starov k m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STAROVĚKÝ ŘÍM PowerPoint Presentation
Download Presentation
STAROVĚKÝ ŘÍM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

STAROVĚKÝ ŘÍM - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

STAROVĚKÝ ŘÍM. Římské dědictví = písmo (latinské), jazyk (latina), římské právo, založili mnoho měst v jižní a západní Evropě a na britských ostrovech, silnice. Přírodní podmínky. Apeninský poloostrov SI – úrodná rovina , tuhé zimy, horká léta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

STAROVĚKÝ ŘÍM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Římské dědictví = písmo (latinské), jazyk (latina), římské právo, založili mnoho měst v jižní a západní Evropě a na britských ostrovech, silnice

p rodn podm nky
Přírodní podmínky
 • Apeninský poloostrov
 • SI – úrodná rovina, tuhé zimy, horká léta
 • zbytek Itálie – pohoří = jaké? Teplé, a suché podnebí
 • mnoho různých kmenů – hlavně indoevropské kmeny (italické): Latinové, Etruskové
zem d lstv emeslo obchod
Zemědělství, řemeslo, obchod
 • hornaté oblasti – pastevectví
 • nížiny – zemědělství
 • pěstovalo se: co?
 • nedostatek nerostného bohatství = muselo se dovážet (hlavně kovy)
 • zásoby hrnčířské hlíny a stavebního kamene
 • odpařování soli
 • dovoz mramoruodkud?
etruskov
Etruskové
 • příchod Etrusků na AP asi v 10. století př. n. l.
 • vyspělé zemědělství
 • zpracování železa, bronzu
 • výborní stavitelé (klenby)
 • nekropole – co to je?
d jiny etrusk
Dějiny Etrusků
 • vyspělá civilizace x nikoliv centralizovaný stát
 • Etrurie = název území x nikoliv název státu
 • městské státy – v čele králové
 • 6. století př. n. l. ovládali Etruskové třetinu AP
 • 5. století př. n. l. ztráta dominantního postavení Etrurie ve Středomoří (střety s kmeny v Itálii + vpád Keltů)
m v dob kr lovsk
Řím v době královské
 • podle pověsti byl Řím založen roku 753 př. n. l. – prvním králem : kdo?
 • X ve skutečnosti založen nebyl, ale postupně se vytvářel na březích řeky Tibery – sedm pahorků
 • 8. století spojení několika osad v město = Řím = centrum Latia obývaného italickým kmenem Latinů
 • patricijové = urozené obyvatelstvo
 • plebejové = neurozené obyvatelstvo
 • otroci = nesvobodné obyvatelstvo
slide9

ServiusTullius– v 6. století př. n. l. rozdělil římské občany podle zámožnosti do 5 majetkových tříd

 • Servisus byl zavražděn TarquiniusemSuperbem= zmocnil se trůnu
 • 510 př. n. l. byl Superbussesazen = konec vlády králů = z Ř se stala republika, v jejímž čele stáli 2 konzulové
dom c kol
Domácí úkol
 • Co je to cloaca?
 • Jaká jména nesou 7 římských pahorků?
obdob msk republiky 510 31 p n l
OBDOBÍ ŘÍMSKÉ REPUBLIKY

(510-31 PŘ. N. L.)

st tn z zen
Státní zřízení
 • republika = veřejná záležitost
 • v čele 2 volení konzulové (na 1 rok)
 • senát – tvořilo 300 starších mužů
 • plnoprávní občané –patricijové x plebejové neplnoprávní x chtěli stejná práva jako patricijové => 494 př. n. l. =hrozili vytvořením vlastního města => získali tribuna lidu
 • 449 př. n. l. sepsány římské zákony = stejné pro patricijce i plebejce
dom c kol1
Domácí úkol
 • Proč by vytvoření vlastního města ze strany plebejců znamenalo oslabení Říma?
 • Co znamená veto?
 • Vysvětli slovo emancipace
ovl dnut it lie
Ovládnutí Itálie
 • Římané ovládli ostatní kmeny na AP roku 265 př. n. l. Řím ovládl celou Itálii
punsk v lky
Punské války
 • 3 punské války mezi Kartágem a Římem (264-146 př. n. l.)
 • 1. punská válka: Řím zvítězil a získal Sicílii, Sardinii a Korsiku = první italské provincie
 • Ř = námořní velmocí
 • 2. punská válka: v čele stál punský vojevůdce Hannibal
 • Hannibal se dostal až k branám Ř, ale zalekl se jejich mohutnosti, tak se Ř nepokusil dobýt
slide17

Ř zaútočil na Kartágo, které bylo poraženo

 • Kartágo muselo přijmout mír za velmi těžkých podmínek: jakých?
 • 3. punská válka:obranná válka Kartága, což byla záminka k vypovězení války ze strany Ř
 • 146 př. n. l. bylo Kartágo Římany dobyto a srovnáno se zemí
ovl dnut makedonie a ecka
Ovládnutí Makedonie a Řecka
 • 168 př. n. l. - bitva u Pydny – Makedonie se stala římskou provincií
 • 146 př. n. l. se Řecko se dostalo pod nadvládu Ř
 • celé západní Středomoří bylo ovládnuto Ř
krize republiky1
Krize republiky
 • nedostatek obilí = dovoz levného obilí z provincií
 • drobní zemědělci odchod do Říma(bezzemci) X velkostatkáři výrazně bohatli
e en krize
Řešení krize
 • bratři Gracchové– tribuni lidu
 • 133-121 př. n. l. = vydali pozemkový zákon >< oba zavražděni
 • 2 politické strany: populáři (reformy, lidové shromáždění, G. Marius) >< optimáni(odmítání reforem, senát, L.C.Sulla)
 • Sulla roku 83. př. n. l. ovládl Řím a stal se diktátorem
prvn triumvir t
První triumvirát
 • 60 př. n. l. první triumvirát = M. L. Crassus, G. Pompeius, H. I. Caesar
 • Caesar spravoval Galii
 • Pompeiusspravoval Hispánii
 • Crassus spravoval východní provincie
 • 54. př. n. l. Crassuszabit = konec triumvirátu
 • 49 př. n. l. Caesar překročil řeku Rubikon a vypukla občanská válka mezi Caesarema Pompeiem >< Pompeisusuprchl a Caesar se stal diktátorem, pak konzulem
caesarova samovl da
Caesarova samovláda
 • = diktátor, konzul, tribun lidu = republikánské tituly
 • podporoval armádu, řemesla, lékaře, učitele, uděloval občanství
 • reforma kalendáře = juliánský kalendář
 • měl odpůrce = 44 př. n. l. zavražděn
druh triumvir t
Druhý triumvirát
 • MarcusAntonius + GaiusOctavianus+ Lepidus = 2. triumvirát
 • Lepidus šel do ústraní
 • Antonius >< Octaviánovi – 31. př. n. l. bitva u Actia= Antonius + Kleopatra poraženi a spáchali sebevraždu
 • Egypt se stal římskou provincií
 • Octavianussamovládcem = titul Augustus -konec římské republiky
c sa sk m 31 p n l 476 n l
CÍSAŘSKÝ ŘÍM

(31 PŘ. N. L. – 476 N. L.)

princip t
Principát
 • Augustusse nechal nazývat princeps= první muž v říši = principát
 • neomezená moc
 • formálně Řím republikou >< skutečně císařstvím
 • pax Romana = římský mír
 • rozmach stavební činnosti, umění
 • zastavil morální úpadek společnosti
 • před smrtí jmenoval za svého nástupce svého adoptivního syna Tiberia
 • monarchie = vláda jednoho panovníka, jehož postavení je dědičné
slide27
Tiberius – úsporná opatření – neoblíben, z ostrova Capri řídil stát pomocí dopisů
 • Caligula– velmi krutý = zavražděn
 • Claudius – „císař-úředník“, budoval nákladné stavby, připojil jižní Británii k Římu
 • Nero – procesy s politickými odpůrci, raději se zabil sám, než aby ho zabili jiní
adoptivn c sa i
Adoptivní císaři
 • = císaři, kteří vládli ve 2. století n. l.
 • císař adoptoval nějakého nástupce, který ho nahradil = schopní a rozumní panovníci
 • Traianus (97-117 n. l.) – největší územní rozmach Říma
 • limes Romanus = ochranné opevnění římské hranice
 • Hadrianus – Hadriánův val
 • Marcus Aurelius – politik, voják, filozof, odrazil útok Germánů
krize ma
Krize Říma
 • = útoky Germánů, hospodářská krize, zvyšování daní, znehodnocení měny, úpadek obchodu a řemesel, časté střídání císařů
po tky k es anstv
Počátky křesťanství
 • vznik v polovině 1. století n. l. v římské provincii Judeji
 • monoteistické náboženství = víra v 1 všemohoucího Boha
 • zakladatel: Ježíš Kristus
 • Desatero Božích přikázání
 • před Bohem jsou si všichni rovni
 • víra v lepší posmrtný život
 • křesťané odmítli uctívat císaře jako boha
slide32

roku 284 nastupuje na trůn voják Diocletianus

 • neomezená vláda = pán všech poddaných = dominát(dominus=pán)
 • pronásledování křesťanů
 • spolucísař – spravoval západní část ŘŘ
 • 306 – Constantinus = přenesl sídlo do Byzance a založil město Konstantinopol
 • 313 – edikt milánský = zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími
 • 380 – křesťanství jediné povolené náboženství