slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Amalthea - Předškolní klub PowerPoint Presentation
Download Presentation
Amalthea - Předškolní klub

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Amalthea - Předškolní klub - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Amalthea - Předškolní klub. projekt Předškolní klub vychází ze spolupráce NNO Amalthea a sociálních pracovnic městského úřadu a Člověka v tísni v rámci projektu Podpora pro rodinu a dítě vznikla potřeba vytvoření klubu pro děti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Amalthea - Předškolní klub


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

projekt Předškolní klub vychází ze spolupráce NNO Amalthea a sociálních pracovnic městského úřadu a Člověka v tísni

 • v rámci projektu Podpora pro rodinu a dítě vznikla potřeba vytvoření klubu pro děti
 • pracovníci, kteří navštěvují rodinu, jsou kolikrát konfrontováni s tím, že děti, které by měly být ve školce zůstávají doma - vyšší práh klasických školek – rodina není schopna dodržovat nastavená pravidla , většinou vše skončí při zápisu dítěte do školky, který rodina nezvládne
 • další  ukazatel pro vznik  předškolního klubu - Azylový dům, kde máme matky s dětmi, které jsou zde na určitou dobu a přicházejí v různém časovém období, takže tímto nastává  velký problém při umístění dětí do školky
 • po skončení ESF projektu bude snaha podobnou aktivitu ve městě udržet
 • začínající aktivita, není souhlas se zveřejněním fotek
projekt poj te do kolky

Projekt „Pojďte do školky!“:

datum zahájení: 1. 7. 2013datum ukončení: 30. 06. 2015

Projekt je realizován na celém území ČR, v Pardubickém kraji ho realizuje Amalthea, o.s. ve spolupráci s Člověkem v tísni, o.p.s.

Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP VK. Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide5

HLAVNÍM CÍLEM PROJEKTU je iniciovat změnu stávající praxe ve vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí.

 • Projekt nabízí komplexní řešení problematiky předškolníhovzdělávání těchto dětí:
 • provozování předškolního klubu
 • úzká spolupráce s rodiči dětí navštěvujících klub
 • vzdělávání pracovníků působících v předškolním vzdělávání
 • propojení sociálních a vzdělávacích služeb a nastavení systému včasné péče o děti, které jsou ohroženy budoucím školním selháváním
c lov skupiny projektu
CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:
 • sociálně znevýhodněné děti předškolního věku
 • pedagogové MŠ, přípravných ročníků ZŠ, pracovníci PPP a NNO, kteří se věnují vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • důležití rozhodovatelé - vedoucí pracovníci především školských institucí, či úseků samosprávy (školské i sociální odbory), kteří mohou zásadně ovlivňovat vzdělávací systém na lokální úrovni
 • rodiče dětí, kteří budou pravidelně docházet do předškolních klubů
slide8

KOMU JE KLUB URČEN:

 • rodinám s dětmi ve věku 4 až 7 let (do nástupu do školy) z Chrudimi a okolí, které vzhledem ke svému sociálnímu či jinému znevýhodnění nemohou navštěvovat běžnou školku a vypadávají tak ze systému předškolního vzdělávání
 • dětem z rodin s nižším socioekonomickým statutem, dětem z mnohočetných či neúplných rodin nebo rodin jinak ohrožených
slide9

CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU AMÁLKA:

 • odbourávat handicap způsobený sociálním znevýhodněním ve vztahu k předškolnímu vzdělávání
 • příprava na úspěšný vstup do mateřské školy, přípravné třídy a prvních tříd základních škol - příprava dítěte na novou budoucí roli „žáka“
 • podpora rodiny a nejbližšího sociálního okolí dítěte
 • motivace k aktivnímu se zapojení rodičů do vzdělávání dítěte
slide10

CO PŘEDŠKOLNÍ KLUB AMÁLKA NABÍZÍ:

 • strukturovanou předškolní přípravu dětí v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
 • rozvoj dovedností a znalostí dětí prostřednictvím vzdělávacích her a tematické předškolní výchovy
 • naplňování individuálních potřeb dítěte ve všech oblastech rozvoje
 • učení se pravidelným návykům a soužití v kolektivu vrstevníků
 • včasné podchycení případných vzdělávacích nebo výchovných obtíží dítěte
slide11

SLUŽBY PRO RODIČE:

 • poradenství při výchově dítěte a při výběru mateřské či základní školy
 • organizace společných setkání rodičů – povídání o výchově dětí, sdílení zkušeností
 • odkázání na další návazné služby
slide12

PROVOZ PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU

 • provoz klubu zajišťuje pracovník předškolního klubu s pomocí asistentky
 • maximální kapacita klubu je 10 dětí
 • děti mohou klub navštěvovat 4 dny v týdnu, vždy od úterý do pátku v době od 8,00 do 12,00 hodin
 • všechny služby jsou poskytovány bezplatně
slide13

DALŠÍ AKTIVITY:

 • pravidelná rodičovská setkání (aktivity pro rodiče s dětmi)
 • kluby matek (tematická posezení s rodiči)
 • výlety 1x do měsíce
 • návštěvy zubaře, lékaře, cannisterapie
slide14

2. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Vzdělávání je určeno pedagogům MŠ, přípravných ročníků ZŠ, pracovníkům PPP a NNO
 • získají znalosti a dovednosti, díky kterým budou moci lépe pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pak s dětmi se sociálním znevýhodněním
 • seznámí se specifiky prostředí, ve kterém tyto děti vyrůstají a s konkrétními metodami práce
slide15

Kurzy mají za cíl metodicky podpořit učitele při práci s dětmi a orientují se na tato témata: osobnost dítěte, individualizace práce v MŠ, jazyková příprava dětí z jazykově odlišného prostředí, rozvoj tvořivosti dětí, rozvoj řečových schopností a dovedností vyjadřování pocitů, dojmů a prožitků, rozvoj grafomotoriky a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj čtenářství, atd.

 • Součástí nabízených kurzů bude i seznámení s ověřenými praktickými metodami, podporujícími společné vzdělávání všech dětí, vhodnými a efektivními pro oblast předškolního vzdělávání.
slide16

VÝSTUP AKTIVITY:

Dojde k vytvoření a ověření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků působících v předškolním vzdělávání, který zvýší jejich kompetence pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a pro diferencované vzdělávání.

slide17

3. PODPORA ÚZKÉ SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POSKYTOVATELI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB

Aktivita bude probíhat v místech, kde budou zároveň provozovány nízkoprahové předškolní kluby.

Lokalita: CHRUDIM

slide18

HLAVNÍM TĚŽIŠTĚM TÉTO KLÍČOVÉ AKTIVITY JE:

 • pořádání kulatých stolů
 • pořádání pracovních setkání
 • vstupování do již fungujících plánovacích procesů
slide19

S CÍLEM:

 • podpořit lokální vzdělávací systém s důrazem na předškolní vzdělávání
 • propojit sociální a vzdělávací služby
 • podpořit systém včasné péče o děti, které jsou nejvíce ohroženy budoucím školním selháváním
 • vytvořit návrh lokální koncepce
slide20

CÍL AKTIVITY:

 • nastavení konkrétních opatření, která povedou k minimalizaci případů, kdy dítě vyrůstající v nepodnětném prostředí, případně dítě s jinými SVP, propadává vzdělávacím systémem
 • pomoci obci s očekávanou optimalizací sítě předškolních zařízení, která v příštích letech proběhne, v souvislosti se snižujícím se počtem dětí v předškolním věku
 • podpořit obec v tvorběplánu, který přizve k předškolnímu vzdělávání znevýhodněné děti a tím zajistí jejich vyšší šance na školní úspěch
slide21

DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Jana Ženíšková

vedoucí programu Podpora pro rodinu a dítě

Kontakt: jana@amalthea.pardubice.cz, 777 033 602