clubs, federaties, verenigingen Het belastingstelsel van vergoedingen aan sportbeoefenaars, trainers, opleiders, begeleiders, scheidsrechters Het belastingstelsel van vergoedingen betaald door sportclubs RSZ/ FOD WASO

 4. Boekhoudkundige verplichtingen Neerlegging bij de griffie Van de rechtbank van koophandel Neerlegging van de jaarrekening bij de N.B.B.

 5. Boekhoudkundig kader: grote VZW Een VZW wordt als groot beschouwd indien zij meer dan één van de hieronder genoemde drempels bereikt (op datum van afsluiten boekjaar): • Jaargemiddelde van het personeelsbestand (uitgedrukt in voltijdse equivalenten): 5 ; • Totaal aan ontvangsten, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (excl. BTW): € 250 000,00 ; • Balanstotaal : € 1 000 000,00.

 6. Boekhoudkundig kader: zeer grote VZW Een VZW wordt als zeer groot beschouwd indien: -hetzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) meer dan 100 bedraagt; -hetzij meer dan één van de volgende drempels wordt overschreden: • Jaargemiddelde van het personeelsbestand (uitgedrukt in voltijdse equivalenten): 50 ; • Totaal aan ontvangsten, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (excl. BTW):€ 6 250 000,00 ; • Balanstotaal : € 3 125 000,00.

 7. Boekhoudkundig kader: kleine VZW ONGESPLITST DAGBOEK STAAT VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN STAAT VAN HET VERMOGEN Waarborgen van de materiële continuïteit, de regelmatigheid en de onomkeerbaarheid van de boekingen.

 8. Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek Het dagboek dient te zijn: • genummerd; • geïdentificeerd door de naam van de vereniging. De vereiste voor een genummerd en gehandtekend dagboek verbiedt niet dat de boekhouding wordt gevoerd met behulp van een spreadsheet of software voor de kasboekhouding.

 9. Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek Verplichting tot het voeren van een vereenvoudigde boekhouding die ten minste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekening-courant of als zodanig te beschouwen, met uitzondering van bijvoorbeeld de termijnrekeningen. Enkel de verrichtingen die betrekking hebben op de mutaties in contant geld of op de rekeningen, ongeacht of ze tot stand gekomen zijn met derden of intern in de vereniging, moeten bijgevolg zonder uitstel worden geregistreerd, dit betekent zonder uitstel zodra de betaling is ontvangen of uitgevoerd, getrouw en volledig naar tijdsorde, in het dagboek dat iedere kleine VZW moet bijhouden.

 10. Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek • Het dagboek wordt bijgehouden: • naar tijdsorde; • zonder witte vakken; • noch weglatingen. • In geval van correctie moet de oorspronkelijke boeking zichtbaar blijven. • Het originele dagboek moet bewaard blijven gedurende 7 jaar te rekenen vanaf de eerste januari die volgt op het jaar van afsluiting. • Elke boeking moet geschieden aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk waarnaar zij moet verwijzen.

 11. Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek Bewaring van de verantwoordingsstukken De originele verantwoordingsstukken of een afschrift ervan worden methodisch opgeborgen en 7 jaar bewaard. Deze duurtijd wordt beperkt tot 3 jaar voor stukken die niet strekken tot bewijs jegens derden.

 12. Bewaring van verantwoordingsstukken: fiscaal aspect Behoudens wanneer zij door het gerecht in beslag genomen zijn, of behoudens afwijking toegestaan door de administratie, moeten de boeken en bescheiden aan de hand waarvan het bedrag van de belastbare inkomsten kan worden vastgesteld, ter beschikking van de administratie worden bewaard in het kantoor, agentschap, bijhuis of elk ander beroeps- of privélokaal van de belastingplichtige waar die boeken en bescheiden werden gehouden, opgesteld of toegezonden, tot het verstrijken van het zevende jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk. (art. 315 WIB 92)

 13. Minimum genormaliseerd model van dagboek Elke compensatie tussen ontvangsten en uitgaven is verboden !

 14. Minimum genormaliseerd model van dagboek Elke compensatie tussen ontvangsten en uitgaven is verboden !

 15. Minimum genormaliseerd schema van de staat van ontvangsten en uitgaven Vloeit rechtstreeks voort uit het ongesplitst dagboek

 16. Minimum genormaliseerd schema van de bijlage (staat van het vermogen) Ten minste eens per jaar worden, voorzichtig, oprecht en te goeder trouw, de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen verricht om op de gekozen datum de inventaris op te maken van de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook, van de vereniging.

 17. Vervolg

 18. Vervolg

 19. Bijkomende info • Waar kan ik meer informatie vinden over de oprichting, de verplichtingen…van een VZW? Publicaties van de FOD Justitie: (www.just.fgov.be publicaties) • VZW’s • Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de kleine verenigingen • Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de grote en zeer grote verenigingen

 20. Inkomstenbelastingen(Directe belastingen)

 21. Fiscaal regime inkomstenbelastingen ART. 29 WIB 92 PB

 22. RPB/VenB Streeft men een stoffelijk voordeel na t.v.v. de leden? NEE JA Economische activiteit ? JA NEE RPB VenB In concurrentie met ondernemingen die een winstoogmerk nastreven? JA JA NEE Uitoefening in gelijkaardige omstandigheden als ondernemingen die een winstoogmerk nastreven?

 23. RPB/Venb: nastreven van een stoffelijk voordeel t.v.v. de leden De VZW kan als gevolg hiervan niet worden onderworpen aan de RPB Bijvoorbeeld, de statuten voorzien: • De mogelijkheid tot dividenduitkering; • De verdeling van het vermogen bij ontbinding tussen de leden van de vereniging; • enz. VenB

 24. RPB/VenB: belastbaarheid Vereniging + Rechtspersoonlijkheid + Economische activiteit Regel: VenB Uitzondering: RPB Bewijslast inzake belastbaarheid: De belastbaarheid is een rechtsvraag en in de eerste plaats moet de VZW zelf oordelen of ze moet worden belast in de RPB of in de VenB.

 25. RPB/VenB: belastbaarheid Doel van de economische activiteiten, gelijkgesteld met « niet-winstgevende verrichtingen » Om de verwezenlijking van het onbaatzuchtig maatschappelijk doel toe te laten

 26. Fiscale aangifte RPB « Het belastbare tijdperk valt samen met het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd ». (Art. 360, 2e lid, WIB 92 en art. 200,c, KB/WIB 92) Aanslagjaar = 2011 Belastbaar tijdperk = Kalenderjaar 2010.

 27. Fiscale aangifte RPB Het boekjaar is afgesloten op 31 december 2010 Het boekjaar is afgesloten op een andere datum Zie art. 310, WIB 92

 28. Fiscale aangifte RPB « Voor (…) of aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen, zomede (…), mag de termijn binnen welke de aangifte bij de op het formulier vermelde dienst moet toekomen, niet korter zijn dan een maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening hetzij de rekening der ontvangsten en uitgaven zijn of is goedgekeurd, noch langer zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten ».(Artikel 310 WIB 92) Het indienen van een aangifte in de inkomstenbelastingen, en dus ook het indienen van een aangifte in de RPB, is een strikt wettelijke verplichting, zelfs wanneer de belastingplichtige oordeelt dat hij geen enkele belasting verschuldigd zou zijn.

 29. Inhoud van de fiscale aangifte RPB Welke inkomsten moet een vzw aangeven in haar aangifte in de rechtspersonenbelasting (276.5)? • Inkomsten uit onroerende goederen (zie topics) -die in België gelegen zijn, behalve inkomsten uit -privéverhuur -pacht voor tuin- en landbouw -verhuur aan huurders zonder winstoogmerk van goederen bestemd voor eredienst, onderwijs en zorgverstrekking aan personen. -die in het buitenland gelegen zijn • Inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen (zowel de ontvangen als de toegekende)(Soms moet een vzw ook roerende voorheffing storten en dus een aangifte in de roerende voorheffing 273 of 273 A indienen). (zie topics)

 30. vervolg • Meerwaarden op in België gelegen gronden/gebouwen of op sommige zakelijke rechten op gronden/gebouwen • Meerwaarden op belangrijke deelnemingen (verkoop, ruil,inbreng…) • Financiële voordelen of voordelen van alle aard • Pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies • Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen of voordelen van alle aard

 31. Bezoldiging: fiscale verplichting(art. 57 WIB 92) De volgende kosten dienen te worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt : -bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, betaald aan personeelsleden, aan gewezen personeelsleden of aan hun rechtverkrijgenden, met uitzondering van de sociale voordelen die ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld; 281.10 325 (titelblad) Via www.belcotax-on-web.be 31

 32. Bezoldiging: fiscale verplichting (art. 57 WIB 92) Met betrekking tot die kosten en voordelen van alle aard moet bij de aangifte een bijlage volgens onderstaand schema worden gevoegd: 32

 33. Commissies: fiscale verpichting (art. 57 WIB 92) Voor de volgende uitbetaalde sommen moeten individuele fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 worden opgesteld: • Hetzij aan personen die niet onderworpen zijn aan de wetgeving mbt de boekhouding en de jaarrekeningen; • Hetzij aan personen die onderworpen zijn aan dezelfde wetgeving doch die krachtens het wetboek BTW, vrijgesteld zijn van het afleveren van facturen voor diensten die zij verrichten. Via www.belcotax-on-web.be 281.50 325.50 325 (titelblad) 33

 34. Commissies: fiscale verplichting (art. 57 WIB 92) Betaalde bedragen overschrijden op jaarbasis niet € 125,00 per verkrijger 34

 35. Commissies: fiscale verplichting (art. 57 WIB 92) Met betrekking tot die kosten en voordelen van alle aard moet bij de aangifte een bijlage volgens onderstaand schema worden gevoegd: 35

 36. Fiscale verplichting:Sanctie aan 300% +a.c.b 36

 37. BTW(Indirecte belastingen)

 38. Fiscaal regime BTW • Eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen en diensten verricht die in het W.btw zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend

 39. Normaal stelsel BTW: Maand./Trim. aangifte Op basis van • Inkomende facturenboek !Factuur voor aftrek • Uitgaande facturenboek !Factuur tenzij aan particulieren • Dagontvangstenboek !Verantwoordingsstukken

 40. Facturering • Sinds 1 juli 2002 is het uitreiken van een factuur voor handelingen die vrijgesteld zijn overeenkomstig artikel 44 W.btw en geen enkel recht op aftrek verlenen, niet verplicht • Gemengde BTW-BP factureren enkel de belaste handelingen

 41. Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen • Identificatie voor de BTW • Bewaren van de facturen • Dagontvangstenboek • Indienen van een jaarlijkse klantenlisting

 42. Soorten vzw’s – relatie met het recht op aftrek 44,§2,3° 44,§2,12° Vrijstellingsregel KO Financieringsbronnen

 43. Gemengde btw-belastingplichtige • Verricht belaste en door artikel 44 W.btw vrijgestelde handelingen • Bv. Een vzw in de sportsector baat ook een kantine uit toegankelijk voor het publiek

 44. Voorwaarde voor belastbaarheid • De handelingen moeten onder bezwarende titel worden verricht • Handelingen om niet vallen buiten de btw-sfeer => gevolgen inzake btw-aftrek

 45. Voorbeeld • Het vragen van een lidgeld • Is dit onder bezwarende titel? • Vormt dit de tegenprestatie voor de leden om toegang te krijgen tot de sportinfrastructuur?

 46. vervolg • Verlenen van het recht op toegang tot inrichtingen voor sport geniet het verlaagd btw-tarief van 6 %, indien niet vrijgesteld

 47. Vrijstellingen • Een belastbare handeling kan soms genieten van een vrijstelling • Voor voetbal: zie voornamelijk art. 44, §2, 3° en art. 44, §2, 12° W.btw

 48. Vrijstellingsregeling • Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (art. 56, §2 W.B.T.W.) • Omzet maximaal 5 580 EUR, excl. BTW • KB nr. 19

 49. Sportvrijstelling(Art. 44, §2, 3°) • De diensten verstrekt door exploitanten van sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding aan personen die er aan lichamelijke ontwikkeling of aan sport doen, wanneer die exploitanten en inrichtingen instellingen zijn die geen winstoogmerk hebben en zij de ontvangsten uit de vrijgestelde werkzaamheden uitsluitend gebruiken tot dekking van de kosten ervan;

 50. 3 voorwaarden • 1) De dienst heeft betrekking op het beoefenen van de sport zelf en wordt verstrekt aan personen die er, in groep of individueel, actief aan sport komen doen • 2) De exploitanten en inrichtingen zijn instellingen zonder winstoogmerk • 3) De ontvangsten worden uitsluitend gebruikt om de kosten van de werkzaamheden te dekken