slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sport en de fiscaal-sociale spelregels PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sport en de fiscaal-sociale spelregels

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 234

Sport en de fiscaal-sociale spelregels - PowerPoint PPT Presentation


 • 505 Views
 • Uploaded on

Sport en de fiscaal-sociale spelregels. De volgende presentatie is een vereenvoudigde weergave van de geldende regels. De inhoud van deze slides belet dan ook niet dat bij een strikte interpretatie van de geldende regels er afwijkingen mogelijk zijn. Inhoud. Boekhoudkundige verplichtingen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sport en de fiscaal-sociale spelregels' - Thomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
De volgende presentatie is een vereenvoudigde weergave van de geldende regels.
 • De inhoud van deze slides belet dan ook niet dat bij een strikte interpretatie van de geldende regels er afwijkingen mogelijk zijn.
inhoud
Inhoud

Boekhoudkundige verplichtingen

Fiscaal regime inkomstenbelastingen

Fiscale aangifte RPB

Fiscaal regime BTW

Fiscale topics

Het belastingstelsel van vergoedingen aan vrijwilligers van clubs, federaties, verenigingen

Het belastingstelsel van vergoedingen aan sportbeoefenaars, trainers, opleiders, begeleiders, scheidsrechters

Het belastingstelsel van vergoedingen betaald door sportclubs

RSZ/ FOD WASO

boekhoudkundige verplichtingen
Boekhoudkundige verplichtingen

Neerlegging bij de griffie

Van de rechtbank van

koophandel

Neerlegging van de jaarrekening

bij de N.B.B.

slide5

Boekhoudkundig kader: grote VZW

Een VZW wordt als groot beschouwd indien zij meer dan één van de hieronder genoemde drempels bereikt (op datum van afsluiten boekjaar):

 • Jaargemiddelde van het personeelsbestand (uitgedrukt in voltijdse equivalenten): 5 ;
 • Totaal aan ontvangsten, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (excl. BTW): € 250 000,00 ;
 • Balanstotaal : € 1 000 000,00.
boekhoudkundig kader zeer grote vzw
Boekhoudkundig kader: zeer grote VZW

Een VZW wordt als zeer groot beschouwd indien:

-hetzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) meer dan 100 bedraagt;

-hetzij meer dan één van de volgende drempels wordt overschreden:

 • Jaargemiddelde van het personeelsbestand (uitgedrukt in voltijdse equivalenten): 50 ;
 • Totaal aan ontvangsten, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (excl. BTW):€ 6 250 000,00 ;
 • Balanstotaal : € 3 125 000,00.
boekhoudkundig kader kleine vzw
Boekhoudkundig kader: kleine VZW

ONGESPLITST DAGBOEK

STAAT VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

STAAT VAN HET VERMOGEN

Waarborgen van de materiële continuïteit, de regelmatigheid en de onomkeerbaarheid van de boekingen.

boekhoudkundig kader kleine vzw dagboek
Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek

Het dagboek dient te zijn:

 • genummerd;
 • geïdentificeerd door de naam van de vereniging.

De vereiste voor een genummerd en gehandtekend dagboek verbiedt niet dat de boekhouding wordt gevoerd met behulp van een spreadsheet of software voor de kasboekhouding.

boekhoudkundig kader kleine vzw dagboek9
Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek

Verplichting tot het voeren van een vereenvoudigde boekhouding die ten minste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekening-courant of als zodanig te beschouwen, met uitzondering van bijvoorbeeld de termijnrekeningen.

Enkel de verrichtingen die betrekking hebben op de mutaties in contant geld of op de rekeningen, ongeacht of ze tot stand gekomen zijn met derden of intern in de vereniging, moeten bijgevolg zonder uitstel worden geregistreerd, dit betekent zonder uitstel zodra de betaling is ontvangen of uitgevoerd, getrouw en volledig naar tijdsorde, in het dagboek dat iedere kleine VZW moet bijhouden.

slide10

Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek

 • Het dagboek wordt bijgehouden:
  • naar tijdsorde;
  • zonder witte vakken;
  • noch weglatingen.
 • In geval van correctie moet de oorspronkelijke boeking zichtbaar blijven.
 • Het originele dagboek moet bewaard blijven gedurende 7 jaar te rekenen vanaf de eerste januari die volgt op het jaar van afsluiting.
 • Elke boeking moet geschieden aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk waarnaar zij moet verwijzen.
boekhoudkundig kader kleine vzw dagboek11
Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek

Bewaring van de verantwoordingsstukken

De originele verantwoordingsstukken of een afschrift ervan worden methodisch opgeborgen en 7 jaar bewaard.

Deze duurtijd wordt beperkt tot 3 jaar voor stukken die niet strekken tot bewijs jegens derden.

bewaring van verantwoordingsstukken fiscaal aspect
Bewaring van verantwoordingsstukken: fiscaal aspect

Behoudens wanneer zij door het gerecht in beslag genomen zijn, of behoudens afwijking toegestaan door de administratie, moeten de boeken en bescheiden aan de hand waarvan het bedrag van de belastbare inkomsten kan worden vastgesteld, ter beschikking van de administratie worden bewaard in het kantoor, agentschap, bijhuis of elk ander beroeps- of privélokaal van de belastingplichtige waar die boeken en bescheiden werden gehouden, opgesteld of toegezonden, tot het verstrijken van het zevende jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk. (art. 315 WIB 92)

minimum genormaliseerd model van dagboek
Minimum genormaliseerd model van dagboek

Elke compensatie tussen ontvangsten en uitgaven is verboden !

slide14

Minimum genormaliseerd model van dagboek

Elke compensatie tussen ontvangsten en uitgaven is verboden !

minimum genormaliseerd schema van de staat van ontvangsten en uitgaven
Minimum genormaliseerd schema van de staat van ontvangsten en uitgaven

Vloeit rechtstreeks voort uit het ongesplitst dagboek

minimum genormaliseerd schema van de bijlage staat van het vermogen
Minimum genormaliseerd schema van de bijlage (staat van het vermogen)

Ten minste eens per jaar worden, voorzichtig, oprecht en te goeder trouw, de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen verricht om op de gekozen datum de inventaris op te maken van de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook, van de vereniging.

bijkomende info
Bijkomende info
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de oprichting, de verplichtingen…van een VZW?

Publicaties van de FOD Justitie:

(www.just.fgov.be publicaties)

 • VZW’s
 • Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de kleine verenigingen
 • Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de grote en zeer grote verenigingen
rpb venb
RPB/VenB

Streeft men een stoffelijk voordeel na t.v.v. de leden?

NEE

JA

Economische activiteit ?

JA

NEE

RPB

VenB

In concurrentie met ondernemingen die een winstoogmerk nastreven?

JA

JA

NEE

Uitoefening in gelijkaardige omstandigheden als ondernemingen die een winstoogmerk nastreven?

rpb venb nastreven van een stoffelijk voordeel t v v de leden
RPB/Venb: nastreven van een stoffelijk voordeel t.v.v. de leden

De VZW kan als gevolg hiervan niet worden onderworpen aan de RPB

Bijvoorbeeld, de statuten voorzien:

 • De mogelijkheid tot dividenduitkering;
 • De verdeling van het vermogen bij ontbinding tussen de leden van de vereniging;
 • enz.

VenB

rpb venb belastbaarheid
RPB/VenB: belastbaarheid

Vereniging

+

Rechtspersoonlijkheid

+

Economische activiteit

Regel:

VenB

Uitzondering: RPB

Bewijslast inzake belastbaarheid:

De belastbaarheid is een rechtsvraag en in de eerste plaats moet de VZW zelf oordelen of ze moet worden belast in de RPB of in de VenB.

rpb venb belastbaarheid25
RPB/VenB: belastbaarheid

Doel van de economische activiteiten, gelijkgesteld met « niet-winstgevende verrichtingen »

Om de verwezenlijking van het

onbaatzuchtig maatschappelijk

doel toe te laten

fiscale aangifte rpb
Fiscale aangifte RPB

« Het belastbare tijdperk valt samen met het jaar vóór dat waarnaar

het aanslagjaar wordt genoemd ».

(Art. 360, 2e lid, WIB 92 en art. 200,c, KB/WIB 92)

Aanslagjaar =

2011

Belastbaar tijdperk =

Kalenderjaar 2010.

fiscale aangifte rpb27
Fiscale aangifte RPB

Het boekjaar is afgesloten op

31 december 2010

Het boekjaar is afgesloten op een andere datum

Zie art. 310, WIB 92

fiscale aangifte rpb28
Fiscale aangifte RPB

« Voor (…) of aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen, zomede (…), mag de termijn binnen welke de aangifte bij de op het formulier vermelde dienst moet toekomen, niet korter zijn dan een maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening hetzij de rekening der ontvangsten en uitgaven zijn of is goedgekeurd, noch langer zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten ».(Artikel 310 WIB 92)

Het indienen van een aangifte in de inkomstenbelastingen, en dus ook het indienen van een aangifte in de RPB, is een strikt wettelijke verplichting, zelfs wanneer de belastingplichtige oordeelt dat hij geen enkele belasting verschuldigd zou zijn.

inhoud van de fiscale aangifte rpb
Inhoud van de fiscale aangifte RPB

Welke inkomsten moet een vzw aangeven in haar aangifte in de rechtspersonenbelasting (276.5)?

 • Inkomsten uit onroerende goederen (zie topics)

-die in België gelegen zijn, behalve inkomsten uit

-privéverhuur

-pacht voor tuin- en landbouw

-verhuur aan huurders zonder winstoogmerk van goederen bestemd voor eredienst, onderwijs en zorgverstrekking aan personen.

-die in het buitenland gelegen zijn

 • Inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen (zowel de ontvangen als de toegekende)(Soms moet een vzw ook roerende voorheffing storten en dus een aangifte in de roerende voorheffing 273 of 273 A indienen). (zie topics)
vervolg30
vervolg
 • Meerwaarden op in België gelegen gronden/gebouwen of op sommige zakelijke rechten op gronden/gebouwen
 • Meerwaarden op belangrijke deelnemingen (verkoop, ruil,inbreng…)
 • Financiële voordelen of voordelen van alle aard
 • Pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies
 • Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen of voordelen van alle aard
bezoldiging fiscale verplichting art 57 wib 92
Bezoldiging: fiscale verplichting(art. 57 WIB 92)

De volgende kosten dienen te worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt :

-bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, betaald aan personeelsleden, aan gewezen personeelsleden of aan hun rechtverkrijgenden, met uitzondering van de sociale voordelen die ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld;

281.10

325 (titelblad)

Via www.belcotax-on-web.be

31

slide32

Bezoldiging: fiscale verplichting (art. 57 WIB 92)

Met betrekking tot die kosten en voordelen van alle aard moet bij de aangifte een bijlage volgens onderstaand schema worden gevoegd:

32

slide33

Commissies: fiscale verpichting (art. 57 WIB 92)

Voor de volgende uitbetaalde sommen moeten individuele fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 worden opgesteld:

 • Hetzij aan personen die niet onderworpen zijn aan de wetgeving mbt de boekhouding en de jaarrekeningen;
 • Hetzij aan personen die onderworpen zijn aan dezelfde wetgeving doch die krachtens het wetboek BTW, vrijgesteld zijn van het afleveren van facturen voor diensten die zij verrichten.

Via www.belcotax-on-web.be

281.50

325.50

325 (titelblad)

33

slide34

Commissies: fiscale verplichting (art. 57 WIB 92)

Betaalde bedragen overschrijden op jaarbasis niet € 125,00 per verkrijger

34

slide35

Commissies: fiscale verplichting (art. 57 WIB 92)

Met betrekking tot die kosten en voordelen van alle aard moet bij de aangifte een bijlage volgens onderstaand schema worden gevoegd:

35

fiscaal regime btw
Fiscaal regime BTW
 • Eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen en diensten verricht die in het W.btw zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend
normaal stelsel btw maand trim aangifte
Normaal stelsel BTW: Maand./Trim. aangifte

Op basis van

 • Inkomende facturenboek

!Factuur voor aftrek

 • Uitgaande facturenboek

!Factuur tenzij aan particulieren

 • Dagontvangstenboek

!Verantwoordingsstukken

facturering
Facturering
 • Sinds 1 juli 2002 is het uitreiken van een factuur voor handelingen die vrijgesteld zijn overeenkomstig artikel 44 W.btw en geen enkel recht op aftrek verlenen, niet verplicht
 • Gemengde BTW-BP factureren enkel de belaste handelingen
vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen
Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen
 • Identificatie voor de BTW
 • Bewaren van de facturen
 • Dagontvangstenboek
 • Indienen van een jaarlijkse klantenlisting
soorten vzw s relatie met het recht op aftrek
Soorten vzw’s – relatie met het recht op aftrek

44,§2,3°

44,§2,12°

Vrijstellingsregel KO

Financieringsbronnen

gemengde btw belastingplichtige
Gemengde btw-belastingplichtige
 • Verricht belaste en door artikel 44 W.btw vrijgestelde handelingen
 • Bv. Een vzw in de sportsector baat ook een kantine uit toegankelijk voor het publiek
voorwaarde voor belastbaarheid
Voorwaarde voor belastbaarheid
 • De handelingen moeten onder bezwarende titel worden verricht
 • Handelingen om niet vallen buiten de btw-sfeer => gevolgen inzake btw-aftrek
voorbeeld
Voorbeeld
 • Het vragen van een lidgeld
 • Is dit onder bezwarende titel?
 • Vormt dit de tegenprestatie voor de leden om toegang te krijgen tot de sportinfrastructuur?
vervolg46
vervolg
 • Verlenen van het recht op toegang tot inrichtingen voor sport geniet het verlaagd btw-tarief van 6 %, indien niet vrijgesteld
vrijstellingen
Vrijstellingen
 • Een belastbare handeling kan soms genieten van een vrijstelling
 • Voor voetbal: zie voornamelijk art. 44, §2, 3° en art. 44, §2, 12° W.btw
vrijstellingsregeling
Vrijstellingsregeling
 • Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (art. 56, §2 W.B.T.W.)
 • Omzet maximaal 5 580 EUR, excl. BTW
 • KB nr. 19
sportvrijstelling art 44 2 3
Sportvrijstelling(Art. 44, §2, 3°)
 • De diensten verstrekt door exploitanten van sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding aan personen die er aan lichamelijke ontwikkeling of aan sport doen, wanneer die exploitanten en inrichtingen instellingen zijn die geen winstoogmerk hebben en zij de ontvangsten uit de vrijgestelde werkzaamheden uitsluitend gebruiken tot dekking van de kosten ervan;
3 voorwaarden
3 voorwaarden
 • 1) De dienst heeft betrekking op het beoefenen van de sport zelf en wordt verstrekt aan personen die er, in groep of individueel, actief aan sport komen doen
 • 2) De exploitanten en inrichtingen zijn instellingen zonder winstoogmerk
 • 3) De ontvangsten worden uitsluitend gebruikt om de kosten van de werkzaamheden te dekken
voorwaarde 1 beoefenen van sport
Voorwaarde 1: beoefenen van sport
 • Actieve sportbeoefening omvat ook het aanleren van de sport
 • Het gebruik van de infrastructuur valt onder de vrijstelling (velden, kleedkamers, douches, toiletten, … aan de spelers zelf)
 • De terbeschikkingstelling van uitrusting (ballen, truitjes, …) valt onder de vrijstelling
 • De vrijstelling bevat niet diensten van lichaamsverzorging (sauna, zonnebanken, …) tegen betaling
lidgeld
lidgeld
 • Lidgeld betaald voor het beoefenen of aanleren van een sport waarbij gebruik mag gemaakt worden van de infrastructuur en de uitrusting valt onder de vrijstelling
aanleren van de sport
Aanleren van de sport
 • Btw-statuut van de voetbaltrainer?
 • Voetbaltrainer – natuurlijke persoon verstrekt zijn diensten aan de sportclub

=> band van ondergeschiktheid verondersteld

=> vrijgesteld

 • Voetbaltrainer – rechtspersoon verstrekt zijn diensten aan de sportclub

=> btw-bp met recht op aftrek

vervolg54
vervolg
 • Ontvangsten uit de uitbating van een parking zijn niet vrijgesteld
 • Reclame-inkomsten zijn niet vrijgesteld
 • Inkomsten uit de uitbating van de kantine zijn niet vrijgesteld
voorwaarde 2 geen winstoogmerk
Voorwaarde 2: geen winstoogmerk
 • Sluit elke commercieel uitgebate instelling uit
 • Exploitanten van sportinrichtingen die de vorm van een nv aannemen, kunnen niet van de vrijstelling genieten
vervolg56
vervolg
 • De feitelijke situatie (boekhouding) primeert, niet de juridische vorm (VZW)
voorwaarde 3 ontvangsten worden uitsluitend gebruikt om kosten te dekken
Voorwaarde 3: ontvangsten worden uitsluitend gebruikt om kosten te dekken
 • Zolang de ontvangsten (zelfs indien ze zeer hoog zouden zijn) louter kostendekkend zijn, is de vrijstelling toepasselijk
 • Om na te gaan of de ontvangsten uitsluitend worden gebruikt tot dekking van de kosten, moet, gespreid over verschillende jaren, een boekhoudkundige vergelijking (beperkt tot de activiteiten waarop de vrijstelling kan slaan) worden gemaakt tussen de uitgaven (zelfs gesubsidieerde), nodig voor de uitoefening van de activiteit, en de inkomsten die daaruit voortvloeien.
mag een vzw winst maken
Mag een VZW winst maken?
 • Het streven naar overschotten is een daad van gezond financieel beheer
 • Overschotten vormen een bron voor autofinanciering
 • Zie echter voorwaarde 3
organisatie van evenementen ter verkrijging van financi le steun art 44 2 12 w btw
Organisatie van evenementen ter verkrijging van financiële steun (Art. 44, §2, 12° W.btw)
 • de leveringen van goederen en de diensten, verricht in samenhang met werkzaamheden die ter verkrijging van financiële steun met betrekking tot in 1° tot 4°, 7° en 11° genoemde handelingen zijn georganiseerd door en uitsluitend ten bate van diegenen die deze handelingen verrichten;
 • de Koning kan, ter voorkoming van concurrentieverstoring, beperkingen opleggen ten aanzien van het aantal van de vrijgestelde werkzaamheden of het bedrag van de opbrengsten;
3 voorwaarden60
3 voorwaarden
 • 1) de handeling moet worden verricht door een bedoelde vrijgestelde instelling
 • 2) de handeling moet worden verricht in samenhang met de werkzaamheden die georganiseerd zijn ter verkrijging van financiële steun
 • 3) de werkzaamheden ter verkrijging van financiële steun moeten worden georganiseerd door en uitsluitend ten bate zijn van de bedoelde instellingen
voorbeelden
voorbeelden
 • De verkoop van spijzen en dranken ter gelegenheid van een jaarlijks bal, een feest, …
reclame
Reclame?
 • Met betrekking tot de betreffende diensten inzake reclame is geen vrijstelling voorzien in voormeld artikel 44. In het bijzonder is terzake in principe artikel 44, § 2, 12°, niet van toepassing.
 • Diensten van reclame die uitsluitend ter gelegenheid van voormelde activiteiten worden verstrekt, kunnen in het kader van de organisatie van betreffende activiteiten uitzonderlijk de vrijstelling van voormeld artikel 44, § 2, 12°, genieten.
basisregel art 45 1 w btw en art 1 van kb 3
Basisregel(art. 45, §1 W.btw en art. 1 van KB 3)
 • Bestemmingsprincipe en gebruiksprincipe
 • Logische input – outputrelatie
 • Enkel opeisbare BTW is aftrekbaar!!!
is de btw aftrekbaar
Is de BTW aftrekbaar?
 • Reclamekosten: ja
 • Kosten van onthaal: neen
 • Logement, spijzen en dranken,… en verplaatsingskosten: ja
    • Met doorfacturering: ja
    • Zonder doorfacturering: nee
vervolg66
Vervolg
 • Inrichting en onderhoud van infrastructuur

Bestemming? cfr AVG of Werkelijk gebruik

 • Aankoop van sportieve uitrusting

Doorverkoop: ja

Geen doorverkoop: ja

(zie ook ‘giften’ onder de financieringsbronnen)

Bestemming? cfr AVG of Werkelijk gebruik

algemeen verhoudingsgetal
Algemeen verhoudingsgetal
 • Teller = handelingen met recht op aftrek
 • Noemer = alle handelingen
 • Afronding in teller en noemer tot het hogere tiental
voorbeeld68
Voorbeeld

1 256 589, 25

 • AVG = --------------------------------

3 456 032

1 256 590

= -------------------------------- = 36,36 %

3 456 040

= 37 % (afronden naar hogere eenheid)

uitzonderingen
Uitzonderingen
 • Niet de opbrengsten van het afstoten van bedrijfsmiddelen (vb. gebouwen, machines, …)
 • Niet de opbrengsten uit toevallige onroerende verrichtingen (vb. onroerende verhuur, verkoop grond) of financiële verrichtingen (vb. beleggingen)
 • Bijzondere financieringsbronnen (zie hierna)
werkelijk gebruik
Werkelijk gebruik
 • Kan aangevraagd worden door de btw-BP
 • Kan opgelegd worden door de Administratie
werkelijk gebruik71
Werkelijk gebruik
 • Twee sectoren
 • Drie soorten kosten (of meer)
 • Sector 1: gewone aftrekregels
 • Sector 2: geen aftrek
 • Andere niet toewijsbare kosten: bijzonder(e) verhoudingsgetal(len)
avg versus werkelijk gebruik
AVG versus werkelijk gebruik

• Opbrengst uit de handelingen onderworpen aan de BTW : 150 000 EUR

Inkomsten uit activiteiten die vrijgesteld zijn door artikel 44 W.B.T.W. :

100 000 EUR

 • BTW betaald door de VZW aan haar leveranciers : 2 400 EUR opgesplitst als volgt :

- BTW uitsluitend betrekking hebbend op de belaste activiteiten : 500 EUR

- BTW uitsluitend betrekking hebbend op de vrijgestelde activiteiten :

1 600 EUR

- BTW betrekking hebbend op beide sectoren : 300 EUR

 • AVG = 150 000/250 000 = 60 %

Aftrek volgens het AVG : 2 400 x 60 % = 1 440 EUR

 • Aftrek volgens het werkelijk gebruik :

500 EUR + 180 EUR (300 EUR x 150 000/250 000) = 680 EUR

avg versus werkelijk gebruik73
AVG versus werkelijk gebruik
 • Opbrengst uit de handelingen onderworpen aan de BTW : 100 000 EUR
 • Inkomsten uit activiteiten die vrijgesteld zijn door artikel 44 W.B.T.W. : 150 000 EUR
 • BTW betaald door de VZW aan haar leveranciers : 2 400 EUR opgesplitst als volgt :

- BTW uitsluitend betrekking hebbend op de belaste activiteiten :

1 600 EUR

- BTW uitsluitend betrekking hebbend op de vrijgestelde activiteiten :

500 EUR

- BTW betrekking hebbend op beide sectoren : 300 EUR

 • AVG = 100 000/250 000 = 40 %

Aftrek volgens het AVG : 2 400 x 40 % = 960 EUR

 • Aftrek volgens het werkelijk gebruik :

1 600 EUR + 120 EUR (300 EUR x 40 %) = 1 720 EUR

praktisch
Praktisch
 • Aftrek via het AVG van het vorige kalenderjaar volgens de gewone regels
 • Berekening van het definitief AVG van het huidige kalenderjaar (uiterlijk tegen 20 april van het daaropvolgende jaar)
lidgelden
Lidgelden
 • Lidgelden (bijdragen en stortingen)
 • Maximum in de statuten
 • Vormt een betaling voor het lidmaatschap
 • Is geen schenking, maar een betaling om te kunnen genieten van het lidmaatschap
 • Verplicht door de toetreding
 • In principe geen teruggave
 • Periodiciteit irrelevant
lidgelden78
Lidgelden
 • Lidgeld : staat er een tegenprestatie tegenover?
 • Bestaat de tegenprestatie uit een levering van een goed of een dienst?
 • Is er een rechtstreeks verband tussen de verrichte dienst en de ontvangen tegenprestatie?
lidgelden79
Lidgelden
 • Een dienst is slechts belastbaar wanneer tussen de dienstverrichter en de ontvanger van de dienst een “rechtsbetrekking bestaat waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld en de door de dienstverrichter ontvangen vergoeding de daadwerkelijke tegenwaarde vormt voor de aan de ontvanger verleende dienst”

Kennemer Golf & Country Club (zaak C-174/00)

lidgelden80
Lidgelden

Wat indien de tegenprestatie bestaat uit geleverde goederen en verstrekte diensten die aan een verschillend btw-tarief zijn onderworpen?

Btw-tarief van de goederen of diensten die de vereniging

in hoofdzaak levert of verstrekt

(Bulletin van Vragen en antwoorden, Senaat, 1979-1980, nr. 34, blz. 1331-1332)

lidgelden81
Lidgelden
 • De tegenprestatie valt buiten de BTW-sfeer indien deze :

- niet individualiseerbaar is

- onbepaald is

- van collectief belang is

- geen direct voordeel verschaft aan de afnemer

erelidgelden
Erelidgelden
 • Bijdragen door ereleden in voetbalclubs

(Besl. nr. E.T. 63 540, BTW-Rev., nr. 88,blz. 433-436)

 • Vormt in feite een gift

(vgl. Tolsma, zaak C-16/93)

lidgelden83
Lidgelden

Conclusie :

Lidgeld : belastbaar indien rechtstreekse

tegenprestatie

Lidgeld : belast indien geen vrijstelling

bedoeld in artikel 44 W.btw

Lidgeld : wordt opgenomen in de noemer

van het AVG

inbrengen
Inbrengen
 • Kan slaan op : gelden, activa, rechten door leden ingebracht
 • Door de inbreng behoort het goed tot het vermogen van de vzw
 • Lidmaatschap kan afhankelijk worden gesteld van een inbreng
 • In principe gekwalificeerd als een schenking, vermits om niet
 • In principe geen teruggave
inbreng
Inbreng
 • Inbreng in geld zonder tegenprestatie
 • Inbreng in geld en een individuele tegenprestatie
inbreng86
Inbreng

Casus : inbreng in natura en een tegenprestatie

inbreng88
Inbreng

Conclusie :

Inbreng : slechts aan de btw onderworpen indien er een

rechtstreekse tegenprestatie is

Inbreng : in dat geval opnemen in noemer

AVG

giften
Giften
 • Afkomstig van derden of van leden
 • 2 vormen :

- schenkingen onder levenden

- giften bij testament (legaten)

 • In principe machtiging via K.B. nodig behalve :

- giften tot 100 000 EUR

- handgiften

giften90
Giften
 • Een gift is om niet; bijgevolg kan er geen tegenprestatie zijn
 • De gift kan echter de tegenprestatie vormen van een door de vzw verrichte levering of dienst

(Vr. en Antw., Kamer, 2000-2001, nr. 61, 6888)

giften91
Giften

Conclusie :

Giften : zijn in principe niet belastbaar

Giften : worden niet opgenomen in de

noemer van het AVG

leningen
Leningen
 • Het aangaan van leningen als financieringsbron (vb. obligatielening)
 • Het toestaan van leningen (tegen intrest)

 art. 44, §3, 10° W.btw

leningen93
Leningen
 • Is het toestaan van leningen een economische activiteit van de vzw?

 specifieke economische activiteit?

(z. art. 13 van K.B. nr. 3; z. ook de arresten Floredienne SA en Berginvest,

zaak C-142/99 en Régie dauphinoise, zaak C-306/94)

 in principe niet in noemer AVG

leningen94
Leningen

Conclusie :

Leningen : zijn in principe niet belast

leningen : worden in principe niet

opgenomen in de noemer van

het AVG

sponsoring reclame
Sponsoring - reclame
 • Verschilt van een gift doordat hier een tegenprestatie wordt verwacht vanwege de vzw
 • Onderscheid :

- sponsoring met tegenprestatie

=> uitdrukkelijk

=> stilzwijgend

- sponsoring zonder tegenprestatie

sponsoring
Sponsoring
 • Het door een vzw vermelden van een logo of naam van een sponsor op haar briefpapier, in een programmaboekje, in een tijdschrift, op T-shirts van de leden van de vzw, op lidkaarten, enz.

dient met btw belast te worden

(Vraag nr. 1095 van de heer Leterme dd. 26.08.2002 - Vr. en Antw., Kamer, 2002-2003, nr. 148, blz. 18777-18779)

slide97

Sponsoring : visueel voorgesteld

Schenking goederen

Art. 12, §1, 2° W.BTW

SPONSOR

VZW

Reclame(=dienst)

- BTW-belastplichtige

- BTW aftrekbaar

- factuur met BTW

- BTW-belastingplichtige

- factuur met BTW

- aftrek

sponsoring98
Sponsoring

Conclusie :

Sponsoring : is in principe belastbaar

Sponsoring : wordt in principe opgenomen

in de noemer van het AVG

sportvoorwerpen van geringe waarde
Sportvoorwerpen van geringe waarde
 • Minder dan 50 EUR, excl btw
 • De schenker moet geen btw aanrekenen en heeft toch recht op aftrek op de aankoop ervan
 • Vb. schenking van een wedstrijdbal van 40 EUR, excl btw
subsidies
Subsidies
 • Is geen gift vermits de overheid die de subsidie toekent, dit niet doet met een animus donandi, maar met het algemeen belang voor ogen
 • Krachtens artikel 26 W.btw behoren de subsidies tot de maatstaf van heffing, in de mate dat deze “rechtstreeks met de prijs van die handelingen verband houden”
subsidies101
Subsidies
 • Het gaat in art. 26 W.btw om “prijssubsidies”
 • Subsidies bestaan onder diverse benamingen
 • Algemene werkingstoelagen zijn niet aan de btw onderworpen
subsidies102
Subsidies

Conclusie :

Prijssubsidies : behoren tot de MVH en

worden dus belast

Prijssubsidies : worden opgenomen in de

noemer van het AVG

eigen inkomsten
Eigen inkomsten
 • Doet de vzw leveringen van goederen of verricht ze diensten onder bezwarende titel?

 belastbaar (maar art. 44 W.btw)

 • Merchandising
 • Het aanhouden van deelnemingen in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
eigen inkomsten104
Eigen inkomsten
 • Opbrengsten en inkomsten uit onroerende verrichtingen en uit financiële verrichtingen

 specifieke economische activiteit?

(z. art. 13 van K.B. nr. 3; vgl met de arresten Floredienne SA en Berginvest,

zaak C-142/99 en Régie dauphinoise, zaak C-306/94)

 in principe niet in noemer AVG

eigen inkomsten105
Eigen inkomsten

Worden niet opgenomen in het AVG(art. 13 vanK.B. nr. 3) :

 • De opbrengst van het afstoten van

bedrijfsmiddelen;

2) De opbrengsten van en de inkomsten uit onroerende en uit financiële verrichtingen, tenzij die verrichtingen tot een specifieke economische activiteit behoren;

eigen inkomsten106
Eigen inkomsten

3)Het bedrag van de handelingen in het buitenland, wanneer ze worden verricht door een bedrijfszetel die onderscheiden is van de in België gevestigde zetel en de uitgaven met betrekking tot die handelingen niet rechtstreeks door deze laatste zetel worden gedragen.

business seats en loges
Business seats en loges

BTW

 • Splitsing : kost van onthaal, maaltijd en reclame
 • “voor zover bedoelde ondernemingen door middel van die business-seats en loges onder een of andere vorm publiciteit voeren (BTW-REVUE nr. 88, blz. 433-436, nr. 915).”

RPB

 • =opbrengst =belastbaar (zie volgende slide)
entreegelden
Entreegelden

BTW

 • Het verlenen van het recht op toegang aan toeschouwers is een dienst onderworpen aan 6 %
 • Over vrijkaarten die uitgedeeld worden is geen btw verschuldigd
 • Op abonnementen is de btw opeisbaar wanneer de prijs of een deel ervan vÓÓr de voltooiing van de dienst wordt gefactureerd of ontvangen.

RPB

 • =opbrengst =niet belastbaar
ereleden
Ereleden

BTW

 • De btw is verschuldigd over de normale waarde van een abonnement als ereleden een hoger bedrag voor hun abonnement betalen

RPB

 • =opbrengst =niet belastbaar
combinatie tickets
Combinatie-tickets

BTW

 • Recht op toegang tot inrichting voor cultuur, sport of vermaak + parking

(gezamenlijk aanbod van diensten)

 • Ticket voor een enige prijs => splitsen
 • Zoniet : 21 %

RPB

 • =opbrengst =mogelijk gedeeltelijk belastbaar
verdeling ontvangsten
Verdeling ontvangsten

BTW

 • Wanneer de ontvangsten van een wedstrijd over twee clubs worden verdeeld moet de club die thuis speelt de totale ontvangsten in zijn aangifte vermelden
 • De andere club factureert zijn deel aan de thuisclub met btw. Deze btw is aftrekbaar volgens de gebruikelijke regels

RPB

Volgens het geval: kost dan wel opbrengst (niet belastbaar)

gratis drankje aan jeugdspelers
Gratis drankje aan jeugdspelers

BTW

 • BTW op aankopen van spijzen en dranken om gratis aan de spelers te geven is aftrekbaar
 • Hoe gecorrigeerd?: BTW te voldoen over de aankoopprijs van de gratis gegeven spijzen en dranken.
 • Dus geen BTW te voldoen op de normale verkoopprijs!

Te controleren systeem voor wat als gratis werd uitgedeeld.

BTW + RPB

reclamepanelen
reclamepanelen

BTW

 • Zonder onderscheid naargelang de ter beschikking gestelde ruimte voor het aanbrengen van reclameof van een reclamebord betrekking heeft op een lichamelijk roerend of onroerend goed dan wel de plaats voor het aanbrengen van die reclamebepaald of onbepaald is, wordt die terbeschikkingstelling door een persoon wiens economische activiteit er hoofdzakelijk (bv. reclamebureau) of bijkomstig (bv. sportclub) in bestaat reclame te voeren of te laten voeren overeenkomstig artikel 21, § 3, 7, c), van het W.btw als een dienst inzake reclame aangemerkt.

Beslissing nr. E.T. 77024 dd. 10.05.1999, BTW-Revue nr. 143, blz. 549-550, nr. 1069

slide117

reclamepanelen

RPB

=belastbare inkomsten

Vergoedingen en andere voordelen die voortvloeien uit een overeenkomst (geschreven of stilzwijgend), waardoor een persoon aan een andere persoon het recht verleent om plaatsen die onroerend zijn uit hun aard, te gebruiken om er plakbrieven of andere reclamedragers op aan te brengen, zijn voor de verkrijger belastbare inkomsten.

(*) Onder het woord « concessie » wordt verstaan elke overeenkomst die, zonder eigendomsoverdracht mee te brengen, onder bezwarende titel het recht verleent een goed of een recht uit te baten of daarvan gebruik te maken ongeacht of het een privé-of openbaar domein betreft.

117

slide118

reclamepanelen

Uitzondering: geen belastbaar inkomen

 • Worden echter niet bedoeld, de inkomsten die voortkomen van een dergelijke concessie, wanneer de plaats van het aanbrengen van de reclame, die van nature onroerend is, gelegen is binnen de omheining van een sportinrichting.
 • In de praktijk betreft het voornamelijk de sportclubs met of zonder rechtspersoonlijkheid, die krachtens een overeenkomst en tegen betaling aan handelaars, ondernemingen, enz., het recht hebben verleend een plaats, die van nature onroerend is en die gelegen is binnen de omheining van een sportinrichting, te gebruiken om er om het even welke reclamedrager te plaatsen.

118

slide119

reclamepanelen

Er wordt op gewezen dat :

 • Enerzijds, het begrip sportinrichting, de sportterreinen, de sporthallen, de sportcomplexen, de gesloten omlopen, de tribunes, de kantines, de muren van de omheining, enz., omvat;
 • Anderzijds de uitzondering op de belasting niet van toepassing is, wanneer de publiciteit kennelijk bedoeld is voor anderen dan de toeschouwers bij een sportmanifestatie.

Deze uitzondering geldt dus niet voor de reclamepanelen die derwijze in een sportinrichting zijn geplaatst dat zij van buiten die inrichting zichtbaar zijn.

119

slide120

reclamepanelen

Roerende voorheffing (RV) spontaan te betalen door de club (genieter)

in geval van:

Inkomsten verkregen uit de concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is en niet is gelegen binnen de omheining van een sportinrichting te gebruiken om er plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen (art. 262, 3°, WIB 92)

Bepaling van het netto-inkomen dat onderworpen is aan de RV

Datum van toekenning of betaalbaarstelling van het inkomen

Opeisbaarheid van de RV

Aangifte RV

Belastbaar inkomen – aangifte RPB

slide121

reclamepanelen

Bepaling van het netto-inkomen onderworpen aan de RV

slide122

reclamepanelen

Datum van toekenning of betaalbaarstelling van het inkomen

Inkomsten waarop de roerende voorheffing door de verkrijger is verschuldigd worden geacht te zijn toegekend of betaalbaar gesteld op de laatste dag van het belastbare tijdperk waarin zij door de verkrijger zijn verkregen.

31/12/2010

slide123

reclamepanelen

Opeisbaarheid van de roerende voorheffing

Bij iedere storting van roerende voorheffing of ten laatste binnen 15 dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten, overhandigt de belastingschuldige aan de ontvanger een aangifte in de roerende voorheffing.

15/01/2011

slide124

reclamepanelen

Aangifte in de roerende voorheffing

slide125

reclamepanelen

Belastbaar inkomen – Aangifte RPB

Controle op de storting van de RV

(door de verkrijger)

125

kost van onthaal reclame
Kost van onthaal/reclame

BTW

 • Kosten van evenementen
 • Beroepsmatige kost
 • Verkoopsbevorderend (direct/indirect)
 • Spijzen en dranken die hiermee onlosmakelijk verbonden zijn
 • De btw op spijzen en drankenis in de regel niet aftrekbaar!

RPB

kost

bijdragen aangesloten clubs aan hun bond
Bijdragen aangesloten clubs aan hun bond?

BTW

 • vrijgesteld van btw onder voorwaarden

Hof van Justitie van 16 oktober 2008 in de zaak C-253/07 Canterbury Hockey Club en Canterbury Ladies Hockey Club / Commissioners for H.M. Revenue and Customs (Britse fiscus)

 • 1) zij moeten worden verleend door een instelling zonder winstoogmerk;
 • 2) zij moeten nauw samenhangen met de beoefening van sport en onontbeerlijk zijn voor het verrichten ervan; en
 • 3) de daadwerkelijke ontvangers van deze dienst moeten personen zijn die aan sport doen.
 • Diensten die niet aan deze criteria voldoen, en met name diensten die verband houden met sportclubs en hun functioneren, zoals bijvoorbeeld adviezen op het gebied van marketing en sponsorwerving, kunnen niet worden vrijgesteld.

RPB

kost

permanente occasionele activiteiten

Permanente occasionele activiteiten?

De levering van spijzen en dranken door een vzw voetbalvereniging tijdens de (thuis)wedstrijden

Enkel bij bepaalde evenementen

opmerking
opmerking

BTW

 • De bijkomende ontvangsten mogen geen hoofdzaak worden
 • Zowel de opbrengst als de frequentie van de handelingen is bepalend

RPB

Zie slide ‘RPB/VenB.: Belastbaarheid’

cafetaria uitgebaat door vrijgestelde btw bpp wanneer vrijgesteld
Cafetaria uitgebaat door vrijgestelde btw-bpP: wanneer vrijgesteld?

BTW

 • Slechts toegankelijk voor de sporters en hun genodigden

= degenen die aan sport doen en de leden van de bezoekende ploeg

 • De exploitant verricht geen andere belaste activiteiten
 • Het betreft lichte maaltijden (A10/1994)
vervolg132
Vervolg
 • Ontvangsten veroorzaken geen concurrentie-verstoring en zijn gering in vergelijking met de vrijgestelde ontvangsten, d.i. 5 580 EUR of 10 % van de globale vrijgestelde ontvangsten
 • (Vr. en antw., Kamer 2002-03, 24 februari 2003, 20242 – Vr. nr. 1094 Leterme)
opmerking133
opmerking
 • Een vzw die een kantine uitbaat die openstaat voor iedereen zal gemengde btw-bp zijn
 • Een vip kantine kan vrijgesteld zijn
opmerking134
opmerking
 • De exploitant van de kantine kan opteren voor de forfaitaire regeling van de caféhouders
 • Dit kan echter niet voor een vzw!!!
opmerking135
opmerking
 • Als de kantine in concessie wordt gegeven door de voetbalvereniging dient er over de concessievergoeding geen btw betaald te worden in geval dit de enige handeling is waarvoor de voetbalvereniging btw-plichtig zou worden
slide136

Cafetaria

RPB

DE CLUB EXPLOITEERT de cafetaria, de parking

ZONDER ER EIGENAAR VAN TE ZIJN (huurder, enz.)

Met tegenprestatie

Kost

Onroerend karakter

Roerend karakter

Inkomsten = niet belastbaar

Zonder tegenprestatie

136

slide137

Cafetaria

DE CLUB EXPLOITEERT de cafetaria, de parking

EIGENAAR

Inkomsten = niet belastbaar

137

slide138

Cafetaria

De CLUB doet afstand van de EXPLOITATIE van de cafetaria, de parking

EIGENAAR

Opbrengst = belastbaar

Onroerend karakter

Roerend karakter

138

onroerende verhuur
Onroerende verhuur

BTW

 • Onroerende verhuur is vrijgesteld
 • Het verlenen van het recht een beroepsactiviteit uit te oefenen is met btw
 • Exploitatie van parkings is met btw

Voorbeelden

 • 3 EUR voor een parkeerticket
 • 250 EUR per maand voor de verkoper van spijzen en dranken binnen de sportinfrastructuur
slide140

Onroerende ter beschikking stelling

Aard van het contract

RPB

ROEREND KARAKTER

ONROEREND KARAKTER

Opbrengst belastbaar

Opbrengst belastbaar

BEPALING VAN HET NETTO-BEDRAG

FISCALE AANGIFTE

ROERENDE VOORHEFFING INGEHOUDEN AAN DE BRON DOOR DE SCHULDENAAR=DEFINITIEVE BELASTING

140

slide141

Onroerende verhuur

BEPALING VAN HET NETTO-BEDRAG

slide142

Onroerende verhuur

FISCALE AANGIFTE

142

automaten
Automaten

BTW

 • In ruimten die een verbruik ter plaatse toelaten : dienst onderworpen aan 21 %
 • In het andere geval : leveringen onderworpen aan het tarief van het goed

RPB

=opbrengst =niet belastbaar indien club exploiteert

tombola s
Tombola’s

BTW

 • Vb. kraslotjes
 • Vrijgesteld door art. 44, §3, 13° W.btw onder de voorwaarden van KB nr. 45
 • De organisator heeft geen recht op aftrek, de afgifte van de prijs is niet aan de btw onderworpen

RPB

=opbrengst=niet belastbaar

transfers
Transfers

BTW

De overdracht van rechten of het tijdelijk verlenen van rechten met betrekking tot een speler is een dienst onderworpen aan btw

 • Definitieve transfer
 • Tijdelijke transfer
vervolg146
vervolg

BTW

 • Transfers van jeugdspelers waarbij de betrokken speler op 1 augustus volgend op het sluiten van de transfer de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt zijn niet onderworpen aan de btw.
 • Bij een tijdelijke transfer met lichting van de optie na 16 jaar is er wel btw verschuldigd over de aangerekende vergoeding
toepassing
Toepassing

BTW

 • Een voetbalploeg uit eerste provinciale, opgericht als vzw transfereert een speler van 15 jaar voor 1 jaar met optie van aankoop aan een club uit de eerste klasse
 • Geen btw over bedrag tijdelijke transfer
 • Btw over de vergoeding voor de definitieve transfer

RPB

 • =opbrengst =niet belastbaar
extra transfervergoeding
Extra transfervergoeding

BTW

 • De vergoeding die een vorige club krijgt nadat een speler voor een hoger transferbedrag wordt verder verkocht is onderworpen aan btw
 • =opbrengst =niet belastbaar

RPB

opleidingsvergoeding
Opleidingsvergoeding

BTW

 • De vergoeding die naar aanleiding van de transfer van een speler die de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt is niet onderworpen aan de btw
 • =opbrengst =niet belastbaar

RPB

de verplichte transfer
De verplichte transfer

BTW

 • Een transfer zonder akkoord van de club waar een speler vertrekt
 • De vergoeding heeft het karakter van een schadevergoeding
 • =opbrengst =niet belastbaar

RPB

slide151

niet – belastbaar

mits

voorwaarden

belastbaar

maar

gunstig fiscaal regime(mits voorwaarden)

vrijstelling

doorstorten BV

mits voorwaarden

vrijwilligers
VRIJWILLIGERS

Belastingvrije vergoedingen

NIET - FORFAITAIRE

VERGOEDINGEN

FORFAITAIRE

VERGOEDINGEN

keuze

geen cumul

Terugbetaling op basis van werkelijke kosten

Algemene regeling

Specifieke regeling

Verplaatsings-kosten

Andere kosten

 forf. terugbetaling van werkelijke kosten

algemene regeling
Algemene regeling

Vrijwilliger

= onbezoldigd nat. pers. (geen beroepsrelatie met opdrachtgever)

Opdrachtgever= club, federatie, vereniging, instelling zonder winstoogmerk (al of niet met rechtspersoonlijkheid)

≠ als onderneming exploiteert / bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard en onderworpen aan Ven.B. / BNIven. / PB of BNI nat.pers. (voor de leden)

Grensbedragen per verkrijger

slide155

Algemene regeling

Algemene regeling

Verplaatsingskost

Andere kosten

Vanaf 29.5.2009≤2.000 kmper vrijwilliger/jaarx vergoeding reiskosten Staat

≤ 30,22 €/dag

NEE

NEE

dubbel bewijs

JA

≤ 1.208,72 €/jaar

Vergoeding voor kosten eigen a/d club, federatie,…

JA

JA

integraal

belastbaar

NEE

JA

Vergoeding daadwerkelijk daaraan besteed

Fiche 281.10

in code 250 of

in sportcode

JA

Niet-belastbaar

Niet-belastbaar

Fiche 281.10

Vak 23

geen fiche 281.10wel nominatieve lijst

slide156

Algemene regeling

Max. verplaatsingsvergoeding vanaf 29.5.2009

ja

Maximumoverschreden?

neen

Absoluut maximum2.000 km per vrijwilliger/jaarx 0,3178 €/kmof x 0,3026 €/km

neen

ja

Verplaatsings- + andere vergoeding

NIET BELASTBAAR

Verplaatsings-+ anderevergoeding

BELASTBAAR

algemene regeling157
Algemene regeling

Formaliteiten

verplaatsings + andere vergoeding

NIET BELASTBAAR

verplaatsings + anderevergoeding

BELASTBAAR

nominatieve lijst

fiche 281.10

nominatieve lijst

fiche 281.10

Sportcode

Sportbeoefenaars

[273]/[274]/[275]/[276]

Trainers, opleiders, begeleiders, scheidsrechters

Sportcode

[277]/[278]/[279]/[280]

Andere personen

Code [250]

specifieke regeling
Specifieke regeling

amateurclubs van lagereafdelingen

max. per wedstrijd

spelers jeugd of reserven € 12,50(hulp)trainers jeugd of reserven € 12,50clubafgevaardigden € 12,50was uitrusting per ploeg€ 15,00 terreinverzorgers / wedstrijddag€ 12,50vervoer spelers max. €/km0,3026tot 1.7.2010

max. €/km0,3178vanaf1.7.2010

alle afdelingen (KBVB)

max. per wedstrijd

controleurs € 12,50kassiers € 20,00

verantwoordelijke kassiers & controleurs € 25,00

1e klasse + nationale ploeg (KBVB)

max. per wedstrijd

stewards € 25,00

specifieke regeling159
Specifieke regeling

amateurclubs van lagere afdelingen

Alle afdelingen + 1e klasse+ Nationale ploeg

max. per wedstrijd

max. perwedstrijd

niet overschreden

overschreden

niet overschreden

overschreden

nietbelastbaar

volledigbelastbaar

nietbelastbaar

excedentbelastbaar

geen fiche 281.10wel nominatieve lijst

fiche 281.10verplicht

geen fiche 281.10welnominatieve lijst

fiche 281.10verplicht

in sportcodes vr trainers, begeleiders, opleiders & spelers

gewone bezold.

Code [250]

! scheidsrechters !

Tenzij keuze voor

algemene regeling

dubbel bewijs

specifieke regeling160
Specifieke regeling

Formaliteiten

Max. bedrag overschreden

Neen

Ja

NIET BELASTBAAR

BELASTBAAR

nominatieve lijst

fiche 281.10

nominatieve lijst

fiche 281.10

vrijwilligers amateurclubs lagere afdelingen

Stewards / kassiers / controleurs / verantw.

Volledig bedrag

Excedent

Tenzij keuze voor

algemene regeling

dubbel bewijs

specifieke regeling voorbeeld 1
Specifieke regeling: voorbeeld 1

VC heidesjotters betaalde in 2010 aan een wasouder 20 EUR per ploeg per wedstrijd (max. 30 wedstrijden)

Specifieke forfaitaire vergoedingsregeling:

MAX. 15 EUR per wedstrijd per ploeg

→ ingeval van overschrijding: volledig bedrag belastbaar

OF KEUZE (GÉÉN CUMULATIE)

Algemene forfaitaire vergoedingsregeling

Maximumgrens van 30,22 EUR per dag én van maximum 1.208,72 EUR per jaar is niet overschreden

→ niets belastbaar (géén fiches, wel nominatieve lijst bijhouden)

Aangezien de algemene forfaitaire vergoedingsregeling in hoofde vande wasouder voordeliger uitvalt, zal deze vanzelfsprekend opteren voor de toepassing van deze laatste vergoedingsregeling.

specifieke regeling voorbeeld 2
Specifieke regeling: voorbeeld 2

VC heidesjotters betaalde in 2010 aan een trainer 1e elftal:

 • vaste vergoeding = 100 EUR per maand (gedurende 10 maand)
 • premies: 100 EUR per gewonnen competitiewedstrijd

30 EUR per gelijkspel in een competitiewedstrijd

0 EUR per verloren competitiewedstrijd

 • verplaatsingsvergoeding:

5 EUR per training (2 maal per week) gedurende 44 weken

afstand woonplaats – terreinen VC heidesjotters = 10 km enkel

In 2010 speelde VC Heidesjotters 30 competitiewedstrijden, waarvan: 10 gewonnen, 15 verloren, 5 gelijkgespeeld.

Specifieke forfaitaire vergoedingsregeling:

Niet van toepassing voor trainers van de 1e elftallen (enkel mbt (hulp)trainers van jeugd- en reservenploegen).

→ betrokkene kan dit stelsel dus niet inroepen, waardoor hij eventueel enkel de algemene forfaitaire vergoedingsregeling kan inroepen (hij kan géén KEUZE maken).

specifieke regeling voorbeeld 2163
Specifieke regeling: voorbeeld 2

Algemene forfaitaire vergoedingsregeling

Maximumgrens van 30,22 EUR per dag én van maximum 1.208,72 EUR per jaar.

→ ingeval van overschrijding: volledig bedrag belastbaar

Betrokkene ontving in 2010 aldus:

 • Premies

10 wedstrijden x 100 EUR = 1.000 EUR

15 wedstrijden x 0 EUR = 0 EUR

5 wedstrijden x 30 EUR = 150 EUR

Subtotaal 1.150 EUR

 • Vaste vergoeding

10 maand x 100 EUR = 1.000 EUR

Subtotaal 2.150 EUR

 • Verplaatsingen

44 weken x 2 trainingen/week x 5 EUR = 440 EUR

TOTAAL = 2.590 EUR

Wat de verplaatsingsvergoeding betreft, wordt het maximum van 2.000 km niet overschreden. Betrokkene deed in 2010 verplaatsingen van:

44 weken x 2 trainingen/week x 20 km = 1.760 km.

Hiervoor ontving hij een kilometervergoeding die neerkomt op:

(5 EUR x 2 x 44) / ( 1.760 km ) = 0,25 EUR per km

specifieke regeling voorbeeld 2164
Specifieke regeling: voorbeeld 2

Deze verplaatsingsvergoeding per kilometer (0,25 EUR/km) is lager dan de verplaatsingsvergoeding voor dienstreizen voor ambtenaren van de Staat (zijnde 0,3178 EUR/km en 0,3026 EUR/km voor het 2de, respectievelijk het 1ste semester van 2010), zodat ook automatisch aan de absolute grens van 2.000 km per vrijwilliger x 0,3178 EUR (resp. 0,3026 EUR) voldaan is.

Maar, omdat de jaargrens van 1.208,72 EURwordt overschreden als gevolg van de premies en vaste vergoeding (=2.150 EUR), is de volledige vergoeding van 2.590 EUR (incl. 440 EUR verpl.vergoeding) belastbaar.

In de veronderstelling dat de jaargrens niet overschreden zou geweest zijn (bv. in het geval de trainer geen vaste maandvergoeding zou gekregen hebben, doch slechts op basis van zijn premies vergoed werd), blijft de volledige vergoeding (1.150 + 0 + 440 = 1.590 EUR) integraal belastbaar, omdat evenmin de daggrens van 30,22 EUR werd nageleefd. Immers, voor de 10 wedstrijddagen dat zijn team won, ontving betrokkene 100 EUR (wat meer is dan 30,22 EUR/dag).

terugbetaling op basis van werkelijke kosten
Terugbetaling op basis van werkelijke kosten

DUBBEL BEWIJS vergoeding dient tot dekken van kosten eigen aan de club, vereniging,… die vergoeding is ook daadwerkelijk daaraan besteed

JA

NEEN

Niet belastbaar

Belastbaar

wel fiche 281.10 – vak 23b

Vwdn algemene / specifieke regeling

voldaan

niet-voldaan

grensbedragen overschreden

Stewards / kassiers / controleurs / verantw.

Vrijwilligers amateurclubs lagere afdeling

Excedent

Volledige bedrag

code [250]

sportcode

code [250]

terugbetaling adhv re le kosten voorbeeld
Terugbetaling adhv reële kosten: voorbeeld

De secretaris van de VC heidesjotters gebruikt zijn eigen printer om voor zijn club allerhande drukwerken af te drukken.

Hiervoor heeft hij zelf een inktpatroon voor zijn printer aangekocht en betaald, waarvan hij het bewijsstuk (factuur, kassaticket,…) aan zijn club bezorgt. Kostprijs = 50 EUR.

Als de VC heidesjotters deze 50 EUR terugbetaalt aan de secretaris, dan is deze vergoeding voor hem niet belastbaar.

Immers, de VC heidesjotters kan het dubbele bewijs leveren dat die vergoeding van 50 EUR:

 een vergoeding is die eigen is aan de club, vereniging,… (Het inktpatroon werd gebruikt voor drukwerken van de club;

 die vergoeding ook daadwerkelijk daaraan besteed werd.

Niettemin moet een fiche 281.10 opgemaakt worden (vak 23b)

slide169
Sportbeoefenaar (ook niet-professioneel)= streeft materiële voordelen na uit sportprestaties (fysieke + denksport); niet als loutere vrije tijdsbesteding

Definities

Bezoldigde sportbeoefenaar

Sportgerelateerde activiteiten

Begeleider = regelt logistiek van sportbeoefenaars en sportwedstrijden

Trainer / opleider = omkadert en vormt de sportbeoefenaar in ruime zin, ongeacht benaming van functie of hoedanigheid

Scheidsrechter = geen fiscale definitie (= iemand die voor de naleving vd spelregels zorgt)

aangifte pb deel 1
Aangifte PB (deel 1)

Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte en invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen

slide171

Aangifte PB (deel 2)

Vak XVIII. BATEN van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden

Vak XVIII. WINSTEN EN BATEN VAN EEN VORIGE BEROEPSWERKZAAMHEID

slide172
Pro memorie spelers,trainers,opleiders,begeleiders van amateurclubs uit lagere afdelingen

amateurclubs van lagereafdelingen

max. per wedstrijd

spelers jeugd of reserven € 12,50(hulp)trainers jeugd of reserven € 12,50clubafgevaardigden € 12,50terreinverzorgers /dag € 12,50was uitrusting per ploeg € 15,00vervoer spelers max. €/km 0,3026<1.7.2010 max. €/km 0,3178≥ 1.7.2010

max. per wedstrijd

niet overschreden

overschreden

niet belastbaar

volledigbelastbaar

geen fiche 281.10wel nominatieve lijst

fiche 281.10verplicht

in sportcodes vr trainers, begeleiders, opleiders & spelers

slide173

Sportbeoefenaars, trainers, opleiders, begeleiders (T/O/B) en scheidsrechters (SR)

Inwoners

Sportbeoefenaars,trainers, opleiders, begeleidersen scheidsrechters

Niet-inwoners

Sport-beoefenaars

T / O / B + SR

Sport-beoefenaars

T / O / B + SR

sportbeoefenaar rijksinwoner
Sportbeoefenaar rijksinwoner

Sportbeoefenaar rijksinwoner

Inkomen belastbaar als

Baten

Bezoldiging

Fiche 281.10

Fiche 281.50

Voetballersin principe in ondergeschikt verband

fiscaal gunstregime sportbeoefenaar inwoner
Fiscaal gunstregime sportbeoefenaar (inwoner)

‘Oudere’

sportbeoefenaar

Andere

sportbeoefenaar

‘Jonge’

sportbeoefenaar

bezoldigingWN

vr sportactiviteit

ihkv BWZH

≥16jén<26j op1/1/Aj.

bezoldiging of baat (BI)

vr sportactiviteit

ihkv BWZH

≥26j op 1/1/Aj.

bezoldiging<16j op1/1/Aj.

OF

baten <26j op 1/1/Aj.

OF

≥ 26j op 1/1/Aj. én bruto BI sportactiviteitniet bijkomstig

<

Bruto BI

ALLE sport & -gerelateerde activiteiten

Bruto BI

andere activiteiten

1e schijf van € 17.030bruto bezoldiginguit sportactiviteit

1e schijf van € 17.030bruto beroepsinkomen(BI) uit sportactiviteit

Afzonderlijk belastbaar 16,5 %

Afzonderlijk belastbaar 33 %

Geëigend

tarief

Eventuele saldo  geëigend tarief

fiscaal gunstregime t o b sr inwoner
Fiscaal gunstregime T / O / B / SR (inwoner)

Trainer/opleider/begeleider

(alle afdelingen)

Scheidsrechter

(1e +2e klasse)

Bezoldigingen WN

Bezoldigingen of baten (BI)

 • vr sport(gerelateerde) activiteit
 • ihkv BWZH

ongeacht leeftijd

<

Bruto BI

ALLE sport & -gerelateerde activiteiten

Bruto BI

andere activiteiten

1e schijf van € 17.030Bruto beroepsinkomen (BI) sportgerelateerde activiteiten

Afzonderlijk belastbaar 33 %

voorbeeld 2 vervolg
Voorbeeld 2 (vervolg)

VC heidesjotters betaalde in 2010 aan een trainer 1e elftal:

 • vaste vergoeding = 100 EUR per maand (gedurende 10 maand)
 • premies: 100 EUR per gewonnen competitiewedstrijd

30 EUR per gelijkspel in een competitiewedstrijd

0 EUR per verloren competitiewedstrijd

 • verplaatsingsvergoeding:

5 EUR per training (2 maal per week) gedurende 44 weken

afstand woonplaats – terreinen VC heidesjotters = 10 km enkel

In 2010 speelde VC Heidesjotters 30 competitiewedstrijden, waarvan: 10 gewonnen, 15 verloren, 5 gelijkgespeeld.

Specifieke forfaitaire vergoedingsregeling

Niet van toepassing voor trainers eerste elftal

Algemene forfaitaire vergoedingsregeling

Niet van toepassing want daggrens en jaargrens overschreden

voorbeeld 2 vervolg178
Voorbeeld 2 (vervolg)

Taxatie in hoofde van de trainer

Tenzij alsnog het dubbel bewijs kan geleverd worden voor deze vergoedingen, wordt betrokkene belastbaar op 2.590 EUR.

Het inkomen van 2.150 EUR wordt bij de trainer afzonderlijk belast aan 33% (voor een eerste schijf van hoogstens 17.030 EUR), op voorwaarde dat dit inkomen behaald werd uit een nevenactiviteit. De overige 440 EUR wordt gezamenlijk belast aan het progressieve tarief (ngl. Inkomensschijven)

Verplichtingen van de voetbalclub

 • Fiche 281.10 indienen via BELCOTAX ON WEB (internet): → Code 277 (vak 15) = 2.150 EUR

→ Code 254 (vak 17) = 440 EUR

 • BV op deze vergoeding storten a/h bevoegde ontvangkant.
 • Terzelfdertijd een aangifte BV (274) indienen via FINPROF (internet).
 • Bedrag vd ingehouden BV vermelden op fiche 281.10 →Code 286 (vak 20)
 • Attest ‘oudere’ speler ter beschikking vd Admin. houden waarin hij verklaart te voldoen a/d taxatie van 33% (art. 93, §3 KB/WIB 92)

fiscaal gunstregime sportbeoefenaar niet inwoner
Fiscaal gunstregimesportbeoefenaar(niet-inwoner)

Sportbeoefenaar verkrijgt in België sportinkomsten (per SN en per periode van 12 opeenvolgende maanden)

≤ 30 d/12m

> 30 d/12m

4-jarig gunststatuut btl. spelers hoogste klasse voet-, volley- en basketbal

bevrijdende BV = 18%

bevrijdende BV = 18%

Verplichte fiscale regularisatie

GÉÉN vrijstelling doorstorten BV

ook igv optionele regularisatie

situatie  aan Belg. sportbeoefenaars

dwz globale taxatie

tenzij afzonderlijke taxatie als ‘jonge’ / ‘oudere’ sportbeoefenaar

+

vrijstelling doorstorten BV = 80%

(mits bestedingsplicht ‘oudere’ sporter)

Fiche 281.30

slide180

Fiscaal gunstregimesportbeoefenaar(niet-inwoner)

Het inkomen werd a/d sportbeoefenaar persoonlijk toegekend

Het inkomen werd a/e ander natuurlijk persoon of rechtspersoon toegekend

mbt prestaties uitsluitend in België

mbt prestaties niet-uitsluitend in België

Mbt prestatiein

Baten m.b.t. prestaties in België

Baten m.b.t. prestaties in buitenland

bezoldigingfiche 281.10vak 14

activiteit > 30 dagen

per SN en tijdvak van 12m

neen

fiche 281.50

buitenl.

België

ja

baatfiche 281.30vak 10L

bezoldigingfiche 281.10vak 14

fiche 281.30vak 10j

fiche 281.30vak 10k

slide181

Fiscaal gunstregimeT / O / B / SR (niet-inwoner)

situatie  aan T / O / B / SR (inwoner)

Vergoeding voor sportgerelateerde activiteit

1e schijf van 17.030 EURbruto beroepsinkomen (BI)

afzonderlijke belast aan 33% (mits BI uit sportactiviteit bijkomstig)

Wel BV storten

80%-vrijstelling doorstorten BV

!!! NIET VAN TOEPASSING !!!vrijstelling doorstorten BV enkel voor ‘sportbeoefenaars’

slide183
80 % Vrijstelling doorstorten BV

Fiscaalgunstregime:vrijstelling80%doorstortenBV

Enkel mbt bezoldigingen ‘sportbeoefenaars’

≠ scheidsrechter, opleider, begeleider, trainer

‘Jonge’ sportbeoefenaar

‘Oudere’ sportbeoefenaar

<26j op 1/1/jr vrijst.+1

! géén minimumleeftijd !

≥26j op 1/1/jr vrijst.+1

géén bestedingsverplichting

wel bestedingsverplichtingHelft vd niet-doorgestorte BV tijdig besteden aan jeugdopleiding‘jonge’ sportbeoefenaars

vrijstelling 80 doorstorten bv voorwaarden
Vrijstelling 80% doorstorten BV - Voorwaarden

(art. 2756 WIB 92)

1. Schuldenaar zoals vermeld in art. 270,1° en 3° WIB 92

2. Die bezoldigingen toekennen/betalen aan sportbeoefenaars die:

a. < 26j op 1/1/jr. vrijstelling+1

b. ≥ 26j op 1/1/jr.vrijstelling+1, op voorwaarde dat:

 • uiterlijk op 31/12/jr.vrijstelling+1
 • ½ vd niet-doorstortbare BV besteed aan opleiding jonge sportbeoefenaars die ≥ 12j en < 23j zijn op 1/1/jr.vrijstelling+1

3. BV daadwerkelijk inhouden

vrijstelling 80 doorstorten bv formaliteiten
Vrijstelling 80% doorstorten BV - Formaliteiten

Géén voorafgaande aanvraag nodig wel 2 aangiftes BV !

Attest ‘oudere’ speler waarin hij verklaart te voldoen a/d taxatie van 33% ter beschikking vd Admin. houden(art. 93, §3 KB/WIB 92)

De niet doorgestorte BV blijft verrekenbaarbij de betrokken sportbeoefenaar !!!

slide186

Vrijstelling 80% doorstorten BV

eerste aangifte 274: voor alle werknemers

alle door die werkgever voor die periode betaalde of toegekende belastbare bezoldigingen

1

AANGIFTENUMMER(= mededeling betaling)

AARDderinkomsten

2

3

10

JAAR EN PERIODEvan betaling der inkomsten

Vermeld “NEG” na de bedragen zo zij negatief zijn.

4

Belastbare

inkomsten

bruto belastbaar inkomen

Vermeld “NEG” na de bedragen zo zij negatief zijn.

5

Verschuldigde

Bedrijfsvoorh.

uiteindelijk verschuldigde BV

slide187

Vrijstelling 80% doorstorten BV

tweede aangifte 274: voor de werknemers waarvoor vrijstelling gevraagd wordt

sportbeoefenaar codePB < 26 jaar41PB-andere 42BNI < 26 jaar 48BNI - andere 49

1

AANGIFTENUMMER(= mededeling betaling)

AARDderinkomsten

2

3

JAAR EN PERIODEvan betaling der inkomsten

Vermeld “NEG” na de bedragen zo zij negatief zijn.

4

Belastbare

inkomsten

belastbare bezoldigingenpersoneel met vrijstelling

Vermeld “NEG” na de bedragen zo zij negatief zijn.

5

Verschuldigde

Bedrijfsvoorh.

80% x BV bezoldigingen in vak 4

NEG

slide188
Bewijs van de besteding

Vrijstelling 80% doorstorten BV

Bewijzen ter beschikking vd administratie houden!

Sportbeoefenaar <26j op 1/1/jrvrijstelling+1

Sportbeoefenaar≥26j op 1/1/jrvrijstelling+1

Volledige identiteit, NN, Bedrag betaalde bruto belastb.bezold.,Bedrag + berekening ingehouden BV

+ bewijs dat ½ vd vrijstelling van doorstorten BVaan opleiding ‘jonge’ sporters werd besteed

Trainer van ‘oude’ en ‘jonge’ sporters

 verdeelsleutel hanteren (feitenkwestie)

bestedingsverplichting 3 voorwaarden
Bestedingsverplichting – 3 voorwaarden

(art. 2756, tweede lid, WIB 92)

bestedingsverplichting

enkel mbt ‘oudere’ sportbeoefenaars

Helft vd niet-doorgestorte BV

 tijdig besteden

 aan jeugdopleiding

 van ‘jonge’ sportbeoefenaars

bestedingsverplichting voorwaarde
Bestedingsverplichting – voorwaarde 

(art. 2756, tweede lid, WIB 92)

bestedingsverplichting

enkel mbt ‘oudere’sportbeoefenaars

Helft vd niet-doorgestorte BV

tijdig besteden→ dwz uiterlijk op 31/12/jr. vrijst.+1

aan jeugdopleiding

van ‘jonge’ sportbeoefenaars

bestedingsverplichting voorwaarde191
Bestedingsverplichting – voorwaarde 

(art. 2756, tweede lid, WIB 92)

bestedingsverplichting

enkel mbt ‘oudere’sportbeoefenaars

Helft vd niet-doorgestorte BV

tijdig besteden

aan jeugdopleidingdwz ofwel

- de ‘bezoldigingen’aan personen belast met de opleiding, begeleiding of ondersteuning van ‘jonge’ sportbeoefenaars in hun sportuitoefening;

- de ‘bezoldigingen’a/d ‘jonge’ sportbeoefenaars zelf.

+ extra vwdn jeugdopleiding vanaf 1.7.2010

van ‘jonge’ sportbeoefenaars

slide192

Bestedingsverplichting – voorwaarde 

‘bezoldigingen’ *

nr. 92 Circ. AOIF 48/2010 dd. 02.07.2010

* vanaf 1.7.2010 enkel WN-bezoldiging

brutobezoldigingen

- forfaitaire voordelen van alle aard

+ werkelijke kostprijs van de voordelen van alle aard

+ werkelijke betaalde werkgeversbijdragen (RSZ-wg)

+ werkgeversbijdrage groepsverzekering

bedrag van de besteding

≠ terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever

≠ vrijwilligersvergoedingen (geen bezoldigingen)

extra vwdn jeugdopleiding vanaf 1 7 2010

Bestedingsverplichting – voorwaarde 

Extra vwdn jeugdopleiding vanaf 1.7.2010

Bezoldiging* van de jonge sportbeoefenaars zelf

<max. bestede bedrag x ½ (art. 2756, derde lid WIB 92)

<max. bezoldiging* opleiders, begeleiders of ondersteunersvan jonge sportbeoefenaars(Memorie Toelichting, DOC 52 2170/001 p. 35-37)

én

*vanaf 1.7.2010 enkel WN-bezoldiging

Het deel van het te besteden bedrag dat niet werd geïnvesteerd in jeugdopleiding of dat niet overeenkomstig de nieuwe proportionaliteitsregel werd geïnvesteerd binnen de wettelijke voorziene termijn, moet door de schuldenaar van de BV in de schatkist worden teruggestort, (te verhogen met nalatigheidsinteresten).

(Memorie van toelichting, DOC 52 2170/001 p. 35-37)

slide194

Bestedingsverplichting – voorwaarde 

VoorbeeldExtra voorwaarden jeugdopleiding vanaf 1.7.2010

bestedingsverplichting voorwaarde195
Bestedingsverplichting – voorwaarde 

(art. 2756, tweede lid, WIB 92)

bestedingsverplichting

enkel mbt ‘oudere’sportbeoefenaars

Helft vd niet-doorgestorte BV

tijdig besteden

aan jeugdopleiding

van ‘jonge’ sportbeoefenaars

→ dwz leeftijd  12j én <23j op 1/1/jr. vrijst.+1

bestedingsverplichting sanctie
Bestedingsverplichting - Sanctie

Bij niet naleving bestedingsverplichting

SANCTIE

=

niet-bestede som+ nalatigheidsintresten

betalen a/d Schatkist

voorbeeld 2 vervolg197
Voorbeeld 2 (vervolg)

VC heidesjotters betaalde in 2010 aan een trainer 1e elftal:

 • vaste vergoeding = 100 EUR per maand (gedurende 10 maand)
 • premies: 100 EUR per gewonnen competitiewedstrijd

30 EUR per gelijkspel in een competitiewedstrijd

0 EUR per verloren competitiewedstrijd

 • verplaatsingsvergoeding:

5 EUR per training (2 maal per week) gedurende 44 weken

afstand woonplaats – terreinen VC heidesjotters = 10 km enkel

In 2010 speelde VC Heidesjotters 30 competitiewedstrijden, waarvan: 10 gewonnen, 15 verloren, 5 gelijkgespeeld.

Specifieke forfaitaire vergoedingsregeling

Niet van toepassing voor trainers eerste elftal

Algemene forfaitaire vergoedingsregeling

Niet van toepassing want daggrens en jaargrens overschreden

voorbeeld 2 vervolg198
Voorbeeld 2 (vervolg)

Verplichtingen van de voetbalclub

Géén vrijstelling van 80%van doorstorting van de BV want bezoldigingen aan een ‘trainer’( sportbeoefenaar).

(De vrijstelling van doorstorting van 80% geldt immers enkel voor de BV op de bezoldigingen van de sportbeoefenaars (jong of oud), doch niet voor de BV op de bezoldigingen van trainers, opleiders, begeleiders).

.

bepalen van de bv sporter t o b sr inwoner
Bepalen van de BV sporter + T/O/B/SR (inwoner)

Inwoner

Zonder verminderingen BV

bepalen van de bv niet inwoners
Bepalen van de BV niet-inwoners

Niet-Inwoner

* zie desbetreffende nr. in bijlage III KB / WIB 92

201

bronnen
Bronnen

Circulaires

 • Ci.RH. 241/603.774 (AOIF 48/2010) dd. 02.07.2010 (Belastingstelsel sportbeoefenaars, T/O/B/SR)
 • Ci.RH. 244/603.128 (AOIF 44/2010) dd. 15.06.2010 (Vrijstellingen doorstorten BV)
 • Ci.RH. 241/601.872 (AOIF 2/2010) dd. 06.01.2010(Overzichtscirculaire voetbalsector)
 • Ci.RH. 241/509.803 dd. 05.03.1999 (Alg. regeling vrijwilligers)
 • Ci.RH. 241/599.399 (AOIF 36/2009) dd. 06.07.2009 (Km-vergoeding dienstverplaatsingen ambtenaren Staat)

Berichten

Bericht a/d werkgevers en a/d andere schuldenaars van a/d BV onderworpen inkomstenhttp://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/Werkgevers/Fichesopgaven/fichesopgaven.htm

bronnen204
Bronnen

Wetgeving

Inzake BV

WIB 92 → art. 270 t/m 275 en art. 296

KB/WIB 92 → art. 86 t/m 95

→ bijlage III

Inzake aanslagstelsel

WIB 92 → art. 171, 1°, i (33% mbt ‘oudere’ sportbeoefenaars en T/O/B/SR)

→ art. 171, 4°, j (16,5% mbt ‘jonge’ sportbeoefenaars)

Op te zoeken via

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/

algemene regel
Algemene regel
 • Een club heeft alleen verplichtingen t.o.v. de RSZ als zij werknemers tewerkstelt die met de club verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst
 • Er bestaan specifieke onderwerpingsregels voor
  • spelers en trainers
  • andere medewerkers van de club
onderwerpingsregels voor spelers en trainers
Onderwerpingsregels voor spelers en trainers
 • Als het jaarloon groter is dan 8675,00 €

(vast loon, winstpremies, tekengeld, kostenvergoedingen, verplaatsingen van thuis naar club, ...)

geldt een wettelijk vermoeden dat de speler/trainer verbonden is door een arbeidsovereenkomst

(Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars)

 aangifte bij RSZ verplicht

onderwerpingsregels voor spelers en trainers208
Onderwerpingsregels voor spelers en trainers
 • Als het jaarloon niet groter is dan 8675,00 €

(vast loon, winstpremies, tekengeld, kostenvergoedingen, verplaatsingen van thuis naar club, ...)

geldt geen wettelijk vermoeden.

 aangifte bij de RSZ als uit de feitelijke toestand blijkt dat de speler/trainer zijn prestaties levert onder gezag van de club en tegen loon.

onderwerpingsregels voor andere medewerkers
Onderwerpingsregels voor andere medewerkers
 • Er bestaat geen wettelijk vermoeden ongeacht de hoogte van het loon
 • Er zijn geen verplichtingen t.o.v. de RSZ als de medewerker:
  • voldoet aan de voorwaarden van de vrijwilligerswet (wet 3 juli 2005)

OF

  • voldoet aan de voorwaarden van de “25-dagenregel” (artikel 17 KB 28/11/1969)
de vrijwilligerswet wet van 3 juli 2005
De vrijwilligerswet(wet van 3 juli 2005)
 • Elke activiteit die onbezoldigd en vrijwillig wordt verricht ten behoeve van één of meer personen of van een organisatie vreemd aan het eigen familie- of privéverband
 • Enkel mogelijk bij organisaties (feitelijke verenigingen of private of publieke rechtspersonen) zonder winstoogmerk
de vrijwilligerswet
De vrijwilligerswet
 • Het onbezoldigd karakter belet niet dat de door de vrijwilliger gemaakte kosten worden vergoed
  • De kostenvergoeding wordt niet als loon beschouwd op voorwaarde dat de realiteit en de omvang van de kosten bewezen wordt
  • Geen dergelijk bewijs nodig indien het totaal van de vergoedingen niet meer bedraagt dan 30,22 euro per dag en 1208,72 euro per jaar
de 25 dagen regel artikel 17 kb van 28 11 1969
De 25-dagen regel(Artikel 17 KB van 28/11/1969)
 • Zijn vrijgesteld van onderwerping, medewerkers (andere dan sportlui !) die de inrichter van een sportmanifestatie uitsluitend op de dag van de manifestatie tewerkstelt, en op voorwaarde dat:
  • de medewerker dergelijke prestaties in de loop van een kalenderjaar niet meer dan op 25 dagen doet(bij één of meer werkgevers).
  • de club een voorafgaande aangifte doet aan de FOD Sociale Zekerheid (elektronisch)

Meer info:

https://www.socialsecurity.be/site_nl/Applics/article_17/index.htm

wat zijn de verplichtingen t o v de rsz
Wat zijn de verplichtingen t.o.v. de RSZ ?
 • DIMONA-aangiften doen
 • De DmfA (kwartaalaangifte) indienen
 • Bijdragen betalen
dimona de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling
DIMONADe onmiddellijke aangifte van tewerkstelling
 • Elektronische aangifte die moet gebeuren:

- telkens een werknemer in dienst komt

(uiterlijk op het moment dat hij begint te werken)

- telkens iemand uit dienst gaat

(uiterlijk de eerste werkdag nadien)

Meer info:

https://www.socialsecurity.be/site_nl/Applics/dimona_new/index.htm

dmfa de kwartaalaangifte
DmfA De kwartaalaangifte
 • Iedere werkgever moet elk kwartaal een elektronische aangifte indienen met de prestaties en lonen van alle werknemers
 • Dat moet gebeuren uiterlijk tegen het eind van de maand die op het kwartaal volgt
 • Deze aangifte dient als basis om de bijdragen te berekenen en om de sociale rechten vast te stellen

Meer info

https://www.socialsecurity.be/site_nl/Applics/dmfa/index.htm

rsz bijdragen
RSZ- bijdragen
 • Zijn verschuldigd ofwel één maal per kwartaal ofwel met maandelijkse voorschotten en een kwartaalsaldo
 • De bijdragen worden berekend op het brutoloon van de werknemer:

- vast loon, winstpremies, tekengeld, eindejaarspremie, ...

er zijn geen bijdragen verschuldigd op kostenvergoedingen en op de terugbetaling van verplaatsingskosten (met inbegrip van de woon-werk verplaatsing)

 De berekeningsbasis van de bijdragen kan dus kleiner zijn dat het bedrag dat in aanmerking genomen wordt om te zien als het wettelijk vermoeden speelt.

rsz bijdragen217
RSZ- bijdragen
 • Er bestaat een specifieke berekeningsbasis die alleen geldt voor spelers(dus niet voor trainers of andere medewerkers !)

A Als het maandloon groter is dan 1960,18 €, worden bijdragen berekend op 1960,18 €

B Als het maandloon niet groter is dan 1960,18 €, worden bijdragen berekend op het werkelijke brutoloon

rsz bijdragen v oetbalspelers
RSZ-bijdragen Voetbalspelers

Werknemersbijdrage : 13,07%

Werkgeversbijdrage : +- 25%

Opgelet : voetbalspelers vallen niet onder de vakantiewetgeving

rsz bijdragen andere werknemers
RSZ-bijdragen Andere werknemers

Bedienden

werknemersbijdrage: 13,07% / werkgeversbijdrage: +-32%

Arbeiders (op 108% van het brutoloon):

werknemersbijdrage: 13,07% / werkgeversbijdrage: +-48%

Opgelet: de werkelijk verschuldigde bijdragen kunnen beduidend lager zijn door de invloed van bepaalde bijdrageverminderingen. Dat is met name het geval voor werknemers met een laag loon.

rsz bijdragen invloed vakantiegeld
RSZ- bijdragenInvloed vakantiegeld

Aan bedienden betaalt de werkgever zelf het vakantiegeld.

Een arbeider krijgt een vakantiecheque, die zijn werkgever financiert door een bijkomende bijdrage van +- 16% van het loon aan de RSZ te betalen.

rsz bijdragen bijzondere bijdragen

RSZ- bijdragenBijzondere bijdragen

Naast de gewone bijdragen zijn er in bepaalde gevallen ook bijzondere bijdragen aan de RSZ verschuldigd. Twee bijdragen die men niet uit het oog mag verliezen zijn:

- een bijdrage van 8,86% op buitenwettelijke voordelen inzake pensioen (bv. stortingen in een groepsverzekering)

- een CO2 bijdrage voor elke wagen die een werkgever ter beschikking stelt aan zijn werknemers, voor zover die wagen voor woon-werkverkeer of privé doeleinden gebruikt wordt.

arbeidsrechtelijke aspecten
Arbeidsrechtelijke aspecten
 • De diverse paritaire comités van toepassing in sportclubs
 • Het paritair comité voor de sport
 • De wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor de betaalde sportbeoefenaar
 • De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetballer
 • Arbeidsvergunningen voor buitenlanders
paritaire comit s in sportclubs
Paritaire comités in sportclubs
 • betaalde sportbeoefenaars vallen steeds onder het paritair comité 223 voor de sport
 • Overige werknemers van sportclubs:
  • zonder winstgevend doel: pc 329 voor de socio-culturele sector (arbeiders + bedienden)
  • met winstgevend doel: pc 100 (aanvullend pc voor arbeiders) en pc 218 (aanvullend pc voor bedienden)

m.u.v. bepaalde categorieën werknemers:

pc 145 voor de tuinbouw (onderhoud van de sportterreinen)

pc 302 horeca (tewerkgesteld in restaurant, cafetaria, kantine,…)

paritair comit 223 voor de sport
Paritair comité 223 voor de sport
 • Enkel bevoegd voor de betaalde sportbeoefenaars (niet voor ander personeel)
 • Sportbeoefenaar (cfr. Wet van 24/02/78)=

eenieder die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportcompetitie of sportexhibitie onder het gezag van een ander persoon, tegen een loon dat een bepaald bedrag overschrijdt

 • Niet alleen van toepassing op de spelers, maar ook op de voetbaltrainers
wet arbeidsovereenkomsten voor betaalde sportlui wet van 24 feb 1978
Wet arbeidsovereenkomsten voor betaalde sportlui (wet van 24 feb. 1978)
 • Minimum jaarloon voor betaalde sportbeoefenaars jaarlijks vastgelegd in een KB (2010: € 8.675)
 • Elke arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een betaalde sportbeoefenaar wordt beschouwd als een bediendencontract
 • AO kan pas geldig aangegaan worden vanaf het einde van de voltijdse leerplicht (= 15 of 16 jaar)
 • Indien arbeidsovereenkomst van bepaalde duur: maximum duur is 5 jaar (wel vernieuwbaar)
cao arbeidsvoorwaarden voor betaalde voetballers
CAO-arbeidsvoorwaarden voor betaalde voetballers

(huidige cao loopt van 1 juli 2008 tot 30 juni 2012)

 • Van toepassing op:
  • alle voetbalclubs
  • de voltijdse en deeltijdse voetballers

(opm. elke arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars is in principe voltijds, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en voor zover de sportbeoefenaar niet meer dan 30 uur per week zijn sport beoefent)

 • Regelt diverse arbeids- en loonvoorwaarden alsook de terbeschikkingstelling van spelers
cao bepalingen inzake loon
CAO-bepalingen inzake loon
 • Het loon bestaat uit volgende elementen:
    • vast bruto maandsalaris
    • wedstrijdpremies
    • andere contractuele vergoedingen
    • voordelen in natura (zoals een woning, een voertuig…)
    • de werkgeversbijdragen in het pensioenfonds
 • Loon moet voldoende bepaalbaar zijn (vaste wedde, premies, voordelen in natura,…) zodat reeds uit het contract blijkt of het minimumloon gerespecteerd wordt
cao bepalingen inzake loon228
CAO-bepalingen inzake loon
 • Het jaarlijks gewaarborgd minimumloon voor voetballers wordt vastgelegd door het nationaal paritair comité voor de sport
 • Bedrag 2010 (voltijdse prestaties): € 17.350
 • Effectieve maandloon moet minstens gelijk zijn aan het theoretisch minimum maandloon (1/12 van het jaarlijks minimumloon moet maandelijks betaald worden als voorschot)
wettelijke en cao bepalingen inzake terbeschikkingstelling
Wettelijke en CAO-bepalingen inzake “terbeschikkingstelling”
 • Terbeschikkingstelling, zoals bepaald in art. 32 van de wet van 24/07/1987 (Wet betreffende de tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers), is de enige geldige manier om een speler uit te lenen aan een andere club
 • Voornaamste voorwaarden:
   • Enkel mogelijk in de transferperiodes
   • Enkel mogelijk voor een duur tot einde van lopende seizoen
   • Op basis van een geschreven “driepartijenovereenkomst” (tussen de twee clubs en de speler)
   • Vooraf de toestemming bekomen van de sociaal inspecteur-directiehoofd van Toezicht op de Sociale Wetten
arbeidsvergunningen algemeen
Arbeidsvergunningen: algemeen
 • Voor buitenlandse werknemers die in België komen werken moet de werkgever in principe vooraf beschikken over een arbeidsvergunning en een “Arbeidskaart B”(= beperkt tot tewerkstelling bij één werkgever, voor maximum 12 maanden, verlengbaar)
 • Slechts op basis van die arbeidsvergunning kan de vreemdeling een visum voor België verkrijgen
 • Deze voorwaarde geldt niet voor onderdanen van de Europese Economische Ruimte (= de 27 landen van de EU + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) en Zwitserland
arbeidsvergunningen regeling voor beroepssportlui en trainers
Arbeidsvergunningen: regeling voor beroepssportlui en -trainers
 • Arbeidsvergunning enkel te bekomen op voorwaarde dat de bezoldiging minstens het achtvoudige bedraagt van het minimumloon voor sportbeoefenaars (volgens de wet van 24 feb. 1978, in 2010: € 8.675 x 8 = € 69.400 bruto op jaarbasis)
 • De sportlui mogen wel al in België zijn op het ogenblik van de aanvraag
 • De club mag de spelers nog niet aan de competitie laten deelnemen zonder dat de arbeidsvergunning is afgeleverd
bijkomende info fod financi n
Bijkomende info: FOD Financiën
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de fiscaliteit van een vzw?

Meer informatie in verband met de fiscaliteit van de vzw vindt u op www.fisconet.fgov.be

U kunt ook terecht op www.minfin.fgov.be en bij het Contactcenter van de FOD Financiën (0257/257 57)

 • Voor regularisatie van uw persoonlijk dossier: contacteer uw bevoegd lokaal kantoor.
bijkomende info rsz en fod waso
Bijkomende info: RSZ en FOD WASO
 • Waar kan ik meer informatie vinden?

RSZ: www.rsz.fgov.be

 Contact opnemen

FOD WASO: www.werk.belgie.be

 Contact