bibliografia v digit lom veku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bibliografia v digitálom veku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bibliografia v digitálom veku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Bibliografia v digitálom veku - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Bibliografia v digitálom veku. Jarmila Majerová. 50. roky 20. storočia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bibliografia v digitálom veku' - kelsey-long


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
50 roky 20 storo ia
50. roky 20. storočia

Ideálna (súbežná národná) bibliografia predstavuje úplný zoznam všetkých kníh, dokumentov, brožúr, seriálových publikácií a iných tlačených materiálov vydaných na území konkrétnej krajiny a v rámci časového obmedzenia jedného roka alebo menej (1955)

90 roky 20 storo ia
90. roky 20. storočia
 • Národná bibliografia v modernom chápaní sa definuje ako kumulácia autoritatívnych a úplných záznamov o národnej tlačovej produkcii krajiny, ktorá sa pravidelne publikuje s čo najmenším oneskorením. Vytvárajú ju v súlade s medzinárodnými štandardami národné bibliografické agentúry
prehodnotenie n rodn ch bibliografick ch slu ieb
Prehodnotenie národných bibliografických služieb
 • Zmena vo vydavateľskej činnosti za posledných 10 rokov
 • Nové typy zdrojov
 • www
 • Rozvoj prieskumových a vyhľadávacích technológiách
z konn depon t
Zákonný deponát
 • Dôležitý pre fungovanie národnej bibliografickej registrácie
 • Povinnosť tlačiarov, vydavateľov, distribútorov bezplatne odovzdať jeden alebo viac exemplárov vlastnej produkcie národnej knižnici alebo určenej národnej bibliografickej agentúre
 • Situácia na Slovensku
medzin rodn odpor ania konferencie o poslan nb slu ieb
Medzinárodné odporúčania – konferencie o poslaní NB služieb
 • 1950 – NB nie je len zoznam, ale systém bibliografií; NB by mali zahŕňať súpisy kníh, ktoré sú v predaji; okrem kníh aj audiovizuálne dokumenty; článkové bibliografie len významné články (odborné, vedecké);
 • Menej sa povedalo o úrovni katalogizácie, o publikovaní NB, o zákonnom deponáte
 • Nové: myšlienka o NB službách
medzin rodn odpor ania konferencie o poslan nb slu ieb1
Medzinárodné odporúčania – konferencie o poslaní NB služieb
 • 1977 – špecifikácia selekčných kritérií pre NB; úroveň katalogizácie;
 • Nová definícia NB: je kumulácia autoritatívnych a úplných záznamov o tlačovej produkcii krajiny, kt. vychádza v tlačenej alebo inej forme (katalogizačné lístky, strojom čitateľné pásky) v pravidelných intervaloch a s najmenším možným oneskorením
medzin rodn odpor ania konferencie o poslan nb slu ieb2
Medzinárodné odporúčania – konferencie o poslaní NB služieb
 • 1977 – definovala národnú tlačovú produkciu = domovská krajina vydavateľa, čo určuje, kde má byť dokument registrovaný
 • Minimálne záznamy o monografiách, prvé čísla seriálov, oficiálne publikácie
 • Zahraničné patriotiká – „slovaciká“
 • Autority – osoby, korporácie
 • Súlad s medzinárodnými katalogizačnými pravidlami a klasifikáciami
 • Kompatibilita formátov
 • UBC, výmena a využívanie bib údajov
medzin rodn odpor ania konferencie o poslan nb slu ieb3
Medzinárodné odporúčania – konferencie o poslaní NB služieb
 • 1998 – dynamický pokrok IT poskytuje nové možnosi a nastoľuje nové požiadavky na národnú registráciu ... a prišiel Google
 • Úloha a zodpovednosť NB agentúr a zákonného deopnátu
 • Kooperácia NK a NBA – zodpovednosť za koordináciu a implementáciu štandardov na NBA
 • Zákonný deponát – prostriedok na zabezpečenie uchovávania a sprístupňovania kultúrneho a intelektuálneho dedičstva a jazykovej rôznorodosti pre súčasných i budúcich používateľov – revízia a aktualizácia legislatívy
medzin rodn odpor ania konferencie o poslan nb slu ieb4
Medzinárodné odporúčania – konferencie o poslaní NB služieb
 • 1998 – súbežná národná produkcia zahŕňa všetky dokumenty vydané v krajne bez ohľadu na formu (nosič) – tlačené, audiovizuálne, elektronické
 • Všetky nové typy dokumentov by mali byť spracované rovnako ako tradičné typy
2009 pracovn skupina ifla smernice o nb slu b ch
2009 – pracovná skupina IFLA – smernice o NB službách
 • NBA sú zodpovedné za vývoj, udržiavanie a propagáciu pravidiel, štandardov a výberových kritérií
 • NB by mala zahŕňať všetky typy publikácií, ale nie nevyhnutne všetky publikácie – vyčerpávajúca NB nie je absolútnym cieľom
 • Potreba definovania a zverejnenia pragmatických formálnych selekčných kritérií
 • Rozličné úrovne katalogizácie pre rôzne druhy publikácií (významnosť zdroja)
 • Využívanie všetkých dostupných technológií na podporu tvorby a riadenia NB
 • Spolupráca s inými subjektami na podporu a skvalitnenie NB (outsourcing)
 • Analýza a periodická revízia využívania NB
poslanie nb
Poslanie NB
 • Dôležitý informačný zdroj pre:
  • výber a akvizíciu v knižniciach
  • katalogizáciu
  • overenie autorstva históriu vydávania
 • Mimo knižníc, vydavateľov a knižného obchodu:
  • štatistiky o publikačnej činnosti krajiny
  • dôkaz o úrovni vzdelávania, ekonomiky
  • prehľad o sebestačnosti krajiny v oblasti publikovania
pou vatelia nb
Používatelia NB
 • Koncoví používatelia – heterogénna skupina – používatelia knižníc a online katalógov, tlačiari (kontakty na vydavateľov), novinári, organizátori knižných veľtrhov, identifikácia prekladateľov, ilustrátorov ...
pou vatelia nb1
Používatelia NB
 • Knižnice – katalogizátori, akvizitéri, referenční knihovníci, riadenie zákonného deponátu, konzervátori, riadenie digitalizácie
 • Knižný obchod – vydavatelia (analýza obchodu a konkurencie), kníhkupci (sčasti vystupujú ako akvizitéri, referenční knihovníci)
 • Agentúry – financie na podporu vydavateľskej činnosti, výkonov NBA
 • Softvér – federatívne/distribuované vyhľadávanie, harvestovanie – dôležité pri plánovaní online NB